Форми організації фінансових відносин

Форма (від англ. Form, shape - зовнішній обрис) відображає зовнішній порядок організації фінансових відносин і як елемент фінансового механізму виражається в обов'язковому або добровільному порядку формування і використання фінансових ресурсів некомерційних організацій.

За допомогою обов'язкової форми здійснюється витрачання фінансових ресурсів НКО, незалежно від організаційно-правової форми та виду економічної діяльності. Будь-яка некомерційна організація здійснює діяльність, регламентовану статутом і спрямовану на надання суспільних благ або соціально значущих товарів і послуг. Ухилення некомерційної організації від цілей, передбачених статутом, веде до її ліквідації.

Обов'язкова форма організації фінансових відносин опосередковує платежі некомерційних організацій до бюджетів бюджетної системи та державні позабюджетні фонди. В обов'язковому порядку також надаються окремим НКО бюджетні асигнування.

У випадках же, коли надання фінансових ресурсів залежить від уподобань донорів (жертводавців), слід розглядати добровільну форму (пожертвування, спонсорські внески та ін.). Добровільна форма організації фінансових відносин характерна для НКО також при прийнятті рішення про залучення та розміщенні фінансових ресурсів на фінансовому ринку і т.д. Як правило, в діяльності некомерційних організацій добровільна і обов'язкова форма поєднуються.

Методи формування та використання фінансових ресурсів

Наступний елемент фінансового механізму - методи формування та використання фінансових ресурсів являє собою способи залучення фінансових ресурсів для організації діяльності НКО. Завдяки застосуванню різних методів, некомерційна організація може цілеспрямовано впливати на джерела формування і напрями використання фінансових ресурсів, сприяючи досягненню цілей і завдань фінансової політики.

У фінансовій науці виділяють чотири базових методу формування та використання фінансових ресурсів: фінансовий, кредитний, податковий і страхової.

Метод кредитування пов'язаний як із залученням, так і з наданням грошових коштів на умовах терміновості, платності і зворотності. Завдяки кредитному методу формування фінансових ресурсів некомерційна організація має можливість залучати їх з кредитного ринку.

Разом з тим навіть при нестачі коштів для виконання статутних цілей некомерційні організації рідко залучають кредитні ресурси. Важлива причина слабкого розвитку кредитного методу формування фінансових ресурсів для некомерційних організацій полягає в їх недоступності через високих процентних ставок, якими кредитори намагаються компенсувати можливі ризики; небажанні самих кредитних організацій надавати кредити.

Для некомерційної організації отримання кредиту - швидше виняток, ніж правило. Можна говорити про кредитному методі формування

фінансових ресурсів НКО за умови, що це не заборонено законодавством (як, наприклад, у випадку з казенними та бюджетними установами). Слід зазначити, що кредитний метод формування фінансових ресурсів використовується некомерційними організаціями обмежена (автономні установи мають право на отримання банківського кредиту зі значними застереженнями).

Приклад

Серед методів формування та використання фінансових ресурсів найменше поширення отримав кредитний.

Більше половини некомерційних організацій вважають недоступними кредити (69,4% від числа обстежених НКО), мікрокредити (62,2), позики під низький відсоток (64,3) і доходи від цінних паперів (57,1%) [1].[1]

Небагато НКО можуть використовувати наявні фінансові ресурси для надання кредитів через організації мікрофінансування. Тільки такі некомерційні організації, як приватні установи, фонди, автономні некомерційні організації, мають право самостійно надавати позики і здійснювати діяльність з мікрофінансування. Тому важливо враховувати, що основний вплив на можливість використання кредитного методу при формуванні фінансових ресурсів надає організаційно-правова форма НКО і накладаються на неї законодавчі обмеження і заборони. Отримання відсотків як результату використання фінансових ресурсів НКО на умовах повернення, терміновості, платності практикується незначною кількістю таких організацій.

Податковий метод формування та використання фінансових ресурсів пов'язаний з виконанням податкових зобов'язань НКО перед органами державної влади та місцевого самоврядування. Для некомерційних організацій в області формування фінансових ресурсів даний метод непридатний, оскільки може використовуватися тільки з метою формування фінансових ресурсів федерального, регіонального та місцевих бюджетів. Разом з тим податковий метод широко використовується в практиці некомерційних організацій при сплаті податків і зборів до бюджетів бюджетної системи РФ, виступаючи тим самим методом використання фінансових ресурсів.

У той же час якщо стосовно кредитного методу має місце деяка обмеженість для окремих НКО залежно від організаційно-правової форм, то податковий метод використання фінансових ресурсів застосовується всіма некомерційними організаціями без винятку.

Страховий метод передбачає формування фінансових ресурсів за рахунок надходження страхових внесків (премій). Даний метод заснований на залученні грошових коштів зі страхувальників (платників страхових премій) в умовах замкнутого розподілу збитку для захисту майнових інтересів фізичних або юридичних осіб. Страховий метод застосовується страховиками і позабюджетними фондами РФ.

У відповідності зі ст. 6 Закону РФ від 27.11.1992 № 4015-1 "Про організацію страхової справи в Російській Федерації", страховики - це страхові організації та суспільства взаємного страхування, створені відповідно до законодавства РФ. Оскільки товариства взаємного страхування є некомерційними організаціями, страховий метод формування фінансових ресурсів слід також розглядати у складі елементів фінансового механізму НКО.

Страховий метод використання фінансових ресурсів поширюється па будь-яку некомерційну організацію, якщо вона є платником страхової премії при укладанні договорів добровільного та обов'язкового страхування. Необхідно пам'ятати, що будь некомерційна організація є платником обов'язкових страхових платежів у державні позабюджетні фонди. Також страхової метод може застосовуватися будь некомерційною організацією, яка є вигодонабувачем за договором добровільного або обов'язкового страхування за умови, що страховий випадок стався. Таким чином, існують значні обмеження для застосування страхового методу в частині формування фінансових ресурсів НКО. У частині використання фінансових ресурсів, залежність даного методу від організаційно-правової форми та виду економічної діяльності не виявляється.

Питання практики

Вивчаючи практику фінансово стійких НКО, американські дослідники сфокусували свою увагу на найбільших організаціях, які досягли і перевищили річну позначку в 50 млн дол. США. Було встановлено, що кожна з цих організацій виросла завдяки використанню окремих джерел фінансування (нерідко концентруючись на одному джерелі коштів), найбільш придатних для підтримки конкретних видів робіт. Крім того, кожна організація сформувала високопрофесійні внутрішні компетенції для цілеспрямованого залучення коштів з цих джерел.

Наступний метод формування та використання фінансових ресурсів - фінансовий. Велика частина фінансових ресурсів НКО залучається саме завдяки фінансовому методу, який використовується переважно па безповоротної та безоплатній основі. Характерний даний метод для некомерційних організацій при залученні бюджетних джерел фінансування у формі субсидій, грантів, бюджетних інвестицій, у разі залучення добровільних майнових внесків і пожертвувань, а також при акумулюванні регулярних і одноразових надходжень від засновників відповідних організаційно-правових форм НКО. Якщо відсутні обмеження у статуті та законодавстві, фінансовий метод використовується НКО при формуванні прибутку від діяльності, що приносить доходи. Усі без винятку накопичення НКО також формуються завдяки застосуванню фінансового методу.

Методи формування фінансових ресурсів НКО:

  • 1) кредитний метод. Акумулювання коштів на умовах терміновості, платності, зворотності. Застосовується НКО з урахуванням законодавчих обмежень (не застосовується казенними установами, асоціаціями (спілками));
  • 2) фінансовий метод. Формування фінансових ресурсів переважно на безповоротній і безоплатній основі. Застосовується НКО при залученні коштів з бюджетів різних рівнів та позабюджетних фондів, залученні надходжень у вигляді пожертвувань, спонсорських внесків, формуванні доходів від підприємницької діяльності та ін .;
  • 3) страховий метод. Формування фінансових ресурсів за рахунок надходження страхових внесків в умовах замкнутого розподілу збитку. Застосовується товариствами взаємного страхування;
  • 4) податковий метод. Акумулювання коштів на основі примусового вилучення частини доходів. Не застосовується НКО.

Методи використання фінансових ресурсів НКО:

  • 1) кредитний метод. Надання коштів на умовах терміновості, платності, зворотності. Застосовується з урахуванням законодавчих обмежень (приватними установами, фондами, некомерційними партнерствами і автономними некомерційними організаціями та ін.);
  • 2) фінансовий метод. Використання фінансових ресурсів переважно на безповоротній і безоплатній основі. Застосовується НКО з урахуванням законодавчих обмежень, включає розподіл прибутку (споживчий кооператив), витрати, пов'язані з підприємницькою діяльністю, реалізацією товарів (послуг), позареалізаційні витрати та ін .;
  • 3) страховий метод. Використання фінансових ресурсів шляхом оплати страхових премій. Застосовується будь НКО при сплаті страхових внесків у державні позабюджетні фонди, при укладанні договорів обов'язкового і добровільного страхування;
  • 4) податковий метод. Надання коштів для фінансового забезпечення діяльності держави у вигляді податкових платежів. Застосовується будь НКО.

Способи кількісного визначення параметрів фінансового механізму

Завдяки способу кількісного визначення параметрів фінансового механізму як елемента фінансового механізму, некомерційна організація може впливати на обсяги та види фінансових ресурсів, що спрямовуються на виконання основних і підприємницьких цілей, передбачених у статуті.

Даний елемент фінансового механізму дозволяє визначити такі різнорідні величини, як обсяг фінансових ресурсів, необхідний для здійснення основної і (або) діяльності, що приносить доходи; порядок нарахування амортизації щодо майна, що бере участь у підприємницькій діяльності та ін.

Як правило, способи кількісного визначення регламентовані офіційними нормативними правовими або установчими документами некомерційної організації.

Забезпечення взаємозв'язків всіх складових елементів фінансового механізму завдяки послідовному здійсненню фінансових операцій опосередковує порядок їх організації на практиці і сприяє досягненню цілей фінансової політики некомерційної організації. Базові елементи фінансового механізму та їх взаємозв'язку представлені на рис. 5.2.

Взаємозв'язок складових елементів фінансового механізму некомерційної організації

Рис. 5.2. Взаємозв'язок складових елементів фінансового механізму некомерційної організації

Використовуючи різні елементи фінансового механізму, некомерційні організації прагнуть забезпечити реалізацію цілей фінансової політики, вирішення її стратегічних і тактичних завдань. Разом з тим необхідно пам'ятати, що коригування елементів фінансового механізму відбувається шляхом зміни відповідних норм фінансового права.

В цілому елементи фінансового механізму НКО традиційні, проте їх зміст включає ряд відмінних характеристик. Помітний вплив на фінансовий механізм надає різноманітність фінансових відносин, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм НКО, які зумовлюють особливості окремих його елементів.

У цьому параграфі була розкрита структура фінансового механізму, показано взаємозв'язок елементів, однак не відображені інструменти, що призводять фінансовий механізм у дію. Вирішити проблему "запуску" фінансового механізму допомагає система управління фінансами. Саме фінансове планування, оперативне управління та контроль, формують кількісний і якісний результат поєднання різних видів фінансових ресурсів, методів їх формування та використання.

  • [1] Розвиток фінансово-економічної стійкості російських НКО. Аналітична записка. Агентство соціальної інформації. М., 2 013.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >