Облік страхових виплат за договорами страхування

У договорах страхування передбачається, що при настанні страхового випадку страховою організацією (страховиком) здійснюються страхові виплати у вигляді страхового відшкодування при страхуванні майна і страхового забезпечення - при страхуванні життя.

Страхова виплата здійснюється, тільки якщо страховий випадок обгрунтований документами, що пройшли експертизу і затвердженими керівником організації, так як документами підтверджуються факт страхової події, величина заподіяного збитку і сума страхового відшкодування, що підлягає виплаті.

Для узагальнення страховою організацією інформації про страхові виплати за звітний період у зв'язку з настанням страхового випадку за договорами страхування і співстрахування, а також про повернені страхових преміях (внески), виплачених викупних сумах і наданих медичних послугах призначений рахунок 22.

Виплачені страхувальником (вигодонабувачем) у звітному періоді у зв'язку з настанням страхового випадку страхові відшкодування або страхові суми, а також оплата витрат страхувальника, вироблених з метою зменшення збитків, у випадках якщо вони були необхідні або були зроблені ним для виконання вказівок страховика, обліковуються на субрахунку 22.1.

Аналітичний облік за рахунком 22 здійснюється але видах страхування, в страхувальникам та інших напрямках, необхідним для складання звітності та управління страховою організацією. Організація аналітичного обліку необхідна для розрахунку страхових резервів, контролю за їх рухом, здійснення аналізу діяльності організації. Дані аналітичного обліку за рахунком 22 повинні відповідати даним журналу реєстрації страхових збитків.

За дебетом субрахунка 22.1 страховик враховує:

  • - Суми виплаченого страхового відшкодування або страхові суми за договорами страхування у зв'язку з настанням страхового випадку в кореспонденції з кредитом рахунків обліку грошових коштів або кредитом рахунка 78 (субрахунок 78.5), якщо страховим агентом, страховим брокером на виплату страхового відшкодування за договорами страхування спрямовані суми страхових премій (внесків);
  • - Суми відшкодованих витрат страхувальника, вироблених з метою зменшення збитків, у випадках якщо вони були необхідні або були зроблені ним для виконання вказівок страховика, в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів;
  • - Суми, утримані із страхового відшкодування або страхових сум в рахунок погашення заборгованості страхувальника по оплаті чергового страхового внеску в кореспонденції з кредитом субрахунка 78.1;
  • - Суми нарахованих податків зі страхових виплат у встановлених законодавством випадках в кореспонденції з кредитом рахунка 68 "Розрахунки з податків і зборів".

Після закінчення звітного періоду дебетове сальдо субрахунка 22.1 списується в дебет рахунку 99.

Аналогічний порядок ведення обліку здійснюється і по субрахунку 22.2 "Страхові виплати за договорами співстрахування". При цьому кожен учасник договору співстрахування - страховик відображає на субрахунку 22.2 виплачене за договором співстрахування страхове відшкодування або страхові суми в частині, що припадає на його частку в договорі співстрахування.

Збитки страхової організації, пов'язані з достроковим припиненням або зміною умов страхування, обліковуються на субрахунку 22.5. За дебетом цього субрахунку відображаються:

  • - Страхові премії (внески), повернуті страхувальникам, у випадках дострокового припинення або зміни умов (зменшення страхової суми та ін.) Договору страхування, співстрахування, що відноситься до виду страхування іншому, ніж страхування життя, в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів;
  • - Викупні суми за договорами страхування життя, виплачені страхувальникам при достроковому припиненні або зміні умов (зменшення страхової суми тощо) договорів страхування життя, у випадках, передбачених умовами цих договорів, в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів;
  • - Страхові премії (внески), що підлягають поверненню перестраховику у випадках дострокового припинення договору страхування (основного) або договору перестрахування, в кореспонденції з субрахунком 78.3.

За кредитом субрахунка 22.5 відображаються страхові премії (внески), що підлягають до повернення перестраховиками у випадках дострокового припинення договору страхування (основного) або договору перестрахування, в кореспонденції з рахунком 78, субрахунок 77.8.

Сальдосубрахунка 22.5 після закінчення звітного періоду списується на рахунок 99 "Прибутки і збитки".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >