Аналіз становища підприємства на ринку цінних паперів

Аналіз становища підприємства на ринку цінних паперів, званий також аналізом ринкової активності, заснований на використанні даних бухгалтерської звітності і зовнішньої інформації, що відображає сприйняття ринком інвестиційних якостей цінних паперів підприємств-емітентів.

Якщо ринки цінних паперів є відносно ефективними, то будь-яка інформація, що міститься у фінансових звітах, повинна відображатися в ринкових коефіцієнтах. Вони показують оцінку ринком фінансового благополуччя компанії, а також прогноз ринку щодо майбутньої здатності компанії забезпечувати акціонерам рентабельність їхніх інвестицій.

Таким чином, для розрахунку фінансових коефіцієнтів, використовуваних в рамках аналізу ринкової активності, необхідні дві групи показників:

 • 1) показники бухгалтерської звітності компанії, основними з яких є:
  • - Показники бухгалтерської прибутку (операційний прибуток, чистий прибуток, прибуток до сплати відсотків і податків, EBITDA, OIBDA та ін.);
  • - Виручка (продажу);
  • - Балансова вартість активів;
  • - Базова і розбавлений прибуток на акцію;
  • - Кількість випущених акцій та ін .;
 • 2) фінансові вимірювання ринкової вартості акцій компанії та її капіталізації в оцінках ринку цінних паперів.

У акціонерних компаніях чистий прибуток розподіляється за трьома напрямками:

 • 1) перерахування чистого прибутку в бюджетну систему;
 • 2) виплати за привілейованими і звичайними акціями;
 • 3) реінвестування прибутку на цілі розширення проізводственнохозяйственной діяльності.

Як правило, виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється виходячи з фіксованих ставок, а співвідношення між обсягом виплачуваних дивідендів по звичайних акціях і обсягом прибутку, реінвестованого на інвестиційні цілі компанії, залежить, насамперед, від ефективності її основної діяльності, стратегії розвитку та дивідендної політики. Якщо інвестиційні цілі компанії ясні і зрозумілі акціонерам і відповідають їх очікуванням майбутньої прибутковості акцій, то вони можуть віддати перевагу вкладення більшої частини доступною до розподілу прибутку в розвиток компанії. Прибуток, реінвестований у розвиток компанії, накопичується по роках і відображається в балансі окремою статтею "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

Будь-які рішення в області розподілу прибутку відбиваються на становищі компанії на ринках цінних паперів, тому ринкова активність полягає в тому, щоб вибрати оптимальну стратегію і тактику у використанні прибутку, її акумулюванні, нарощуванні капіталу шляхом випуску додаткових акцій та вплив на ринкову ціну акції.

Основні показники цього блоку такі: дохід на акцію, цінність акції, дивідендна прибутковість акції, дивідендний вихід, коефіцієнт котирування акції.

Основні показники оцінки ринкової активності представлені в табл. 5.11.

Таблиця 5.11

Показники ринкової активності підприємства

Найменування

показника

Спосіб розрахунку

Економічний зміст

1

Прибуток на акцію (EPS)

Визначається відношенням чистого прибутку компанії (МР), доступною для розподілу, до середньорічного числа звичайних акцій, що перебувають в обігу

2

Коефіцієнт "ціна / прибуток" (Р / Е)

Відображає цінність акції, служить індикатором попиту на акції даної компанії. Розраховується як частка від ділення ринкової вартості акції на дохід на акцію EPS

3

Коефіцієнт "ціна / виторг" (P / S)

Фінансовий показник, рівний відношенню ринкової капіталізації компанії до її річній виручці

4

Дивідендна

прибутковість

(D д)

Характеризує відсоток повернення на капітал, вкладений в акції компанії. Визначається відношенням річного дивіденду, що виплачується по акції, до ринкової вартості акції

5

Дивідендний вихід (DP)

Характеризує частку чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів. Визначається відношенням річного дивіденду, що виплачується по акції, до чистого прибутку на акцію

6

Коефіцієнт котирування акції (k ка)

Характеризує цінність акції. Визначається відношенням ринкової вартості акції до її бухгалтерській (облікову) вартість

7

Ринкова капіталізація компанії (МС)

Характеризує цінність акції. Визначається добутком ринкової вартості акції та загальної кількості акцій, що перебувають у вільному продажу

Прибуток на акцію (EPS - Earnings per share) є одним з основних фінансових показників, використовуваних для оцінки ринкової активності компаній на фінансовому ринку з метою порівняння їх ефективності та інвестиційної привабливості.

Він показує, яка сума чистого прибутку компанії, отримана у звітному періоді, припадає на одну звичайну акцію, і в той же час характеризує прибутковість власників звичайних акцій, враховується при вирішенні питання про виплату дивідендів та інвестуванні коштів.

Цей показник є нормативно-регульованим. У російській практиці порядок розрахунку даного показника визначається положеннями Наказу Мінфіну Росії від 21 березня 2000 № 29н "Методичні рекомендації щодо розкриття інформації про прибуток, що припадає на одну акцію" і вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності МСФЗ (IAS) 33 "Прибуток на акцію" , який введено в російську практику Наказом Мінфіну Росії від 25 листопада 2011 № 160Н.

Згідно з вимогами цих нормативних документів, компанії, акції яких обертаються на ринку цінних паперів, розкривають інформацію по EPS у вигляді двох показників:

 • 1) базового прибутку (збитку) на акцію, яка розраховується на основі фактичних даних фінансової звітності;
 • 2) розбавлений прибуток (збитку) на акцію, яка має прогнозний характер.

Базовий прибуток (збиток) на акцію визначається за формулою

(5.1)

де NP - чистий прибуток компанії за звітний період; D pa - дивіденди за привілейованими акціями, нараховані за даний звітний період; N 0 - кількість звичайних акцій в обігу в даному звітному періоді, яке розраховується як середньозважена величина.

Приклад

Розрахунок кількості звичайних акцій, що перебувають в обігу, представлений на основі вихідної інформації табл. 5.12.

Таблиця 5.12

Розрахунок кількості звичайних акцій, що перебувають в обігу

Дата

Розміщення (кількість додаткових акцій, оплачених коштами)

Викуп (придбання) (кол-во викуплених (придбаних) акцій у акціонерів)

Звичайні акції, що знаходяться в обігу (кількість)

01.01

2000

2000

01.03

1 400

+3400

01.09

-

500

+2900

Разом:

31.12

+3400

500

+2900

Середньозважена кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу, в даному випадку складе:

Розбавлений прибуток (збиток) на акцію показує максимально можливу величину зменшення прибутку або збільшення збитку, що припадає на одну звичайну акцію, яка може мати місце у випадках:

 • • конвертації всіх конвертованих цінних паперів компанії в звичайні акції;
 • • виконання договорів купівлі-продажу звичайних акцій у емітента за ціною нижче їхньої ринкової вартості.

До конвертованим цінних паперів відносяться привілейовані акції та інші цінні папери, які дозволяють їх власнику вимагати їх конвертації в звичайні акції компанії.

Під розбавлений прибуток в даному випадку розуміють її зміна за рахунок можливого в майбутньому збільшення числа звичайних акцій (збільшення, обумовленого випуском додаткових акцій або конвертацією інших цінних паперів у звичайні акції) без відповідної зміни активів компанії.

Коефіцієнт "ціна / прибуток" (Р / Е - Price / Earnings ratio) є розвитком попереднього показника і служить індикатором попиту на акції компанії, оскільки показує, скільки інвестори згодні платити за 1 руб. прибутку на акцію в даний момент часу.

З метою врахування впливу на показники діяльності компанії структури активів і джерел з фінансування багато аналітичні агентства використовують такі уточнені значення коефіцієнта Р / Е, як:

 • • ціна / прибуток до виплати відсотків і податків (P / EBIT), який дозволяє нівелювати в порівняльних оцінках доступ компаній до кредитних ресурсів і відмінності у податковому навантаженні;
 • • ціна / прибуток до виплати відсотків і податків і нарахування амортизації (Р / EBITDA), що дозволяє співвідносити вартість компанії з її операційним грошовим потоком.

Слід зазначити, що коефіцієнти Р / Е надзвичайно чутливі до галузевої приналежності компаній, видом економічної діяльності і факторам, властивим даному сектору економіки і фаз його життєвого циклу. Тому значення цих коефіцієнтів значно відрізняються в залежності від галузевої приналежності. Наприклад, компанії з низьким ростом і високою потребою в капітальних витратах зазвичай мають коефіцієнти Р / Е значно нижче, ніж компанії з високими темпами зростання і відносно низькими капітальними витратами.

З практики

Можна відзначити значне відхилення в коефіцієнтах галузей з високими темпами зростання (комп'ютерна та напівпровідникова) порівняно з галузями з низькими темпами зростання (автомобільна і хімічна), якщо порівняти дані, представлені в табл. 5.13.

Таблиця 5.13

Середні галузеві коефіцієнти по компаніях США [1]

Галузь

Середні галузеві коефіцієнти

Р / Е

P / Sales

P / Book Value

Автомобільна

11,3

0,4

1,6

Лікеро-горілчана

20,8

1,9

5,3

Хімічна

12,2

0,8

2,1

Комп'ютерна

42,2

2,4

9,2

Напівпровідникова

44,4

6,4

7,4

Для оцінки компаній, що знаходяться на стадії росту, прийнято використовувати показники "ціна / виторг", P / Sales, так як зростання їх частки на ринку і збільшення обсягу продажів є найкращими індикаторами ефективності їх діяльності.

З практики

Так, для російських телекомунікаційних компаній в період зростання галузі коефіцієнт EV / Sales перевищував аналогічний показник компаній, що працюють на розвиваються і зрілих ринках (табл. 5.14).

Таблиця 5.14

Фінансові коефіцієнти телекомунікаційних компаній Росії і компаній, що працюють на розвиваються і розвинених ринках у 2007-2008 рр. [2]

Компанія

Країна

EV / Sales

EV / EB1TDA

Р / Е

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Росія

"Вимпелком"

Росія

5,7

4,3

10,9

8,2

24,9

15,3

МТС

Росія

5,0

4,0

9,6

7,7

16,6

12,8

Середнє

Росія

5,3

4,1

10,2

8,0

20,7

14,1

Ринки, що розвиваються

Turkcell

Туреччина

3,9

3,5

10,1

9,1

19,3

15,7

MTN Group

ПАР

3,7

3,2

8,7

7,3

21,5

16,7

Середнє

-

3,8

3,4

8,0

7,1

17,6

15,0

Розвинені ринки

Vodafoun Group

Англія

3,9

3,4

10,0

9,2

19,3

16,2

AT & T

США

2,4

2,3

6,7

6,1

13,6

12,0

Середнє

-

3,1

2,8

8,3

7,6

16,9

14,1

У загальному випадку відносно високий зростання показників Р / Е в динаміці вказує на те, що інвестори очікують більш швидкого зростання прибутку даної компанії в порівнянні з іншими. Коли становище компанії погіршується або ризикованість її операцій з точки зору ринку зростає, тоді Р / Е, як правило, падає.

Коефіцієнт "ціна / виторг" (P / S - Price Sales ratio) є одним з основних показників, що застосовуються для порівняльної оцінки інвестиційної привабливості компаній, що належать до однієї галузі. Аналіз цього показника становить інтерес у динаміці за кілька років. Наприклад, достояти зниження цього показника при зростанні виручки і прибутку компанії може означати, що виручка компанії росте більш стрімкими темпами, ніж ціна її акцій. Малі значення коефіцієнта P / S сигналізують про недооцінки акцій розглянутої компанії, великі - про переоцінку.

Слід зауважити, що співвідношення виручки і прибутку в різних галузях сильно відрізняється. Так, у великих роздрібних мережах частка прибутку у виручці невелика - 3-5%, але вони генерують прибуток за рахунок великого обсягу продажів. З іншого боку, переробна промисловість працює з більш істотною маржею, складової десятки відсотків, але обсяги виручки їх набагато менше, ніж у мереж роздрібних магазинів.

Істотною перевагою даного показника як об'єкта аналізу є те, що він не приймає негативних значень, як коефіцієнт Р / Е, а також він більш стійкий до суб'єктивних чинників і зловживанням менеджменту компаній. Недоліком є те, що чисельник є мірою власного капіталу, а знаменник являє дохід на власний і позиковий капітал.

Дивідендна прибутковість акції (Dividend Yield) виражається відношенням річного дивіденду, що виплачується по акції, до її ринкової вартості. Показник дозволяє оцінити окупність інвестицій в акції за рахунок дивідендних виплат - скільки від прибутку компанії інвестор отримає на кожен вкладений в акції рубль.

У компаніях, що розширюють свою діяльність шляхом капіталізації більшої частини прибутку, значення цього показника відносно невелике.

Дивідендна прибутковість акцій може визначатися як поточна і як перспективна. При визначенні перспективної (очікуваної) прибутковості в розрахунках використовуються прогнозовані величини. Дивідендна прибутковість акцій, як правило, завжди нижче, ніж прибутковість облігацій.

З практики

Дивідендна прибутковість російських компаній - лідерів за даним показником на 25 квітня 2014 - представлена в табл. 5.15.

Таблиця 5.15

Російські компанії - лідери але дивідендної прибутковості (на 25 квітня 2014)

Компанія

Вид діяльності

Дивідендна доходність,%

1

ВАТ "Славнефть-Мегионнефтегаз", акції привілейовані

Нафтогазовидобування

31,51

2

ВАТ "Славнефть-Мегионнефтегаз", акції звичайні

Нафтогазовидобування

26,12

3

ВАТ "Костромська збутова компанія", акції привілейовані

Енергопостачання

20,34

4

ВАТ "Красноярскенергосбит", акції звичайні

Енергопостачання

14,98

5

ОАО "МРСК Північного Кавказу", акції звичайні

Енергопостачання

14,52

6

ВАТ "Саратовський НПЗ", акції привілейовані

Нафтопереробка

11,84

7

ВАТ "Діод", акції звичайні

Розробка і випуск інноваційних лікарських засобів

11,11

8

ВАТ "Лененерго", акції привілейовані

Енергопостачання

10,59

9

ВАТ "Е.ОН Росія" (ОГК-4), акції звичайні

Теплова генерація електроенергії

10,48

10

ВАТ "Нижнекамскнефтехим", акції привілейовані

Нафтохімія

10,13

11

ВАТ "Уфимське моторобудівне виробниче об'єднання", акції звичайні

Виробництво газотурбінних двигунів

9,94

12

ВАТ "Нижнекамскнефтехим", акції звичайні

Нафтохімія

8,97

13

ВАТ "Іркут", акції звичайні

Авіабудування

8,52

14

ВАТ "Перменергосбит", акції привілейовані

Енергопостачання

8,33

15

ВАТ "Перменергосбит", акції звичайні

Енергопостачання

8,31

16

ВАТ "Органічний синтез", акції привілейовані

Лісохімія

8,25

17

ВАТ "Татнефть", акції привілейовані

Нафтовидобуток

8,23

18

ВАТ "Органічний синтез", акції звичайні

Лісохімія

8,0

19

ВАТ "Солігдар", акції привілейовані

Золотодобування

7,83

20

ВАТ "ГМК Норільський нікель", акції звичайні

Металургія

7,77

Дивідендний вихід (DP - Dividend Payout) розраховується шляхом ділення дивіденду, що виплачується по звичайних акціях, на прибуток, що припадає на звичайну акцію:

(5.2)

де D oa - дивіденд, виплачуваний по звичайних акціях; EPS - прибуток, що припадає па звичайну акцію.

Даний показник характеризує частку чистого прибутку, виплаченої акціонерам у вигляді дивідендів, його значення залежить від інвестиційної політики компанії. З цим показником тісно пов'язаний коефіцієнт реінвестування прибутку, що характеризує її частку, спрямовану на розвиток виробничо-господарської діяльності. Сума значень показника дивідендного виходу і коефіцієнта реінвестування прибутку дорівнює одиниці.

Коефіцієнт котирування акції (Market-to-Book Ratio) визначається відношенням ринкової ціни акції до її книжкової (облікову) вартість. Книжкова вартість характеризує частку власного капіталу, що припадає на одну акцію, і включає:

 • 1) номінальну вартість (тобто вартість, за якою акція врахована у статутному капіталі акціонерного товариства);
 • 2) частку емісійної прибутку (накопиченої різниці між ринковою ціною розміщених акцій і їх номінальною вартістю);
 • 3) частку накопиченої і реінвестованого у розвиток компанії прибутку.

Якщо коефіцієнт котирування акції більше одиниці, то це означає, що потенційні акціонери, набуваючи акцію, готові заплатити за неї ціну, що перевищує бухгалтерську оцінку реального капіталу, що припадає на цю акцію на даний момент часу. Цей коефіцієнт, подібно показнику цінності акції, служить індикатором попиту на акції підприємства.

Ринкова капіталізація (Market Capitalization) являє оцінку цінності акцій компанії ринком і визначається добутком ринкової вартості всіх обертаються акцій компанії і їх ринкової вартості.

З практики

Рейтинг найбільших російських компаній за ринковою капіталізацією, складений рейтинговим агентством "Експерт РА", представлений в табл. 5.16.

Таблиця 5.16

Рейтинг найбільших російських компаній за ринковою капіталізацією

Компанія

Вид діяльності

Ринкова капіталізація, млрд руб.

2012 *

2013 **

1

ВАТ "Газпром"

Нафтогазовидобування

3416,6

3286,1

2

ВАТ "НК Роснефть"

Нафтогазовидобування

2856,2

2650,0

3

ВАТ "Сбербанк Росії"

Фінансові

послуги

2004,2

2181,1

4

ВАТ "Лукойл"

Нафтогазовидобування

1706,1

1723,9

5

ВАТ "НОВАТЕК"

Нафтогазовидобування

1049,4

1218,2

6

ВАТ "Сургутнафтогаз"

Нафтогазовидобування

858,6

1009,5

7

ΟАΟ "PH Холдинг"

Нафтогазовидобування

866,8

986,7

8

ВАТ "Магніт"

Торгівля

456,9

869,0

9

ВАТ "ГМК Норільський нікель"

Металургія

1070,8

854,1

10

Vimpelcom Ltd.

Телекомунікації

517,1

744,0

11

ВАТ "Газпромнафта"

Нафтогазовидобування

674,2

699,8

12

ВАТ "Мегафон"

Телекомунікації

449,3

684,5

13

ВАТ "МТС"

Телекомунікації

507,8

676,9

14

ВАТ "Банк ВТБ"

Фінансові

послуги

562,6

643,1

15

ВАТ "Уралкалий"

Хімія і нафтохімія

690,9

506,1

16

Yandex

Інформаційні

технології

214,3

460,2

17

ВАТ "Татнафта"

Нафтовидобуток

474,2

451,1

18

ВАТ "АФК Система"

Інформаційні

технології

245,7

439,5

19

ВАТ "АН До Башнефть"

Нафтогазовидобування

333,1

376,2

20

ВАТ "Новолипецький металургійний комбінат"

Металургія

365,0

328,2

* За даними: riarating.ru/infografika/20130201/610536030.html; ** За даними: riarating.ru/infografika/20140130/610607304.html.

 • [1] Ферріс К .. пешер Б. П. Оцінка вартості компанії: як уникнути помилок при придбанні: пров. з англ. М .: Вільямс, 2003. С. 21.
 • [2] URL: mforum.ru/analit/P_E.htm.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >