ВИКОРИСТАННЯ АДВОКАТОМ спеціальних знань ПСИХОЛОГА

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

 • • можливості судово-психологічної експертизи у кримінальному та цивільному процесі;
 • • види комплексних експертиз за участю психолога;
 • • позаекспертні форми використання адвокатом спеціальних психологічних пізнань;

вміти

 • • формулювати питання судово-психологічної експертизи у кримінальному та цивільному процесі;
 • • розрізняти компетенції судово-психологічної та судово-психіатричної експертизи;

володіти

• навичками використання спеціальних психологічних знань у професійній діяльності адвоката.

У пошуку істини в кримінальному та цивільному процесі в центрі уваги знаходиться людина з усіма своїми індивідуально-психологічними особливостями. Тому так часто виникають питання психологічного змісту, одні з яких можуть бути вирішені адвокатами на основі професійного й життєвого досвіду, інші - вимагають глибоких пізнань в області психології. У цьому випадку доцільно залучати до співпраці професійного психолога.

Судово-психологічна експертиза в кримінальному процесі

Якщо перед слідством чи судом виникають питання психологічного змісту, то вони можуть бути дозволені або самими юристами, що використовують для цього свій особистий і професійний досвід, або фахівцями-психологами. Головна форма використання спеціальних психологічних знань у кримінальному процесі - судово-психологічна експертиза, яка проводиться на підставі постанови слідчого або ухвали суду в більшості випадків щодо психічно здорових людей. Предметом СПЕ є психічні процеси (пізнавальні та емоційно-вольові), психічні стани (чи не психічні розлади) і індивідуально-психологічні особливості особистості. Адвокат може лише клопотати про призначення СПЕ, обгрунтувавши необхідність її проведення. У своєму клопотанні адвокат формулює питання експертам.

У кримінальному процесі умовно можна виділити наступні групи СПЕ:

 • 1) СПЕ щодо обвинувачених (підозрюваних);
 • 2) СПЕ, які можуть бути проведені як щодо обвинувачених (підозрюваних), гак і відносно потерпілих і свідків;
 • 3) СПЕ відносно потерпілих і свідків.

Відносно обвинувачених найбільш поширеними вважаються СПЕ фізіологічного афекту та інших емоційних станів і СПЕ неповнолітніх обвинувачених.

Афект - це короткочасне, бурхливий, раптово наступає емоційний стан, що характеризується зміною свідомості і порушенням вольового контролю. Розрізняють патологічний і фізіологічний афекти. Патологічний афект - це хворобливий стан психіки, що відрізняється затьмаренням свідомості. Діагностика патологічного афекту входить до компетенції СПЕ. Як правило, особи, які вчинили злочин у стані патологічного афекту, визнаються неосудними.

Фізіологічний афект не викликає потьмарення свідомості, і зазвичай людина пам'ятає про дії, які вчинив. При фізіологічному афекті істотно знижується здатність людини свідомо контролювати свої дії, він залишається осудним. Цей стан не виходить за межі психічної норми, тому є предметом СПЕ.

Об'єктом СПЕ фізіологічного афекту та інших емоційних станів є в першу чергу сам підекспертного. В експертному дослідженні аналізуються індивідуально-психологічні характеристики особистості підекспертного з точки зору можливої схильності до афектних реакцій. Досліджується психофізіологічний стан підекспертного у момент скоєння злочину. Проводиться психологічний аналіз матеріалів справи: показань всіх фігурантів справи, висновків усіх проведених але справі експертиз, відомостей про використаний знарядді, протоколів огляду місця події, огляду на предмет алкогольного сп'яніння, довідок, характеристик та ін. Вивчається ситуація, що призвела до скоєння протиправних дій, поведінка суб'єкта в момент вчинення злочину, відразу після нього і ставлення до своїх протиправних дій.

Питання експертам формулюються наступним чином.

1. Чи перебував підекспертний у момент здійснення інкримінованого йому діяння (вказати якого) в стані афекту?

До закінчення експертного дослідження неможливо бути впевненим у тому, що передбачуване стан був афектом. Різноманітні стресові стани характеризуються меншою інтенсивністю, ніж афекти, але при цьому істотно впливають на діяльність людини. Тому доцільно задати друге питання.

2. Чи перебував підекспертний в період здійснення інкримінованого йому діяння (вказати якого) в якому-небудь емоційному стані, яке могло суттєво вплинути на його свідомість і психічну діяльність?

Підставами для призначення подібної СПЕ можуть бути:

 • - "Незвичайна поведінка обвинувачуваного в момент здійснення протиправних дій;
 • - Наявність великої кількості поранень або ударів великої сили, множинні пошкодження на тілі потерпілого;
 • - Запам'ятання обвинуваченим окремих епізодів діялося;
 • - Показання свідків про раптове різкій зміні зовнішнього вигляду та поведінки злочинця;
 • - Наявність тривалих неприязних відносин між потерпілим і обвинуваченим, що сприяють накопиченню афективних переживань та ін. "[1].[1]

На практиці при розслідуванні справ про вбивства, що мають афективну забарвлення, спеціальні психологічні пізнання використовуються не часто. За даними О. Д. Сітковський, приблизно по половині кримінальних справ за наявності версії про афекті чи іншому сильному емоційному переживанні СПЕ не призначається [2].[2]

У справах про перевищення меж необхідної оборони адвокат у своєму клопотанні про призначення СПЕ може сформулювати наступні питання.

 • 1. Чи перебував підекспертний в період здійснення інкримінованого йому діяння (вказати якого) в якому-небудь емоційному стані, яке могло суттєво вплинути на його свідомість і психічну діяльність?
 • 2. Враховуючи емоційний стан підекспертного в період здійснення інкримінованого йому діяння (вказати якого), чи міг він адекватно співвідносити свої дії з об'єктивними вимогами ситуації?

Головне завдання СПЕ неповнолітніх обвинувачених - дослідження їх здатності повністю усвідомлювати значення скоєних ними дій та керувати ними. Ця експертиза проводиться відносно неповнолітніх, які мають ознаки розумової відсталості, не пов'язані з психічним захворюванням.

Кримінальна відповідальність, відповідно до закону, настає з 16 років, а з особливо тяжких злочинів - з 14 років. Вважається, що до цього віку молода людина досягає такого рівня психічного розвитку, який дозволяє йому повною мірою усвідомлювати значення скоєних дій і повною мірою керувати ними. Однак це не завжди так.

Психічний розвиток людини підпорядковане закономірностям, і в ньому можна виділити певні стадії і періоди. Однак межі між стадіями і періодами розвитку не можуть бути визначені жорстко, перехід на більш високий рівень психічного розвитку відбувається у дітей в різні терміни. Тому тільки спеціальне дослідження психічної діяльності неповнолітнього може дати підставу стверджувати, що його психічний розвиток відповідає паспортному віку.

Крім того, не завжди наявність або відсутність у неповнолітнього ознак відставання в психічному розвитку прямо тягне за собою відсутність здатності повністю усвідомлювати значення своїх дій і повною мірою керувати ними. У зв'язку з цим необхідно встановити здатність або нездатність усвідомлювати значення своїх дій і можливість ними керувати в конкретних обставинах.

Об'єктами дослідження СПЕ неповнолітнього є: сам неповнолітній обвинувачений, що не страждає психічним розладом, матеріали справи (у тому числі дані про умови його розвитку; обставини, що характеризують його особу; відомості про емоційних станах, що проявилися в зацікавив період), медична документація, висновок або довідка психіатра про те, що неповнолітній не страждає психічним розладом і на обліку у психіатра не виявляється.

На дозвіл експертів доцільно ставити такі питання:

 • 1. Чи є у підекспертного ознаки не пов'язаного з психічним розладом відставання в психічному розвитку, і якщо є, то в чому вони виражаються?
 • 2. З якими причинами пов'язано відставання підекспертного в психічному розвитку?
 • 3. Враховуючи рівень психічного розвитку, індивідуально-психологічні особливості підекспертного і конкретні обставини справи, могли він при скоєнні інкримінованого йому діяння (вказати якого) повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій?
 • 4. Враховуючи рівень психічного розвитку, індивідуально-психологічні особливості підекспертного і конкретні обставини справи, могли він при скоєнні інкримінованого йому діяння (вказати якого) повною мірою керувати своїми діями?

Представляють інтерес для адвокатів СПЕ, виконувані але справах про випадки, пов'язані з управлінням технікою.

Психологи наполегливо вважають однією з найважливіших причин аварій, пов'язаних з управлінням сучасною технікою, людський (особистісний) чинник, під яким розуміється сукупність фізичних і психічних властивостей людини, що впливають на якість виконання професійних функцій і функціональних станів людини. Успішність виконання професійної діяльності залежить від властивостей відчуттів, сприйняття, пам'яті, мислення, типів вищої нервової діяльності людини. Слід враховувати і вплив стану нервово-психічної напруженості, стомлення, стресу та ін.

Судово-психологічна експертиза за фактами ДТП включає в себе дослідження індивідуально-психологічних особливостей водія, а також діагностику психічного стану, в якому він перебував у момент скоєння ДТП.

Об'єктами дослідження таких експертиз є людина, її психічна діяльність в конкретній ситуації, зміст професійних функцій, матеріали справи, що містять відомості про особу підекспертного і конкретної досліджуваної ситуації.

Типові питання формулюються таким чином.

 • 1. Які індивідуально-психологічні особливості підекспертного могли вплинути на якість виконання ним професійних функцій (в тому числі сприйняття і оцінку обставин, прийняття рішення і сто реалізацію)?
 • 2. У якому психічному (емоційному) стані перебував підекспертний в юридично значущий період (вказати який) і як це стан вплинуло на його психічну діяльність?
 • 3. Чи відповідали психологічні та психофізіологічні особливості підекспертного вимогам екстремальних умов функціонування або нервово-психічних перевантажень при управлінні сучасною технікою?
 • 4. Чи здатний був підекспертного передбачати настання небезпечних наслідків своїх дій (бездіяльності), прийняти правильне рішення щодо запобігання цих наслідків і реалізувати його, контролюючи хід реалізації?

Відносно свідків і потерпілих у кримінальному процесі може бути проведена СПЕ здатності правильно сприймати важливі для справи обставини і давати про них правильні показання. Зазначена здатність складається з процесів відображення фактів, їх збереження в пам'яті, переробці логічним шляхом інформації та відтворення за допомогою мови. Ця здатність залежить від цілого ряду умов: особливостей органів чуття (зору, слуху і т.д.) свідка чи потерпілого, його віку, досвіду, професії, умов, в яких відбувалося сприйняття, емоційного стану, в якому він перебував, рівня розвитку у нього мови і ін.

Об'єктами дослідження такої експертизи є особистість свідка чи потерпілого, матеріали справи, що містять відомості про підекспертними, особливостях його стану і поведінки в досліджуваний період, відомості про особливості ситуації сприйняття свідком (потерпілим) фактів і подій, про взаємини з фігурантами справи, дані про отримані потерпілим ушкодженнях.

Перед експертами можуть бути поставлені наступні питання, що мають значення для справи.

 • 1. Чи є у підекспертного індивідуально-психологічні особливості (у тому числі особливості сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, мовлення, підвищена сугестивність, схильність до фантазування), які могли істотно вплинути на здатність правильно сприймати важливі для справи обставини і давати про них правильні свідчення?
 • 2. Чи є у підекспертного ознаки не пов'язаного з психічним розладом відставання в психічному розвитку, які могли істотно вплинути на здатність правильно сприймати важливі для справи обставини і давати про них правильні показання?
 • 3. Враховуючи особливості психічної діяльності підекспертного, його стан в період сприйняття цікавлять слідство подій і конкретні умови сприйняття, чи міг він правильно сприймати обставини справи?
 • 4. Враховуючи індивідуально-психологічні особливості і психічний стан, чи здатний підекспертний давати правильні показання в даний час?
 • 5. Враховуючи індивідуально-психологічні особливості і психічний стан, чи міг підекспертного (вказати коли) давати правильні показання про цікавлять слідство обставин?

Як щодо обвинувачених (підозрюваних, підсудних), так і відносно потерпілих і свідків може бути проведена СПЕ індивідуально-психологічних особливостей. Особливості особистості учасників досліджуваної юристами ситуації, психологічні мотиви поведінки характеризують суб'єктивну сторону злочину. Вибудовуючи лінію захисту, адвокат враховує її зміст.

Найбільш значимі для юристів психологічні особливості особистості, які вказують на закономірність чи випадковість скоєного злочину і впливають на здатність керувати поведінкою в юридично значущий період, а також значущі для прогнозу можливого рецидиву і визначення програми корекційного впливу (агресивність, сугестивність, схильність до лідерства та ін. ). Саме вони і досліджуються в першу чергу.

Об'єктом такої експертизи є людина як носій психічного, матеріали справи, що містять відомості про підекспертного, дані про умови виховання, обставини, що характеризують його особу, відомості про емоційних станах, що проявилися в зацікавив період.

Перед експертами можуть бути поставлені наступні питання.

 • 1. Які індивідуально-психологічні особливості підекспертного могли зробити істотний вплив на його поведінку в зацікавив наслідок (суд) період (вказати який)?
 • 2. Властива чи підекспертними підвищена ворожість: агресивність, сугестивність і ін. (Вказати цікавить властивість)?
 • 3. Чи є у підекспертного які-небудь індивідуально-психологічні особливості, які б вказували на закономірність чи випадковість його поведінки в юридично значимої (вказати який) ситуації?
 • 4. Які індивідуально-психологічні особливості особистості під- експертіного з погляду прогнозу небезпеки рецидиву і програми корекційного впливу?

Дослідження психологічних мотивів конкретного злочину може також стати предметом СПЕ. Мотив злочину характеризує суб'єктивну сторону злочину і визначається в ході слідства. Нс завжди мотив злочину очевидний, іноді для його дослідження необхідно проведення СПЕ. З'ясування психологічних мотивів (співчуття, ворожнеча, помста, самоствердження та ін.) Може мати важливе значення як для доведення винності, так і в якості обтяжуючої або пом'якшує відповідальність обставини. У деяких випадках психологічний мотив може свідчити про відсутність у діях суспільної небезпеки.

Для дослідження психологічних мотивів експертам слід задавати такі питання.

 • 1. Чи могла досліджувана ситуація і сформовані життєві обставини (вказати які) вплинути на актуалізацію певних мотиваційних ліній підекспертного і прояв його індивідуально-психологічних особливостей?
 • 2. Які мотиваційні лінії переважали в поведінці підекспертного в досліджуваній ситуації (співчуття, ворожнеча, помста і т.д.)?

Стосовно до потерпілому також може виникнути доцільність дослідження індвідуально-психологічних особливостей його особистості і мотивів його поведінки.

Відносно підозрюваних (обвинувачених), потерпілих і свідків може бути проведена СПЕ психологічного впливу. Відносно підозрюваних (обвинувачених, підсудних) така експертиза проводиться у разі, якщо є підстави вважати, що на них в ході слідства чинився неправомірне психологічний вплив.

Об'єктом таких досліджень є особистість підозрюваного (обвинуваченого, підсудного); протоколи (аудіо-, відеозапису) допитів, у тому числі на місці злочину, слідчого експерименту, очних ставок. Аналізується особистість підекспертного на предмет підвищеної сугестивності, зміст питань з точки зору їх внушающего характеру і невербальні компоненти спілкування (інтонації, жести, пози, міміка, просторове розташування учасників). Завдання такого дослідження - виявити ознаки психологічного впливу на підозрюваного (обвинуваченого, підсудного), якщо такі є.

У подібних випадках перед експертами ставляться наступні питання.

 • 1. Чи є у підекспертного ознаки підвищеної сугестивності?
 • 2. Чи є в матеріалах, представлених для дослідження (це можуть бути протоколи, аудіо- та відеозаписи допиту або іншої слідчої дії), ознаки психологічного впливу на підекспертного з боку слідчого (або інших осіб)?

Один із прикладів СПЕ психологічного впливу щодо обвинуваченого наводиться в "Прикладної юридичної психології". При допиті в суді обвинувачений У. відмовився від раніше даних свідчень, пояснивши, що дав свідчення під впливом психічного і фізичного насильства з боку слідчого та інших співробітників. Вивчення експертами-психологами відеозапису огляду місця події за участю У. дозволило виявити наступні ознаки можливого впливу: "вживання співробітниками слідчих канцеляризмів, не характерних для рівня інтелектуального розвитку і отриманої освіти підекспертного, типу:" ріжучий удар "," проникаюче поранення "," пакет старого зразка "," громадянами, відомими мені раніше але спільному перебуванню в ... "та ін." [3]; використання слідчим навідних та розпорядчих питань; демонстрація слідчим і супроводжували його особами компонентів невербальної поведінки, розпорядчих дії та ін.[3]

Аналіз відеозапису показав, що мали місце ознаки психічного впливу на підекспертного з боку осіб, які брали участь в записаному слідчій дії.

Відносно потерпілих такі експертизи проводяться у справах про шахрайство, коли вони стверджують, що в юридично значущий період вони піддавалися гіпнотичному впливу, одурманення і поводилися нехарактерним чином.

Об'єктом таких експертиз є особи потерпілих, матеріали справи, що містять відомості про факти та події в юридично значущий період, показання фігурантів справи, відомості про особливості сприйняття потерпілим фактів і подій, дані про взаємодію підозрюваного (обвинуваченого) і потерпілого, про особливості психічного стану в юридично значущий період і після нього, особу підозрюваного (обвинуваченого) і матеріали справи, що містять відомості про його освіту, психологічній підготовці, наявних навичках психологічного впливу.

Експертам можуть бути задані наступні питання.

 • 1. Чи перебувала підекспертними в момент вчинення відносно неї протиправної дії (вказати якого) в якому-небудь стані, яке могло суттєво вплинути на розуміння нею характеру і значення дій підозрюваного (обвинуваченого) і на можливість чинити опір?
 • 2. Було цей стан наслідком дій підозрюваного (обвинуваченого) в юридично значущий період (вказати який)?
 • 3. Чи малися в діях підозрюваного (обвинуваченого) в юридично значущий період (вказати який) ознаки психологічного впливу щодо підекспертного?
 • 4. Чи є у підекспертного негативні зміни психічної діяльності у зв'язку з діями підозрюваного (обвинуваченого) і якщо є, то в чому вони виражаються?
 • 5. Чи є у підекспертного індивідуально-психологічні особливості, які могли вплинути на його здатність правильно сприймати обставини справи й давати про них правильні показання, якщо є, то які?
 • 6. Чи є у підекспертного індивідуально-психологічні особливості, які могли вплинути на його поведінку в досліджуваній ситуації (вказати який) і якщо є, то які?

Розглянемо приклад проведення подібної експертизи. До потерпілих на вулиці підходила незнайома жінка і, запитавши, як пройти до певної вулиці або де знаходиться назване нею установа, представлялася "цілителькою", "ясновидиці", іноді Ліліаною. Після цього вона говорила, що на родині співрозмовниці "лежить псування", пропонувала свою допомогу. Незабаром до них підходила інша жінка, яка зі сльозами на очах просила "ясновидицю" про допомогу в "своєму нещасті". "Ясновидиця" пояснювала, що псування лежить на грошах і коштовностях. Потерпілі приносили з дому гроші і прикраси, віддавали їх шахрайкам для здійснення ритуалу "зняття порчі". Після завершення ритуалу потерпілі, повернувшись на місце, нікого там не виявляли.

У своїх свідченнях потерпілі стверджували, що під час розмови "ясновидиця" задавала питання, на які вони могли дати тільки ствердну відповідь, дивилася їм в очі, вимагала, щоб вони дивилися їй в очі, брала за руку, гладила по голові, обіймала, заспокоювала , водила "колами", читала "молитву", давала випити "святої води". Все це дало підстави припустити, що відносно потерпілих були використані маніпулятивні технології, запозичені, зокрема, з нейролінгвістичного програмування.

Була призначена і проведена комплексна психолого-психіатрична експертиза. За всіма семи випадкам експерти дійшли висновку, що потерпілі яким-небудь психічним розладом у юридично значущий період не страждали. Ознак гіпнозу у підекспертних в період вчинення відносно них протиправних дій не виявлено. На закінчення експертизи було зазначено, що за своїм психічним станом всі потерпілі можуть правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати показання, можуть брати участь в судово-слідчих діях. Ознак алкоголізму, наркоманії, підвищеної схильності до фантазування не виявлено.

У шести випадках експерти дійшли висновку про те, що потерпіла не могла розуміти характер і значення дій обвинувачених і чинити опір, при цьому в одному випадку - внаслідок тимчасового психічного розладу, в інших п'яти - внаслідок вираженого емоційного напруження. Вплив вираженого емоційного стресу на формування безпорадного стану виявилося неоднорідним і протікало але близьким, але різним механізмам. Відносно однієї потерпілої був зроблений висновок про те, що вона могла розуміти характер і значення скоєних з ним дій і чинити опір [4].[4]

Відносно потерпілих найбільш відомою є СПЕ у справах про сексуальне насильство. У відповідності зі ст. 131 КК РФ статеві зносини, вчинене з використанням безпорадного стану потерпілої, визнається згвалтуванням. Безпорадний стан характеризується нездатністю правильно розуміти характер і значення ситуації і дій інших осіб, а також нездатністю керувати своїми діями.

Нездатність потерпілої розуміти характер і значення ситуації і дій та керувати своїми діями може бути пов'язана з її віком, особливостями виховання, психічним станом, в якому вона перебувала.

Об'єктом дослідження такої експертизи є особистість потерпілої, дані про отриманих тілесних ушкодженнях, пошкодженнях одягу; матеріали справи, що містять відомості про особливості виховання потерпілої, її особистості, сексуальному, життєвому досвіді, дані про стан, зовнішньому вигляді, поведінці в період злочину, до і після нього, висновку СМЕ, протоколи оглядів, свідоцтва, дані про характер взаємин потерпілої і обвинуваченого (підозрюваного).

Типові запитання по СПЕ потерпілої від згвалтування формулюються наступним чином.

 • 1. Чи є у підекспертного ознаки нс пов'язаного з психічним розладом відставання в психічному розвитку, якщо є, то які і як вони вплинули на психічну діяльність в досліджуваний період (вказати який)?
 • 2. Чи є у підекспертного індивідуально-психологічні особливості, які могли вплинути на її поведінку в період вчинення відносно неї протиправних дій (також до і після нього), якщо є, то які?
 • 3. Враховуючи індивідуально-психологічні особливості підекспертного і її психічний стан в юридично значущий період (вказати який), чи могла вона повністю усвідомлювати характер і значення скоєних з нею дій?
 • 4. З урахуванням індивідуально-психологічних особливостей і психічного стану підекспертного чи могла вона чинити опір діям обвинуваченого (підозрюваного)?

У справах про сексуальне насильство над дітьми факт нерозуміння характеру і значення скоєних сексуальних дій і здатності чинити опір діям насильника не викликає сумніву. Важко довести те, що насильницькі дії взагалі мали місце.

Для посилення позиції адвоката, що захищає інтереси дитини, може бути корисний відповідь на запитання, сформульоване так.

1. Чи є у підекспертного індивідуально-психологічні особливості, характерні для дітей, що пережили сексуальне насильство, і якщо є, то які?

Прикладів подібних СПЕ багато, наведемо один з них. Слідством було встановлено, що група підлітків неодноразово здійснювала статеві акти з неповнолітньою Ж., при цьому вона значного опору не чинила, про усьому нікому не розповідала. Була призначена і проведена СПЕ.

У процесі СПЕ вивчалися матеріали справи, проводилися експериментально-психологічне обстеження, бесіди з підекспертного та її матір'ю. Були встановлені наступні характерні особистісні особливості неповнолітньої: безініціативність, подчиняемость, боязкість, астенічний тип реакцій. Ж. боїться кому-небудь не догодити, не схильна до конфліктів, самостійності не проявляє. В експерименті продемонструвала сугестивність, труднощі у відстоюванні своєї позиції, невпевненість у собі, високу тривожність. Дослідження привело експертів до висновку про те, що Ж. але складу характеру не виявляє тенденції до активним рішучих дій, здатності до надання опору психічному і фізичному насильству у неї невеликі. Зазначені характерологічні особливості підекспертного могли сприяти виникненню у неї в період вчинення насильницьких дій стану афекту, страху [5].[5]

Особливе місце серед експертиз у кримінальному процесі належить посмертної СПЕ. Її виділяє те, що об'єктом дослідження служить не психіка живої людини, а сліди психічної діяльності.

Об'єктом дослідження посмертної СПЕ є будь-які джерела інформації, наявні в матеріалах справи і містять відомості про психічної діяльності загиблого, його індивідуально-психологічних особливостях, умов виховання, про обставини і причини загибелі. Такими джерелами можуть бути показання свідків (близьких, родичів, друзів), протоколи слідчих дій, висновки експертиз, медична документація, послужні списки, протоколи психологічного обстеження (наприклад, для військовослужбовців), долучені до справи передсмертні записки, листи, щоденники, малюнки та інші продукти творчості. Посмертна СПЕ припускає проведення психологічного аналізу ситуації, разрешівшейся суїцидом.

Типові запитання СПЕ формулюються наступним чином.

 • 1. Чи перебував підекспертний в період, що передував смерті, у психічному стані, що привертають до самогубства?
 • 2. Якщо так, то чим це стан могло бути викликано?
 • 3. Які можливі причини суїцидальної поведінки підекспертного, його зв'язку з конкретними обставинами?

Якщо є підстави підозрювати ситуацію доведення до самогубства, то доцільно додатково поставити запитання:

4. Чи була причинно-наслідковий зв'язок між певними діями конкретної особи (або осіб) і психічним станом загиблого в період, що передував самогубству?

 • [1] Ситковский О. Д. Кримінальний кодекс Російської Федерації: психологічний коментар / Академія Генеральної прокуратури РФ. М .: Контракт; Волтерс Клувер, 2009. С. 146.
 • [2] Там же.
 • [3] Прикладна юридична психологія: навч. посібник для вузів / під ред. А. М. Столя- ренко. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 381-382.
 • [4] Безпорадне (беззахисне) стан потерпілих у справах про шахрайство: клініко-психологічні механізми / О. Н. Гусєва [и др.] // Теорія і практика судової експертизи. 2008. № 4/12. С. 82-91.
 • [5] Сітковська О. Д. Кримінальний кодекс Російської Федерації: психологічний коментар. С. 156-157.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >