Закони економічного функціонування підприємств

Прийняття важливих управлінських рішень стратегічного і тактичного характеру відносно діючого підприємства повинне бути засноване на аналізі механізму дії основних економічних законів його функціонування, недотримання яких може призвести до виникнення проблем ліквідності і порушити фінансову рівновагу. Основними законами економічного функціонування підприємства є:

 • 1) закон ефекту масштабу виробництва;
 • 2) самофінансування;
 • 3) зниження собівартості продукції зі збільшенням обсягу її випуску і терміну перебування в серійному виробництві;
 • 4) відповідності відносин постійних витрат до змінних і відносної ціни;
 • 5) відповідності номенклатури, якості та обсягу продукції, що випускається потреб і умов попиту;
 • 6) відшкодування витрат на виробництво і збут продукції.
 • 1. Закон ефекту масштабу виробництва проявляється в тому, що постійні витрати на одиницю продукції зменшуються зі збільшенням кількості виробленої продукції.

У цьому випадку має місце такий вираз:

(4.1)

де Спр - собівартість виробництва одиниці продукції в аналізованому періоді; Зпер - змінні витрати на одиницю продукції в даному періоді; Зпост - загальні постійні витрати на весь обсяг виробництва продукції у розглянутий період часу; N вип - обсяг випуску продукції в натуральному вираженні.

Оскільки собівартість одиниці продукції є сумою змінних витрат на одиницю продукції і постійних витрат, що припадають на цю одиницю, то при зростанні обсягу виробництва і продажів собівартість буде знижуватися, що дозволить підприємству отримати більше прибутку па одиницю продукції.

2. Дотримання закону самофінансування обумовлено необхідністю забезпечення балансу між витратами, пов'язаними з випуском обсягу продукції в планованому періоді з урахуванням основних податків (ПДВ, податку на прибуток організацій), і надходить за цей же період часу виручкою, тобто повинно виконуватися така умова:

(4.2)

де N рп - натуральний обсяг реалізованої продукції, платежі за яку надходять в поточний період; Ц - ціна одиниці продукції; N вип - обсяг продукції, випущеної в поточному періоді в натуральному вираженні; Зпер - змінні витрати на одиницю продукції; Зпост - загальні постійні витрати підприємства у розглянутий період часу; Н - сума податків, що підлягають перерахуванню в бюджетну систему в поточному періоді.

З виразу (4.2) випливає, що, для того щоб профінансувати планований обсяг випуску продукції (представлений в дужках цієї формули), має бути реалізовано відповідну кількість випущеної продукції і, отже, виконуватися така умова:

(4.3)

Виконання вимоги виразу (4.3) покладається на службу маркетингу і збуту, головною функцією якої є забезпечення продажів, отримання суми виручки, що задовольняє умові (4.2).

3. Закон зниження собівартості продукції зі збільшенням обсягу її випуску і терміну перебування в серійному виробництві. Із закону економії на масштабі та формули (4.1) випливає, що питома собівартість одиниці продукції повинна зменшуватися із збільшенням обсягу випуску продукції за рахунок розподілу постійних витрат на більший обсяг продукції.

На практиці відбувається зменшення і змінних витрат на одиницю продукції при істотному зростанні обсягу її випуску з наступних причин:

 • • зменшується загальна відносне час, що витрачається на переналагодження обладнання для випуску продукції при її великому обсязі;
 • • знижуються трудові витрати на виробництво продукції, яка тривалий час знаходиться в серійному виробництві, так як в серійному виробництві більш детально відпрацьовується технологія виготовлення продукції, зростає рівень уніфікації та стандартизації її складових частин.

З даного закону слідують наступні висновки:

 • 1) часта заміна випускається невигідна підприємству через малого терміну її знаходження в серійному виробництві. Тому кожне підприємство повинно застосовувати заходи щодо забезпечення більш тривалого терміну знаходження продукції в серійному виробництві шляхом планового її удосконалення, планової модернізації, досягнення високого технічного рівня;
 • 2) при створенні нових зразків продукції необхідно забезпечувати застосування уніфікованих агрегатів, модулів і функціональних пристроїв, які вже перебувають в серійному виробництві.
 • 4. Закон відповідності відносин постійних витрат до змінних і відносної ціни. Аналітичне вираження цього закону має вигляд:

(4.4)

де Зпост - загальні постійні витрати підприємства у розглянутий період часу; N вип - обсяг випущеної (і реалізованої) продукції за певний період у натуральному вираженні; Зпер - змінні за

витрати на одиницю продукції; Ц - ціна одиниці продукції; Спітнілі - відносна прибуток в частках до повної собівартості виробництва одиниці продукції.

Для розв'язання оберненої задачі - аналізу рівня прибутковості може бути використана наступна залежність:

(4.5)

5. Закон відповідності номенклатури, якості та обсягу продукції, що випускається потреб і умов попиту. Економічна ефективність функціонування підприємств і галузі залежить від відповідності номенклатури, якості та обсягу продукції потребам основних категорій споживачів і рівню їх доходу. Тому відсутність необхідного відповідності не дозволяє досягти прибутковості продукції, що випускається, оскільки генерація прибутку можлива тільки при наявності стійкого попиту.

Обсяг попиту на продукцію залежить від її якості та ціни. Невідповідність якості вимогам споживачів може призвести до різкого зниження попиту, падіння виручки і виникнення збитків. Іншим найважливішим чинником забезпечення виручки і прибутку є зниження собівартості та ціни продажу.

6. Закон відшкодування витрат на виробництво і збут продукції використовується при визначенні ціни одиниці продукції. Ціна одиниці продукції повинна забезпечувати покриття (відшкодування) змінних і постійних витрат, а також раціональний рівень прибутку, що доводиться на одиницю продукції, тобто повинно виконуватися така умова:

(4.6)

де Ц - ціна одиниці продукції; Зпер - змінні витрати на одиницю продукції; Зпост - загальні постійні витрати у розглянутий період часу; N вип - обсяг випущеної (і реалізованої) продукції за певний період у натуральному вираженні; Пвип - загальна величина прибутку випущеної продукції за розглянутий період.

Недотримання основних економічних законів функціонування підприємств може призвести до негативних наслідків, що підтверджується багаторічним досвідом діяльності виробничих підприємств.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >