Договори в авторському праві

Договір авторського замовлення

Договір авторського замовлення є одним з видів цивільно-правових договорів. Правове регулювання такого виду договору здійснюється ст. 1288 і 1289, а також ст. 1 290 і тисячі двісті дев'яносто одна ГК РФ.

За договором авторського замовлення одна сторона (автор) зобов'язується на замовлення іншої сторони (замовника) створити обумовлене договором твір науки, літератури чи мистецтва на матеріальному носії або в іншій формі.

Матеріальний носій твору передається замовнику у власність, якщо угодою сторін не передбачена його передача замовнику у тимчасове користування.

Відмінною особливістю такого договору є те, що він відноситься до сфери авторських прав.

В рамках цивільно-правової характеристики договір авторського замовлення можна охарактеризувати як консенсуальної, двосторонній, відшкодувальний, якщо угодою сторін не передбачено інше.

Предметом даного договору є робота щодо створення твору і сам твір, виражене в об'єктивній формі. Важливим моментом тут є те, що твір має бути саме створено автором.

Як правило, предмет договору сторони найбільш точно конкретизують шляхом складання чітких вимог, яким він повинен відповідати. Такі вимоги оформляються або додатком до договору, або технічним завданням, або рекомендаціями з виготовлення твори науки, літератури і мистецтва.

Сторонами є автор (фізична особа) і замовник (фізична або юридична особа, включаючи публічні освіти).

Зміст будь-якого договору - це сукупність всіх його умов. Істотні умови договору відображені на рис. 5.1.

Істотні умови договору авторського замовлення

Рис. 5.1. Істотні умови договору авторського замовлення

При визначенні умов необхідно враховувати норми ст. 421 ГК РФ, яка закріплює, що умови договору визначаються на розсуд сторін, крім випадків, коли зміст відповідної умови наказано законом чи іншими правовими актами.

Договір авторського замовлення укладається у письмовій формі без будь-якої реєстрації.

Ціна договору встановлюється угодою сторін. Крім розміру винагороди автору, може передбачатися і порядок його оплати.

За договором авторського замовлення твір має бути виконане у певний проміжок часу. Тому істотною умовою договору авторського замовлення є його термін, що визначається самим договором. При цьому закон закріплює, що договір, який не передбачає і не дозволяє визначити термін його виконання, що не вважається укладеним.

У випадку, коли термін виконання договору авторського замовлення настав, автору при необхідності та за наявності поважних причин для завершення створення твору надається додаткова пільговий термін тривалістю в 1/4 частину строку, встановленого для виконання договору, якщо угодою сторін не передбачено більш тривалої пільговий термін.

Після закінчення пільгового терміну, наданого автору, замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від договору авторського замовлення.

Замовник також має право відмовитися від договору авторського замовлення безпосередньо після закінчення строку, встановленого договором для його виконання, якщо договір до цього часу не виконаний, а з його умов явно випливає, що при порушенні терміну виконання договору замовник втрачає інтерес до договору.

За невиконання або неналежне виконання умов за договорами, укладеними автором твору, законодавством передбачається відповідальність.

У разі невиконання або неналежного виконання договору авторського замовлення, за яке автор несе відповідальність, автор зобов'язаний повернути замовнику аванс, а також сплатити йому неустойку, якщо вона передбачена договором. При цьому загальний розмір зазначених виплат обмежений сумою реального збитку, заподіяного замовнику.

А відповідно до п. 1 ст. 1 290 ГК РФ відповідальність автора за договором про відчуження виключного права на твір та за ліцензійним договором обмежена сумою реального збитку, заподіяного іншій стороні, якщо договором не передбачений менший розмір відповідальності автора.

Договором авторського замовлення може бути передбачено відчуження замовнику виключного права на твір, що має бути створено автором, або надання замовнику права використання цього твору у встановлених договором межах.

З цього питання цікавий наступний приклад із судової практики Арбітражного суду Володимирській області за позовом ТОВ "Т.Ю" до ТОВ "М".

Судова практика

Позивач письмовою заявою уточнив позовні вимоги і просив зобов'язати відповідача припинити використання рекламних листівок з фотографіями меблів, виняткові права на які належать позивачеві; вилучити з обороту і знищити за його рахунок рекламні листівки з фотографіями меблів, виняткові права на які належать позивачеві; опублікувати в засобах масової інформації рішення суду про допущене порушення із зазначенням дійсного правовласника фотографій, використаних у рекламних листівках відповідача; стягнути з відповідача компенсацію в сумі 6000000 крб.

