Аналіз фінансової діяльності страхових організацій

Аналіз діяльності страхової організації можна визначити як вивчення та оцінка показників, що характеризують різні сторони діяльності страхової організації.

Аналіз діяльності страхової організації здійснюється для цілей внутрішнього і зовнішнього контролю. На підставі аналізу виявляються слабкі сторони і виробляються заходи по їх усуненню.

Основна мета фінансового аналізу - оцінка фінансового стану страхової організації та результатів її фінансово-господарської діяльності. Деталізуючи мети фінансового аналізу, можна їх визначити як:

 • - Визначення фактичного фінансового стану страхової організації;
 • - Виявлення факторів, що впливають на фінансову ситуацію у страховій компанії;

визначення міри впливу на фінансовий стан страхової організації різних факторів;

- Контроль за стабільністю фінансових показників.

Більш детальний аналіз полягає у виявленні змін фінансового стану, основних ознак, що викликають ці зміни, а також можливостей підвищення ефективності функціонування страхової організації.

Основними завданнями фінансового аналізу є оцінка:

 • - Ліквідності;
 • - Платоспроможності;
 • - Майнового стану;
 • - Фінансової стійкості;
 • - Ділової активності;
 • - Рентабельності;
 • - Визначення та оцінка тенденцій розвитку господарюючого суб'єкта;
 • - Аналіз грошових потоків;
 • - Поглиблене вивчення факторних і результативних показників фінансово-господарської діяльності і знаходження причинно-наслідкових зв'язків.

Залежно від суб'єкта і цілей проведення фінансового аналізу розрізняють зовнішній і внутрішній аналіз. Зовнішній аналіз проводять зовнішні суб'єкти, у тому числі контролюючі органи. Внутрішній аналіз проводить страховик для власних потреб і на підставі самостійно розроблених показників і критеріїв.

Зовнішній аналіз грунтується на даних бухгалтерської звітності, складеної страховиком. Внутрішній аналіз на відміну від зовнішнього додатково використовує дані бухгалтерського та управлінського обліку і є більш точним і ефективним з точки зору можливості виявлення факторів, що впливають на фінансовий стан і потенціал страховика. Крім того, внутрішній аналіз дозволяє враховувати специфіку діяльності, використовувати спеціально підготовлені дані, сконцентрувати увагу на найбільш істотних показниках.

Для аналізу різних сторін діяльності страхової організації використовуються абсолютні вартісні показники, що характеризують обсяги діяльності, а також відносні показники (коефіцієнти), що відображають якість страхового бізнесу. Окремі види показників у ході аналізу підлягають порівнянні з встановленими нормативами.

Проведення фінансового аналізу можна вести за кількома напрямками, кожен з яких може проводитися самостійно. Напрями фінансового аналізу формуються залежно від цілей і завдань, але до основних можна віднести:

 • - Вивчення структури і динаміки економічних показників діяльності страхової організації;
 • - Аналіз окремих показників і напрямків діяльності страхової організації;
 • - Вивчення фінансових результатів і фінансового стану з метою оцінки фінансової стійкості страхової організації поданням річної або квартальної фінансової звітності. Оцінка фінансових результатів включає аналіз показників валового доходу, прибутку і рентабельності страхової організації, виявлення і вимірювання ступеня впливу впливають на ці показники факторів.

На підставі бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати аналіз здійснюється в наступній послідовності:

 • - Горизонтальний аналіз, що складається в порівнянні кількісного значення кожній позиції балансу з даними попереднього періоду;
 • - Вертикальний (структурний) аналіз, який полягає у визначенні структури показників у загальному підсумку балансу;
 • - Аналіз основних тенденцій динаміки показників;
 • - Аналіз фінансових коефіцієнтів;
 • - Порівняльний аналіз, який включає: внутрішньогосподарський аналіз, що представляє порівняння значень основних показників організації та її дочірніх компаній і підрозділів;
 • - Міжгосподарський аналіз, заснований на порівнянні показників страхової організації з показниками конкурентів, з середньогалузевими показниками;
 • - Факторний аналіз, який полягає у визначенні ступеня впливу окремих факторів на результатний показник.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >