Облік процесу формування капіталу організації та придбання ресурсів

Процес формування статутного капіталу організації відбувається у зв'язку з її створенням і реєстрацією незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, оскільки статутний капітал комерційних організацій і статутний фонд державних унітарних підприємств є основним джерелом формування майна цих суб'єктів, що дозволяє їм почати свою діяльність.

Загальні завдання бухгалтерського обліку в частині відображення процесу формування статутного капіталу (фонду) організації (унітарного підприємства) полягають:

 • - У своєчасному, повному і точному документальному оформленні надходження від засновників (учасників) майна у вигляді внеску в статутний капітал;
 • - Правильному і своєчасному відображенні на бухгалтерських рахунках статутного капіталу в сумі, зареєстрованої в установчих документах, з одночасним записом боргу засновників (учасників) по внесках до статутного капіталу;
 • - Правильною і достовірною оцінці внесеного у вигляді вкладів до статутного капіталу майна засновників (учасників) за узгодженою вартості;
 • - Своєчасному і правильному виявленні курсових валютних різниць за внесками до статутного капіталу в іноземній валюті та відображення їх в обліку в додатковому капіталі.

Основними фактами господарського життя, здійснюваними в рамках даного процесу, є:

 • - Утворення статутного капіталу (фонду) і відображення оголошеної суми в обліку;
 • - Виникнення заборгованості засновників (учасників) за внесками до статутного капіталу (фонду) у момент створення організації;
 • - Погашення боргу засновниками (учасниками) шляхом внесків грошових коштів у касу, на розрахунковий та (або) валютний рахунки, шляхом передачі майна або інших активів.

Комерційні організації відображають статутний капітал у сумі, зареєстрованої в установчих документах, з одночасним записом боргу засновників (учасників) по внесках до статутного капіталу. Державні і муніципальні унітарні підприємства відображають статутний фонд у сумі грошових і матеріальних коштів, виділених державою або місцевим органом влади безоплатно в оперативне управління або господарське відання.

Ці операції відображають рух зобов'язань (дебіторської заборгованості засновників) та майна підприємства (основних засобів, нематеріальних активів, фінансових вкладень, грошових коштів і т.д.), наприклад:

ДЕБЕТ 75.1 "Розрахунки з засновниками по внесках";

КРЕДИТ 80 "Статутний капітал" - формування статутного капіталу.

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи", 10 "Матеріали", 20 "Основне виробництво", 41 "Товари", 43 "Готова продукція", 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки" та інші;

КРЕДИТ 75.1 "Розрахунки з засновниками по внесках" - погашення боргу засновниками (учасниками) шляхом внесків грошових коштів у касу, на розрахунковий та (або) валютний рахунки, шляхом передачі майна або інших активів.

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби", 04 "Нематеріальні активи";

КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи" - прийняття до обліку основних засобів і нематеріальних активів ", що надійшли у вигляді вкладів до статутного капіталу.

ДЕБЕТ 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж";

КРЕДИТ 02 "Амортизація основних засобів", 05 "Амортизація нематеріальних активів" - нарахування амортизації за що надійшли активам.

ДЕБЕТ 75.1 "Розрахунки з засновниками по внесках";

КРЕДИТ 83 "Додатковий капітал" - відображення суми позитивної курсової різниці але внесками до статутного капіталу в іноземній валюті.

ДЕБЕТ 83 "Додатковий капітал";

КРЕДИТ 75.1 "Розрахунки з засновниками але вкладами" - відображення суми від'ємної курсової різниці за вкладами до статутного капіталу в іноземній валюті.

Діяльність організації неможлива без здійснення процесу придбання (заготівлі) ресурсів (процесу постачання), що представляє собою процес її забезпечення сировиною, матеріалами та іншими предметами і засобами праці, необхідними для здійснення заявлених у статуті господарських процесів. В рамках даного процесу заготовлюється майно тривалого і короткострокового використання. Витрати на придбання майна тривалого користування, загальна сума яких формує первісну вартість конкретних об'єктів основних засобів та (або) нематеріальних активів, відображаються спочатку за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи", з кредиту якого при прийнятті об'єкта до обліку списуються в дебет рахунків 01 "Основні засоби" і 04 "Нематеріальні активи".

Майно короткострокового користування повністю споживається в одному виробничому процесі або знаходиться в обороті організації менше одного року. Витрати з його придбання враховуються безпосередньо на рахунках матеріальних ресурсів (10 "Матеріали", 41 "Товари"), а по завершенні процесу на цих рахунках визначається фактична собівартість придбаних об'єктів майна.

Завданнями бухгалтерського обліку процесу придбання ресурсів є:

 • - Документальне оформлення та своєчасне відображення в обліку надходження основних засобів, нематеріальних активів, матеріалів, товарів і т.п .;
 • - Достовірне обчислення первісної вартості основних засобів, нематеріальних активів та фактичної собівартості придбаних матеріалів;
 • - Своєчасне погашення заборгованості постачальникам і підрядникам.

Основними фактами господарського життя, відбиваними на рахунках у процесі постачання (придбання і заготовляння матеріалів), є:

 • - Надходження ресурсів та отримання послуг з їх доставки та встановлення - з одночасним виникненням заборгованості перед постачальниками та підрядниками;
 • - Виділення ПДВ по придбаних цінностей;
 • - Погашення заборгованості постачальникам і підрядникам при оплаті їх рахунків;
 • - Прийняття до обліку основних засобів і нематеріальних активів. Придбання майна тривалого використання передбачає здійснення капітальних вкладень, в результаті яких організація інвестує значні кошти в придбання або будівництво об'єкта, який буде експлуатуватися і приносити доходи протягом тривалого часу і вартість якого, як правило, буде поступово переноситися на собівартість готової продукції (робіт, послуг ) за допомогою механізму амортизації. Процес створення інвестиційних об'єктів займає значний період часу, тому в бухгалтерському обліку передбачено використання спеціального рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" для збору витрат по створенню (придбання, будівництва, монтажу, розробці ит.п.) об'єктів необоротних активів з метою обчислення їх первісної вартості.

Після введення об'єктів в експлуатацію їх приймають до обліку за первісною вартістю шляхом списання суми фактичних витрат на придбання, будівництво, монтаж, розробку і т.п. з кредиту рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" в дебет рахунків 01 "Основні засоби" та (або) 04 "Нематеріальні активи".

У процесі постачання відбувається придбання сировини і матеріалів, палива, напівфабрикатів, необхідних для виготовлення продукції. Бухгалтерський облік відображає надходження матеріальних цінностей на склад, виникнення заборгованості перед постачальниками і наступні розрахунки з ними за поставлені сировину та матеріали.

При організації бухгалтерського обліку процесу постачання необхідно визначити:

 • - Варіант обліку процесу заготовляння, вибрати бухгалтерські рахунки, залежно від методу оцінки матеріально-виробничих запасів в обліку. При використанні облікових цін застосовують рахунок 10 "Матеріали" або 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей";
 • - Порядок списання відхилень фактичної собівартості від облікової ціни, у разі коли організація застосовує облікові ціни. Якщо організація застосовує рахунок 10 "Матеріали", то на ньому формує фактичну собівартість матеріалів. Приклад:

ДЕБЕТ 10 "Матеріали";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - вартість матеріалів за рахунком-фактурою.

ДЕБЕТ 19 "Податок па додану вартість по придбаним цінностям";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - сума податку на додану вартість (далі ПДВ) по придбаних цінностей.

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах";

КРЕДИТ 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" - відшкодування ПДВ по придбаних цінностей. ДЕБЕТ 10 "Матеріали";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 7 (1 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - вартість доставки.

ДЕБЕТ 19 "Податок па додану вартість по придбаним цінностям";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - сума податку на додану вартість з доставки. ДЕБЕТ 68 "Розрахунки але податків і зборів";

КРЕДИТ 19 "Податок на додану вартість але придбаним цінностям" - відшкодування ПДВ з доставки. ДЕБЕТ 10 "Матеріали";

КРЕДИТ 71 "Розрахунки з підзвітними особами" - вартість матеріалів і вантажно-розвантажувальних робіт, оплачених за рахунок підзвітних сум.

ДЕБЕТ 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - сума податку на додану вартість.

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах";

КРЕДИТ 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" - відшкодування ПДВ. ДЕБЕТ 10 "Матеріали";

КРЕДИТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" - включення в собівартість матеріалів нарахованої заробітної плати вантажникам та страхових внесків.

Протягом місяця матеріали можуть враховуватися за обліковими цінами, а по закінченні місяця - після розрахунку відсотків і сум транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) або відхилень - за фактичною собівартістю.

При другому варіанті обліку матеріалів всі операції з їх придбання враховуються на рахунку 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей", в дебет якого відносять покупну вартість матеріалів з кредиту рахунків: 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ", 23" Допоміжне виробництво ", 20" Основне виробництво ", 71" Розрахунки з підзвітними особами ", 70" Розрахунки з персоналом з оплати праці ", 69" Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню "та ін. За кредитом рахунка 15" Заготівельні та придбання матеріальних цінностей "відображається вартість фактично надійшли і оприбуткованих МПЗ за обліковими цінами. Різниця між фактичною собівартістю придбання і облікової ціною (планової, договірної) списую на рахунок 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" (за дебетом - перевитрата, за кредитом - економія).

Суми відхилень з рахунку 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" у кінці місяця списуються пропорційно вартості витрачених матеріалів. У бухгалтерському обліку при цьому робляться записи:

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати";

КРЕДИТ 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" -на суму перевитрати.

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати";

КРЕДИТ 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" - "червоне сторно" - на суму економії.

Протягом місяця на рахунки витрат матеріали списують з рахунку "Матеріали" за фактичною собівартістю, і на кінець періоду на даному рахунку залишок матеріалів також відображається за фактичною собівартістю. Розрахунок суми ТЗВ (відхилень), що підлягає списанню па рахунки витрат, проводиться за такою формулою:

де С "рахунки 10 - сума залишків матеріалів на початок місяця; (Д0 рах. 10 - ТЗВ) - оборот за дебетом рахунка 10. Сума ТЗВ до списання = вартість спожитих матеріалів за обліковими цінами •% ТЗВ.

Вибір варіанту обліку процесу постачання (із застосуванням або без застосування рахунків 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" є елементом облікової політики організації. При будь-якому варіанті, фактична собівартість виробленої продукції (робіт, послуг) повинна включати фактичну собівартість витрачених матеріально-виробничих запасів, розраховану шляхом складання облікової вартості та транспортно-заготівельних витрат, що враховуються на окремих аналітичних рахунках синтетичного рахунку 10 "Матеріали" або облікової вартості матеріалів, яка обліковується на синтетичному рахунку 10 "Матеріали" і відхилень у вартості матеріальних цінностей ( +, -), що обліковуються на однойменному синтетичному рахунку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >