Облік процесу виробництва та випуску продукції (робіт, послуг)

Процес виробництва та випуску продукції, що відбувається в організаціях, що виготовляють продукцію, виконують роботи та надають послуги, являє собою процес впливу працівників засобами праці на предмети праці для отримання готової продукції (робіт, послуг). Таким чином, в процесі виробництва і випуску продукції відбувається створення матеріальних благ для особистого та виробничого споживання. У ньому здійснюється з'єднання праці із засобами виробництва з метою виготовлення готової продукції. В рамках даного процесу відбувається перехід витрат зі стадії заготовляння матеріально-виробничих запасів у стадію виробничої діяльності, пов'язаних з виготовленням готової продукції, незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виготовлення.

Бухгалтерський облік процесу виробництва покликаний відображати витрати на виготовлення продукції (робіт, послуг), здійснювати контроль за доцільністю та ефективністю витрат, вести собівартість продукції (робіт, послуг) і шляхом порівняння їх фактичної і планової собівартості визначати фінансовий результат даного процесу (економії або перевитрати) .

З урахуванням перерахованого основними завданнями бухгалтерського обліку процесу виробництва і випуску продукції є:

 • - Документальне оформлення та своєчасне відображення в обліку всіх виробничих витрат;
 • - Контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;
 • - Правильне обчислення фактичної собівартості випущеної продукції (робіт, послуг).

Основними фактами господарського життя, що відбуваються в процесі виробництва і випуску продукції, є:

 • - Відпуск матеріальних ресурсів у виробництво та їх використання;
 • - Нарахування заробітної плати робітникам за виготовлення продукції; здійснення відрахувань страхових внесків;
 • - Нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів;
 • - Здійснення інших виробничих витрат;
 • - Випуск готової продукції з виробництва, передача на склад і прийняття до обліку;
 • - Розрахунок собівартості випущеної продукції (робіт, послуг).

За результатами обліку витрат на виробництво визначається фактична собівартість випущеної готової продукції, переданої на склад і прийнятої до обліку.

Для підприємств, що виконують роботи та надають послуги, процес виробництва закінчується здачею замовникові виконаних робіт і наданих послуг, фактична собівартість яких списується безпосередньо на рахунок реалізації.

Правильна організація обліку процесу виробництва і випуску продукції передбачає роздільний облік витрат за видами виробництв, розподіл всіх витрат на прямі і непрямі і їх включення в собівартість продукції (робіт і послуг).

Складність процесу виробництва і випуску продукції, його значимість у господарській діяльності організації, різноманітність зроблених витрат вимагають використання групи виробничих рахунків, що використовуються для обліку основного і допоміжного виробництва, а також обслуговуючого виробництва та господарства:

 • - 20 "Основне виробництво";
 • - 23 "Допоміжне виробництво";
 • - 25 "Загальновиробничі витрати";
 • - 26 "Загальногосподарські витрати";
 • - 28 "Брак у виробництві";
 • - 97 "Витрати майбутніх періодів";
 • - 96 "Резерви майбутніх витрат".

Основне виробництво випускає профільну продукцію організації, а здійснені у зв'язку з цим витрати враховуються на рахунку 20 "Основне виробництво".

Допоміжне виробництво зайняте обслуговуванням основних цехів з метою створення сприятливих умов для їх роботи: котельні, власні електростанції, ремонтні, транспортні цехи і т.д. Витрати допоміжних цехів по виробництву робіт, послуг або продукції враховуються на рахунку 23 "Допоміжне виробництво".

В аналітичному обліку витрати, що збираються на рахунках 20 і 23, поділяються по цехах, видам продукції, стадіями обробки, замовленнями. Протягом звітного періоду па цих рахунках збираються прямі витрати, безпосередньо пов'язані з виготовленням конкретних видів продукції, робіт і послуг. Непрямі витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва і управлінням, протягом звітного періоду обліковуються на збірно-розподільчих рахунках 25 "Загальновиробничі витрати" і 26 "Загальногосподарські витрати".

За дебетом рахунка 25 "Загальновиробничі витрати" збираються цехові витрати:

 • - Витрати на утримання, амортизацію та поточний ремонт виробничого устаткування, цехового транспорту, робочих місць;
 • - Витрати на відновлення інструментів і пристосувань;
 • - Витрати, пов'язані з управлінням цехом;
 • - Витрати з утримання цехового персоналу;
 • - Амортизація і ремонт будівель, споруд, інвентарю цехового призначення і т.д .;
 • - Втрати від простоїв та інші непродуктивні витрати.

В кінці місяця зібрані на дебеті рахунку витрати розподіляються і списуються в дебет рахунків "Основне виробництво" і "Допоміжне виробництво".

Рахунок 26 "Загальногосподарські витрати" служить для поточного обліку та контролю за виконанням кошторису наступних видів витрат:

 • - За змістом загальнозаводського персоналу;
 • - Експлуатації та ремонту будівель, споруд, приміщень та інвентарю загальногосподарського (загальнозаводського) призначення;
 • - Змістом воєнізованої, пожежної та сторожової охорони;
 • - З підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
 • - Канцелярські і друкарські витрати і т.д.

Зібрані за місяць витрати розподіляються по об'єктах обліку і списуються або в дебет рахунків 20 "Основне виробництво" і 23 "Допоміжне виробництво" (якщо його продукція реалізується на сторону), або безпосередньо па рахунок 90 "Продажі".

Завдяки щомісячним розподілом і списанню непрямих витрат на калькуляційних рахунках 20 "Основне виробництво" і 23 "Допоміжне виробництво" у кінці місяця збирається фактична виробнича собівартість продукції, що випускається, робіт, послуг.

Якщо організація випускає продукцію, її фактична виробнича собівартість списується з кредиту рахунків 20 "Основне виробництво" і 23 "Допоміжне виробництво" на рахунок 43 "Готова продукція". Витрати по виконаним роботам і послугам списуються з рахунків обліку процесу виробництва 20 "Основне виробництво" і 23 "Допоміжне виробництво" на рахунок 90 "Продажі".

Якщо фактичний випуск продукції і її передача на склад, а часто і відвантаження покупцям здійснюються протягом місяця, а точна собівартість ще невідома, в поточному обліку готову продукцію приймають до обліку за обліковою (умовної) вартості. В кінці місяця, коли всі фактичні витрати зібрані, розраховується фактична виробнича собівартість продукції, яка може відрізнятися від облікової вартості і утворити калькуляційну різницю, використовувану для коригування фактичної собівартості наступним чином.

Якщо фактична виробнича собівартість виявилася вищою від облікової, робиться додатковий запис на суму різниці бухгалтерською проводкою:

ДЕБЕТ 43 "Готова продукція";

КРЕДИТ 20 "Основне виробництво".

Якщо фактична собівартість виявилася нижче облікової, проводиться сторнировочная запис:

ДЕБЕТ 43 "Готова продукція";

КРЕДИТ 20 "Основне виробництво".

Калькулювання фактичної собівартості готової продукції здійснюється шляхом підсумовування всіх витрат (прямих і непрямих), зібраних на рахунку 20 "Основне виробництво" за звітний період, додавання до отриманої суми залишку незавершеного виробництва на початок періоду і віднімання суми залишку незавершеного виробництва на кінець періоду.

Прямі витрати включаються в собівартість конкретного виду продукції безпосередньо у момент їх здійснення на основі даних первинних документів, а непрямі витрати підлягають відображенню протягом місяця на збірно-розподільчих рахунках і їх подальшому розподілу між об'єктами калькулювання в кінці місяця. З метою здійснення даних розрахунків необхідно:

 • - Обчислити базу розподілу - суми основних витрат на виробництво по кожному} 'виду продукції, а також загальну суму основних витрат па виробництво;
 • - Обчислити суми загальновиробничих витрат (ОПР) і загальногосподарських витрат (ВОХР), що підлягають розподілу, шляхом підсумовування витрат, зібраних але дебетом рахунків 25 "Загальновиробничі витрати" і 26 "Загальногосподарські витрати";
 • - Провести розрахунок коефіцієнта розподілу ОПР і ВОХР шляхом ділення їх суми па базу розподілу, наприклад загальну суму основних витрат на виробництво;
 • - Обчислити суми ОПР та ОХР, зараховують на кожен вид продукції, шляхом множення відповідного коефіцієнта на суму основних витрат на виробництво кожного виду продукції.

В якості елемента облікової політики організації мають право вибрати для поточної оцінки готової продукцію нормативну (планову) собівартість. У цьому випадку на рахунку 43 "Готова продукція" відображається нормативна вартість продукції, а відхилення виявляються на рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" і списуються безпосередньо на рахунок реалізації продукції:

ДЕБЕТ 43 "Готова продукція";

КРЕДИТ 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" - на нормативну собівартість продукції.

ДЕБЕТ 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)";

КРЕДИТ 20 "Основне виробництво" - на фактичну собівартість випущеної продукції (списання витрат).

ДЕБЕТ 90 "Продажі";

КРЕДИТ 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" - звичайною записом або методом "червоне сторно" на різницю між нормативною і фактичною вартістю. Рахунок 40 "Випуск продукції" на кінець місяця сальдо не має і підлягає закриттю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >