Методика виправлення помилок у документах і облікових регістрах

Оформлення фактів господарського життя має здійснюватися первинними документами та обліковими регістрами, складеними відповідно до вимог, передбачених законодавчими актами, нормативними документами та правилами документообігу, що передбачають наявність всіх реквізитів, акуратність і правильність їх заповнення, відсутність помарок, підчисток і помилок.

Помилкою вважається неправильне відображення або невідображення фактів господарського життя в бухгалтерському обліку або бухгалтерської звітності в результаті:

 • - Неправильного застосування законодавства або облікової політики;
 • - Неправильної класифікації і (або) оцінки фактів господарського життя;
 • - Неправильного використання наявної інформації; недобросовісних дій посадових осіб організації.

Наведений перелік є неповним, оскільки на практиці можуть виникати й інші ситуації. При цьому не можна вважати помилками неточності або пропуски у відображенні (невідображенні) фактів господарського життя, при отримання нової інформації, недоступною організації в момент відображення (невідображення) таких фактів.

Помилки можуть зустрічатися:

 • - У первинних документах, за якими ведеться бухгалтерський і податковий облік;
 • - В облікових регістрах (невірне відображення фактів господарського життя);
 • - В бухгалтерській та податковій звітності (в основному неправильність розрахунків).

Внесення виправлень в касові і банківські документи не допускається, тому при виявленні в них помилок вони не приймаються до виконання і повинні бути складені в новому виправленому варіанті. В інші первинні документи та облікові регістри виправлення вносяться лише за погодженням з особами, що склали і підписали їх.

Виявлені помилки в документах та облікових регістрах, створених вручну (за винятком касових і банківських), виправляються коректурним способом, шляхом:

 • - Закреслення неправильного запису однією рисою так, щоб можна було прочитати виправлене, і відображення поруч виправленого тексту і (або) суми;
 • - Проставлення напису "Виправлено", підтвердженої підписами осіб, що склали і підписали документ із зазначенням дати виправлення.

Приклад. В обліковому регістрі невірно було зроблено запис: замість "100000" руб. помилково було записано "115000" руб. - Слід акуратно однією рисою закреслити "115000" руб., Поруч записати "100000" руб .; надписати "Виправлено", проставити дату виправлення і скріпити записи підписом відповідального працівника, який вніс виправлення. Важливо, що потрібно закреслювати всю суму, навіть якщо помилка допущена в одній цифрі. Якщо замість суми "179 руб. 58 коп." було записано "179 руб. 48 коп.", то при виправленні потрібно закреслити всі цифри і написати зверху правильну суму.

Таким способом виправляються рукописні первинні документи. Якщо в організації застосовується комп'ютерний облік і є можливість замінити документ, його виводять на друк знову у виправленому вигляді і підписують повторно.

Коректурним способом недоцільно користуватися для виправлення помилково записаних сум у тих облікових регістрах, в яких вже підраховані підсумки, так як в цьому випадку необхідно виправляти кілька сум. Коректурний спосіб не застосовується також у випадках, коли необхідно виправити зазначену кореспонденцію рахунків (замість одного дебетуемого або кредитуемого рахунку вказаний інший).

Такі помилки виявляються іноді після виведення підсумків у Головній книзі і складання балансу, у зв'язку з чим їх виправляють способом "червоне сторно" (італ. Storno), що полягає в тому, що неправильно складена кореспонденція рахунків або сума записується чорнилом червоного кольору, що в бухгалтерському обліку замінює знак мінус. Іноді замість червоного кольору суму відображають у круглих дужках, як у звітності. Даний спосіб застосовується також для відбиття відхилень у вартості матеріалів або собівартості продукції (робіт, послуг) у частині економії коштів. В умовах автоматизації обліку запис способом "червоне сторно" відповідає первісної, але зі знаком "мінус".

Приклад. Організація прийняла до обліку матеріальні цінності від постачальника, відбивши кредиторську заборгованість на суму 100 000 руб., Тоді як за рахунком постачальника вона становила 90000 руб. Виправлення здійснюється двома варіантами:

1. ДЕБЕТ 10 "Матеріали";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 100 000 руб. - "Червоне сторно". ДЕБЕТ 10 "Матеріали";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 90000 руб. (вірна запис).

2. ДЕБЕТ 10 "Матеріали";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 100 000 руб. ДЕБЕТ 10 "Матеріали";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 10000 руб. ("червоне сторно").

Спосіб додаткового запису застосовується у випадках, коли сума факту господарського життя, записана в правильній кореспонденції рахунків, занижена. Якщо в документах постачальника значаться матеріалів в сумі 100000 крб., А прийнято до обліку 80000 руб., То в тому ж звітному періоді, робиться додатковий запис на 20000 руб .:

ДЕБЕТ 10 "Матеріали";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 80000 руб. - Спочатку врахована сума. ДЕБЕТ 10 "Матеріали";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 20000 руб. - Додаткова запис.

У бухгалтерській звітності помилки усуваються відповідно до нових правил, встановлених ПБО 22/2010 [1].[1]

Розрізняють суттєві і несуттєві помилки. Суттєвою вважається помилка, яка, окремо або в сукупності з іншими, може впливати на рішення, що приймаються користувачами звітності. Суттєвість помилки визначається організацією, виходячи з величини і характеру показника бухгалтерської звітності.

Виправлення помилок у бухгалтерському обліку залежить від періоду встановлення порушення (поточного або минув) і від дати їх виявлення. ПБО 22/2010 введені нові часові межі для виправлення помилок: "до підписання бухгалтерської звітності" і "після підписання бухгалтерської звітності" замість "до і після затвердження звітності".

Суттєва помилка, виявлена після підписання бухгалтерської звітності, але до подання акціонерам (учасникам, засновникам), виправляється записами грудня. Якщо звітність була представлена іншим користувачам, її слід замінити. Нова звітність називається "переглянутої бухгалтерською звітністю".

Суттєва помилка, виявлена після подання звітності акціонерам (учасникам, засновникам), але до се твердження, виправляється записами грудня, а в поясненнях вказують: представлена переглянута звітність - і розкривається суть помилки. Суттєва помилка після затвердження звітності:

 • - У бухгалтерському обліку виправляється записами по відповідним рахунках бухгалтерського обліку в поточному звітному періоді в кореспонденції з балансовим рахунком 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)";
 • - У звітності поточного року - перерахунком порівняльних показників за минулі звітні періоди, відображені в бухгалтерській звітності організації за поточний звітний рік, якщо це можливо (ретроспективний перерахунок). Перерахунок показників виробляється починаючи зі звітного періоду, коли допущена помилка. Якщо цей період у звітності не представлений, перераховується вступне сальдо самого раннього звітного періоду, представленого в поточній звітності.

Несуттєві помилки попереднього звітного року, виявлені після дати підписання бухгалтерської звітності за поточний рік, виправляється записами по відповідним рахунках бухгалтерського обліку в тому місяці звітного року, в якому виявлено помилку. Прибуток або збиток, що виникли в результаті виправлення зазначеної помилки, відображаються у складі інших доходів або витрат поточного звітного періоду.

Організація зобов'язана захистити облікові регістри від несанкціонованих виправлень, у зв'язку з чим виправлення помилок додатковими проводками способом "червоне сторно" оформляються бухгалтерською довідкою, що фіксує неправильне відображення факту господарського життя на рахунках бухгалтерського обліку, що обгрунтовує необхідність твори виправних записів і виконує функцію первинного документа, на підставі якого виробляються облікові записи.

У пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності організація зобов'язана розкривати інформацію про істотні помилки попередніх звітних періодів, виправлених у звітному періоді, включаючи характер помилки і суми коригувань за статтями бухгалтерської звітності, за даними про базисного та розбавленого прибутку на акцію і вступного сальдо самого раннього з представлених звітних періодів.

Якщо визначити вплив істотної помилки неможливо, то в пояснювальній записці розкриваються причини цього, а також наводиться опис способу відображення виправлення суттєвої помилки в бухгалтерській звітності організації і вказується період, починаючи з якого внесені виправлення.

 • [1] Положення з бухгалтерського обліку "Виправлення помилок в бухгалтерському обліку та звітності" (ПБО 22/2010), затверджене наказом Мінфіну Росії від 28.06.2010 № 63П.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >