Сутність, мета і завдання антикризового управління організацією

Всі процеси, що відбуваються в організації, можна розділити на дві групи - керовані й некеровані.

Керовані процеси - це процеси, які піддаються зміні в певному напрямку при свідомому впливі на них. Некеровані - це процеси, які не можна змінити з тих чи інших причин.

Антикризове розвиток - це керований процес запобігання або подолання кризи, відповідальний цілям організації і відповідний об'єктивним тенденціям її розвитку.

Управління організацією як соціально-економічною системою в певній мірі повинно бути завжди антикризовим, оскільки ймовірність кризи існує постійно.

Антикризове управління - це система управлінських заходів щодо діагностики, попередження, нейтралізації та подолання кризових явищ та їх причин. Воно повинно відповідати принципам і завданням стратегічного менеджменту.

Структура антикризового управління представлена на рис. 4.7.

Зміст антикризового управління організацією

Рис. 4.7. Зміст антикризового управління організацією

Управління, орієнтоване на запобігання кризи, включає стратегічний менеджмент, ризик-менеджмент, бенчмаркінг і реструктуризацію.

Стратегічний менеджмент - це управління, спрямоване на реалізацію стратегії розвитку підприємства з урахуванням зміни умов зовнішнього середовища. Стратегічний менеджмент включає наступні елементи:

 • 1) вибір місії підприємства;
 • 2) аналіз мікро- і макросередовища;
 • 3) аналіз ринкових можливостей;
 • 4) розробку стратегії підприємства та шляхів її реалізації.

Ризик-менеджмент - це управління ризиками, спрямоване на зниження втрат від можливих негативних ситуацій у діяльності підприємства. До основних елементів ризик-менеджменту належать:

 • 1) класифікація ризиків і створення ризик-класифікатора;
 • 2) оцінка ступеня ймовірності ризику;
 • 3) аналіз і попередження ризику;
 • 4) відшкодування заподіяної матеріальної шкоди в результаті настання ризикової події.

Бенчмаркінг - це програмно-цільове управління інвестиційними, інноваційними та маркетинговими проектами на основі ринкової оцінки конкурентоспроможності компанії. Для підприємства, що зіткнувся з проблемами виробничого характеру, труднощами у формуванні стратегії та визначенні конкурентоспроможних характеристик продукції, бенчмаркінг стає незамінним інструментом.

Управління в умовах ризику (кризовий менеджмент) включає реструктуризацію підприємства, фінансове оздоровлення (управління процесом фінансового оздоровлення) і менеджмент банкрутства (управління неспроможністю).

Реструктуризація компанії - це зміна її структури (бізнес-процесів), а також елементів, що формують її бізнес, під впливом факторів якої зовнішньої, або внутрішнього середовища.

Фінансове оздоровлення підприємства - це сукупність заходів, спрямованих на поліпшення фінансово-економічного становища підприємства з метою запобігання його банкрутству та підвищення конкурентоспроможності.

Під управлінням неспроможністю (банкрутством) (менеджментом банкрутства) розуміється управління, спрямоване на добровільну або примусову ліквідацію підприємства. Його основними елементами є:

 • 1) визначення величини заборгованості підприємства-банкрута перед кредиторами;
 • 2) формування конкурсної маси;
 • 3) розробка програми реалізації майна підприємства-банкрута і його продаж;
 • 4) задоволення вимог кредиторів у порядку встановленої черги.

Головна мета антикризового управління - забезпечення міцного положення компанії на ринку і його стабільного стійкого фінансового стану.

Етапи антикризового управління включають послідовне проведення таких процедур:

 • 1) діагностики фінансового стану підприємства та причин виникнення кризових ситуацій у його фінансово-господарської діяльності;
 • 2) розробки заходів щодо виведення підприємства з кризи.

Заходи щодо виведення підприємства з кризи можуть включати наступні напрямки:

 • • реструктуризацію;
 • • фінансове оздоровлення.

Суть механізмів антикризового управління полягає у впровадженні системи методів попередньої діагностики загрози банкрутства і своєчасному проведенні фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечують його вихід із кризового стану.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >