ФІНАНСИ ТА ЗВІТНІСТЬ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Фінансові ресурси страхової організації

Страхування як вид діяльності засноване в першу чергу на формуванні та використанні страхового фонду, що тягне за собою можливість відхилень в обсязі сформованого страхового фонду і потреби його для виплати страхового відшкодування. Ця особливість страхування позначається і на умовах формування і використання страховиками фінансових ресурсів. До чинників, впливає па фінансові ресурси страхової організації, можна віднести:

  • а) види страхування, передбачені ліцензією, в рамках якої діє страхова організація;
  • б) інвестиційну діяльність;
  • в) статутний капітал, передбачений законодавством та затверджений статутом.

Фінансові ресурси страхової організації представлені на рис. 2.1.

Власний капітал формується шляхом сплати внесків засновниками до статутного капіталу. Формування розміру статутного капіталу страхової організації має особливе значення па початковому етапі, коли ще не розпочато діяльність і страхові фонди не сформовані. У цей період статутний капітал є єдиною гарантією платоспроможності страховика. У подальшому для страхової організації статутний капітал також має велике значення; так, наприклад, в будь-який момент через похибки тарифної політики, неправильно сформованого страхового портфеля, знецінення активів страховику можуть знадобитися додаткові фінансові ресурси, і в таких ситуаціях статутний капітал відіграє роль таких ресурсів. До складу власного капіталу входять наступні частини: статутний, додатковий, резервний капітал, нерозподілений прибуток.

Склад фінансових ресурсів страхової організації

Рис. 2.1. Склад фінансових ресурсів страхової організації

Формування резервного капіталу здійснюється за рахунок прибутку до досягнення нею певного розміру (в акціонерному товаристві - 15% від статутного капіталу). Резервний капітал за певних обставин може бути використаний на покриття невиробничих втрат і збитків, а також для погашення облігацій і викупу акцій товариства у разі відсутності інших засобів. Формування та використання резервного капіталу засноване на законодавстві.

Залучений капітал формують страхові резерви, джерелом якого є засоби страхувальників, що надходять у формі страхових премій, які не належать страховику. Ці кошти лише тимчасово, на період дії договорів страхування, перебувають у розпорядженні страхової організації, утворюючи фонд страховика, після чого або використовуються па виплати в межах страхової суми, або перетворюються в дохідну базу за умови беззбиткового проходження страхового договору. Вони можуть бути тимчасово використані страховиком як інвестиційного джерела і за беззбиткове проходження договору або переходять в дохідну базу, або повертаються страхувальникам у частині, передбаченій умовами договору.

Принципова відмінність страхових фондів і страхових резервів полягає в тому, що страховий фонд характеризує суму страхових внесків, сплачених страхувальниками протягом певного періоду, а страхові резерви відображають суму "відкладених страхових виплат" і зобов'язань за договорами на конкретну дату.

До складу позикового капіталу страховика входить кредиторська заборгованість, наприклад, заборгованість з оплати праці, банківський кредит.

У ході ведення основної діяльності страхова організація формує страховий фонд з премій, сплачуваних страхувальниками, і використовує його для покриття збитку страхувальників та фінансування організації страхової справи. У зв'язку з можливістю формування великих грошових ресурсів у формі страхового фонду і власних коштів страхова організація займається ще й інвестиційною діяльністю. З урахуванням цих особливостей діяльності страхової організації можна виділити два напрямки грошового обороту:

  • - Оборот коштів, що формують страхові резерви з метою забезпечення страхового захисту;
  • - Оборот коштів, пов'язаний з організацією страхової справи.

В обіг грошових коштів з погляду забезпечення страхового захисту повинні включатися кошти, що формують страхові резерви, і кошти сформованих страхових резервів, спрямовані в інвестування з метою отримання прибутку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >