ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Матеріал даної глави ознайомить навчаються з методикою реєстрації та накопичення інформації про наявність та рух об'єктів обліку в регістрах бухгалтерського обліку. У главі представлений понятійний апарат, який містить основні категорії, що відображають сутність, інструменти ее процедури методики п техніки ведення бухгалтерського обліку. Особливу увагу приділено облікових регістрах, їх класифікації та характеристикам, що розкриває їх роль і значення для бухгалтерського обліку. Поряд з технікою здійснення первинного та бухгалтерського обліку в матеріалах даної глави представлена також методика виправлення помилкових записів в документах, облікових регістрах і формах внутрішньої і зовнішньої звітності з погляду її нормативного регулювання, практичної реалізації та оцінки наслідків.

Особливе місце в матеріалах глави займає питання застосування різних форм бухгалтерського обліку в організаціях, з урахуванням специфіки та обсягів їх діяльності, видів, взаємозв'язків і послідовності застосування облікових регістрів, ступеня автоматизації бухгалтерського обліку та якості застосовуваних комп'ютерних програм, існуючих традицій, рівня кваліфікації спеціалістів та інших факторів.

Облікові регістри: сутність, види і характеристика

Техніка ведення бухгалтерського обліку являє собою комплекс механізмів, інструментів і процедур, виконуваних бухгалтерським апаратом, керівниками та спеціалістами організації, пов'язаних з реєстрацією, систематизацією, обробкою і узагальненням інформації в облікових регістрах вручну і (або) шляхом автоматизації.

Облікові регістри є носіями економічної інформації про активи, капітал та зобов'язання організації, побудованими відповідно до економічної угрупованням інформації, в яких виробляють поточні бухгалтерські записи.

Відповідно до Закону про бухгалтерський облік дані, що містяться в первинних облікових документах, підлягають своєчасної реєстрації та накопиченню в регістрах бухгалтерського обліку, форми яких затверджує керівник економічного суб'єкта за допомогою подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку, якщо інше не встановлено федеральними стандартами. При цьому кожен регістр повинен містити всі обов'язкові реквізити, встановлені ст. 10 цього Закону.

З 01.01.2013 форми регістрів бухгалтерського обліку, затверджені федеральними органами виконавчої влади до набрання чинності Закону про бухгалтерський облік, не є обов'язковими до застосування.

Володіючи своєчасної та достовірної інформацією, що міститься в облікових регістрах, організація має можливість здійснити контроль за ефективним і раціональним використанням наявних матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, недопущенням непродуктивних витрат і втрат, а при виявленні - оперативно усунути причини їх виникнення, визначити перспективи подальшого розвитку організації , виявити і мобілізувати її внутрішні резерви, тим самим забезпечуючи її фінансову стійкість.

У свою чергу, контролюючі органи, використовуючи інформацію, що міститься в облікових регістрах, мають можливість контролювати дотримання законодавства в частині правомірності здійсненні організацією фактів господарського життя, правильності нарахування, своєчасності і повноту сплати податків і зборів до бюджету.

З точки зору форми подачі економічної інформації, облікові регістри представляють собою спеціально розграфлені аркуші паперу і (або) файли програми, призначені і пристосовані для реєстрації та групування облікових даних. Вони виготовляються типографським способом і мають різну форму в залежності від об'єкта обліку та характеризують його показники. Обліковими регістрами можуть бути: окремі аркуші, відомості, журнали, книги, магнітні стрічки, диски, дискети, карти пам'яті та інші машинні носії, в яких здійснюється угруповання однорідних даних для відображення на бухгалтерських рахунках.

Інформація, що міститься в прийнятих до бухгалтерського обліку первинних документах, фіксується, оцінюється, накопичується, систематизується і узагальнюється з метою формування бухгалтерської звітності. Відображення фактів господарського життя (ФХЖ) в облікових регістрах є одним з основних етапів облікового процесу. Облікові регістри повинні містити обов'язкові реквізити:

 • - Найменування облікового регістру;
 • - Назва організації, що склала обліковий регістр;
 • - Дату початку і закінчення ведення регістра і (або) період його складання;
 • - Хронологічну і (або) систематичну угруповання ФХЖ;
 • - Величину вартісного виміру ФХЖ із зазначенням грошового вимірника;
 • - Найменування посад та підписи осіб, відповідальних за ведення регістру.

В умовах автоматизації бухгалтерського обліку результатная інформація може формуватися у вигляді вихідних документів на машинних носіях. Форми облікових регістрів і методика записів у них регламентується відповідними нормативними документами по веденню бухгалтерського обліку. Інформація про ФХЖ, що мали місце в певному звітному періоді (місяць, квартал, півріччя, рік), з облікових регістрів переноситься в узагальненому вигляді у форми бухгалтерської звітності та примітки до них.

Якщо обліковий регістр складений в електронній формі, організація зобов'язана виготовляти його копію на паперовому носії за вимогу контролюючих податкових органів, суду та прокуратури. При вилученні регістрів бухгалтерського обліку, як і первинних документів, організація вправі, у присутності представника органу, що проводить вилучення, зняти з них копії із зазначенням підстави і дати вилучення.

Факти господарського життя відображаються в регістрах бухгалтерського обліку в хронологічній послідовності і групуються по відповідним рахунках бухгалтерського обліку. Правильність відображення фактів господарського життя в регістрах бухгалтерського обліку забезпечують особи, які склали і підписали їх.

Зміст облікових регістрів і внутрішньої звітності становить комерційну таємницю, яку зобов'язані зберігати особи, які отримали доступ до даної інформації, оскільки за законодавством Російської Федерації вони несуть відповідальність за її розголошення.

До регістрам бухгалтерського обліку належать:

 • - Оборотні відомості по обліку майна і зобов'язань організації;
 • - Картки аналітичного обліку різних видів майна;
 • - Порівняльні відомості за результатами інвентаризації;
 • - Журнали ордера, меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості та ін.

Для правильного використання облікових регістрів вони класифікуються:

за зовнішнім виглядом - книги, картки, вільні листи, магнітні стрічки, магнітні диски, дискети, карти пам'яті, флеш-карти, жорсткі диски та ін .;

 • - Будовою - паралельні, послідовні і комбіноване графи;
 • - Складу інформації - синтетичні; аналітичні; комбіновані;
 • - Характером реєстрації - хронологічні, систематичні, комбіновані;
 • - Способом здійснення записів - ручні, машинні, автоматизовані;
 • - Залежно від матеріальної основи - на паперовій і безпаперовій основі.

Картки являють собою окремі аркуші, призначені для аналітичного обліку основних засобів (інвентарні картки) матеріально-виробничих запасів (МПЗ) по місцях їх зберігання (картки складського обліку матеріалів), дебіторів, кредиторів (контокорентні картки) і відкриваються на кожний об'єкт обліку. У бухгалтерії вони зберігаються в спеціальних картотеках по об'єктах обліку, їх призначенням, місцями зберігання та експлуатації та іншими критеріями.

Картки виготовляють з щільного паперу або нещільного картону і не скріплюють між собою. Їх відкривають на весь термін експлуатації об'єктів (за основними засобами та нематеріальними активами) або на рік (для МПЗ) і реєструють у спеціальному реєстрі для забезпечення контролю за їх збереженням. По рахунках аналітичного обліку, відкритим в картках, складають оборотні відомості. Аналітичний облік значно спрощується, якщо замість карток застосовують накопичувальні облікові регістри. Залежно від форми і призначення картки бувають:

 • - Контокорентні - для обліку об'єктів, показники про яких наводяться в загальній сумі, без підрозділу на статті, елементи, наприклад, про стан дебіторської та кредиторської заборгованості, розрахунків з підзвітними особами. У них показується: дата і номер бухгалтерської проводки, зміст запису, сума по дебету і кредиту;
 • - Мпогографние - для обліку об'єктів, по яких необхідна деталізація показників (для обліку виробничих витрат за статтями, резервів за джерелами);
 • - Інвентарні - для аналітичного обліку основних засобів і нематеріальних активів;
 • - Картки кількісно-сумового обліку - для обліку МПЗ, що містять помер бухгалтерського запису, її зміст, прихід, витрата і залишок за кількістю і сумою;
 • - Картки складського обліку - для кількісного обліку МПЗ на складі. У деяких організаціях замість карток використовуються книги відповідної форми.

Вільні листи (відомості) - облікові регістри великого формату з великою кількістю відомостей в порівнянні з картками. Вони містять різнорідну інформацію по одному або декільком синтетичними рахунками в розрізі аналітичних рахунків. До них відносяться: журнали-ордери і різні відомості. Вони найбільш поширені, зручні в застосуванні, тому що дозволяють більш раціонально розподіляти обов'язки між працівниками обліку.

Книги - являють собою зброшуровані зведені лисиці певного формату і графления. Застосування їх обмежене, оскільки роботу по їх веденню повинні вести одні й ті ж працівники. Однак певні ділянки обліку повинні бути організовані тільки в книгах (касова книга, книга реєстрації рахунків-фактур, книга продажів, книга покупок та ін.). Перевага книг полягає в тому, що виключається можливість заміни окремих аркушів, так як вони нумеруються (Головна книга), а іноді скріплюються печаткою організації та підписом керівника (касова книга). Головна книга є регістром синтетичного обліку і служить для складання балансу і звітності, книги покупок - продажів - для реєстрації рахунків-фактур і т.д.

Електронні таблиці являють собою електронний варіант паперових носіїв інформації (облікових регістрів), передбачених в спеціалізованих бухгалтерських програмах. Вони також використовуються для ведення синтетичного й аналітичного обліку фактів господарського життя в розрізі кореспондуючих рахунків.

Регістри синтетичного обліку призначені для реєстрації інформації за синтетичними рахунками. Вони різноманітні і відрізняються один від одного за змістом, будовою і послідовності вироблених в них записів. Факти господарського життя відображаються в узагальненому вигляді і тільки в грошовому вираженні. Бухгалтерські записи в них ведуться щодня або щомісяця за даними накопичувальних відомостей. В основу синтетичних регістрів покладена шахова форма графления, де дебетуемого рахунки розташовуються по горизонталі, а кредитуються -по вертикалі. До синтетичних регістрів відносять: Головну книгу, журнали-ордери, Журнал-Головну.

Регістри аналітичного обліку служать для відображення показників аналітичних рахунків. Побудова і зміст регістрів різноманітні і залежать від об'єктів аналітичного обліку (інвентарні картки за основними засобами та нематеріальними активами, картки складського обліку матеріалів, лицьові картки працівників та ін.).

Комбіновані облікові регістри - поєднують в собі ознаки синтетичних і аналітичних регістрів (журнали-ордери і відомості при журнально-ордерній формі).

У хронологічних облікових регістрах факти господарського життя фіксуються в міру їх виникнення (журнал хронологічної реєстрації факти господарського життя). Прикладами хронологічних регістрів є книга продажів і книга покупок, в яких ведеться облік рахунків-фактур. Хронологічні записи проводяться в реєстраційних журналах або реєстрах з метою забезпечення контролю за збереженням документів, що надійшли в бухгалтерію і правильністю здійснення записів у них.

У систематичних облікових регістрах факти господарського життя групуються за певними об'єктами обліку за рахунками синтетичного та аналітичного обліку. Прикладами таких регістрів є касова книга і оборотно-сальдові відомості.

У комбінованих облікових регістрах поєднуються ознаки хронологічної та систематичної записи, наприклад, вони одночасно містять і журнал хронологічної записи, і кореспондуючі рахунки Головної книги, на яких ведуться систематичні записи. Прикладом таких регістрів можуть служити відомість і журнал-ордер по синтетичному рахунку 50 "Каса" (табл. 9.1 і 9.2).

Таблиця 9.1. Форму відомості № 1 по рахунку 50 "Каса"

№ рядка

Дата

У дебет рахунку 50 з кредиту рахунків

Разом

51

57

62

71

73.1

76

90

91

11 Січня .буд.

Таблиця 9.2. Форма журналу-ордера № 1 по рахунку 50 "Каса"

№ рядка

Дата

З кредиту рахунку 50 в дебет рахунків

Разом

51

57

(І)

70

71

7 (1

І т.д.

Рішення про застосування тих чи інших регістрів бухгалтерського обліку фіксується в наказі про облікову політику організації і залежить від обраної та зафіксованої там же форми бухгалтерського обліку: меморіально-ордерній, журнально-ордерної, Журнал-Головна, автоматизованої або простий із застосуванням або без застосування відомостей в якості облікових регістрів. В даний час більшість організацій застосовує автоматизовану форму бухгалтерського обліку, в рамках якої обліковими регістрами виступають картки синтетичного та аналітичного обліку або оборотно-сальдові відомості по рахунках, які є сучасними прообразами журналів-ордерів і відомостей, характерних для журнально-ордерної форми обліку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >