Сутність і види інновацій

Поняття "інновація" в даний час набуло універсальний і міждисциплінарний характер, в рамках якого знання і інтелектуальний капітал є визначальним чинником розвитку будь-яких суспільних систем. Сутність поняття інновації розкривається, насамперед, в його визначенні, яке постійно змінюється і уточнюється, а також в існуючій класифікації видів інновацій.

Для визначення суті інновацій розглянемо деякі визначення авторів у різних галузях знань, що змінюються в часі (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Визначення поняття "інновація"

Визначення

Автор, джерело

Інновація - це такий суспільний, технічний, економічний процес, який через практичне використання ідей і винаходів приводить до створення кращих за своїми властивостями виробів, технологій

Сан то Б. Інновація як засіб економічного розвитку

Інновація - це процес реалізації нової ідеї в будь-якій сфері життєдіяльності людини, сприяючий задоволенню існуючої потреби на ринку і приносить економічний ефект

Бездудний Ф. Ф., Смирнова Г. А., Нечаєва О. Д. Сутність поняття інновація і його класифікація

Інновація (нововведення) - це результат практичного або науково-технічного освоєння нововведення

Авсянніков Η. М. Інноваційний менеджмент: підручник

Інновація - результат творчого процесу у вигляді створених (або впроваджених) нових споживчих вартостей, застосування яких вимагає від використовують їх осіб або організацій зміни звичних стереотипів діяльності і навичок. Поняття інновації поширюється на новий продукт або послугу, спосіб їх виробництва, нововведення в організаційній, фінансовій, науково-дослідної та інших сферах, будь-яке вдосконалення, що забезпечує економію витрат або створюють умови для такої економії

Завлін Π. Н. Основи інноваційного менеджменту. Теорія і практика: навчань, посібник

Інновація - це кінцевий результат впровадження нововведення з метою зміни об'єкта управління й одержання економічного, соціального, екологічного, науково-технічного або іншого виду ефекту

Фатхутдінов Р. А. Інноваційний менеджмент

Інновація - залучення в економічний оборот результатів інтелектуальної діяльності, що містять нові, в тому числі наукові, знання з метою задоволення суспільних потреб та (або) отримання прибутку

Волинкіна Н. В. Правова сутність терміна "інновація"

Інновація - це нововведення у виробничій і невиробничій сферах, в галузі економічних, соціальних, правових відносин, науки, культури, освіти, охорони здоров'я, у сфері державних фінансів, у фінансах бізнесу, в бюджетному процесі, в банківській справі, на фінансовому ринку, в страхуванні і т.д.

Фінансово-кредитний енциклопедичний словник / кол. авт. під ред. А. Г. Грязнова

Аналізуючи визначення поняття "інновація", сформульовані різними авторами, можна прийти до висновку про те, що існує розуміння того, що це, насамперед, результат інноваційної діяльності. Проте результат не може бути отриманий без здійснення процесу будь-якої діяльності, отже, інновації доцільно визначати і в якості результату, і в якості процесу. Будь-яка діяльність - це процес зміни чого-небудь (отримання нового), який завжди призводить до певного результату.

Крапку в дискусіях з цього питання вперше поставив Федеральний закон від 21.07.2011 № 254-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про науку і державну науково-технічну політику "". У рамках даного Закону дано основні визначення поняттям, пов'язаним з інноваційним розвитком країни.

Інновації - введений у вжиток новий або значно покращений продукт (товар, послуга) або процес, новий метод продажів або новий організаційний метод у діловій практиці, організації робочих місць або в зовнішніх зв'язках.

Інноваційна діяльність - діяльність (включаючи наукову, технологічну, організаційну, фінансову і комерційну діяльність), спрямована на реалізацію інноваційних проектів, а також на створення інноваційної інфраструктури та забезпечення її діяльності.

Інноваційний проект - комплекс спрямованих на досягнення економічного ефекту заходів щодо здійснення інновацій, у тому числі по комерціалізації наукових і (або) науково-технічних результатів.

Інноваційна інфраструктура - сукупність організацій, що сприяють реалізації інноваційних проектів, включаючи надання управлінських, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних, кадрових, консультаційних та організаційних послуг.

Отже, істотною особливістю інновацій є "нове і інше, відмінне від існуючого продукту або послуги". Крім того слід зазначити, що інновація не обов'язково повинна бути технічною і взагалі чимось речовим. Це може бути нова ідея організації послуг, яка повинна відповідати потребам і бажанням споживачів. Наприклад, ідея продажу товарів у розстрочку дозволила перетворити економіку. В даному випадку інновація створила нову цінність для споживача.

Таким чином, визначальними властивостями інновацій є їхня новизна, економічна обгрунтованість, соціальна значимість, що відповідає запитам споживачів і ринку.

Різноманіття видів інновацій класифікується за різними ознаками (критеріями). У науковій та навчальній літературі існує багато варіантів класифікацій. Вивчення змісту різних класифікацій інновацій дає досить повне уявлення про їх різноманітті. Розглянемо деякі з них (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Класифікація інновацій [1]

Класифікаційна ознака

Вид інновацій

За ступенем новизни

 • - Радикальні (базисні), які реалізують відкриття, великі винаходи і стають основою формування нових поколінь і напрямків розвитку техніки і технології;
 • - На поліпшення, що реалізують середні винаходи;
 • - Модифікаційні - спрямовані на часткове поліпшення застарілих поколінь техніки і технології, організації виробництва

По об'єкту застосування

 • - Продуктові, орієнтовані на виробництво і використання нових продуктів (послуг) або нових матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих;
 • - Технологічні, націлені на створення і застосування нової технології;
 • - Процесні, орієнтовані на створення і функціонування нових організаційних структур, як всередині фірми, так і на межфирменном рівні;
 • - Комплексні, що представляють собою поєднання різних інновацій

За масштабами застосування

 • - Галузеві;
 • - Міжгалузеві;
 • - Регіональні;
 • - В рамках підприємства (фірми)

З причин виникнення

 • - Реактивні (адаптивні), що забезпечують виживання фірми, як реакція на нововведення, здійснювані конкурентами;
 • - Стратегічні, реалізація яких носить упереджувальний характер з метою отримання конкурентних переваг у перспективі

По ефективності

 • - Економічна;
 • - Соціальна;
 • - Екологічна;
 • - Інтегральна

Крім того існує класифікація інновацій за критеріями в галузі економіки (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Класифікація інновацій за економічним критеріям

Класифікаційна ознака

Вид інновацій

За рівнем впливу на економіку

 • - Базові - засновані на наукових відкриттях і великих винаходи нових поколінь техніки і технології, їх накопичення призводить до нового технологічного рівню;
 • - Поліпшуючі - сприяють дифузії, розчиненню базових інновацій;
 • - Псевдоінновації - дозволяють шляхом незначної вдосконалення базових і поліпшують інновацій досягти максимальної їх ефективності. При цьому розширюються ринок збуту і сфера використання інновацій

За рівнем впливу на процес виробництва

 • - Розширюється - спрямовані на використання принципів і методів базових інновацій в інших економічних областях;
 • - Заміщають - призначені для виробництва операцій іншим, більш ефективним способом;
 • - Поліпшуючі - служать для підвищення якості виконуваних робіт

За рівнем впливу на фактори виробництва

 • - Локальні - сприяють зміні в якійсь із підсистем виробництва;
 • - Комплексні - вимагають істотних змін в обладнанні, технології, кваліфікації працівників і т.д.

По області застосування

 • - Технологічні - це процес введення нових технологій, обладнання та матеріалів;
 • - Організаційно-управлінські - сприяють розробці і впровадженню нової організаційної структури управління підприємством;
 • - Економічні - використання не застосовуваних раніше систем і форм оплати праці, методів управління витратами виробництва;
 • - Маркетингові - освоєння нових ринків і способів просування товару;
 • - Соціальні - застосування раніше невикористовуваних методів мотивації праці;
 • - Екологічні - використання нових технологій, реалізація нових технологій в галузі охорони навколишнього середовища;
 • - Інформаційні - використання нових інформаційних технологій

З причин виникнення

 • - Стратегічні - носять перспективний характер і призначені для забезпечення конкурентоспроможності продукту або послуги підприємства, організації;
 • - Реактивні - виникають як реакція на дії конкурентів і, так само як стратегічні, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності товару або послуги

Наведена класифікація інновацій не тільки використовується для статистичних цілей, але і дозволяє позиціонувати продукцію на конкурентному ринку, оцінювати рівень власної конкурентоспроможності, розробляти стратегію розвитку, обґрунтовувати заходи щодо вдосконалення інноваційного менеджменту.

Російськими вченими з Науково-дослідного інституту системних досліджень (РНИИСИ) розроблена розширена класифікація інновацій з урахуванням сфер діяльності підприємства, в якій виділено інновації:

 • - Технологічні;
 • - Виробничі;
 • - Економічні;
 • - Торгові;
 • - Соціальні;
 • - В галузі управління [2].[2]

Вважається, що найбільш повну класифікацію інновацій розробив відомий російський вчений А. І. Пригожин (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Класифікація інновацій за А. П. Пригожину

Класифікаційна ознака

Вид інновацій

За поширеністю

 • - Поодинокі;
 • - Дифузні

За місцем у виробничому циклі

 • - Сировинні;
 • - Забезпечують;
 • - Продуктові

За наступності

 • - Замінюють;
 • - Скасовують;
 • - Поворотні;
 • - Відкривають;
 • - Ретровведенія

За охопленням очікуваної частки ринку

 • - Локальні;
 • - Системні;
 • - Стратегічні

По інноваційного потенціалу і ступеня новизни

 • - Радикальні;
 • - Комбінаторні;
 • - Совершенствующие

За ступенем новизни для ринку

 • - Нові для галузі у світі;
 • - Нові для галузі в країні;
 • - Нові для даного підприємства (групи підприємств)

Розширюючи уявлення про системний змісті інновацій, з погляду цільових і структурних змін на підприємстві В. В. Горшков і Е. А. Кретова запропонували виділити наступні види інновацій:

 • • інновації на "вході" в підприємство, що передбачають цільове якісне і кількісне зміна при виборі і використанні ресурсів (матеріалів, сировини, устаткування, інформації, кадрів тощо);
 • • інновації на "виході" з підприємства, що припускають цільові якісні та кількісні зміни одержуваних результатів (продуктів);
 • • інновації структури підприємства як системи, що включає в себе окремі елементи і взаємні зв'язки між ними, що передбачають цільові зміни виробничих, обслуговуючих та допоміжних процесів, пов'язаних між собою за якісними та кількісними параметрами, організації та способу забезпечення ефективного функціонування.

У теорії інноваційного менеджменту виділяють загальну (традиційну) класифікацію інновацій та інноваційних продуктів, яка дасть можливість отримати досить повне уявлення про істотних особливостях інновацій, які мають універсальний характер. Загальну систему класифікації пропонують С. А. Агарков, E. С. Кузнєцова та М. О. Грязнова [3]. На її основі ми склали табл. 1.5.[3]

Таблиця 1.5

Узагальнена система класифікаційних ознак, видів інновацій та інноваційних продуктів

Класифікаційна ознака

Вид інновацій та інноваційного продукту

Як джерело ідеї для інновації

Відкриття, наукова ідея, наукова теорія, явище;

 • - Винахід, ряд винаходів, ліцензії;
 • - Раціоналізаторські пропозиції

Вид нововведення

 • - Продукт, його конструкція або пристрій, система і механізм;
 • - Технологія, метод, спосіб;
 • - Матеріал, речовина;
 • - Споруда, будівля, споруда, офіс, цех або ділянка, інше архітектурне рішення;
 • - Інформаційний продукт (проект, дослідження, розробка, програма тощо);
 • - Послуга

По областях застосування у виробничому процесі

 • - Науково-дослідні, які змінюють процес у сфері НДДКР;
 • - Технічні або продуктові, які з'являються зазвичай у виробництві продуктів з новими або покращеними властивостями, ведуть до зміни технологій ділових процесів

у споживача;

- Технологічні, які виникають при застосуванні поліпшених, більш досконалих способів виготовлення продукції, ведуть до зміни технологій ділових процесів

у споживача;

 • - Інформаційно-комунікаційні, які ведуть до зміни технологій обробки інформації та технології зв'язку у споживача;
 • - Маркетингові, які ведуть до змін у дослідженні ринків і роботі на них, змінам брендів товарів і організацій;
 • - Логістичні, які ведуть до змін у сфері організації руху потоків, постачанні та збуті;
 • - Організаційно-управлінські, які ведуть до змін в організаційному механізмі і системі управління, вдосконалюють їх;
 • - Соціально-економічні, правові та ін., Які змінюють соціальні, економічні та правові умови функціонування підприємства

По областях застосування в сферах обслуговування

 • - Освіта;
 • - живлення;
 • - Спорт і молодь;
 • - Культура;
 • - Охорона здоров'я;
 • - Правове обслуговування та охорона;
 • - Туризм;
 • - Торгівля;
 • - Фінансове обслуговування

За рівнем новизни

 • - Світовий новизни;
 • - Вітчизняної новизни;
 • - Галузевий новизни;
 • - Нові для фірми;
 • - Розширення наявної гами товарів, асортименту, портфеля товарів і послуг;
 • - Оновлені товари та послуги;
 • - Товари та послуги зі зміненим позиціонуванням;
 • - Зі скороченими витратами (виробничі інновації)

По масштабу поширення

 • - Транснаціональні;
 • - Народногосподарські і федеральні;
 • - Регіональні;
 • - Муніципальні;
 • - В рамках об'єднань та асоціацій;
 • - В рамках організації;
 • - В рамках підрозділу

За широтою впливу

 • - Глобальні, світові;
 • - Народногосподарські, національні;
 • - Галузеві;
 • - Локальні

За темпами здійснення

 • - Швидкі, наростаючі;
 • - Уповільнені, рівномірні;
 • - Повільні, затухаючі

За стадії життєвого циклу інновацій

 • - Дослідження;
 • - Розробки;

промислове виробництво;

 • - Маркетинг;
 • - Логістика;
 • - Дифузія;
 • - Рутинізація;
 • - Сервісна підтримка

За наступності

 • - Відкривають, за якими може слідувати потік нових інновацій, на яких заснований мультиплікативний ефект;
 • - Закривають - інновації, що закривають ряд галузей;
 • - Заміщають;
 • - Скасовують;
 • - Ретровведенія

Розглядаючи різні підходи до класифікації інновацій, необхідно враховувати, що узагальнення і систематизація класифікаційних ознак і створення на їх основі науково обгрунтованої класифікації інновацій має істотну практичну значимість, оскільки володіє потенційною здатністю дати детальне уявлення про характеристики того чи іншого виду нововведення. Така об'ємна інформація про види інновацій та їх утриманні дозволяє мати повне уявлення про істотних особливостях інновації як визначального фактора, результату і процесу змін у політичній та соціально-економічного життя людини.

Крім перерахованих видів інновації, які зустрічаються в науковій і навчальній літературі, надалі будуть представлена додаткова інформація за типами інновацій. У параграфі 2.2 будуть розглянуті основні терміни та визначення у сфері інноваційної економіки, включені у вітчизняну нормативно-законодавчу базу та відповідні вимогам міжнародних статистичних стандартів.

Висновки

 • 1. Інноваційні ідеї та об'єкти людина створював протягом всієї своєї історії, але наукове трактування, опис і класифікацію поняття "інновація" і "інноваційна діяльність" отримали тільки на початку XX століття. Особливу роль у розробці теорії інновацій зіграли такі вчені, як: Й. Шумпетер (першим ввів термін "інновація", обгрунтував інновації як головний фактор економічного прогресу та основу організації підприємницької діяльності), С. С. Кузнець (відкриття епохальних інвестицій і застосування їх для опису зміни циклів економічних епох), В. Г. Колосов (дослідження процесів переходу від планової економіки до ринкового регулювання, інноватика), А. Г. Поршнев (дослідження інноватики), А. І. Пригожин (розробка класифікації інновацій).
 • 2. Розвиток наукових знань про інновації, інноваційної діяльності та інноваційних процесах минуло чотири основних історичних етапи:
  • • перший етан (1910-1930), в рамках якого була обгрунтована фундаментальна роль науково-технічних знань у розвитку економічних і соціальних систем;
  • • другий етап (1940 - сер. 1 970 рр.) Пов'язаний з проривом в галузі фундаментальної науки в різних галузях знань. Велика увага з боку вчених стало приділятися дослідженню взаємозв'язку і взаємовпливу систем різної природи, тобто системних властивостям. Відбувається розширення понятійного апарату теорії інновацій;
  • • третій етап (сер. +1970 - 1990 рр.) Пов'язаний з роботою Герхарда Менша "Технологічний пат: інновації долають депресію", в якій були викладені основні положення теорії розвитку кон'юнктури та інновацій. Цей етап безпосередньо пов'язаний з технологічним проривом в галузі комп'ютерної техніки та розвитку інформаційних технологій в період формування постіндустріального суспільства і розвитку процесів глобалізації. Інновації стали розглядатися як невід'ємна частина науково-технічних, соціальних та економічних циклів розвитку, а також як основа для виходу з різних криз;
  • • четвертий - сучасний етап (з 1990 по н.в.) пов'язаний з трансформацією світової та національних економік, світовими соціально-економічними кризами та їх наслідками, які зачіпають не тільки економіку, а й технологію, політику, культуру, етику, науку, релігію , тобто всі суспільні інститути і системи. Прискорюються процеси взаємодії систем різної природи в національному та світовому масштабі. Така взаємодія призводить до виникнення багатьох системних про-

 • [1] Агарков С. А., Кузнєцова Є. С., Грязнова М. О. Інноваційний менеджмент і державна інноваційна політика. М .: Академія Природознавства, 2011.
 • [2] URL: rae.ru/monographs/l 12-3767
 • [3] Агарков С. А., Кузнєцова Є. С., Грязнова М. О. Указ. соч.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >