Аналіз прибутку, ділової активності та рентабельності

У ході аналізу необхідно встановити залежність надійності страхової компанії від результативності її діяльності. Цей аналіз доцільно провести з метою виявлення основних факторів зміни розміру власних коштів.

Найбільш загальною характеристикою результативності фінансово-господарської діяльності страхової компанії є прибуток. У зв'язку з цим в ході аналізу вирішуються наступні завдання:

  • - Визначити достатність досягнутих результатів для забезпечення фінансової стійкості організації, конкурентоспроможності;
  • - Вивчити вплив на прибуток різних факторів;
  • - Розглянути основні напрямки подальшого підвищення результативності діяльності.

Набір економічних показників, що характеризують результативність діяльності організації, визначається глибиною аналізу. За даними звітності можна проаналізувати прибуток, рентабельність і оборотність.

У ході аналізу прибутку (економічний ефект) можна розглядати прибуток від реалізації послуг, балансовий прибуток, чистий прибуток.

Ділова активність страхової організації проявляється у динамічному розвитку н ефективному використанні економічного потенціалу. Для аналізу ділової активності використовуються показники оборотності, що дозволяють оцінити фінансове становище організації. До показників оборотності відноситься оборотність коштів або їх джерел:

Страхові премії - нетто / / Середня за період величина коштів або їх джерел.

Аналіз ділової активності включає наступні показники:

- Коефіцієнт загальної оборотності активів:

Страхова премія за період / Середня величина активів.

Коефіцієнт загальної оборотності відображає швидкість обороту всього капіталу страхової організації або ефективність використання всіх наявних ресурсів незалежно від їх джерел. Коефіцієнт загальної оборотності відображає швидкість обороту всього капіталу страхової організації або ефективність використання всіх наявних ресурсів незалежно від їх джерел;

- Оборотність оборотного капіталу:

Страхові внески - нетто / / Середня величина оборотного капіталу; оборотність власного капіталу:

Страхові внески - нетто / / Середня величина власних коштів.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу характеризує швидкість обороту власного капіталу і активність коштів.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу - це відношення страхової премії за період до середньої величини власного капіталу. Швидкість віддачі на власний капітал відображає активність використання грошових коштів, показує число оборотів власного капіталу компанії, або скільки рублів виручки припадає на карбованець вкладеного власного капіталу. Низьке значення цього показника свідчить про бездіяльність частини власних коштів;

Показники ділової активності характеризують віддачу економічного потенціалу компанії за обсягами діяльності через визначення швидкості обороту всього капіталу компанії і власного капіталу.

Середня величина активів для розрахунку коефіцієнтів ділової активності по балансу визначається за формулою середньої арифметичної

де Ан, Ак - відповідно величина активів на початок і кінець аналізованого періоду.

Прибутковість (збитковість) діяльності страхової організації аналізується за допомогою показників рентабельності. Аналіз рентабельності різних напрямків діяльності страхової організації дає можливість визначити їх вплив на загальний фінансовий результат страхової та інвестиційної діяльності.

До складу показників рентабельності (економічна ефективність) входять показники, що характеризують різні сторони діяльності організації.

На підставі даних звіту про фінансові результати розраховують і аналізують динаміку рентабельності активів страхової діяльності організації, а також рентабельності всього капіталу і власних коштів. На цьому етапі аналізуються показники ефективності діяльності компанії, що відображають відношення результату від діяльності (прибуток, збиток) до виробленим затратам або до обороту компанії. Аналіз рентабельності може включати наступні показники:

Чиста рентабельність = Чистий прибуток / / Страхова премія за період.

На цей показник рентабельності впливають фактори, що формують чистий прибуток звітного періоду і розмір страхової премії;

- Рентабельність діяльності:

Чистий прибуток / Страхові внески - нетто.

Показник показує, скільки чистого прибутку припадає на кожен рубль зібраних внесків;

- Рентабельність активів:

Чистий прибуток / Середньорічна вартість активів.

Рівень рентабельності активів відображає ефективність розподілу ресурсів та їх управління. Показник служить індикатором здатності організації використовувати активи;

- Рентабельність власного капіталу:

Чистий прибуток / Власний капітал.

За допомогою цього показника визначається дохід, що припадає на власний капітал;

- Рентабельність коштів або їх джерел:

Прибуток / Середня за період величина коштів або їх джерел;

- Рентабельність страхової діяльності:

Технічний результат від страхової діяльності / / Страхова премія за період.

Технічний результат визначається як різниця між доходами і витратами, що відносяться до розглянутого виду діяльності.

Показник рентабельності відображає ефективність страхової діяльності по відношенню до обороту. Рентабельність від страхової діяльності відбиває питома вага прибутку в кожному рублі виручки від реалізації страхових послуг;

- Рентабельність страхової діяльності з урахуванням інвестиційного доходу:

Технічний результат від страхової та інвестиційної діяльності / Страхова премія за період.

Цей показник відображає ефективність обороту страхової діяльності з урахуванням результату від інвестиційної діяльності компанії. При ефективної діяльності страхової організації показник повинен мати позитивне значення;

- Рентабельність активів:

Чистий прибуток / Середня величина активів.

Даний показник відображає ефективність використання сукупного капіталу компанії (власного і позикового),

Рентабельність власного капіталу відображає ефективність по відношенню до вкладених в компанію і капіталізованим засобам. Показник рентабельності власного капіталу встановлює залежність між величиною інвестуються власних ресурсів і розміром прибутку, отриманого від їх використання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >