Передмова

Підручник "Інформатика для гуманітарних спеціальностей" призначений для студентів, які вивчають дисципліну "Інформатика" за програмами академічного бакалаврату в галузі гуманітарних наук. Ця дисципліна входить до переліку обов'язкових загально-професійних дисциплін федерального компонента державного освітнього стандарту підготовки бакалаврів і є однією з основних освітніх дисциплін, що забезпечують уміння використовувати в соціальній, пізнавальної та професійної діяльності фахівця-гуманітарія навички роботи з комп'ютером, збір, обробку та інтерпретацію з використанням сучасних інформаційних технологій даних, необхідних для формування суджень з відповідним загальногуманітарних і професійним проблемам. При написанні цього підручника автори прагнули максимально повно, системно і комплексно відобразити всі основні розділи використовуються в сучасному російському вузівському освіті типових навчальних програм з інформаційних технологій, які необхідно освоїти бакалаврам-гуманітаріям, а також використовувати позитивний зарубіжний досвід у цій галузі. Освоєння матеріалу підручника дозволить студенту-бакалавру отримати уявлення про інформатику як основі сучасного інформаційного суспільства, оволодіти базовими компетенціями в галузі інформаційно-комунікаційних технологій і навчитися ефективно застосовувати методи і прийоми використання інформаційно-комп'ютерних технологій у дослідної та практичної діяльності у сфері професійної усної та письмової комунікації .

Необхідність у забезпеченні першого рівня вузівського гуманітарної освіти (бакалаврату) базовими навчальними матеріалами з інформатики стоїть сьогодні особливо гостро у зв'язку з переходом на дворівневу систему освіти у вищій школі і впровадженням у навчальний процес нових освітніх стандартів за всіх гуманітарних дисциплін. При цьому в базовому підручнику, як нам видається, необхідно не тільки враховувати принцип спадкоємності всіх рівнів освітнього процесу у вузі, але і постаратися оптимально використовувати результати попередніх етапів підготовки студентів. Тому деякі питання, які, як показує наша багаторічна практика викладання бакалаврам дисципліни "Інформатика" у вищій школі, недостатньо добре засвоюються учнями в процесі шкільного навчання, розглядаються в цьому підручнику з урахуванням типових лакун у попередній підготовці студента, в той час як новий, який не вивчений раніше, матеріал представлений максимально докладно і повно, з використанням великої кількості практичних прикладів і різнопланового ілюстративного матеріалу, що полегшує його засвоєння людьми з різними когнітивними тинами сприйняття інформації.

При підготовці тексту підручника автори постаралися також повною мірою врахувати особливості вихідної гуманітарної підготовки учнів, тому всі спеціальні терміни і термінологічні поняття забезпечені короткими і ясними дефініціями і поясненнями безпосередньо по ходу викладу матеріалу. Для підтримки необхідного рівня уваги при освоєнні матеріалу, який, безсумнівно, є непростим для гуманітарно орієнтованого учня, в тексті підручника систематично наводяться цікаві та пізнавальні факти з історії становлення інформаційних технологій, показані приклади їх успішного застосування в різного роду гуманітарних дослідженнях, зокрема в найбільш значущих для розвитку сучасної науки гуманітарних проектах (електронні бібліотеки, корпусні лінгвістика та ін.), а також у навчанні та освіті (дистанційна освіта, включене навчання та ін.).

Підручник складається з 16 розділів, розподілених за чотирма розділами. Розділ I "Теоретичні питання інформатики" присвячений обговоренню предмета і завдань інформатики як науки, викладу її історії і ролі в побудові інформаційного суспільства, а також вивчення базових обчислювальних технологій, у тому числі мережевих засобів обробки інформації. У розділі II "Інформаційно-комунікаційні технології" вперше докладно і в строгій логічній послідовності викладена історія і основні етапи становлення глобальних мереж Інтернет і WWW (у тому числі з урахуванням російської специфіки на матеріалі Рунета), детально розглянуті всі основні мережеві сервіси і їх вплив на користувачів Інтернету, зачіпаються деякі ключові питання авторського права в Інтернеті. Розділ III "Основи комп'ютерної графіки" є ще одним інноваційним розділом підручника, тому що в ньому вперше в стислій і доступній для учня-гуманітарія формі викладені базові відомості про комп'ютерній обробці зображень, основних технологічних і програмних засобах, які дозволяють більш широко включати мультимедійну графічну інформацію в наукову і педагогічну діяльність сучасного фахівця-гуманітарія. Розділ IV "Прикладні програмні засоби (з вивченням конкретних програмних засобів)" орієнтований на практику застосування сучасних інформаційних технологій і присвячений вивчення і практичного освоєння базових програмних засобів офісного призначення (текстового процесора, електронних таблиць, засобів створення комп'ютерних презентацій, програмних засобів управління базами даних і типового графічного редактора). На відміну від попередніх навчальних посібників за стандартними офісним прикладним програмам, практично орієнтовані розділи і глави підручника, крім докладного вивчення програмного забезпечення, що входить в офісний пакет MS Office і графічного редактора MS Paint, вводять в сферу вивчення нові матеріали, які дозволяють учню придбати актуальні компетенції , зокрема освоїти базові технології ефективного інформаційного пошуку в Інтернеті, а також вивчити переваги і недоліки основних типів мережевої комунікації (вебінари, блоги, віртуальні середовища, вікі-технологія) і, в тому числі, познайомитися з психологічними і соціальними небезпеками, які пов'язані з використанням сучасних соціальних мереж.

Всі глави підручника містять контрольні запитання та завдання, що дозволяють самостійно перевірити якість засвоєння викладеного матеріалу. З метою більш глибокого вивчення змісту розділів підручника читач може звернутися до списку літератури, наведеному в кінці кожного розділу. Списки літератури включають як обов'язкові, так і рекомендовані джерела для самопідготовки та більш глибокого вивчення окремих питань за бажанням учня.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >