Прості форми бухгалтерського обліку

Норми ЦК ФР і законодавства про організації різних організаційно-правових та юридичних форм зобов'язують економічні суб'єкти вести бухгалтерський облік і складати бухгалтерську (фінансову) звітність. Зазначені норми законодавства поширюються на всі економічні суб'єкти, незалежно від застосовуваного ними режиму оподаткування. Стаття 6 Закону про бухгалтерський облік також встановлює обов'язок ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності для всіх організацій, в тому числі застосовують спрощену систему оподаткування.

При цьому допустимим є застосування простої форми бухгалтерського обліку, побудованої на основі робочого плану рахунків, розроблювального кожним суб'єктом малого підприємництва самостійно відповідно до типового Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та методики, що враховує типові рекомендації з організації бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва , згідно з якими такий облік можна вести:

 • - За простою формою без використання регістрів бухгалтерського обліку майна;
 • - За простою формою з використанням регістрів бухгалтерського обліку майна.

Бухгалтерський облік за простою формою без використання регістрів бухгалтерського обліку майна ведуть суб'єкти малого підприємництва, які вчиняють незначна кількість фактів господарського життя (як правило, не більше 30 на місяць), які не здійснюють виробництво продукції і робіт, пов'язане з великими витратами матеріальних ресурсів. У таких випадках відповідно до ст. 10 Закону про бухгалтерський облік для реєстрації та накопичення інформації про всі факти господарського життя можна застосувати тільки один регістр бухгалтерського обліку - Книгу (журнал) обліку фактів господарського життя, форма якого затверджується керівником економічного суб'єкта.

Решта суб'єктів малого підприємництва можуть вибрати форму ведення бухгалтерського обліку з використанням регістрів бухгалтерського обліку майна [1].[1]

Схема простої форми бухгалтерського обліку без використання облікових регістрів представлена на рис. 9.6.

Схема простої форми обліку без використання облікових регістрів

Рис. 9.6. Схема простої форми обліку без використання облікових регістрів

Організація веде облік в Книзі (журналі) обліку фактів господарського життя за формою, затвердженою керівником економічного суб'єкта, яка за структурою і змістом є комбінованим регістром аналітичного і синтетичного обліку, що містять весь перелік бухгалтерських рахунків, що застосовуються малим підприємством, і володіють необхідною аналітичністю. У ній відображається наявність майна організації та джерел його формування на певну дату, що дозволяє формувати необхідні показники бухгалтерської звітності. Якщо Книга відкривається на місяць, то в пий можна використовувати вкладні листи, а якщо відкривається на рік, то повинна бути прошнурована і пронумерована, із зазначенням на останній сторінці кількості сторінок цифрами і прописом, підписи керівника та особи, ведучого бухгалтерський облік, і відбитка печатки організації.

Додатково до Книзі обліку фактів господарського життя для обліку розрахунків з персоналом з оплати праці та податку на доходи з фізичних осіб організація веде відомість заробітної плати, а всі касові документи реєструють у касовій книзі.

Проста форма бухгалтерського обліку з використанням облікових регістрів застосовується в суб'єктах малого підприємництва, що займаються матеріальним виробництвом, виконанням робіт і наданням послуг (рис. 9.7).

Схема простої форми обліку без використання облікових регістрів

Рис. 9.7. Схема простої форми обліку без використання облікових регістрів

Застосування другого варіанту простої форми обліку передбачає додаткове відкриття відомостей і карток аналітичного обліку, відомостей форм № В-8 синтетичного обліку, шахову відомість № В-9 і оборотну відомість за синтетичними рахунками, використовуваних для складання балансу та інших форм звітності.

Основними обліковими регістрами виступають відомості синтетичного обліку:

 • - Відомість обліку основних засобів і нарахованих амортизаційних відрахувань - форма № В-1;
 • - Відомість обліку виробничих запасів, товарів та ПДВ, сплаченого за цінностями, - форма № В-2;
 • - Відомість обліку витрат на виробництво - форма № В-3;
 • - Відомість обліку грошових коштів і фондів - форма № В-4;
 • - Відомість обліку розрахунків та інших операцій - форма № В-5;
 • - Відомість обліку реалізації - форма № В-6 (оплата);
 • - Відомість обліку реалізації - форма № В-6 (відвантаження);
 • - Відомість обліку розрахунків з постачальниками - форма № В-7;
 • - Відомість обліку оплати праці - форма № В-8.

Кожна з перерахованих відомостей, як правило, застосовується для обліку операцій по одному з використовуваних рахунків бухгалтерського обліку. На відміну від журналів-ордерів, в яких, як було зазначено вище, факти господарського життя відображаються один раз способом шахової записи, у відомостях простої форми обліку записи проводяться:

 • - В одній відомості - за дебетом рахунку із зазначенням номера кредитованого рахунку (у графі "кореспондуючий рахунок");
 • - В іншій відомості - за кредитом кореспондуючого рахунку із зазначенням одночасно номера дебетуемого рахунку.

За підсумковими даними відомостей № В 1-8 заповнюється шахова відомість форми № В-9, в якій записи відображаються за дебетом і кредитом кореспондуючих рахунків. Зміст шахової відомості передбачає відображення по горизонталі номерів відомостей в порядку їх зростання, а по вертикалі - в порядку зростання кодів і найменування синтетичних рахунків. Запис проводиться шляхом перенесення кредитових оборотів за відповідними рахунками з відомостей з графі "Кореспондуючий рахунок" з рознесенням цих оборотів в дебет відповідних рахунків.

Дана відомість є щомісячним регістром синтетичного обліку і має важливе контрольне значення, оскільки слугує не тільки для узагальнення інформації за поточний місяць, а й для взаємної перевірки правильності зроблених записів по кореспондуючих рахунках бухгалтерського обліку. Дана умова виконується в процесі розноски фактів господарського життя, в результаті якої розрахована сума дебетового обороту по кожному рахунку повинна дорівнювати сумі обороту за дебетом, рахунки, відбитого у відповідній відомості. Виявлені підсумки за дебетом кожного рахунку підсумовуються, і отриманий результат повинен збігатися із загальною сумою оборотів по кредиту кореспондуючих рахунків. Обліковий процес завершується тим, що дебетові та кредитні обороти по кожному синтетичному рахунку переносяться в оборотну відомість, в якій обчислюється сальдо кожного рахунку на кінець звітного періоду.

 • [1] Типові рекомендації з організації бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва, затверджені наказом Мінфіну Росії від 21.12.1998 № 64н.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >