Доходи страхової організації

У ході своєї діяльності страхова організація формує доходи від страхових операцій, інвестиційної діяльності та від інших операцій.

Доходом страховика називається сукупна сума грошових надходжень на його рахунки в результаті здійснення ним страхової та іншої, не забороненої законодавством діяльності.

Доходи страхової організації поділяються: на доходи від страхової діяльності, доходи від інвестиційної діяльності, інші доходи. Доходи страхової організації можуть класифікуватися за такими ознаками:

 • - За напрямками страхової діяльності, джерелами надходження;
 • - Характером і умовами отримання;
 • - Видами страхових операцій;
 • - Формам страхування;
 • - Видами страхування;
 • - Видами (складом) доходів;
 • - Зв'язку з часом (з звітним періодом);
 • - Договорами (первинним одиницям формування доходу);
 • - Способу оцінки;
 • - Впливу на податкову базу;
 • - Джерелами формування інформації, закладеним у поточному бухгалтерському та податковому обліку, при складанні звітності.

Враховуючи особливості страхової діяльності, доходи страхової організації можна згрупувати в порядку, передбаченому в табл. 2.1.

Основна частка доходу страхової організації формується від операцій страхування та інших операцій, пов'язаних з операціями страхування. Крім доходів від страхової діяльності страхові організації отримують дохід від інвестиційної діяльності. Форма інвестиційного доходу залежить від напрямів інвестиційної політики страховика.

Таблиця 2. 1. Види (склад) доходів страхової організації

Група доходів

Підгрупа доходів

Види доходів

1

2

3

Доходи від страхової діяльності

Доходи від операції страхування, співстрахування, перестрахування

Страхові премії за договорами прямого страхування, співстрахування та перестрахування

Суми відшкодування перестраховиками частки страхових виплат за ризиками, переданими в перестрахування

Суми зменшення (повернення) страхових резервів, утворених у попередні звітні періоди, з урахуванням зміни частки перестраховиків у страхових резервах

Формування частки перестраховиків у страхових резервах

Винагороди від страховиків але договорами співстрахування

інші доходи

Отримані винагороди і Тантьєма за договорами перестрахування

від операцій страхування, співстрахування.

Доходи від реалізації перейшло до страховика відповідно до чинного законодавства права вимоги страхувальника (вигодонабувача) до осіб, відповідальних за заподіяну шкоду

перестрахування

Сума позитивної різниці, що виникла у страховика, що здійснив пряме відшкодування збитків, в результаті перевищення середньої суми страхової виплати, отриманої від страховика, що застрахувало цивільну відповідальність особи, яка заподіяла шкоду, над сумою виплати потерпілому, здійсненої в порядку прямого відшкодування збитків відповідно до законодавства РФ про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Сума позитивної різниці, що виникла у страховика, що застрахувало цивільну відповідальність особи, яка заподіяла шкоду, в результаті перевищення страхової виплати за договором обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, здійсненої в порядку прямого відшкодування збитків, над середньою сумою страхової виплати, відшкодованої страховику, осуществившему пряме відшкодування збитків відповідно до законодавства РФ про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Суми відсотків па депо премій по ризиках, прийнятим у перестрахування

Доходи але регресними претензіями

Суми санкцій за невиконання умов договорів страхування, визнані боржником добровільно або за рішенням суду

Винагороди за надання послуг страхового агента, брокера

Винагороди, отримані страховиком за надання послуг сюрвейєра та аварійного комісара

Суми повернення частини страхових премій (внесків) за договорами перестрахування у випадку їх дострокового припинення

Інші доходи, отримані при здійсненні страхової діяльності

Доходи від інших операцій

Доходи від інвестиційної

Доходи з інвестицій у вигляді дивідендів, відсотків, доходів від пайової участі в інших організаціях

Виручка-нетто від продажу цінних паперів

страхової організації

діяльності

У вигляді відсотків, отриманих за договорами позики, банківського вкладу, а також з цінних паперів та інших боргових зобов'язаннях

Позареалізаційні

Виручка-нетто від продажу основних засобів, у тому числі нерухомості або здачі майна в оренду

доходи

Виручка-нетто від продажу іншого майна, крім цінних буму] ', нерухомості, інших основних засобів

Позитивні курсові різниці

Списана кредиторська заборгованість при закінченні строку позовної давності

Визнані боржником або підлягають сплаті боржником на підставі рішення суду, що вступило в законну силу, штрафи, пені та інші санкції за порушення договірних зобов'язань, а також суми відшкодування збитків або шкоди

Надлишки цінностей, виявлені при інвентаризації

Зміна вартості фінансових вкладень в результаті коригування опеньки

Суми, що надійшли в погашення дебіторської заборгованості, списаної в попередні періоди на збитки

Інші доходи

Крім надходжень від проведення страхових операцій і доходів від інвестиційної діяльності страховик може отримувати інші доходи. До них відносяться: прибуток від реалізації основних фондів, матеріальних цінностей та інших активів; доходи від здачі в оренду; доходи від наданих консультаційних послуг, навчання та інші доходи. Страхова організація як господарюючий суб'єкт має право на реалізацію основних фондів та інших активів, що не використовуються в господарській діяльності. Також майно, що належить страховій компанії, може бути надано в оренду. Ці доходи не пов'язані з наданням страхового захисту, але мають безпосереднє відношення до страхової діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >