Зразок. Договір про відчуження виключного права на літературний твір

р Москва 30 серпня 2014

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вимпел-К", іменоване надалі "Видавництво", в особі головного редактора Іванова Костянтина Сергійовича, що діє на підставі довіреності № 43 від 12.02.2014, з одного боку, і Позднякова Олена Олександрівна, іменована надалі "Правовласник ", з іншого боку, далі за текстом іменовані" Сторони ", уклали у відповідності зі ст. 1234 і 1285 ГК РФ цей Договір про наступне:

 • 1. Предмет договору
 • 1.1. Правовласник відчужує в повному обсязі в момент укладення договору Видавництву належне йому виключне право на твір "Правове регулювання охорони результатів інтелектуальної діяльності" з ілюстративними матеріалами, включеними в твір, російською мовою, надалі іменоване "Твір".
 • 2. Права використання
 • 2.1. Правовласник відчужує Видавництву в повному обсязі виключне право на розпорядження і використання Твору (його частин) у будь-якій формі і будь-яким не суперечить закону способом, у тому числі способами, передбаченими ст. 1270 ЦК РФ.

Видавництво має право використовувати передані за цим Договором права на території всього світу протягом терміну дії виключного права.

 • 3. Умови здачі та приймання твори
 • 3.1. Правовласник або особа за його дорученням зобов'язується:
 • 3.1.1. Уявити Видавництву рукопис Твори відповідно до вимог видавництва, розміщеними в мережі Інтернет, об'ємом до 25 авторських аркушів (авторський аркуш дорівнює 40000 друкованих знаків разом з пробілами) не пізніше вересня 2014
 • 3.1.2. За пропозицією Видавництва доопрацювати Твір або внести до нього виправлення, якщо Твір неможливо випустити у світ з незалежних від сторін обставин, але його можна зробити придатним до машин шляхом доопрацювання або виправлення.
 • 4. Права та обов'язки правовласника
 • 4.1. Правовласник цим Договором гарантує, що йому належить виключне право, яке він надає але цим Договором Видавництву, і що він не поступався його нікому іншому, а також гарантує, що Твір не містить в собі неправомірно використовуваних матеріалів.
 • 4.2. Правовласник надає Видавництву право на свій розсуд постачати Твір ілюстраціями, фотографіями Правовласника, передмовою, післямовою, коментарями, іншими матеріалами, необхідними для випуску Твори.
 • 5. Права та обов'язки видавництва
 • 5.1. Видавництво зобов'язується:
 • 5.1.1. Розглянути поданий у належному вигляді рукопис Твори в 30-денний термін і сповістити Правовласника про схвалення Твори або про його відхилення на підставах, передбачених цим Договором, або про необхідність внесення до Твір поправок з точним зазначенням суті виправлень в межах умов цього Договору. Термін, протягом якого Правовласник буде допрацьовувати Твір, визначається додатковою угодою сторін, що є додатком до цього Договору.
 • 5.1.2. Випустити Твір у світ не пізніше дванадцяти місяців з моменту схвалення рукопису.
 • 5.2. Видавництво самостійно без погодження з Правовласником визначає технологічні та художні способи оформлення і виготовлення Твори, у тому числі включення Твори в одну або кілька серій, що випускаються видавництвом, постачає Твір вихідними відомостями, обов'язкове включення яких у Твір визначено нормативними актами, поміщає в Твір рекламну інформацію, визначає ціни, тираж і порядок реалізації.
 • 5.3. На кожному примірнику Твори, випущеному в світло, може бути вказаний знак охорони авторського права у відповідності зі ст. Тисячу двісті сімдесят одна ГК РФ.
 • 6. Порядок взаєморозрахунків сторін

Права виняткового використання Твори передаються безоплатно.

 • 7. Відповідальність сторін
 • 7.1. У випадку виникнення претензій по переданому праву Правовласник зобов'язується взяти участь у суперечці, судових розглядах і інших процедурах з врегулювання суперечки і нести відповідальність за порушення даних Видавництву гарантій (п. 4.1. Договору).
 • 7.2. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за цим Договором, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.
 • 7.3. У разі виникнення розбіжностей в ході реалізації цього Договору Сторони приймуть всі заходи для вирішення їх шляхом переговорів. Якщо згоди досягти не вдається, спір передається на розгляд до судових органів за місцем знаходження Видавництва.
 • 8. Умови дії договору та його припинення
 • 8.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання.
 • 8.2. До відносин Сторін, що не врегульовані або не повністю врегульовані Договором, застосовується чинне законодавство Російської Федерації.
 • 8.3. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
 • 8.4. Зміна, доповнення, розірвання цього Договору оформляються письмовою угодою Сторін.
 • 8.5. Дія договору припиняється у випадках: неподання Правовласником рукописи в строк, передбачений договором; відхилення рукопису (пункт 5.2);

відмови Правовласника від доопрацювання схваленої рукописи або внесення до неї виправлень, а також неподання в термін виправленої рукописи після схвалення Твору.

Юридичні адреси та реквізити сторін:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вимпел-К" Правовласник: Позднякова Олена Олександрівна

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >