Договори по спільній діяльності

Договори по спільній діяльності мають у своїй основі багатосторонні угоди. Багатосторонні угоди - це угоди, для укладення яких необхідно вираз узгодженої волі трьох або більше сторін. При цьому всі учасники угоди мають спільну мету і здійснюють дії, спрямовані на досягнення цієї мети. Інтереси учасників не протистоять один одному як у двосторонніх угодах, де правам одного боку кореспондують обов'язки іншої.

Найбільш поширеними в даний час договорами, породжують зобов'язання з багатосторонніх угод, є:

 • - Договір простого товариства;
 • - установчий договір.

Договір простого товариства

У відповідності зі ст. 1041 ГК РФ по договором простого товариства двоє чи кілька осіб (товаришів) зобов'язуються з'єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення поставлених цілей, якщо інше не суперечить закону.

Особливості договору простого товариства, що укладається для здійснення спільної інвестиційної діяльності (інвестиційного товариства), встановлюються гл. 55 ГК РФ, Федеральним законом від 29.11.2011 № 335-ФЗ "Про інвестиційний товаристві".

Договір простого товариства є консенсуальним, оплатним, фідуціарні.

Фідуціарні характер договору означає, що особистість кожного з товаришів має істотне значення, і відносини засновані на взаємній довірі. Кожному з товаришів надано право виступати від імені всіх учасників. Кожен з учасників повинен діяти сумлінно. Неприпустимо вчинення правочинів не в загальних інтересах.

Метою договору простого товариства є отримання прибутку чи інших вигод від спільної діяльності. У простому товаристві інтереси його учасників збігаються на відміну від інших договорів. Незважаючи на використання в назві договору слів "товариство" в результаті укладення даного договору не створюється нової юридичної особи. Повні товариства і товариства на вірі як різновиду організаційно-правових форм юридичних осіб не мають ніякого відношення до даного договору.

Особливістю договору про спільну діяльність є його багатосторонній характер. Взаємні права та обов'язки виникають у кожного учасника по відношенню до решти. Кожен учасник договору про спільну діяльність повинен мати право на участь в управлінні загальними справами, на частку в праві на спільне майно та на отримання частини прибутку.

Майнові внески учасників становлять об'єкт їх спільної часткової власності. У неї, крім того, надходить і майно, створене або придбане учасниками в результаті спільної діяльності, включаючи отримані доходи. Ці відносини регулюються нормами про право часткової власності (включаючи право переважної купівлі частки, що продається учасником).

За взаємною згодою учасники можуть покласти керівництво їх спільною діяльністю на одного з них. Положення учасника, якому доручено ведення спільних справ, має бути оформлене довіреністю, видаваної іншими учасниками договору.

Істотними умовами договору простого товариства є:

 • - Умова про внесення вкладу у спільну справу (грошах, іншому майні, професійних та інших знаннях, навичках і уміннях, ділової репутації та ділових зв'язках);
 • - Спільна мета;
 • - Порядок ведення спільної діяльності. Вклади товаришів передбачаються рівними за вартістю (якщо інше не випливає з договору простого товариства або фактичних обставин).

Грошова оцінка вкладу товариша провадиться за згодою між товаришами. Майно, внесене в якості внеску до просте товариство, належить учасникам на праві спільної часткової власності. Облік ведеться на самостійному балансі.

Термін, на який укладено договір, не є істотною умовою. Договір простого товариства може бути укладено без зазначення строку. У цьому випадку товариш може в будь-який час відмовитися від договору, заявивши про це не пізніше, ніж за три місяці до передбачуваного виходу з договору.

До форми договору застосовуються загальні норми про угоди.

В якості сторін договору простого товариства можуть виступати будь-які суб'єкти цивільних правовідносин. Сторонами договору простого товариства, що укладається для здійснення підприємницької діяльності, можуть бути тільки індивідуальні підприємці і (або) комерційні організації.

У обов'язки учасників входить:

 • - Внесення вкладів у спільне майно;
 • - Участь у витратах з утримання спільного майна та у збитках від діяльності простого товариства (ст. 1046 ЦК України);
 • - Відповідальність перед третіми особами. Якщо договір простого товариства не пов'язаний із здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, кожен товариш відповідає за спільними договірними зобов'язаннями усім своїм майном пропорційно вартості його вкладу у спільну справу (часткова відповідальність). За спільними зобов'язаннями, які виникли не з договору, учасники відповідають солідарно. Якщо договір простого товариства пов'язаний із здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, учасники відповідають солідарно за всіма спільними зобов'язаннями незалежно від підстав їх виникнення (ст. 1047 ЦК РФ);
 • - Нерозголошення конфіденційної інформації про діяльність простого товариства.

Товариші мають право:

 • - отримання прибутку. Прибуток, за загальним правилом, розподіляється пропорційно до внесків учасників (ст. 1048 ЦК України);
 • - Частку в спільному майні (право користування, право розпорядження часткою та ін.);
 • - Ведення спільних справ товариства (ст. 1044 ЦК України);
 • - Отримання інформації про діяльність товариства (ст. 1 045 ГК РФ).

Припинення договору простого товариства можливо з підстав, передбачених ст. 1050 ГК РФ, зокрема, внаслідок:

 • - Оголошення когось із товаришів недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім;
 • - Оголошення когось із товаришів неспроможним (банкрутом);
 • - Смерті товариша або ліквідації або реорганізації бере участь у договорі простого товариства юридичної особи;
 • - Відмови кого-небудь з товаришів від подальшої участі у безстроковому договорі простого товариства;
 • - Розірвання договору простого товариства, укладеного із зазначенням строку, на вимогу одного з товаришів у відносинах між ним і рештою товаришами;
 • - Закінчення терміну договору простого товариства;
 • - Виділу частки товариша на вимогу його кредитора. З моменту припинення договору простого товариства його учасники несуть солідарну відповідальність за невиконаним загальних зобов'язань щодо третіх осіб.

Глава 55 ГК РФ визначає наступні види простого товариства:

 • - Договір простого товариства, пов'язаний із здійсненням його учасниками підприємницької діяльності (комерційне товариство);
 • - Договір простого товариства, не пов'язаний із здійсненням його учасниками підприємницької діяльності (некомерційне товариство);
 • - Негласне товариство (ст. Одна тисяча п'ятьдесят чотири ГК РФ).

У негласному товаристві сторони не розкривають сто існування третім особам, тобто товариство існує лише у відносинах між його учасниками. З третіми особами кожен товариш виступає від свого власного імені і особисто відповідає за укладеними ним угодами.

Відповідно до п. 5 ст. 9 Федерального закону від 26.12.1995 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" засновники товариства укладають між собою письмовий договір про його створення, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по установі суспільства, розмір статутного капіталу товариства, категорії і типи акцій, що підлягають розміщенню серед засновників, розмір і порядок їх оплати, права та обов'язки засновників щодо створення товариства. Договір про створення товариства не є установчим документом товариства і діє до закінчення визначеного договором строку оплати акцій, що підлягають розміщенню серед засновників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >