Словник термінів

Адекватність капіталу - здатність і достатність капіталу поглинати непередбачені збитки внаслідок проведення ризикових операцій.

Акціонерне товариство - комерційна організація, статутний капітал якої розділений па певне число акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників товариства (акціонерів) по відношенню до суспільства.

Акція - емісійний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, участь в управлінні акціонерним товариством і частина майна, що залишається після ліквідації акціонерного товариства (ч. 2 ст. 2 Федерального закону від 22 квітня 1996 № 39-ΦЗ "Про ринок цінних паперів").

Амортизація - відрахування на основі встановлених законодавством методів, що відображають перенесення частини вартості майна, що амортизується, використовуваного при виробництві товарів і послуг, на вартість новоствореної продукції (послуги).

Амортизаційний фонд - це фонд грошових коштів, створюваний на підприємстві за рахунок амортизаційних відрахувань, що включаються в собівартість продукції.

Андеррайтинг - це підписка на первинне розміщення акцій будь -або компанії іншою організацією, яка збирається займатися цим розміщенням.

Ануїтети - серія рівновеликих платежів, одержуваних або виплачуваних через рівні періоди часу протягом певного терміну. Розрізняють звичайний ануїтет, при якому виплати проводяться в кінці кожного періоду часу, і авансовий - платежі за яким здійснюються на початку кожного періоду часу.

Арбітражний керуючий - це громадянин Російської Федерації, що затверджується арбітражним судом для проведення процедур банкрутства та здійснення інших повноважень і є членом однієї з саморегульованих організацій арбітражних керуючих.

Аудиторський контроль - діяльність, здійснювана аудиторськими організаціями чи аудиторами по незалежній перевірці бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організацій і індивідуальних підприємців.

Баланс фінансових ресурсів - прогноз формування та використання фінансових ресурсів органів державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання в рамках конкретної адміністративно-територіальної одиниці країни, регіону, муніципального освіти.

Банкрутство (неспроможність) організації - визнана арбітражним судом нездатність організації-боржника (за винятком казенних підприємств, установ, політичних партій та релігійних організацій) в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів.

Бізнес (від англ. Business (corporate) valuation) - конкретна діяльність, спрямована на отримання доходу і організована в рамках певної структури.

Бізнес-план - опис практичних дій по здійсненню інвестицій (абз. 5 ст. 1 Федерального закону від 25 лютого 1999 № 39-Φ3 "Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень").

Бухгалтерська (фінансова) звітність - інформація про фінансове становище економічного суб'єкта на звітну дату, фінансовому результаті його діяльності та рух грошових коштів за звітний період, систематизована відповідно до вимог, встановлених фінансовим законодавством (ст. 3 Федерального закону від 6 грудня 2011 № 402-ФЗ "Про бухгалтерський облік").

Бухгалтерський облік - формування документованої систематизованої інформації про об'єкти відповідно до вимог фінансового законодавства та складання на її основі бухгалтерської (фінансової) звітності (п. 2 ст. 1 Федерального закону від 6 грудня 2011 № 402-ФЗ "Про бухгалтерський облік") .

Бюджет - сукупність грошових відносин, що виникають між органами державної влади та місцевого самоврядування, з одного боку, і юридичними та фізичними особами - з іншого, з приводу перерозподілу валового внутрішнього продукту, доходів від зовнішньоекономічної діяльності і частини національного багатства з метою утворення фондів грошових коштів, формованих органами державної влади та місцевого самоврядування та використовуваних ними на задоволення суспільних потреб в рамках покладених на дані органи функцій і завдань.

Бюджет муніципального освіти (місцевий бюджет) - форма освіти і витрачання грошових коштів у розрахунку на фінансовий рік, призначених для виконання витратних зобов'язань відповідного муніципального освіти.

Бюджет суб'єкта Російської Федерації (регіональний бюджет) - форма освіти і витрачання грошових коштів у розрахунку на фінансовий рік, призначених для виконання витратних зобов'язань відповідного суб'єкта Російської Федерації.

Бюджетування - процедура складання фінансових планів.

Бюджетування, орієнтоване на результат (БОР), - припускає розподіл бюджетних коштів між бюджетополучателями і реалізованими ними бюджетними програмами з урахуванням або в прямій залежності від досягнення конкретних результатів надання послуг відповідно із середньостроковими пріоритетами соціально-економічної політики і в межах прогнозованих на довгострокову перспективу обсягів бюджетних ресурсів.

Бюджетна ініціатива - право законодавчих органів та інших суб'єктів права законодавчої ініціативи вносити зміни в проект бюджету, а також пропонувати проекти законів, що стосуються бюджетної сфери.

Бюджетна класифікація - законодавчо встановлювана за однорідними ознаками угруповання доходів і витрат бюджету, а також джерел фінансування його дефіциту, використовувана для складання і виконання бюджетів та забезпечує порівнянність показників бюджетів усіх рівнів.

Бюджетна політика - складова частина фінансової політики держави, яка визначає умови і принципи організації фінансових відносин при формуванні доходів бюджетів, в ході здійснення бюджетних витрат, при організації міжбюджетних відносин.

Бюджетний розпис головних розпорядників бюджетних коштів - документ, в якому па основі показників затвердженого бюджету проводиться розподіл бюджетних асигнувань по розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відповідно до показників бюджетної класифікації.

Бюджетна система держави - сукупність бюджетів державно-територіальних і адміністративно-територіальних утворень, що знаходяться в певній взаємозв'язку один з одним на основі принципів, встановлених законодавством.

Бюджетна система Російської Федерації - заснована на економічних відносинах і державному устрої РФ, регульована нормами права сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів державних позабюджетних фондів.

Бюджетне законодавство - сукупність законодавчих та інших нормативних правових актів, прийнятих на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях, якими регулюються бюджетні правовідносини.

Бюджетне планування - сукупність процесів, пов'язаних з формуванням бюджетних фондів, що включає складання, розгляд і затвердження бюджетів, а також питання теорії та методології їх здійснення.

Бюджетне право - сукупність юридичних норм, що визначають основи бюджетного устрою країни і бюджетного процесу на всіх рівнях бюджетної системи.

Бюджетне пристрій - організаційно-правову побудову бюджетної системи, що дозволяє виділити в її складі структурні підрозділи (види бюджетів, ланки) і визначити форми взаємозв'язків між ними.

Бюджетна установа - організація, створена органами державної влади РФ, органами державної влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування для здійснення управлінських, соціально-культурних, науково-технічних або інших функцій некомерційного характеру, діяльність якої фінансується з відповідного бюджету або бюджету державного позабюджетного фонду на основі кошторису доходів і витрат.

Бюджетні асигнування - бюджетні кошти, передбачені зведеної бюджетним розписом розпоряднику або одержувачу бюджетних коштів.

Бюджетні компенсації - суми, затверджувані і передані з бюджету одного рівня до бюджету іншого рівня для відшкодування випадаючих доходів і покриття додаткових витрат, викликаних рішеннями органів влади іншого рівня.

Бюджетні повноваження органів державної влади (органів місцевого самоврядування) - встановлені законодавством Російської Федерації права та обов'язки органів державної влади (органів місцевого самоврядування) з регулювання бюджетних правовідносин, організації та здійснення бюджетного процесу.

Бюджетні резерви - відособлена частина грошових коштів у бюджетах усіх рівнів, призначених для забезпечення безперебійного фінансування як передбачених раніше, так н непередбачених витрат, що виникли раптово і мають надзвичайний або випадковий характер.

Бюджетний кредит - форма фінансування бюджетних витрат, яка передбачає надання коштів юридичним особам або іншому бюджету на поворотній і платній основах.

Бюджетний механізм - сукупність методів мобілізації доходів, форм надання бюджетних коштів міжбюджетного розподілу і перерозподілу коштів.

Бюджетний період - термін, протягом якого діє затверджений бюджет. У Російській Федерації бюджетний період становить 12 міс. і триває з 1 січня по 31 грудня.

Бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, інших учасників бюджетного процесу але складанню і розгляду проектів бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, а також по контролю за їх виконанням.

Бюджетний федералізм - форма організації бюджетних відносин, що дозволяє органічно поєднувати фіскальні інтереси Російської Федерації, суб'єктів Федерації і муніципальних утворень в умовах реальної самостійності всіх бюджетів, що входять у бюджетну систему.

Бюджетний фонд - відособлена частина вартості валового внутрішнього продукту, доходів від зовнішньоекономічної діяльності і частини національного багатства, концентрируемая в розпорядженні відповідного органу державної влади та органу місцевого самоврядування і використовувана для виконання функцій і завдань, віднесених до його компетенції.

Валютний ризик - імовірність зміни обмінних курсів валют (зниження ризику - придбання форвардних контрактів на валюту).

Вид бюджету - форма освіти і витрачання бюджетних ресурсів певного органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

Поставлений дохід - потенційно можливий дохід платника єдиного податку на поставлений дохід, що розраховується з урахуванням сукупності факторів, які безпосередньо впливають на отримання зазначеного доходу, і який використовується для розрахунку величини даного податку за встановленою ставкою.

Позабюджетні фонди - відособлена від бюджетних частина фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні органів державної влади та місцевого самоврядування, що мають самостійні джерела формування та використовуються відповідно до цільового призначення.

Внутрішньогосподарський контроль - контроль, здійснюваний підрозділами та окремими фахівцями суб'єктів господарювання, які виконують контрольні функції.

Державні (муніципальні) гарантії - спосіб забезпечення цивільно-правових зобов'язань, в силу якого Російська Федерація, суб'єкт Федерації чи муніципальне освіту як гарант дає письмове зобов'язання відповідати за виконання особою, якій дасться державна чи муніципальна гарантія, зобов'язання перед третіми особами повністю або частково.

Державні доходи - грошові кошти, що зараховуються відповідно до чинного законодавства до бюджетів органів державної влади різних рівнів і державні позабюджетні фонди.

Державні і муніципальні фінанси - грошові відносини, що виникають у органів державної влади та місцевого самоврядування у зв'язку з формуванням і використанням грошових коштів на задоволення соціальних потреб громадян, регулювання економіки, фінансування національної оборони та правоохоронної діяльності, управління та інших витрат держави і муніципальних утворень.

Державні витрати - кошти, що направляються органами державної влади з бюджетів відповідних рівнів, державних позабюджетних фондів на фінансове забезпечення покладених на них завдань і функцій.

Грошовий потік - сума чистого доходу, амортизаційних відрахувань та інших періодичних надходжень або виплат, які збільшують або зменшують грошові кошти підприємства.

Дивіденд - 1) частина прибутку кооперативу, що виплачується за додатковими паях членів і пайовим внескам асоційованих членів кооперативу у розмірі, встановленому законом і статутом кооперативу (абз. 15 ст. 1 Федерального закону від 8 грудня 1995 № 193-Φ3 "Про сільськогосподарську кооперацію "); 2) будь-який дохід, отриманий акціонером (учасником) від організації при розподілі прибутку, що залишається після оподаткування (у тому числі у вигляді відсотків за привілейованими акціями) (п. 1 ст. 43 НК РФ).

Дохід на власний капітал - внутрішня ставка доходу на початковий власний капітал, обумовлена надходженнями коштів та виручкою від перепродажу.

Залежне акціонерне товариство - товариство визнається залежним, якщо інше (переважне) товариство має більше 20% голосуючих акцій першого суспільства (і. 4 ст. 6 Федерального закону від 26 грудня 1995 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства").

Залежне суспільство - суспільство визнається залежним, якщо інше (переважна, бере участь) господарське товариство має більше 20% статутного капіталу першого товариства (ч. 1 і. 4 ст. 6 Федерального закону від 8 лютого 1998 № 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю ").

Залежне господарське товариство - господарське товариство визнається залежним, якщо інше (переважна, бере участь) товариство має більше 20% голосуючих акцій акціонерного товариства або більше 20% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (ч. 1 ст. 106 ЦК України).

Витрати - це грошове вираження (вартісна оцінка) загальної вартості ресурсів, що використовуються з якою якою метою.

Знос (в оцінці) - будь-яка втрата корисності об'єкта, яка призводить до зниження його ринкової вартості, і в результаті ринкова вартість об'єкта стає менше його вартості заміщення (відтворення).

Майно - види об'єктів цивільних прав (за винятком майнових прав), що відносяться до майна відповідно до ГК РФ (п. 2 ст. 38 ГК РФ).

Інвестиції - грошові кошти, цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права, інші права, мають грошову оцінку, вкладені в об'єкти підприємницької та (або) іншої діяльності з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту (ст. 1 Федерального закону від 25 лютого 1999 № 39-Φ3 "Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень").

Інвестиційний податковий кредит - являє собою така зміна терміну сплати податку, при якому організації надається можливість протягом певного терміну і в певних межах зменшувати свої платежі з податку з наступною поетапної сплатою суми кредиту і нарахованих відсотків. Він може бути наданий з податку на прибуток організації, а також по регіональних і місцевих податках.

Інфляційний ризик - ризик зниження купівельної спроможності грошової одиниці, обумовлений непрогнозованим зростанням цеї.

Капітал організації - являє собою накопичений запас економічних благ у формі грошових коштів і реальних капітальних товарів, що утягується в економічний процес як інвестиційний ресурс і фактор виробництва з метою отримання доходу.

Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал (основні засоби), у тому числі витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, придбання машин, обладнання, інструменту, інвентарю, проектно-вишукувальні роботи та інші витрати (ст. 1 Федерального закону від 25 лютого 1999 № 39-ФЗ "Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень").

Капіталізація - 1) процес отримання прибутку або доходу на вкладені раніше капітали; 2) ринкова вартість акцій і компаній; 3) метод перерахунку величини доходу чи прибутку від оцінюваного об'єкта в величину його ринкової вартості.

Конкурсне виробництво - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника, визнаного банкрутом, з метою пропорційного задоволення вимог кредиторів (ст. 2 Федерального закону від 26 жовтня 2002 № 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)").

Конкурсні кредитори - це кредитори за грошовими зобов'язаннями, за винятком уповноважених органів, громадян, перед якими боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю і здоров'ю, моральної шкоди, має зобов'язання по виплаті винагороди авторам результатів інтелектуальної діяльності, а також засновників (учасників) боржника за зобов'язаннями , що випливають з такої участі.

Контроль через володіння акціями - ступінь контролю, одержувана власником пакета акцій, від якої залежить можливість здійснювати управління підприємством і визначати напрямки його розвитку.

Контрольний пакет акцій - кількість акцій компанії, яке забезпечує їх власнику право здійснювати контроль над діяльністю акціонерного товариства (вважається, що контрольний пакет включає 50% акцій плюс одна акція, що дають право голосу). Безумовним правом володіє власник 75% -ного пакету голосуючих акцій (кваліфікованої більшості голосів), але найчастіше власник меншого пакету (25% акцій плюс одна акція) може чинити вирішальний вплив.

Кредитори - це особи, які мають по відношенню до боржника права вимоги по грошових та інших зобов'язаннях, сплати обов'язкових платежів, виплати вихідної допомоги та оплати праці осіб, які працюють за трудовим договором.

Податковий ризик - це ризик, обумовлений зміною оподаткування.

Оподатковуваний вартість - вартість, розрахована на основі нормативних документів з оподаткування власності.

Національний дохід - частина вартості сукупного суспільного продукту, що залишається після відшкодування спожитих у виробництві засобів.

Норма відшкодування капіталу - процентна ставка, за якою капітал, інвестований в актив, схильний до зносу, відшкодовується з доходу, отримуваного від використання цього активу.

Облігація - це емісійний цінний папір, що закріплює право її власника на отримання процентного доходу та номінальної вартості облігації наприкінці терміну обігу.

Оборотні активи - це активи, які можуть бути трансформовані в грошові кошти протягом одного року.

Оборотні кошти підприємства - це грошові кошти, авансовані в оборотні активи, які безперервно обертаються протягом одного року або одного виробничого циклу. Вони обслуговують безперебійний процес виробництва та реалізації продукції і одночасно знаходяться на всіх стадіях даного процесу у грошовій, виробничій і товарній формі.

Оборотний капітал - виражає сукупність майнових цінностей, які обслуговують поточну операційну діяльність підприємства і повністю споживаються протягом одного виробничого циклу.

Товариство з обмеженою відповідальністю - товариство, засноване однією або кількома особами, статутний капітал якого поділений на частки у розмірах, визначених установчими документами.

Звичай ділового обороту - склалося і широко застосовується в якій-небудь галузі підприємницької діяльності правило поведінки, не передбачене законодавством, незалежно від того, зафіксовано воно в якомусь документі (п. 1 ст. 5 ГК РФ).

Опціон - це похідний цінний папір, який надає право купити або продати актив в певній кількості протягом певного часу за обумовленою ціною.

Організація - це юридична особа, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відособлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, має самостійний баланс або кошторис. Організації поділяються на комерційні та некомерційні, які можуть об'єднуватися в асоціації або спілки.

Основні засоби - це засоби праці (або матеріально-речові цінності), діючі в незмінній натуральній формі протягом всього терміну життя і утрачивающие свою вартість по частинах.

Залишкова вартість - визначається як балансова вартість активів за мінусом нарахованого зносу.

Передача ризику - це спосіб передачі ризику на основі договору від однієї сторони іншій (наприклад, страхування, договір факторингу; банківська гарантія та ін.).

Підприємство - це самостійний господарський суб'єкт, створений підприємцем або об'єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку.

Премія за контроль - грошовий вираз переваги, обумовленого володінням контрольним пакетом акцій.

Виробничий ризик - ризик, обумовлений галузевими особливостями бізнесу.

Процедура банкрутства - це сукупність заходів щодо боржника, спрямованих на відновлення його платоспроможності або ліквідацію.

Процентний ризик - це ризик втрат, пов'язаний зі зміною процентних ставок.

Витрати - це частина витрат, понесених підприємством на виготовлення продукції, реалізованої в даному обліковому періоді. Момент переходу витрат в стан витрат визначається моментом відвантаження продукції.

Регулюючий орган - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює контроль за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Відповідно до постанови Уряду РФ від 3 лютого 2005 № 52 "Про регулюючому органі, який здійснює контроль за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих" в якості регулюючого органу визначена Федеральна реєстраційна служба.

Ризик - це ймовірність настання несприятливої ситуації в ході реалізації планів та здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Ринкова вартість - це найбільш ймовірна ціна при здійсненні угоди між типовим продавцем і типовим покупцем з урахуванням конкретної ситуації на ринку на конкретну дату.

Ринкова ціна - грошова суму, фактично виплачена в угоді.

Саморегулювання - самостійна і ініціативна діяльність, що здійснюється суб'єктами підприємницької або професійної діяльності і змістом якої є розробка і встановлення стандартів і правил зазначеної діяльності, а також контроль за дотриманням вимог зазначених стандартів і правил (ст. 2 Федерального закону від 1 грудня 2007 р № 315 "Про саморегулівні організації").

Саморегульована організація арбітражних керуючих (СРО арбітражних керуючих) - це некомерційна організація, яка заснувала на членстві, створена громадянами Російської Федерації, відомості про яку включені в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих і цілями діяльності якого є регулювання і забезпечення діяльності арбітражних керуючих.

Саморегульовані організації - некомерційні організації, створені з метою саморегулювання, засновані на членстві, об'єднуючі суб'єктів підприємницької діяльності, виходячи з єдності галузі виробництва товарів (робіт, послуг) або ринку вироблених товарів (робіт, послуг) або об'єднуючі суб'єктів професійної діяльності певного виду (ст. 3 Федерального закону від 1 грудня 2007 р № 315 "Про саморегулівні організації").

Угоди - дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ст. 153 ЦК України).

Собівартість продукції (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі витрати усіх видів ресурсів, використовуваних безпосередньо в процесі виготовлення та реалізації продукції та виконання робіт, а також для збереження і поліпшення умов виробництва і його вдосконалення за певний період часу.

Сервітут - право обмеженого користування чужою об'єктом нерухомого майна, наприклад, для проходу, прокладки та експлуатації необхідних комунікацій та інших потреб, які не можуть бути забезпечені без встановлення сервітуту (абз. 5 ст. 1 Федерального закону від 21 липня 1997 № 122- ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним").

Сукупний суспільний продукт (СОП) - вартість матеріальних благ, створених у суспільстві за певний період часу (частіше - рік).

Вартість відтворення - це вартість точної копії об'єкта майна, що купується або відтворюється в даний час за нині чинними цінами.

Вартість діючого підприємства - це вартість всього майнового комплексу функціонуючого підприємства (включаючи нематеріальні активи) як єдиного цілого.

Вартість капіталу - це процентне відношення загальної суми коштів, яку необхідно сплатити за використання певного обсягу капіталу до обсягу цього капіталу.

Ризик країни - це ризик, який пов'язаний з соціально-економічної і політичної обстановки в окремій країні.

Трансакційний ризик - це операційний ризик, пов'язаний з конкретною операцією.

Уповноважені органи - федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, а також органи місцевого самоврядування, уповноважені представляти у справі про банкрутство і процедурах банкрутства вимоги за грошовими зобов'язаннями відповідно Російської Федерації, суб'єктів Федерації і муніципальних утворень.

Статутний капітал - це капітал, що визначає мінімальний розмір майна підприємства, що гарантує інтереси його кредиторів.

Фінансове планування - це вид управлінської діяльності, спрямованої па розробку системи фінансових планів і планових (нормативних) показників по забезпеченню розвитку організації необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності її фінансово-господарської діяльності.

Фінансовий інструмент - це будь-який контракт, за яким відбувається одночасне збільшення фінансових активів однієї організації і фінансових зобов'язань боргового або пайової характеру іншої організації (Міжнародний стандарт фінансової звітності - МСФЗ 32).

Фінансовий менеджмент - це специфічна область управлінської діяльності, пов'язана з цілеспрямованою організацією грошових потоків підприємства, формуванням капіталу, грошових доходів і фондів, необхідних для досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства.

Фінансовий метод - це спосіб впливу фінансових важелів на фінансові відносини.

Фінансовий механізм підприємства - це сукупність фінансових методів, фінансових важелів і форм організації фінансових відносин, за допомогою яких здійснюється освіту, розподіл і використання фінансових ресурсів підприємства і досягається вплив на соціально-економічний розвиток.

Фінансовий план - це узагальнюючий плановий документ, що відображає надходження і витрачання грошових коштів на поточний (до одного року) і довгостроковий (понад один рік) періоди.

Ф'ючерсний контракт - це похідний фінансовий інструмент - договір купівлі-продажу базового активу у визначений термін, що укладається на біржі за ціною, діючою в момент укладання договору.

Хеджування - це метод, який дозволяє нейтралізувати ризики по операціях з цінними паперами, валютою, реальними активами за рахунок створення фондів і резервів.

Ціна - грошова форма вираження вартості об'єкта в конкретних умовах попиту та пропозиції на нього.

Економічні послуги - послуги, якими обмінюються економічні одиниці в процесі свого функціонування. У системі національних рахунків поділяються на матеріальні (послуги з обслуговування виробничої діяльності - торгівля, транспорт, складське господарство, менеджмент, маркетинг, консалтинг, інжиніринг і т.д.) і нематеріальні (управління, оборона, фінанси, освіта, охорона здоров'я і т.д .).

 
< Попер   ЗМІСТ