Відповідач у відгуках на позовну заяву з заявленими вимогами не погодився, в обґрунтування своєї позиції зазначив, що фотографії меблів, на які посилається позивач, не є об'єктом авторського права і виключні права на них не належать ТОВ "Т.Ю". Крім того, ТОВ "М" вказало на те обставина, що аналогічні предмети меблів виготовляються і продаються як відповідачем, так і іншими виробниками меблів.

Відповідач визнав недоведеним розмір пред'явленої до стягнення компенсації.

Арбітражний суд у ході розгляду справи встановив, що між ТОВ "Т.Ю" (замовник) та індивідуальним підприємцем Р. (автором) був укладений договір авторського замовлення. Відповідно до розділу "Предмет договору" автор зобов'язався на замовлення замовника здійснити фотосесію меблів для каталогу, створити фотографії меблів і па матеріальному носії передати їх замовнику. Автор передав замовникові виключні права на фотографії в повному обсязі. Між сторонами підписаний акт прийому-передачі, згідно з яким автор на замовлення замовника здійснив фотосесію для каталогу, створив фотографії меблів і па матеріальному носії (і5В-іосітель) передав замовникові; автор передав, а замовник прийняв виключні права па фотографії в повному обсязі.

Дані права у встановленому порядку не оскаржені.

Згідно з висновками експерта зображення меблів на фотографіях позивача і фотографіях відповідача є ідентичними. При виготовленні фотографій "М" і фотографій "Т.Ю" використовувалося одне і те ж зображення меблів.

ТОВ "М" не подало суду документів, що підтверджують створення ним (або за його замовленням) будь-яких розмішені в рекламних листівках фотографій.

Враховуючи відсутність доказів вчинення відповідачем подібних правопорушень раніше, арбітражний суд визнав можливим знизити розмір компенсації за порушення авторського права на об'єкт авторського права - фотографії меблів до 1500000 крб. з розрахунку 32 608 руб. 69 коп. за кожну з 46 фотографій, використаних відповідачем у рекламних листівках. В іншій частині позов був задоволений [1].[1]

Виходячи з даного рішення випливає, що договір авторського замовлення в даному випадку був одним з істотних доказів при вирішенні даного спору. Крім того, цей договір досліджувався як підстава виникнення виключних прав на фотографії, як на об'єкт авторського права у позивача.

Якщо договір авторського замовлення укладено з умовою про надання замовнику права використання твору у встановлених договором межах, до такого договору відповідно застосовуються положення, передбачені ст. Тисяча двісті вісімдесят шість і 1 287 ГК РФ.

Відчуження оригіналу твору та виключне право на твір (ст. Тисячі двісті дев'яносто одна ГК РФ)

При відчуженні автором оригіналу твору (рукописи, оригіналу твори живопису, скульптури тощо), у тому числі при відчуженні оригіналу твору за договором авторського замовлення, виключне право па твір, зберігається за автором, якщо договором не передбачено інше.

При відчуженні оригіналу твору його власником, що володіє винятковим правом на твір, але не є автором твору, виключне право на твір переходить до набувача оригіналу твору, якщо договором не передбачено інше.

У випадку, якщо виключне право на твір не перейшло до набувача його оригіналу, набувач без згоди автора чи іншого правовласника та без виплати йому винагороди вправі демонструвати набуту у власність оригінал твору і відтворювати його в каталогах виставок і у виданнях, присвячених його колекції, а також передавати оригінал твору для демонстрації на виставках, організованих іншими особами.

Набувач оригіналу твору образотворчого мистецтва чи фотографічного твору, який зображений на цьому творі, вправі без згоди автора чи іншого правовласника та без виплати йому винагороди використовувати цей твір в якості ілюстрації при виданні своїх літературних творів, а також відтворювати, публічно показувати і поширювати без мети одержання прибутку копії твору, якщо інше не передбачено договором з автором або іншим правовласником.

Набувач фотографічного твору, який зображений на цьому творі, також вправі вільно використовувати його в зв'язку з виданням творів, присвячених біографії набувача, якщо інше не передбачено договором з автором або іншим власником прав на фотографічний твір.

  • [1] Рішення Арбітражного суду Володимирській області від 12.04.2012 по справі № Л11-7029 / 2011. URL: vladimir.arbilr.in.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >