Договір банківського рахунку

Договору банківського рахунку присвячена гл. 45 ГК РФ, Федеральний закон від 02.12.1990 № 395-1 "Про банки і банківську діяльність", Інструкція ЦБ РФ від 30.05.2014 № 153-І "Про відкриття і закриття банківських рахунків, рахунків за вкладами (депозитами), депозитних рахунків ", Положення про правила здійснення переказу грошових коштів, затверджене ЦБ РФ 19.06.2012 № 383-П та ін.

За договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком (п. 1 ст. 845 ЦК України) .

Істотною умовою є предмет договору, який виражений у наданні банком клієнту послуг з приводу безготівкових грошових коштів відповідно до умов певного виду договору банківського рахунку.

У відповідності зі ст. 30 Федерального закону "Про банки і банківську діяльність" в договорі повинні бути вказані:

 • - Вартість банківських послуг та терміни їх виконання, у тому числі терміни обробки платіжних документів;
 • - Майнова відповідальність сторін за порушення договору, включаючи відповідальність за порушення зобов'язань за строками здійснення платежів;
 • - Порядок його розірвання;
 • - Інші істотні умови договору.

Договір банківського рахунку укладається в простій письмовій формі. Письмова форма може бути виражена у вигляді єдиного документа або шляхом обміну документами, а саме шляхом подання клієнтом заяви та вчинення на ньому уповноваженим банком особою дозвільної написи.

Для оформлення відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків подаються такі документи:

 • - Заява на відкриття рахунку. Заява підписується керівником і головним бухгалтером власника рахунку. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера, заява підписується тільки керівником;
 • - Документ про державну реєстрацію юридичної особи;
 • - Копія належно затвердженого статуту (положення);
 • - Картка із зразками підписів і відбитка печатки;
 • - Свідоцтво про постановку на облік в податковому органі.

Рахунок відкривається по дозвільної написи керуючого установою банку на заяві клієнта.

Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, що звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошений банком для відкриття рахунків даного виду умовах. Банк не має права відмовити у відкритті рахунку за винятком випадків, коли така відмова викликаний відсутністю в банку можливості прийняти па банківське обслуговування або допускається законом і іншими правовими актами (ст. 846 ЦК України).

Договір банківського рахунку є консенсуальним, двостороннім і оплатним або безоплатним.

Сторонами договору банківського рахунку є:

 • - Банк або інша кредитна організація, що має ліцензію на здійснення банківських операцій;
 • - Клієнт, в якості якого можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи.

Банк зобов'язаний:

- Приймати, зараховувати вступники на рахунок грошові кошти, перераховувати і видавати відповідні суми з рахунку, виконувати інші банківські операції, розпорядження клієнта. При цьому банк може використовувати наявні на рахунку кошти, гарантуючи право клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені законом або договором банківського рахунку обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на свій розсуд (ст. 845 ЦК України);

 • - Виконувати банківські операції у встановлені терміни. Так, банк зобов'язаний зараховувати надійшли на рахунок клієнта грошові кошти не пізніше дня, наступного за днем надходження до банку відповідного платіжного документа, якщо коротший строк не передбачений договором банківського рахунку. Банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видавати або перераховувати з рахунку грошові кошти клієнта не пізніше дня, наступного за днем надходження до банку відповідного платіжного документа, якщо інші терміни не передбачені законом, виданими відповідно до нього банківськими правилами або договором банківського рахунку (ст. 849 ЦК РФ). Якщо інше не передбачено договором банківського рахунку, за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок (ст. 852 ЦК України);
 • - Дотримуватися банківську таємницю (ст. 857 ЦК України);
 • - Інформувати клієнта про стан його рахунку і виконуваних операцій;
 • - Списувати кошти з рахунку.

Без розпорядження клієнта списання коштів, що знаходяться на рахунку, допускається:

 • - За рішенням суду;
 • - У випадках, встановлених законом або передбачених договором між банком і клієнтом (ст. 854 ЦК України).

При наявності на рахунку коштів, сума яких достатня для задоволення всіх вимог, списання цих коштів здійснюється в порядку календарної черговості надходження відповідних документів.

При недостатності коштів на рахунку для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог списання грошових коштів здійснюється в черговості, встановленої ст. 855 ГК РФ.

Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать до однієї черги, проводиться в порядку календарної черговості надходження документів (ст. 855 ЦК України).

Відповідальність банку настає:

 • - За неналежне здійснення операцій по рахунку - в цьому випадку банк зобов'язаний сплатити відсотки в порядку і в розмірі, передбачених ст. 395 ГК РФ;
 • - За розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, - клієнт, права якого порушені, має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків (ст. 857 ЦК України).

Клієнт зобов'язаний:

 • - Оплатити послуги банку по здійсненню операцій з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку (ст. 851 ЦК України);
 • - Представляти в банк необхідні документи для здійснення банківських операцій.

Розірвання договору банківського рахунку виробляється у відповідності зі ст. 859 ГК РФ. Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта в будь-який час.

Розірвання договору банківського рахунку є підставою закриття рахунку клієнта.

Клієнти мають право відкривати необхідне їм кількість розрахункових, депозитних та інших рахунків в будь-якій валюті в банках за їх згодою, якщо інше не встановлено федеральним законом. Порядок відкриття, ведення та закриття банком рахунків клієнтів в рублях і іноземній валюті встановлюється ЦБ РФ відповідно до федеральними законами. Найбільш поширеними на практиці є наступні види банківських рахунків.

Розрахункові рахунки відкриваються юридичним особам, а також індивідуальним підприємцям. Філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам юридичних осіб відкриваються розрахункові рахунки при поданні клопотання юридичної особи.

Поточні рахунки відкриваються організаціям, що не володіє ознаками юридичної особи: філіям, представництвам та іншим відокремленим підрозділам юридичних осіб.

Бюджетні рахунки відкриваються юридичним особам, яким виділяються кошти за рахунок бюджету для цільового їх використання.

Кореспондентські рахунки (субрахунку) відкриваються банкам в розрахунково-касових центрах Банку Росії.

Юридичні особи, громадяни-підприємці та фізичні особи - резиденти РФ вправі мати валютні рахунки в уповноважених банках PCD.

Нерезидентам РФ можуть бути відкриті карбованцеві рахунки.

Рахунки "ЛОРО" - кореспондентські рахунки, що відкриваються в однієї кредитної організації (банк-респондент) іншої кредитної організації (банк-кореспондент).

Різновидом договору банківського рахунку є договір номінального рахунку (ст. 860.1 ГК РФ). Номінальний рахунок може відкриватися власнику рахунку для здійснення операцій з грошовими коштами, права на які належать іншій особі - бенефіціару. Права па кошти, які надходять на номінальний рахунок, у тому числі в результаті їх внесення власником рахунку, належать бенефіціару. Законом або договором номінального рахунку за участю бенефіціара на банк може бути покладено обов'язок контролювати використання власником рахунку грошових коштів на користь бенефіціара у межах та в порядку, які передбачені законом або договором.

Ще одним різновидом служить договір рахунки ескроу, за яким банк (ескроу-агент) відкриває спеціальний рахунок ескроу для обліку та блокування грошових коштів, отриманих ним від власника рахунку (депонента) з метою їх передачі іншій особі (бенефіціару) при виникненні підстав, передбачених договором між банком, депонентом і бенефіціаром. Зобов'язання за договором рахунки ескроу можуть міститися поряд з договором рахунки ескроу в іншому договорі, за яким ескроу-агентом є банк. Винагорода банку як ескроу-агента не може стягуватися з грошових коштів, що знаходяться на рахунку ескроу, якщо інше не передбачено договором. До відносин сторін у зв'язку з відкриттям, обслуговуванням і закриттям рахунку ескроу застосовуються загальні положення ЦК РФ про банківський рахунок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >