Укладання договору

Для укладення цивільно-правового договору необхідно досягти угоди по всіх

істотних умов договору і надати договором відповідну форму.

Істотні умови договору - це умови, без яких договір вважається неукладеним. До них відносяться умови:

 • - Про предмет;
 • - Які названі в законі або інших правових актах як істотні;
 • - Які названі в законі або інших правових актах як необхідні для договорів даного виду;
 • - Щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода (п. 1 ст. 432 ЦК України).

У договорі присутні не тільки істотні, але й інші умови. У науці їх називають і класифікують по-різному. Так, наприклад, виділяють умови, приписувані законом, та ініціативні умови, звичайні і випадкові. Зокрема, звичайні умови не встановлені договором, по регулюються диспозитивними нормами. Так, для багатьох відплатних договорів ціна не є істотною умовою, і при її відсутності в договорі виконання договору має бути оплачено за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари, роботи або послуги (п. 3 ст. 424 ЦК України).

До форми договору приймаються норми про форму угод. Договір може бути укладений у будь-якій формі, передбаченої для здійснення угод, якщо законом для договорів даного виду не встановлена певна форма.

Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним після надання йому обумовленої форми, хоча б законом для договорів даного виду така форма не була потрібна (ст. 434 ЦК України).

Порядок укладення договору включає в себе наступні стадії:

 • 1) оферта - адресований одній або кільком конкретним особам пропозиція, яка досить виразно і висловлює намір особи, зробив пропозицію, почуватися уклали договір з адресатом, яким буде прийнято пропозицію;
 • 2) акцепт - відповідь особи, якій адресована оферта, про її прийняття. Оферта повинна задовольняти певним вимогам:
  • - Мати конкретний адресат (адресати);
  • - Містити певну пропозицію, яка висловлює намір особи, зробив пропозицію, почуватися уклали договір з адресатом, яким буде прийнято пропозицію;
  • - Містити істотні умови договору.

Оферта відрізняється від реклами та інших пропозицій, адресованих невизначеному колу осіб, які розглядаються як запрошення зробити оферти, якщо інше прямо не вказано в пропозиції.

Різновидом оферти є публічна оферта. Публічна оферта - це містить всі істотні умови договору пропозицію, з якого вбачається воля особи, що робить пропозицію, укласти договір на зазначених у пропозиції умовах з кожним, хто відгукнеться.

Оферта пов'язує направила її обличчя з моменту її отримання з адресатом. Оферент не може відмовитися укласти договір, в іншому випадку він несе несприятливі наслідки аж до відшкодування збитків. Однак якщо повідомлення про відкликання оферти надійшло раніше або одночасно з самою офертою, оферта вважається не отриманою.

Отримана адресатом оферта не може бути відкликана протягом строку, встановленого для її акцепту, якщо інше не визначено в самій оферті, або не випливає із суті пропозиції чи обстановки, в якій воно було зроблено.

Згода укласти договір для визнання його акцептом також має задовольняти певним вимогам. Акцепт повинен бути:

 • - Повним;
 • - Беззастережним;
 • - Досконалим у строк, встановлений в оферті.

У тому випадку, якщо акцепт містить будь-які нові умови в порівнянні з встановленими в оферті, тобто не є повним і беззастережним, то такий акцепт вважається новою офертою.

Мовчання не є акцептом, якщо інше не випливає із закону, угоди сторін, звичаю або з колишніх ділових відносин сторін. При відсутності заяви однієї із сторін про припинення договору після закінчення терміну його дії, він вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Акцепт може бути також виражений у вигляді дій по виконанню зазначених в оферті умов договору. Вчинення таких дій у строк, встановлений в оферті, вважається акцептом, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або не зазначено в оферті (п. 3 ст. 438 ЦК України).

Акцепт повинен бути здійснений в строк, зазначений у оферті. Якщо повідомлення про відкликання акцепту надійшло особі, яка подала оферту, раніше акцепту або одночасно з ним, акцепт вважається неодержані.

Коли письмовій оферті не визначений термін для акцепту, договір вважається укладеним, якщо акцепт отриманий особою, яка направила оферту, до закінчення строку, встановленого законом або іншими правовими актами, а якщо такий строк не встановлено - протягом нормально необхідного для цього часу.

Коли оферта зроблена усно без зазначення строку для відповіді, договір вважається укладеним, якщо інша сторона негайно заявила про її акцепт.

У випадках, коли своєчасно спрямоване повідомлення про акцепт отримано із запізненням, акцепт не рахується опоздавшим, якщо сторона направила оферту, негайно не повідомить іншу сторону про отримання акцепту із запізненням. Якщо сторона, що направила оферту, негайно повідомить боці ухвалення її акцепту, отриманого із запізненням, договір вважається укладеним (ст. 442 ЦК України).

Момент укладення договору визначається ст. 433 ГК РФ. Договір визнається укладеним:

 • - В момент отримання особою, яка направила оферту, се акцепту;
 • - З моменту передачі відповідного майна;
 • - З моменту його реєстрації. Наприклад, договір купівлі-продажу квартири вважається укладеним з моменту його державної реєстрації.

У деяких випадках укладення договору є обов'язковим для сторін. При цьому отримала оферту сторона, для якої укладення договору є обов'язковим, повинна направити іншій стороні повідомлення:

 • - Або про акцепт;
 • - Або про відмову від акцепту;
 • - Або про акцепт оферти на інших умовах (протокол розбіжності до проекту договору) протягом 30 днів з дня отримання оферти.

Оферент, що отримав від сторони, для якої укладення договору обов'язково, повідомлення про її акцепт на інших умовах, вправі передати розбіжності на розгляд суду протягом 30 днів з дня отримання такого повідомлення або закінчення терміну для акцепту.

У випадках, коли укладення договору обов'язково для сторони, яка направила оферту, і їй протягом 30 днів буде направлений протокол розбіжностей до проекту договору, ця сторона зобов'язана протягом 30 днів з дня отримання протоколу розбіжностей сповістити іншу сторону:

 • - Про прийняття договору в редакції оферти;
 • - Або про відхилення протоколу розбіжностей.

Якщо сторона, для якої відповідно до цього Кодексу або інших законів укладення договору обов'язково, ухиляється від його укладення, інша сторона має право звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти договір. У цьому випадку договір вважається укладеним на умовах, зазначених у рішенні суду, з моменту вступу в законну силу відповідного рішення суду.

Особливий порядок укладення договору передбачений при проведенні торгів (ст. 447 ЦК України). Такий договір укладається з особою, що виграв торги.

В якості організатора торгів можуть виступати власник речі, володар іншого майнового права на неї, інший обличчя, має інтерес в укладенні договору з тим, хто виграє торги, а також особа, що діє на підставі договору з зазначеними особами і виступає від їх імені або від свого імені, якщо інше не передбачено законом (нотаріус, спеціалізована організація та ін.).

Торги (у тому числі електронні) проводяться у формі аукціону, конкурсу або в іншій формі, передбаченій законом.

Виграв торги на аукціоні визнається особа, що запропонувала найвищу ціну, а за конкурсом - особа, яка, за висновком конкурсної комісії, заздалегідь призначеної організатором торгів, запропонувало кращі умови.

Аукціони і конкурси можуть бути відкритими і закритими. У відкритому аукціоні та відкритому конкурсі може брати участь будь-яка особа. У закритому аукціоні та закритому конкурсі беруть участь тільки особи, спеціально запрошені для цієї мети.

Особа, що виграла торги, і організатор торгів підписують щодня проведення аукціону чи конкурсу протокол про результати торгів, який має силу договору.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >