Аналіз структури та динаміки економічних показників діяльності страхової організації

Для аналізу структури та динаміки економічних показників діяльності страхової організації необхідна інформація може бути отримана з бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати діяльності.

Горизонтальний аналіз полягає в побудові аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами їх зміни. При проведенні горизонтального аналізу розраховують базисні темпи росту показників за ряд років (суміжних періодів), що дозволяє аналізувати зміну окремих балансових статей, а також прогнозувати їх значення.

У ході вертикального аналізу проводять аналітичні процедури розрахунку відносних показників, що дозволяють визначити питому вагу кожної статті балансу в загальному його результаті. Розраховані динамічні ряди показників дозволяють простежити за структурними змінами в складі активів та їх джерел покриття і прогнозувати їх зміну. Горизонтальний і вертикальний методи аналізу взаємодоповнюють один одного, тому для проведення аналізу будують аналітичні таблиці з інформацією, що характеризує як структуру балансу, так і динаміку його окремих показників. Для більш детального аналізу звітності використовуються прийоми, які включають:

  • - Складання порівняльних таблиць з виявленням абсолютного і відносного (у відсотках) відхилення за основними показниками звітності;
  • - Літочислення відносних відхилень показників у відсотках по відношенню до балансового році за кілька років;
  • - Літочислення показників за ряд років у відсотках до якого-небудь підсумкового показника.

Показники даної групи відбивають питому вагу окремих видів засобів в їх загальному обсязі (валюті балансу) і динаміку абсолютних значень окремих видів засобів. Для розрахунку показників використовуються дані активу балансу. Для аналізу структури балансу валюта балансу приймається рівною 100% і визначається частка кожного розділу балансу, елемента (статті) в загальній сумі коштів або джерел страхової організації.

Розглянемо методику аналізу активів і пасивів але даними балансу страхової організації "Захист" (табл. 2.7).

При проведенні фінансового аналізу обчислюються темпи зростання і приросту активів та їх питомої ваги (у відсотках) в загальному обсязі коштів страхової організації. Особливу увагу необхідно приділити динаміці абсолютних значень і питомої ваги таких видів активів, як непокриті збитки і дебіторська заборгованість. Зростання цих показників є негативною тенденцією, оскільки активи в сумі непокритих збитків не можуть бути використані для покриття зобов'язань. Дебіторська заборгованість володіє високим ризиком щодо поворотності коштів і є активом, який не приносить дохід.

У ході аналізу необхідно виявити види засобів, динаміка яких в значній мірі відрізняється від динаміки валюти балансу. Показники динаміки і структури коштів страхової організації доцільно аналізувати поквартально і але підсумками року.

У табл. 2.7 показаний аналіз динаміки (горизонтальний), а в табл. 2.8 -структурний аналіз (вертикальний) статей балансу страхової організації.

Аналіз динаміки і структури активів страхової організації показує тенденцію до зниження діяльності.

Розрахунки показують, що за останні два роки відбувається зниження валюти балансу аналізованої компанії на +2451 тис. Руб. в 2013 р в порівнянні з 2012 р і на 2002 тис. руб. в 2014 р в порівнянні з 2013 р, проте темп її зниження сповільнюється, і в 2013 р темп зниження становив лише 1,05%, а в 2014 р - 0,87%. Це обумовлено тим, що за цей рік відбулися стабілізація інвестиційних вкладень і одночасно значний приріст коштів.

Таблиця 2.7. Аналіз динаміки коштів страхової організації на підставі бухгалтерського балансуза період 1 січня 2012 - 1 січня 2014

Аналіз динаміки коштів страхової організації на підставі бухгалтерського балансу за період 1 січня 2012 - 1 січня 2014

Таблиця 2.8. Аналіз структури статей балансу страхової організації на підставі бухгалтерського балансуза період 1 січня 2012 р, - 1 січня 2014

Аналіз структури статей балансу страхової організації на підставі бухгалтерського балансу за період 1 січня 2012 р, - 1 січня 2014

Зміна необоротних активів пов'язане з формуванням амортизаційних відрахувань. Збільшення вартості основних засобів на 1 січня 2013 пов'язано з надходженням основних засобів. В аналізованому періоді відзначається збільшення обсягу грошових коштів, що при одночасному зниженні фінансових вкладень може говорити про зміну інвестиційної політики аналізованої страхової організації "Захист".

Аналіз активів дозволяє виявити динаміку розвитку страхової організації "Захист" в цілому. Приріст активів може свідчити про зростання ділової активності, однак для такої оцінки необхідний ще й більш поглиблений аналіз зміни структури активів. Одночасно слід звернути увагу на величину дебіторської заборгованості організації. Якщо аналіз діяльності страховика за кілька періодів показав, що дебіторська заборгованість має тенденцію до зниження, то це може свідчити як про задовільний стан внутрішнього контролю (за розрахунками зі страхувальниками та іншими дебіторами), так і про зниження збору премій. Якщо падіння активів забезпечується за рахунок зниження зібраної премії, то можна зробити висновок, що діяльність організації є неефективною.

Грошові кошти представляють найбільш ліквідні активи компанії, тому зростання їх абсолютного значення і питомої ваги означає підвищення ступеня ліквідності наявних активів. Збільшення грошових коштів на рахунках у банку свідчить, як правило, про зміцнення фінансового стану організації. Їх сума повинна бути такою, щоб забезпечити погашення всіх першочергових платежів. Наявність великих залишків грошових коштів протягом тривалого часу може бути результатом недостатньо раціонального використання коштів та залучення їх в інвестиційну діяльність страхової організації.

За даними табл. 2.8 частка грошових коштів у структурі активів збільшувалася і склала на 1 січня 2013 14,09% проти 6,47 у 2012 р, а на 1 січня 2014 їх частка склала вже 18,33%. При цьому скоротилася частка інвестицій в обсязі активів з 75,83% в 2012 р до 66,26 в 2013 р і 62,00% на 1 січня 2014 Зростання обсягів грошових коштів на шкоду інвестиційних активів може призвести до зниження обсягів одержуваного інвестиційного доходу.

В аналізованому періоді питома вага частки перестраховиків у страхових резервах різко знизився в порівнянні з 2012 р (з 1,30% в 2012 р до 0,41 в 2013 р і 0,48 в 2014 р). Частка перестраховиків у загальній сумі коштів показує відносну величину коштів страхової компанії, що фактично знаходяться в розпорядженні перестраховиків. Зміна залежно від перестраховиків необхідно зіставити з контролем за надійністю компаній - партнерів з перестрахування.

У 2014 і 2013 рр. спостерігалося зниження частки фінансових вкладень (з 75,83% на 1 січня 2012 р до 66,26 в 2013 р і 62,00% на 1 січня 2014). Одночасно зростає питома вага грошових коштів (на 1 січня 2012 г. - 6,47%, в 2013 р - 14,09, на 1 січня 2014 - 18,33%) і дебіторської заборгованості (па 1 січня 2012 - 15,05, в 2013 р - 17,49, на 1 січня 2014 - 17,58%).

При проведенні фінансового аналізу джерел також розраховуються темпи зростання і приросту і їх питома вага (у відсотках) в загальному обсязі коштів страхової організації. Приділяється увага динаміці абсолютних значень і питомої ваги таких видів джерел, як непокриті збитки, страхові резерви та кредиторська заборгованість.

При проведенні аналізу структури джерел коштів (табл. 2.9) необхідно приділити особливу увагу аналізу власних коштів, так як зміна величини власних коштів характеризує позитивну або негативну спрямованість діяльності страхової організації. Збільшення власних коштів говорить про позитивні результати діяльності страхової організації. Якщо при аналізі встановлена негативна величина власних коштів, то це свідчить про наявність у страхової компанії непокритих збитків (це можуть бути збитки минулих років або звітного року), які перевищують величину статутного капіталу.

Таблиця 2.9. Аналіз динаміки фінансових результатів діяльності страхової організації

№ п / п

Показники

Код рядка

2014

2013

Відхилення

1

2

3

4

5

6

Страхування інше, ніж страхування життя

1

Зароблені страхові премії -нетто-перестрахування

2100

67055

90073

-23018

2

Страхові премії за договорами страхування, співстрахування та перестрахування - всього

2110

67928

98811

30883

3

Страхові премії, передані в перестрахування

+2120

(1634)

(2008)

-374

4

Зміна резерву незароблених премії - всього

2130

622

(4747)

5369

5

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премії

2140

139

(1983)

2 122

6

Відбулися збитки - нетто-перестрахування

+2200

(42286)

(46261)

-3975

7

Виплати за договорами страхування, співстрахування та перестрахування - всього

2210

(40349)

(39312)

1037

8

Витрати по врегулюванню збитків

+2220

(4175)

(4160)

15

9

Частка перестраховиків у виплатах

+2230

317

37

180

10

Зміна резервів збитків - всього

+2240

1914

(+2831)

+4745

11

Зміна частки перестраховиків у резервах збитків

2250

7

(95)

102

12

Зміна інших страхових резервів

+2300

-

-

13

Зміна частки перестраховиків у інших страхових резервах

2400

-

-

14

Відрахування від страхових премій

2500

-

-

15

Витрати по веденню страхових операцій - нетто-перестрахування

2600

(Двадцять одна тисяча п'ятсот тридцять-шість)

(20805)

+8260

16

Аквізиційні витрати

2610

(Двадцять одна тисяча п'ятсот тридцять-чотири)

(29805)

-8271

17

Інші витрати за велінням страхових операцій

2620

(2)

-

18

Перестрахова комісія і Тантьєма але договорами перестрахування

+2630

-

-

19

Доходи з інвестицій

2700

1500

2,80

-2820

20

Витрати з інвестицій

+2800

(2823)

(5735)

-2912

21

Інші доходи але страхуванню іншому, ніж страхування життя

+2910

114

803

-389

22

Інші витрати але страхуванню іншому, ніж страхування життя

2920

(1375 р)

(3445)

-2070

23

Результат від операцій зі страхування іншого, ніж страхування життя

2000

+4018

13019

-9001

Доходи і витрати, не пов'язані зі страховими операціями

24

Керуючі доходи

+3100

(16549)

(17474)

-925

25

інші доходи

+3200

19565

172851

-123289

26

Інші витрати

+3300

(34984)

(167806)

-132822

27

Прибуток (збиток) до оподаткування

+3400

2050

93

+1147

28

Поточний податок на прибуток

3500

(403)

(646)

-243

29

У тому числі постійні податкові зобов'язання (активи)

3510

70

7

3

30

Зміна відкладених податкових зобов'язань

+3600

-

-

31

Зміна відкладених податкових активів

+3700

(Ю)

50

-533

32

Інше

+3800

-

-

33

3900

-

-

34

чистий прибуток (збиток)

3000

+1564

97

+1167

У страховій організації за аналізований період обсяг власних коштів не змінювався, але частка їх у структурі джерел поступово збільшується (на 1 січня 2012 г. - 72,13%, в 2013 р - 73,09, в 2014 р - 74,45 %). Одночасно відбувається зниження зобов'язань з 27,87% па 1 січня 2012, до 26,93 в 2013 р і 25,55% на 1 січня 2014 р що може свідчити про зниження обсягу надаваних послуг.

Частка страхових резервів на 1 січня 2012 р становила 27,87%, і простежується тенденція до їх зниження. Страхові зобов'язання у страхової організації, що працює продуктивно у сфері страхування, складають більше 70% джерел коштів. Ситуація не змінилася і на кінець аналізованого періоду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >