Договір банківського вкладу

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму внеску виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором (п . 1 ст. 834 ЦК України).

Відносини, що виникають з договору банківського вкладу, регулюються гл. 44 ГК РФ, Федеральним законом "Про банки і банківську діяльність" та іншими нормативними правовими актами.

Істотною умовою договору є предмет, в якості якого виступають послуги банку за вкладом (вид вкладу). Умова про розмір і порядок виплати відсотків не є суттєвим.

Якщо інше не передбачено законом або договором позики, позикодавець має право на отримання від позичальника процентів па суму позики у розмірах і в порядку, визначених договором. При відсутності в договорі умови про розмір відсотків їх розмір визначається існуючою ставкою банківського рефінансування.

За загальним правилом банк не має права в односторонньому порядку змінювати встановлені договором відсотки. Якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади до запитання.

У разі зменшення банком розміру процентів новий розмір процентів застосовується після закінчення місяця з моменту відповідного повідомлення.

Визначений договором банківського вкладу розмір процентів на строковий вклад не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не передбачено законом. За договором банківського вкладу, укладеним банком з юридичною особою, розмір процентів не може бути односторонньо змінений, якщо інше не передбачено законом або договором (ст. 838 ЦК України).

Відсотки на суму банківського вкладу нараховуються від дня, наступного за днем її надходження в банк, до дня її повернення вкладнику включно, а якщо її списання з рахунка вкладника вироблено з інших підстав, до дня списання включно.

Відсотки на суму банківського вкладу виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а не затребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються відсотки (ст. 839 ЦК України).

Договір банківського вкладу має бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми договору банківського вкладу тягне недійсність цього договору. Такий договір є нікчемним (ст. 836 ЦК України).

Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення вкладу засвідчене: ощадною книжкою; ощадним або депозитним сертифікатом або іншим виданим банком вкладникові документом, відповідають певним вимогам.

Ощадна книжка засвідчує укладення договору банківського вкладу з громадянином і внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом.

Види ощадних книжок:

 • - Іменна ощадна книжка;
 • - Ощадна книжка на пред'явника, яка є цінним папером (ст. 843 ЦК України).

Ощадний (депозитний) сертифікат є цінним папером, що засвідчує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу та обумовлених в сертифікаті відсотків у банку, який видав сертифікат, або будь-якій філії цього банку.

Ощадні (депозитні) сертифікати, як і ощадні книжки, можуть бути представницькими або іменними (ст. 844 ЦК України).

Договір банківського вкладу є реальним, оскільки вважається укладеним з моменту внесення грошової суми, оплатним, одностороннім.

Сторонами договору можуть виступати банк і вкладники. Банк - кредитна організація, яка має виключне право здійснювати в сукупності наступні банківські операції:

 • - Залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб;
 • - Розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, терміновості;
 • - Відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Внески приймаються тільки банками, що мають таке право відповідно до ліцензії, що видається ЦБ РФ, які беруть участь в системі обов'язкового страхування внесків фізичних осіб у банках і перебувають на обліку в організації, що здійснює функції з обов'язкового страхування вкладів. Право залучення у внески грошових коштів фізичних осіб надається байкам, з дати державної реєстрації яких пройшло не менше двох років.

З метою недопущення здійснення банківських операцій неуповноваженими організаціями ст. 835 ГК РФ передбачені несприятливі наслідки для таких організацій. У разі прийняття вкладу від громадянина особою, яка не має на це права, вкладник може зажадати негайного повернення суми вкладу, а також сплати на неї процентів та відшкодування понад суму відсотків всіх заподіяних вкладникові збитків.

Якщо такою особою прийняті на умовах договору банківського вкладу грошові кошти юридичної особи, такий договір є недійсним.

Аналогічні наслідки застосовуються у випадках:

 • - Залучення грошових коштів громадян і юридичних осіб шляхом продажу їм акцій та інших цінних паперів, випуск яких визнано незаконним;
 • - Залучення грошових коштів громадян у внески під векселі або інші цінні папери, що виключають отримання їх власниками вкладу на першу вимогу і здійснення вкладником інших прав.

В якості вкладників можуть виступати громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є громадянин, визнається публічним договором. ГК РФ не обмежує права юридичних осіб укладати договори банківського вкладу поряд з фізичними особами. Юридичні особи не вправі перераховувати які у вклади (депозитах) кошти іншим особам.

Стаття 841 ГК РФ допускає внесення третіми особами грошових коштів на рахунок вкладника за умови зазначення необхідних даних про його рахунку за вкладом. При цьому передбачається, що вкладник висловив згоду на отримання грошових коштів від таких осіб, надавши їм необхідні дані про рахунок але вкладом.

У обов'язки байка входить:

 • - Повернення вкладнику суми вкладу;
 • - Виплата належних відсотків;
 • - Дотримання банківської таємниці;
 • - Забезпечення повернення вкладу (відповідно до ст. 840 ЦК України).

Повернення вкладів громадян банком забезпечується відповідно до Федеральним законом від 23.12.2003 № 177-ФЗ "Про страхування вкладів фізичних осіб у банках Російської Федерації". Участь у системі страхування вкладів обов'язково для всіх банків.

Страхуванню підлягають грошові кошти фізичних осіб, крім грошових коштів: розміщені на банківських рахунках (у вкладах) адвокатів, нотаріусів та інших осіб, якщо такі рахунки (вклади) відкриті для здійснення передбаченої федеральним законом професійної діяльності;

 • - Розміщених фізичними особами в банківські вклади па пред'явника, у тому числі засвідчені ощадним сертифікатом і (або) ощадною книжкою па пред'явника;
 • - Переданих фізичними особами банкам в довірче управління; розміщених у внески в що знаходяться за межами території РФ філіях банків РФ;
 • - Являющаяся електронними грошовими коштами;
 • - Розміщення на номінальних рахунках, за винятком окремих поминальних рахунків, які відкриваються опікунам або піклувальникам і бенефіціарами за якими є підопічні, заставних рахунках і рахунках ескроу.

При здійсненні обов'язкового страхування банки зобов'язані:

 • - Сплачувати страхові внески до фонду обов'язкового страхування внесків;
 • - Представляти вкладникам інформацію про свою участь у системі страхування вкладів, про порядок і розміри отримання відшкодування за вкладами;
 • - Розміщувати інформацію про систему страхування вкладів в доступних для вкладників приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування вкладників;
 • - Вести облік зобов'язань банку перед вкладниками, що дозволяє банку сформувати на будь-який день реєстр зобов'язань банку перед вкладниками за формою, яка встановлюється ЦБ РФ.

При невиконанні банком передбачених законом або договором банківського вкладу обов'язків щодо забезпечення повернення вкладу, а також при втраті забезпечення або погіршення його умов вкладник має право вимагати від банку негайного повернення суми вкладу, сплати на неї відсотків у розмірі ставки банківського рефінансування та відшкодування завданих у побут ков.

Договори банківського вкладу різняться в залежності від виду.

Вклад на вимогу - договір банківського вкладу, укладений на умовах видачі вкладу на першу вимогу.

Строковий вклад - договір банківського вкладу, укладений на умовах повернення вкладу зі спливом визначеного договором строку.

За договором банківського вкладу будь-якого виду банк зобов'язаний видати суму внеску або її частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, внесених юридичними особами на інших умовах повернення, передбачених договором.

У випадках, коли терміновий або інший внесок, інший, ніж вклад до запитання, повертається вкладникові на його вимогу до закінчення терміну, відсотки за вкладом виплачуються в розмірі, відповідному розміру відсотків, виплачуваних банком за вкладами до запитання, якщо договором не передбачений інший розмір процентів .

У випадках, коли вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку або суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, - по настанні передбачених договором обставин, договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не передбачено договором.

Особливим різновидом вкладу є вклади на користь третіх осіб. Відповідно до ст. 842 ГК РФ внесок може бути внесений до банку на ім'я певного третьої особи. Якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, така особа набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку першої вимоги, заснованого на цих правах, або висловлення їм банку іншим способом наміру скористатися такими правами. Істотною умовою такого договору є зазначення імені або найменування третьої особи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >