Облік розрахунків за операціями страхування

Для відображення інформації по розрахунках страхової організації зі страхувальниками, співстраховиками, страховими агентами і брокерами за укладеними договорами страхування і співстрахування використовується рахунок 78.

Розрахунки зі страхувальниками за належними до сплати страхових премій (внесків) за договорами прямого страхування обліковуються на субрахунку 78.1.

Суми нарахованих страхових премій (внесків), належних для отримання від страхувальників у звітному періоді за укладеними договорами страхування, які належать до видів іншим, ніж страхування життя, відображаються за дебетом субрахунка 78.1 в кореспонденції з кредитом субрахунка 92.1.

При невиконанні страхувальником зобов'язання по сплаті страхової премії (внеску) у строк, встановлений договором страхування, а також у разі визнання договору страхування недійсним здійснюється сторнована запис способом "червоне сторно" на суму страхової премії (внеску).

За кредитом субрахунка 78.1 в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів відображаються:

  • - Суми надійшли від страхувальників страхових премій (внесків) до погашення заборгованості за укладеними договорами страхування;
  • - Суми надміру отриманих страхових премій (внесків). У разі повернення зазначених платежів страхувальникам кредитуються рахунки обліку грошових коштів і дебетується субрахунок 78.1.

За кредитом субрахунка 78.1 в кореспонденції з дебетом рахунка 22 відображаються суми утриманого страхового відшкодування або страхові суми за договорами страхування в рахунок погашення заборгованості страхувальника по оплаті чергового страхового внеску.

На субрахунку 78.2 страхові організації (учасники договору співстрахування) враховують розрахунки за договором співстрахування в частині припадають на їх частку страхових премій (внесків), страхових виплат, а також винагороди за укладення договору співстрахування у випадку, коли всі розрахунки зі страхувальником за всіх учасників договору веде одна страхова організація - ведуча.

На субрахунку 78.5 страхові організації, які укладають договори страхування, співстрахування через страхових агентів, страхових брокерів, враховують розрахунки з ними.

Субрахунок 78.5 дебетується на суму заборгованості страхового агента, страхового брокера по страхових премій (внесків) за укладеними ними договорами страхування, співстрахування в кореспонденції з рахунком 92.

За кредитом субрахунка 78.5 в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів відображається сума надійшли від страхових агентів, страхових брокерів страхових премій (внесків) за укладеними договорами страхування, співстрахування.

На суму страхових премій (внесків), спрямованих страховим агентом, страховим брокером на виплату страхового відшкодування або страхових сум за договорами страхування, співстрахування у зв'язку з настанням страхового випадку, субрахунок 77.5 кредитується в кореспонденції з рахунком 22.

Суми утриманого страховими агентами, страховими брокерами винагороди за укладення договорів страхування, співстрахування із страхових премій (внесків), сплачених страхувальниками, обліковуються на субрахунку 78.7.

Аналітичний облік по субрахунку 78.5 ведеться по кожному агенту, брокеру, а також за видами страхування.

Облік розрахунків по присуджених регресними претензіями ведеться на рахунку 76. На субрахунку 76.2 виділяється аналітична позиція "Розрахунки за регресними претензіями".

Облік страхових резервів

Формування страховою організацією страхових резервів передбачено Законом про страхування. Склад і методи розрахунку страхових резервів встановлені Правилами формування страхових резервів із страхування іншому, ніж страхування життя, затверджених наказом Мінфіну Росії від 11.06.2002 № 51н; Порядком формування страхових резервів із страхування життя, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 09.04.2009 № 32н; Планом рахунків бухгалтерського обліку (з урахуванням особливостей його застосування страховими організаціями), затвердженим наказом Мінфіну Росії від 04.09.2001 № 69п.

Формування страхових резервів здійснюється на звітну дату; для цього проводиться спеціальний розрахунок страхових резервів методами, передбаченими в затверджених страховою організацією Правилах формування страхових резервів. Система обліку страхових резервів передбачає визначення за звітний період результату по формуванню страхових резервів, який призводить до їх збільшення або зменшення, т.е зміни зобов'язань страховика перед страхувальниками. Отриманий результат зміни страхових резервів враховується при формуванні фінансового результату страхової організації. Облік страхових резервів здійснюється на рахунках 95 і 96. Рахунок 95 служить для узагальнення інформації про страхові резерви, які формуються страховою організацією відповідно до чинного законодавства на основі положень про порядок формування страхових резервів, частки перестраховиків у страхових резервах і результатах зміни страхових резервів.

Аналітичний облік страхових резервів у страхової організації здійснюється за обліковими групами, видами страхування і видами резервів. Аналітичний облік за рахунком 95 ведеться по кожному виду страхування та інших напрямках, необхідним для управління страховою організацією та складання звітності. Так, облік можна вести у розрізі періодів настання страхових випадків. Це необхідно для врегулювання збитків, за якими було утворено резерв заявлених, по неврегульованих збитків.

До рахунку 95 відкриваються субрахунки за кожним видом страхового резерву і облік ведеться в розрізі видів страхування, договорів страхування та інших позицій, передбачених положенням по формуванню страхових резервів в страховій організації.

Сума резерву незароблених премії, визначена на основі розрахунку на кінець звітного періоду, відображається за кредитом субрахунка 95.1 в кореспонденції з дебетом субрахунка 95.3.

Сума резерву незароблених премії попереднього звітного періоду відображається за дебетом субрахунка 95.1 в кореспонденції з кредитом субрахунка 95.3.

За дебетом субрахунка 95.2 в кореспонденції з кредитом субрахунка 95.4 страхові організації, які виступають в договорі перестрахування перестраховиками, відображають визначену на основі спеціального розрахунку частку перестраховиків у резерві незароблених премії на кінець звітного періоду.

Страхові організації, які виступають в договорі перестрахування перестраховиками, частку перестраховиків у резерві незароблених премії попереднього звітного періоду відображають за кредитом субрахунка 95.2 в кореспонденції з дебетом субрахунка 95.4.

Дебетове або кредитове сальдо, що утворилося на субрахунках 95.3 і 95.4, списується після закінчення звітного періоду відповідно в дебет або кредит рахунку 99.

Представлена методика обліку резервів на прикладі відображення операцій з обліку резерву незароблених премії, формування резерву зі страхування життя, резерву заявлених, по неврегульованих збитків, резерву відбулися, але незаявлених збитків та інших страхових резервів, а також частки перестраховиків у цих страхових резервах і результати їх змін відображаються в бухгалтерському обліку страхової організації в аналогічному порядку.

Резерв запобіжних заходів служить для забезпечення зобов'язань страховика перед страхувальниками. Резерв запобіжних заходів страхова організація формує для зниження ймовірності настання страхової події. Кошти цього резерву призначені для фінансування заходів щодо попередження втрати майна та попередження нещасних випадків. Облік резерву запобіжних заходів організовується із застосуванням рахунку 96.

Суми відрахувань від страхових премій (внесків) на попереджувальні заходи відображаються за кредитом рахунка 96, субрахунок 96.1. За кредитом рахунка мають бути враховані відрахування на попереджувальні заходи в кореспонденції з дебетом рахунка 99.

Використання коштів на попереджувальні заходи відображається за дебетом субрахунка 96.1 в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків.

Аналітичний облік по субрахунку 96.1 ведеться за напрямками, необхідним для складання звітності та управління страховою організацією.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >