Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА

ОСНОВИ НАДАННЯ юридичної допомоги адвокатом

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

• зміст прав і обов'язків адвоката у сфері організації надання юридичної допомоги громадянам Російської Федерації за згодою і безкоштовно, в тому числі за призначенням органів дізнання, попереднього слідства і суду у кримінальному судочинстві;

вміти

• аналізувати, тлумачити і правильно реалізовувати правові норми, що регламентують права та обов'язки адвоката в сфері організації надання юридичної допомоги громадянам, в тому числі з урахуванням Федерального закону від 21 листопада 2011 № 324-ФЗ "Про безкоштовної юридичної допомоги в Російській Федерації";

володіти

• навичками самостійної підготовки угод та інших документів, пов'язаних з реалізацією прав і обов'язків адвоката у сфері організації надання юридичної допомоги; пояснення цілей і завдань цих документів.

Надання адвокатом юридичної допомоги за згодою

Правова природа угоди про надання юридичної допомоги

Термін "угоду" стосовно до адвокатської роботі зустрічається вже в ст. 393 Установ судових установлень 1864 р де зазначено, що "в справах кримінальних присяжні повірені приймають на себе захист підсудних або за згодою з ними, або за призначенням голови судового місця". Цивільні справи, згідно ст. 390 Установ судових установлень, присяжні повірені вели або на підставі довіреності, "даної їм тяжущимися", або - у випадках, передбачених законом, - за призначенням ради присяжних повірених або голови суду [1].[1]

У період до 1917 р законодавство не містило юридичної характеристики зазначеної угоди, як не було його і в предтечу сучасного закону, Положенні про адвокатуру РРФСР 1980, де "угоду з громадянами про надання юридичної допомоги" згадується в ст. 18, що встановлювала права і обов'язки завідувача юридичною консультацією [2].[2]

Згідно ст. 25 Закону про адвокатуру адвокатська діяльність здійснюється "на основі угоди між адвокатом і довірителем", яке "являє собою цивільно-правовий договір" на надання юридичної допомоги самому довірителю або призначеній ним особі.

Таким чином, сучасний російський законодавець, визначивши угоду про надання юридичної допомоги як цивільно-правовий договір, тим самим відніс опосредуемое угодою взаємодія суб'єктів права до сфери майнових і пов'язаних з ними немайнових відносин, заснованих на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників. Тим самим в основу юридичної ("позитивно-правової") характеристики адвокатської діяльності покладено приватний інтерес.

Разом з тим правова природа адвокатської діяльності не може бути зведена до сфери суто приватного інтересу. Німецький юрист Карл Грольман (1755-1829) ввів у науковий обіг термін "природа речей", яким позначав нормативи-регулятори, що випливають з сутності та призначення санкціоніруемий законами правового інституту. Поряд з цим виникло і стало вживатися визначення "правова природа", що означає або судження про юридичної значимості реальних життєвих відносин, або вищу системно-понятійне вираз правового інституту [3]. У зв'язку з цим розуміння правової природи адвокатської діяльності вельми важливо не тільки при характеристиці форми її реалізації, а й для самої цієї діяльності як такої.[3]

Закріплення єдиної форми адвокатської діяльності (цивільно-правовий договір) тягне невиправдане поширення приватноправового елемента адвокатського праці на функціонування адвокатури в цілому. Однак, усвідомлюючи необхідність залучення адвокатів для досягнення "загального блага" (зокрема, надання правової допомоги у кримінальному судочинстві та малозабезпеченим), законодавець змушений був відійти від цієї жорсткої концепції і закріпити норми, метою яких є відправлення правосуддя, тим самим визнавши публічно-правову складову як найбільш важливу в роботі адвокатури.

Істотно, що згідно ст. 1 Закону про адвокатуру адвокатською діяльністю є кваліфікована юридична допомога, що надається на професійній основі фізичним та юридичним особам з метою захисту їх прав, свобод та інтересів, а також забезпечення доступу до правосуддя. У свою чергу ст. 25 закріплює положення про те, що адвокатська діяльність здійснюється на основі угоди; будь-яких вилучень з цього правила закон не містить. Таким чином, із зіставлення ст. 1 і 25 зазначеного Закону видно, що будь-яка кваліфікована юридична допомога (у тому числі і так звана безкоштовна) може бути надана лише на підставі цивільно-правового договору.

Наявність у законі цих норм не означає зникнення публічно-правовий функції адвокатури, проте реалізує політико-юридичну конструкцію, що базується на визнанні пріоритету приватних інтересів.

Зазначена конструкція сходить до періоду Нового часу і знайшла своє інституціональне закріплення насамперед у нормах, що стосуються власності та підприємницької діяльності. Так, Французький цивільний кодекс 1804, іменований також "Кодексом Наполеона", розвиваючи революційну ідею Декларації прав людини і громадянина 1789 р про те, що "власність є право недоторканне і священне", в ст. 544 встановлював: "Власність є право користуватися і розпоряджатися речами найбільш абсолютним чином з тим, щоб користування нс було таким, яке заборонене законами регламентами" [4]. Ухвалений в 1994 р, тобто рівно через 190 років після "Кодексу Наполеона", ГК РФ в п. 1 ст. 1 практично повторює формулу згаданої Декларації 1789 р встановлюючи, що наше громадянське законодавство грунтується на визнанні недоторканності власності. Особливо важливо, що в абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ є ухвала підприємництва як самостійної, здійснюваної на свій ризик діяльності, спрямованої на систематичне отримання прибутку.[4]

Звичайно, і в епоху французької революції, і в даний час юридичні норми містять застереження, суть яких зводиться до того, що свобода одного (у тому числі свобода підприємництва) закінчується там, де починається свобода іншого. Проте законодавче закріплення "систематичного отримання прибутку" як основної мети діяльності комерційних організацій вельми символічно. У зв'язку з цим цікаво думка відомого соціолога Макса Вебера, який ще сто років тому у праці "Протестантська етика і дух капіталізму" (1905 р) писав: "Summum bonum цієї етики насамперед у наживи, дедалі більших грошей <... > ця нажива до такої міри мислиться як самоціль, що стає чимось трансцендентним і навіть просто ірраціональним до "щастя" або "користь" окремої людини. Тепер вже не приобретательство засобом для задоволення його матеріальних потреб, а все існування людини життя спрямовується , яке стає метою його життя. Цей з погляду безпосереднього сприйняття безглуздий переворот в тому, що ми назвали б "природним" порядком речей <...> є лейтмотивом капіталізму ... [5]

Зрозуміло, що з часів написання М. Вебером згаданих рядків світ змінився. Але парадигма розвитку, як це видно з російського цивільного законодавства, залишилася колишня - отримання прибутку (та ж нажива) як вища, поощряемая державою мета. У зв'язку з цим зустрічаються у пресі міркування про "соціальної відповідальності бізнесу" явно не вписуються в згадану парадигму.

Звертає на себе увагу і ще один аспект, пов'язаний з формулюванням, по якій угода про надання юридичної допомоги "являє собою цивільно-правовий договір <...> на надання юридичної допомоги ..." (п. 2 ст. 25 Закону про адвокатуру ): відповідно до ст. 420 ("Поняття договору") ГК РФ "договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків". Не кажучи вже про тавтологічним визначенні (бо скоро договір є угода, норму ст. 25 слід читати: угоду ... являє собою угоду), потрібно зазначити, що законодавець не вніс будь-якої ясності в характеристику виду предмета договору. Надання юридичної допомоги - це роботи, послуги чи щось інше? Питання зовсім нс риторичне, бо будь-який закон існує не сам по собі, а в системі інших законодавчих і нормативних правових актів. І якщо цивільне законодавство залишає широке поле для договірного регулювання відносин сторін (і в цьому сенсі поняття "надання юридичної допомоги" не викликає особливих заперечень), то податкове законодавство набагато більш виразно і оперує термінами "поставка товарів", "виконання робіт" і "надання послуг ", тому для цілей оподаткування потрібно чітка правова характеристика адвокатського праці.

У абз. 2 і 3 п. 2 ст. 25 початковій редакції Закону про адвокатуру закріплювалося, що "адвокат виступає в якості представника довірителя в конституційному, цивільному, адміністративному судочинстві, в якості представника або захисника довірителя у кримінальному судочинстві та судочинстві у справах про адміністративні правопорушення, а також представляє інтереси довірителя в органах державної влади , органах місцевого самоврядування, у відносинах з фізичними особами лише на підставі договору доручення; інші види юридичної допомоги адвокат надає на підставі договору возмездного надання послуг ", проте Федеральним законом від 20 грудня 2004 № 163-ΦЗ ці норми визнані такими, що втратили силу.

Згідно ст. 421 ГК РФ громадяни та юридичні особи вільні в укладенні договору. Примушування до укладення договору не допускається, за винятком випадків, коли обов'язок укласти договір передбачена ЦК РФ, законом чи добровільно прийнятим зобов'язанням. Сторони можуть укласти договір як передбачений, так і не передбачений законом або іншими правовими актами, а також договір, в якому містяться елементи різних договорів, передбачених законом або іншими правовими актами (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах правила про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не випливає з угоди сторін або суті змішаного договору.

Таким чином, за чинним податковим законодавством угоду про надання юридичної допомоги відноситься до юридичних послуг в їх різному прояві. Угода може бути укладена як на окремий вид юридичних послуг (у тому числі представництво в суді), так і на їх комплекс. Якщо ж звертатися до цивільно-правової характеристиці даної угоди, то необхідно відзначити, до теперішнього часу в російській правовій науці немає єдності з даного питання: деякі автори вважають, що така угода опосередковує надання правових послуг, інші вважають, що має місце особливий договір на надання кваліфікованої юридичної допомоги [6].[6]

  • [1] Див .: Російське законодавство X-XX століть: в 9 т. Т. 8: Судова реформа. - С. 76.
  • [2] Див .: Положення про адвокатуру РРФСР // Відомості Верховної Ради УРСР, 1980. № 48. Ст. 1596.
  • [3] Див .: Мамут Л. С. Вступна стаття // Клейнер Г. Від права природи до природи права. М., 1988. С. 9.
  • [4] Хрестоматія по загальній історії держави і вдачі / під ред. З. М. Черниловского; сост. В. М. Садиков. М., 1994. С. 207, 284.
  • [5] Вебер А /. Вибрані твори: пров. з нім. М .: Прогрес, 1990. С. 75. (Summum bonum - вище благо - лат.).
  • [6] Детальніше з даної проблеми див .: Кротенко М. В. Договір про надання юридичної допомоги в сучасному цивільному законодавстві. М .: Статут, 2006. С. 62-72.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >