Міжнародні та національні бухгалтерські організації

Як було зазначено вище, характерною рисою сучасної світової економіки є глобалізація відносин, що викликають необхідність міжнародної гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку та звітності, з метою отримання зацікавленими користувачами повної, достовірної та доступної фінансової інформації про діяльність національних і транснаціональних компаній.

На різних етапах процесу міжнародної стандартизації обліку вирішенням зазначених проблем займалися і продовжують займатися безліч міжнародних міжурядових організацій (ММПО), до складу яких входить Центр по транснаціональних корпорацій ООН і Організація економічного співтовариства та розвитку і регіональних організацій, що займаються проблемами стандартизації обліку в конкретному регіоні, до яким, зокрема, відносяться: Союз європейських бухгалтерів (Union of European Accountants - UEC); Міжамериканська асоціація бухгалтерів (Inter-American Accounting Association - IAA); Північноамериканська асоціація вільної торгівлі {North American Free Trade Association - NAFTA); Конфедерація бухгалтерів країн Азії та Тихоокеанського регіону {Confederation of Asian and Pacific Accountants - CAPA); Африканський бухгалтерський рада {African Accounting Council - AAC) та ін.

Поряд з іншими проблемами, міжнародні міжурядові організації займаються, в тому числі, проблемами координації відносин різних країн і регіонів в області економіки, фінансів, бухгалтерського обліку шляхом розробки та впровадження на національному рівні міжнародних норм, правил і стандартів обліку.

Найбільший вплив на гармонізацію і міжнародну стандартизацію обліку надали МСФЗ, загальноприйняті принципи обліку США (US GAAP) та Директиви ЄС. МСФЗ є результатом роботи численних міжнародних організацій, основними з яких є: Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності (КМСФО);

 • - Міжнародна організація комісій з цінних паперів (МОКЦБ);
 • - Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ);
 • - Організація Об'єднаних Націй (ООН);
 • - Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності (КМСФО) є незалежним органом приватного сектора, створеним в 1973 р в результаті угоди між професійними бухгалтерськими організаціями 10 країн (Австралії, Великобританії, Німеччини, Голландії, Ірландії, Канади, США, Мексики, Франції та Японії) . З 1983 р членами КМСФО стали всі бухгалтерські організації - члени МФБ.

Основні завдання КМСФО полягають у розробці та публікації МСФЗ, просуванні їх повсюдного прийняття та дотримання, вдосконаленні і гармонізації стандартів обліку і процедур, пов'язаних з поданням звітності.

В даний час налічується майже 150 членів Комітету з більш ніж 100 країн, що представляють понад 2млн бухгалтерів і аудиторів. У 2001 р Комітет був перейменований в Управління. У цьому ж році введена і нова структура Комітету, що складається з Довірених осіб, Правління та Консультативної ради з стандартам. Довірені особи призначають членів Правління, формують Консультативна рада з стандартам, здійснюють контроль за діяльністю Управління; привертають фінансові ресурси, затверджують бюджет, вносять зміни до статуту. Для публікації МСФЗ необхідно отримати схвалення більше 50% членів Правління. Правління займається розробкою і публікацією стандартів, встановленням взаємозв'язків з національними організаціями, що регулюють бухгалтерський облік в різних країнах, для координації дій. Крім цього, Правління взаємодіє з національними організаціями, регулюючими фінансові ринки, бізнес, сферу вищих навчальних закладів. З березня 1999 засідання Правління відкриті для відвідувачів.

Консультативна рада представляє ряд економічно розвинених країн з усіх континентів, Всесвітню федерацію бухгалтерів, Світовий банк, Міжнародну організацію комісій але цінних паперів та інші міжнародні організації- Його завданням є визначення пріоритетних напрямків розробки МСФЗ, дослідження наслідків дії прийнятих стандартів, надання консультаційних послуг членам Правління та довіреним особам. В даний час реалізація зазначених цілей відбувається досить успішно: більше 50 тис. Транснаціональних компаній, що охоплюють більше 300 тис. Підприємств різних країн, які добровільно застосовують у звітності міжнародні стандарти, розроблені і затверджені КМСФО.

У 1995 р КМСФО уклав угоду з Міжнародної організації комісії з цінних паперів (МОКЦБ) про підготовку ключового комплекту МСФЗ. Більша частина цього документа вже реалізована. За заявою МОКЦБ, завершення цієї роботи дозволить розглянути питання про підтримку КМСФО і призведе до прийняттю всіма стандартів для міжнародної котирування.

Міжнародна організація комісій з цінних паперів (МОКЦБ) представлена найбільшими організаціями, регулюючими обіг цінних паперів у всьому світі. Метою її діяльності є координація правил роботи фондових бірж, а основним факторів се досягнення виступає міжнародна стандартизація бухгалтерського обліку та звітності. З 1987 р КМСФО І МОКЦБ беруть участь у спільних розробках МСФЗ.

Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) заснована в 1977 р з метою розробки міжнародних стандартів аудиту, етики, освіти, підготовки фахівців в області бухгалтерського обліку та їх надання в КМСФО.

Організація Об'єднаних Націй (ООН), завдяки роботі своєї Комісії з транснаціональним корпораціям в рамках збору та аналізу інформації про їх діяльність, займається також аналізом проблем бухгалтерського обліку та звітності.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) займається питаннями управління багатонаціональними корпораціями, зокрема, торкається питань формування, аналізу та оцінки основних показників фінансової звітності.

Поряд з міжнародними й регіональними міжурядовими організаціями, проблемами стандартизації обліку займаються і національні професійні організації. У Російській Федерації, зокрема, такими організаціями є: Рада зі стандартів бухгалтерського обліку [1] та Інститут професійних бухгалтерів і аудиторів Росії (ІПБ Росії).

Рада зі стандартів бухгалтерського обліку створений відповідно до Закону про бухгалтерський облік для проведення експертизи проектів федеральних і галузевих стандартів при уповноваженому федеральному органі на предмет відповідності законодавства РФ з бухгалтерського обліку потребам користувачів бухгалтерської (фінансової) звітності, а також рівню розвитку облікової науки і практики; забезпечення єдності вимог до бухгалтерського обліку і застосуванню федеральних, галузевих стандартів і стандартів економічних суб'єктів [2].[2]

Інститут професійних бухгалтерів і аудиторів Росії (ІПБ Росії), створений у квітні 1997 р, об'єднує атестованих професійних бухгалтерів і аудиторів, що представляють керівників і провідних фахівців бухгалтерських, аудиторських і консалтингових служб, професорів і викладачів обліку, економічного аналізу та аудиту, фахівців в області фінансів та менеджменту.

Основними цілями і завданнями ІПБ Росії є:

 • - Об'єднання в єдину професійну організацію та координація діяльності кваліфікованих фахівців у галузі обліку, аудиту, фінансів і менеджменту та юридичних осіб, що спеціалізуються у сфері поширення інформації, надання послуг та підвищення кваліфікації фінансових працівників;
 • - Організація та проведення атестації фахівців в області бухгалтерського обліку, фінансів та менеджменту з метою підвищення їх професійного статусу і значущості на професійному ринку праці та послуг;
 • - Розробка методології та методики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;
 • - Створення системи оперативного інформування членів ІПБ Росії про зміни та нововведення у регулюванні бухгалтерського обліку та аудиту;
 • - Вдосконалення професійної діяльності фахівців, що займаються бухгалтерським обліком, аналізом, аудитом, фінансами і менеджментом, формування позитивної громадської думки про фахівців в області бухгалтерського обліку, фінансів та менеджменту, аналізу та аудиту;
 • - Впровадження в практику нових форм і методів організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, що відповідають вимогам Програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • - Формування у фахівців економічного мислення, відповідного ринкових відносин, дотримання ними норм професійної етики;
 • - Представлення та захист прав і законних інтересів членів ІПБ Росії, надання їм допомоги у захисті їх професійних і соціально-економічних інтересів.

 • [1] Федеральний закон від 23.07.2013 № 251-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з передачею Центральному) 'банку Російської Федерації повноважень з регулювання, контролю і нагляду у сфері фінансових ринків" (з ізм. І доп., набрав чинності з 01.01.2015).
 • [2] Стаття 25 Закону про бухгалтерський облік.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >