Зміст інноваційного проекту

Протягом останніх років була сформована нова наукова дисципліна - управління інноваційними проектами. Вона являє собою підрозділ теорії управління соціально-економічними системами, який вивчає способи, форми і засоби ефективного управління інноваціями та інноваційними проектами. Інноваційний проект, як і будь-який проект, є складною формою організації інноваційної діяльності та управління інноваціями.

Інноваційний проект включає в себе:

 • - Форму цільового управління інноваційною діяльністю. Проект як форма цільового управління є складною взаємозалежної системою ресурсів, термінів виконання та учасників;
 • - Процес здійснення інновацій. В даному випадку проект розглядається як система послідовних технологічних, науково-технічних, організаційно-економічних, фінансових та інших заходів, спрямованих на створення інноваційних продуктів;
 • - Сукупність документів. Включає в себе комплекс різної документації (організаційної, фінансової, технічної та ін.), Необхідної для реалізації проекту.

В офіційних документах, пов'язаних з понятійним апаратом інноваційної діяльності, визначається зміст інноваційного проекту наступним чином.

Інноваційний проект - проект, змістом якого є проведення прикладних наукових досліджень і (або) розробок, їх практичне використання у виробництві та реалізації. До інноваційного проекту, наприклад, відносять комплексний план дій, націлений на створення або зміну конкретної системи за допомогою перетворення нововведення в нововведення і передбачає для його реалізації певні умови (терміни, фінанси, устаткування, методи організації і т.д.) [1].[1]

Інноваційний проект завжди пов'язаний з інвестиціями, і часто його називають інноваційно-інвестиційним проектом. У підприємницькому середовищі інноваційний проект визначають як бізнес-проект інноваційної діяльності підприємства (фірми) з метою її модернізації та підвищення конкурентоспроможності на цільовому ринку.

Інноваційний проект можна розглядати в якості процесу цілеспрямованої зміни або створення нового продукту, нової технологічної, виробничої або соціально-економічної системи.

В даний час в науковій та навчальній літературі існують різні класифікації видів інноваційних проектів. Розглянемо види інноваційних проектів, представлених автором при систематизації різних підходів до визначення критеріїв класифікації (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Види інноваційних проектів [2]

Критерій класифікацій

Види інноваційних проектів

За характером інноваційної діяльності

 • - Дослідницькі;
 • - Науково-технічні;
 • - Проекти, пов'язані з модернізацією та оновленням виробничого апарату;
 • - Проекти системного оновлення підприємства

За рівнем вирішення проблем

 • - Міжнародні;
 • - Республіканські;
 • - Регіональні;
 • - Галузеві;
 • - Окремого підприємства

За характером цілей проекту

 • - Кінцеві - відбивають мети, вирішення проблеми в цілому;
 • - Проміжні

За тимчасового періоду реалізації

 • - Довгострокові (більше 5 років);
 • - Середньострокові (до 5 років);
 • - Короткострокові (1-2 роки)

За типом інновацій

Створінь нового:

 • - Продукту;
 • - Методу виробництва;
 • - Ринку;
 • - Джерела сировини;
 • - Структурного управління

За масштабністю вирішуваних завдань

 • - Монопроекти - проекти, що виконуються, як правило, однією організацією або навіть одним підрозділом; відрізняються постановкою однозначної інноваційної мети (створення конкретного виробу, технології), здійснюються в жорстких часових і фінансових рамках, потрібно координатор або керівник проекту;
 • - Мультипроекти - представляються у вигляді комплексних програм, що поєднують десятки монопроектов, спрямованих на досягнення багатьох інноваційних цілей (створення науково-технічного комплексу, рішення великої технологічної проблеми тощо); потрібні координаційні підрозділи;
 • - Мегапроекти - багатоцільові комплексні програми, що поєднують ряд мультипроекта і сотні монопроектов, пов'язаних між собою одним деревом цілей; вимагають централізованого фінансування

та керівництва з координаційного центру

По виду задовольняються потреб

Орієнтований:

 • - На задоволення існуючих потреб;
 • - Створення нових потреб

Всі інноваційні проекти часто поділяють на дослідні та венчурні (ризикові). Венчурні інноваційні проекти різняться за рівнем науково-технічної значущості:

 • • модернізаційний - лежать в основі технології не змінюються кардинально. Приміром, розширення асортименту продукції, установка більш потужного технічного засобу, підвищення продуктивності обладнання або праці і т.п .;
 • • новаторський (поліпшують інновації) - конструктивно новий виріб істотним чином відрізняється від колишнього за складом елементів, тобто додаються нові якості. Наприклад, введення засобів автоматизації виробництва, нових методів організації праці, діловодства і т.п .;
 • • випереджаюче (базисні інновації) - заснований на впровадженні випереджальних технічних і технологічних рішень. Наприклад: мережеві технології, нанотехнології;
 • • піонерний (базисні інновації) - розробляються зовсім нові матеріали, технологічні рішення і конструкції для виконання аналогічних або абсолютно нових функцій. Наприклад: ЕОМ, Інтернет, біотехнології.

Отже, всі види інноваційних проектів можна визначити як систему пов'язаних програм, які забезпечують ефективне досягнення певних інноваційних цілей, і узгоджених за використовуваним ресурсами, термінів, учасникам і документам. Дослідженням і розробкою інноваційних проектів займаються в інноваційному менеджменті в якості важливої складової реалізації інноваційної діяльності.

Створення будь-якого інноваційного проекту вимагає виділення певного обсягу фінансування і, отже, проведення процедури експертизи. У аналізу інноваційних проектів є свої особливості. Неможливо використовувати тільки стандартні методики проектування, необхідне поєднання якісних і кількісних методів порівняльного аналізу проектів, побудови багатофакторних моделей. Саме тому застосовують різні методи і підходи: кореляційний, інвестиційний, фінансовий аналіз, методи моделювання і прогнозування і т.д.

Це пов'язано з тим, що проект повинен відповідати правовим, інституційним, екологічним і соціальним вимогам. Рішення про доцільність реалізації інноваційного проекту приймається на основі всебічного аналізу всіх ризиків. Один з варіантів узагальненої схеми аналізу інноваційного проекту з Л. Н. Оголева [3] представлений на рис. 3.8.

Схема аналізу інноваційного проекту

Рис. 3.8. Схема аналізу інноваційного проекту

У даній схемі відсутній лише один важливий елемент - его аналіз інтелектуальних ресурсів, які можуть існувати як у самій компанії, так і залучатися з боку. Без цих ресурсів інноваційний проект не може бути ефективно реалізований.

Інноваційні проекти характеризуються високим ступенем ризиків на всіх стадіях здійснення. Вони не застраховані від появи в будь-який момент конкурентної новації або конкурентного продукту. Крім того вони пов'язані з процесами інвестування, які теж володіють певними ризиками і можуть накладатися на інноваційні ризики, про які буде сказано пізніше.

Розробка інноваційного проекту - це займає час, що вимагає значних вкладень, ризикований процес.

Будь-який проект від моменту виникнення ідеї до повного свого завершення проходить певні етапи розвитку. Сукупність усіх фаз та етапів розвитку прийнято називати життєвим циклом проекту. Життєвий цикл ділять на фази, фази - на стадії, стадії - на етапи. Стадії життєвого циклу можуть відрізнятися в залежності від сфери діяльності та прийнятої системи організації робіт. Прийнято виділяти початкову стадію (передінвестиційну фазу), стадію реалізації проекту і стадію завершення робіт за проектом (інвестиційну фазу). Визначення життєвого циклу розвитку проекту є одним з найважливіших факторів для організації та управління проектом, оскільки саме поточна стадія визначає завдання і види діяльності менеджера, використовувані методики та інструментальні засоби [2].[2]

На передінвестиційній фазі здійснюються дослідження умов і планування проекту, розробка документації та підготовка до реалізації. Ця фаза тісно пов'язана зі сферою бізнесу і факторами зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають па визначення параметрів інноваційного проекту. Тому попередній аналіз всіх факторів зовнішнього середовища так важливий для створення інноваційного проекту.

На інвестиційній фазі здійснюються укладення контрактів, розробка планів робіт, реалізація проекту і його завершення. У заключній фазі, коли вже отримана продукція, проект пов'язаний з ринком збуту.

Основними учасниками інноваційного проекту є:

 • 1) замовник - майбутній власник і користувач результатів проекту (юридичні, фізичні особи);
 • 2) інвестор - юридичні, фізичні особи, які вкладають гроші (замовник та інвестор можуть збігатися);
 • 3) проектувальник - розробник проекту;
 • 4) постачальник - організація, яка забезпечує матеріально-технічне забезпечення;
 • 5) керівник проекту - юридична особа, якій замовник делегує повноваження по керівництву робіт за проектом;
 • 6) команда проекту, створиться на період робіт [5].[5]

Розробка інноваційного проекту включає наступні етапи.

 • - Формування ідеї;
 • - Маркетингові дослідження та розробка параметрів кінцевої мети проекту;
 • - Визначення "дерева цілей" і "дерева робіт";
 • - Аналіз невизначеності та ризиків;
 • - Вибір життєздатного варіанта реалізації проекту.

Древообразная структура дозволяє розподілити загальний обсяг робіт за проектом. Комплекс взаємозв'язків між роботами часто називають логічною структурою проекту, оскільки він визначає послідовність виконання робіт [6].[6]

Системне структурування дозволяє вирішити наступні завдання:

 • 1) декомпозировать об'єкт на окремі блоки, з метою поліпшення керованості;
 • 2) розподілити відповідальність;
 • 3) оцінити необхідність ресурсів (тимчасових, матеріальних, інших);
 • 4) створити єдину базу, що дозволяє спланувати, скласти і контролювати виконання кошторисів;
 • 5) організувати бухгалтерський облік проектних робіт;
 • 6) перейти від загальних цілей до конкретних завдань.

Схема послідовності дій по Η. М. Авсяннікову [7] при розробці інноваційного проекту представлена на рис. 3.9.

Схема розробки інноваційного проекту

Рис. 3.9. Схема розробки інноваційного проекту

У даній схемі автор дотримується системних позицій при розробці проекту. Цільовою функцією проекту стає рішення інноваційної проблеми, яка полягає в пошуку нової ідеї і формулюванні основної мети проекту, його призначення. На першому етапі проводяться маркетингові дослідження, аналіз економічної доцільності розробки інновації, її ринкової цінності, вивчаються потенційний попит, соціально-економічні ефекти від випуску продукту на ринок, формуються обсяг і алгоритм дій по проекту. Потім відбувається розбивка цілі на окремі підцілі і створюється дерево цілей, яке встановлює необхідні засоби досягнення цілей проекту.

Кожен цільової елемент отримує ряд обмежуючих параметрів. На наступному етапі аналогічно структурується система завдань і заходів, так зване дерево робіт, яке визначає способи отримання цих коштів. При побудові "дерева робіт" враховують можливості організації виробництва, існуючої техніки і технології; використання результатів вже виконаних НДДКР. Якщо це необхідно, то відбувається планування нових досліджень або укладення нових ліцензійних угод, покупка патентів у правовласників.

Крім того необхідно провести аналіз інноваційних та інвестиційних ризиків, виробити варіанти реалізації проекту в умовах ризику і невизначеності. По кожному варіанту розробляються заходи, що забезпечують досягнення у встановлені терміни поставлених цільових параметрів. Визначаються критерії ефективності по кожному варіанту проекту.

Після того як відбулося порівняння розрахункових показників ефективності всієї сукупності варіантів і врахована ймовірність їх реалізації, відбувається розрахунок самого оптимального варіанту.

Планові, розрахункові показники за проектом можуть бути змінені на етапі реалізації. Причиною цьому можуть стати як зовнішні, так і внутрішні чинники (політичні, економічні, організаційні зміни).

Створення і реалізація інноваційного проекту включає наступні етапи:

 • - Виникнення і формування інноваційної ідеї;
 • - Аналіз можливостей по створенню інновації;
 • - Підготовка договірної документації; підготовка проектної документації;
 • - будівельно-монтажні роботи;
 • - Експлуатація об'єкта;
 • - Розрахунок і контроль фінансово-економічних показників.

Метою розробки інноваційного проекту є зміна стану підприємства (фірми) для підвищення його конкурентоспроможності. Тому в процесі підготовки і розробки інноваційного проекту треба бути гранично передбачливими і використовувати для проведення аналітичних процедур весь обсяг інформаційних баз.

Документально оформлений кожен інноваційний проект повинен містити наступні основні розділи.

Розділ 1. Можливості фірми (резюме).

Розділ 2. Визначення інноваційного проекту (цілі та завдання).

Розділ 3. Характеристика товарів (послуг).

Розділ 4. Ринки збуту товарів (послуг).

Розділ 5. Конкуренція на ринках збуту.

Розділ 6. План маркетингу.

Розділ 7. План виробництва.

Розділ 8. Організаційний план.

Розділ 9. Юридичне забезпечення проекту.

Розділ 10. Економічний ризик і страхування.

Розділ 11. Стратегія фінансування.

Розділ 12. Фінансовий план.

Додаток [8].[8]

Зміст представлених розділів формується на основі стратегії інноваційного розвитку організації. Проектування інноваційних перетворень передбачає певну послідовність у виборі і реалізації стратегії інноваційної діяльності: від постановки мети до її практичної реалізації.

Управління інноваційними проектами відрізняється від управління інвестиційними проектами тим, що вимагає більш детальної оцінки ризиків і вибору шляхів їх зниження, а також можливості використання засобів венчурного фінансування.

З метою обгрунтованості спланованого обсягу фінансування необхідно розробити економічне обґрунтування - бізнес-план.

У бізнес-плані описуються основні елементи інноваційного процесу, сам продукт, етапи виробництва та реалізації, оцінюються ризики і стан ринку, розраховуються економіко-фінансові показники проекту тощо

За змістом бізнес-плани розрізняються залежно від специфіки інноваційного проекту: розглядається товар або послуга, який масштаб проекту.

Бізнес-план включає в себе наступні розділи.

 • 1. Вступна частина. Коротко і стисло описуються всі істотні аспекти проекту. У її зміст включають: назва підприємства, адреса його місцезнаходження, організаційно-правову форму, склад учасників, даються основні характеристики проекту, його цілі і завдання, вартість і запитувані обсяги фінансування.
 • 2. Аналіз стану справ у галузі робіт, що проводяться за проектом. Аналізується стан споживчих ринків, на які компанія планує вийти, порівняно оцінюються конкурентні переваги і недоліки пропонованого до виробництва продукту, аналізуються потенційні групи попиту.
 • 3. Сутність запропонованого проекту. Дається повний і детальний опис продукту або послуги, із зазначенням всіх особливостей і унікальності.
 • 4. Аналіз ринку. Визначаються цільові ринки (ринок, сегмент ринку) і можливі споживачі. Описується маркетингова стратегія виходу на ринок.
 • 5. Виробничий план. Описуються виробничі та технологічні процеси, обладнання, характеристики фахівців та інші пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції питання.
 • 6. Організаційний план. Описуються організаційна структура організації, схеми організації продажів, структура і кваліфікація персоналу.
 • 7. Оцінка ступеня ризику. Проводиться ідентифікація ризиків, визначаються основні характеристики ризиків, пов'язані з реалізацією проекту, визначається наявність реальних і потенційних загроз, які становлять небезпеку для підприємства, проводиться їх оцінка і визначаються можливості подолання ризикових ситуацій.
 • 8. Фінансовий план. Описуються планові розрахункові показники по виручці і видатками з урахуванням сприятливих і несприятливих результатів та інфляційних очікувань, податкові відрахування, формується план доходів і витрат на 1-5 років, розраховуються фінансові показники (NPV, IRR, індекс рентабельності та ін.).
 • 9. Додатки.

Представлений матеріал з розкриття особливостей змісту інноваційного проекту дозволяє зробити наступні висновки:

 • • інноваційний проект розкриває зміст інноваційної діяльності та визначає структуру інноваційного процесу;
 • • розробка інноваційного проекту вимагає реалізації великого обсягу аналітичних процедур;
 • • інноваційний проект є комплексом різних документів (програм), які мають між собою системну зв'язок по цілях, засобам і результатами.

Висновки

 • 1. Інноваційна діяльність грунтується не тільки на професійних, а й на міждисциплінарних знаннях, залучаючи систему наукових, технічних, організаційних та фінансових заходів для створення інноваційних товарів і послуг.
 • 2. В управлінні інноваційною діяльністю використовуються синергетичні підходи.
 • 3. В організації інноваційного процесу використовуються різні моделі, що дозволяють наочно описати стадії, учасників, елементи, транзакції. При цьому внаслідок дуже складно передбачуваного характеру і часу досягнення підсумкового результату інноваційної діяльності всі ці моделі мають свої обмеження.
 • 4. Існує велика кількість розроблених стратегій інноваційної діяльності. В умовах динамічного зміни ринкової ситуації розробка стратегії носить суто індивідуальний характер: кожна господарююча організація повинна знаходити свою унікальну позицію на ринку виходячи з системного аналізу своїх конкурентних переваг.

 • [1] URL: sci-innov.rU/law/base_terms/#02
 • [2] URL: technopark.by/business/207.html
 • [3] Інноваційний менеджмент: навч. посібник / під ред. Л. Н. Оголева. М .: ИНФРА-М, 2 001.
 • [4] URL: technopark.by/business/207.html
 • [5] URL: udik.com.ua/books/book-320/chapter-11606
 • [6] Новиков В. С. Інновації в туризмі. М .: Академія, 2007.
 • [7] Авсянніков Η. М. Інноваційний менеджмент: навч. посібник. М .: РУДН, +2011.
 • [8] URL: dist-cons.ru/modules/innova/section2.html
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >