Джерела інформаційної бази аналізу інноваційної діяльності

При організації та реалізації інноваційної діяльності особливе місце займають інформаційні ресурси, які є не тільки джерелом розробки конкретних інновацій, по та їх реалізації та комерціалізації.

Проблема формування інформаційної бази в інноваційній сфері має два основні аспекти. По-перше, створення інформаційної бази управління інноваційними процесами на державному рівні, тобто в системі НІС. По-друге, створення інформаційної бази для аналізу та оцінки інноваційної діяльності конкретного підприємства.

У першому випадку інформаційна база формується на основі створення державної системи статистичних спостережень та експертних оцінок у сфері науки та інновацій. Методологічною основою формування показників інноваційної діяльності та використання методів статистики в Росії є положення Керівництва Осло (про який вже згадувалося раніше). На думку А. Аброскіна, при організації системи збору відповідних первинних документів може бути розроблена система показників, необхідних для прийняття управлінських рішень в економіці. Він вважає, що найбільш значущими джерелами інформації у сфері інновацій та інноваційної діяльності є [1]:[1]

 • • результати статистичних спостережень, здійснюваних Росстатом в рамках офіційної статистики сфери науки та інновацій, до них відносяться: форма № 2-наука "Відомості про виконання наукових досліджень і розробок", форма № 4-інновація "Відомості про інноваційну діяльність організації", форма № 2 МП-інновація "Відомості про технологічні інновації малого підприємства (організації)", форма № 1-технологія "Відомості про створення та використання передових виробничих технологій" і форма № 1-ліцензія "Відомості про комерційне обміні технологіями із зарубіжними країнами (партнерами)" ;
 • • дані Росстату, які розробляються на основі результатів статистичних спостережень з використанням різних форм обліку та статистичної звітності;
 • • дані, одержувані з відомчих джерел статистичної інформації;
 • • дані, формовані з основних зарубіжних джерел, що представляють результати розробок міжнародних організацій, що використовуються для цілей міжнародних порівняльних досліджень.

Представлені види інформації дозволяють не тільки мати загальне уявлення про інноваційні процесах країни в цілому, але й оцінити її інноваційний потенціал, як усередині держави, так і на світовому рівні.

Проведення аналізу та оцінки інновацій та інноваційної діяльності будь-якої організації спирається на численні джерела інформації, як внутрішні (широкий спектр документації та звітів підприємства), так і зовнішні. До зовнішніх джерел інформації можна віднести наступні:

 • - Маркетингові компанії;
 • - Науково-дослідні та проектно-вишукувальні організації, освітні структури;
 • - Франчайзингові компанії;
 • - Інформаційні компанії (журнали, видавництва, інформаційні центри);
 • - Елементи інфраструктури (патентні бюро, винахідницькі центри);
 • - Окремих вчених і винахідників.

Інформаційна база аналізу та оцінки інноваційної діяльності формується відповідно до цілями і завданнями аналізу, об'єднуючи дані зовнішніх і внутрішніх джерел. Причому якщо в організації відсутній досвід інноваційної діяльності, то для вибору стратегічного напрямку інновацій та прийняття управлінських рішень найбільш значущим є зовнішні джерела інформація.

Джерела інформаційної бази аналізу інновацій та інноваційної діяльності формуються на основі визначення цілей і завдань аналізу.

Пріоритетною метою аналізу є оцінка потреб, можливостей і доцільності організації інноваційної діяльності господарюючого суб'єкта, впровадження інновацій без загрози його подальшого функціонування та отримання конкурентних переваг на ринку. Для реалізації даної мети необхідно аналізувати цілий комплекс інформації з різних джерел:

 • - Зовнішню і внутрішню інформацію (але відношенню до організації);
 • - Первинні і вторинні документи (за цілями первісного збору інформації);
 • - Умовно-постійні і динамічні (змінні) дані - залежно від періодичності зміни і швидкості старіння інформації;
 • - Дані нормативних правових актів;
 • - Дані стандартів і правил;
 • - Методичні рекомендації та вказівки, затверджені державними органами;
 • - Загальноекономічну інформацію;
 • - Маркетингову інформацію;
 • - Фінансову інформацію;
 • - Інвестиційну інформацію;
 • - Дані бухгалтерського і податкового обліку;
 • - Технічну і технологічну інформацію; дані управлінського обліку;
 • - Патентно-ліцензійну та іншу інформацію, що стосується створення та використання об'єктів інтелектуальної власності;
 • - Дані НДДКР, звітів дослідних і конструкторських підрозділів, результати випробувань дослідних зразків;
 • - Галузеві й внутріфірмові норми і нормативи;
 • - Дані бізнес-планів та звітів про їх виконання, оперативно-виробничого та статистичного обліку [2];[2]
 • - Показники стратегічного планування.

Для вирішення конкретних завдань аналізу інноваційної діяльності використовуються такі джерела інформації (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Інформація для вирішення завдань аналізу інноваційної діяльності

Зміст завдання

Джерело інформації

Комплексна оцінка потреби інноваційного розвитку підприємства, визначення інноваційної стратегії та пріоритетів в інноваційній діяльності

Технічна документація, результати технічних випробувань, статистична звітність, оперативно-виробничі дані, результати фінансової та інвестиційної діяльності

Аналіз можливостей підприємства в частині забезпечення ресурсами повноцінного інноваційного процесу, впровадження інновацій

Виробнича, фінансова та управлінська звітність за ряд періодів, дані інтелектуального потенціалу кадрів

Пошук і вивчення існуючих на ринку інноваційних рішень

Статистика, маркетингові дослідження, дані ЗМІ, дані в Інтернеті, періодична наукова і технічна література

Організація і планування процесу впровадження інновацій

Організаційна, виробнича, звітна документація

Аналіз ефективності інноваційної діяльності

Технічна документація, виробнича та фінансова звітність

Аналіз фінансово-економічних результатів і фінансового стану організації за підсумками використання та впровадження інноваційних продуктів

Фінансова, управлінська та статистична звітність

Можна виділити групи показників, за якими здійснюється аналіз інноваційної діяльності:

 • • показники, що характеризують займаються інноваційною діяльністю організації;
 • • показники, що враховують результати інноваційної діяльності, такі як: обсяг науково-дослідної діяльності, структура проектних і конструкторських робіт, створення дослідних зразків і т.д .;
 • • показники щодо використання результатів від впровадження інновацій: нові види і типи продукції по роках, щорічне співвідношення нових та існуючих товарів, прогресивність і конкурентоспроможність технологій на національному та світових ринках і т.д .;
 • • показники за економічними результатами: залежність збільшення прибутку від впровадження інновацій, ресурсомісткість продукції, розрахована по кожному року;
 • • показники ефекту від інноваційної діяльності (економічний, комерційний, бюджетний, соціальний, екологічний).

Зазначені показники наводяться за окремими джерелами фінансування, рокам, їх зміни абсолютних і відносних характеристик.

Крім того, слід зазначити, що результати аналізу інноваційної діяльності можуть цікавити різних суб'єктів, прямо або побічно зацікавлених в даній інформації. Наприклад:

 • • власники, акціонери зацікавлені в підвищенні рентабельності організації, в поліпшенні фінансових показників від впровадження інновацій;
 • • керівники різних рівнів хочуть отримувати достовірну та оперативну інформацію щодо розвитку інноваційної діяльності з метою своєчасного прийняття необхідних рішень;
 • • співробітники зацікавлені в поліпшенні мотивації і стимулювання в нових умовах праці, підвищення заробітної плати, можливості навчання інноваційної діяльності для роботи з новою технікою і новими технологіями;
 • • інвестори зацікавлені в прибутковості і вигідності інвестування інноваційного проекту з урахуванням усіх ризиків, в його актуальності, не тільки для даного підприємства, але і споживчого ринку;
 • • споживачі хочуть отримувати товари і послуги високої якості але прийнятною ціною;
 • • органи державної влади зацікавлені: в розширенні інноваційної сфери, збільшенні зайнятості населення в наукомістких виробництвах, в собираемости фіскальних платежів і внесків, у своєчасному надходженні звітної інформації, що стосується результатів інноваційної діяльності, особливо у випадку державного фінансування.

Багатоаспектність інформації для проведення аналізу інноваційної діяльності вимагає наявності інформаційної бази, яка формується в певній послідовності [3][3]:

 • 1) при визначенні цілей формується загальна інформаційна область;
 • 2) при формулюванні завдань визначається інформаційна спрямованість, по кожній задачі визначається конкретна складова загальної інформаційної області;
 • 3) виявлений об'єкт аналізу визначає приналежність конкретної інформації;
 • 4) виявлення суб'єкти аналізу визначають спрямованість інформації.

Отже, формування інформаційної бази для проведення аналізу інноваційної діяльності вимагає великих зусиль і від ефективності цього процесу багато в чому залежить не тільки ефективність його результатів, але і їх об'єктивність.

 • [1] Аброскін А. Перспективи розвитку інформаційної бази управління інноваційними процесами в російській економіці. М. 2014. URL: iep / ru / files / RePEc / gai / wpaper / 0092Abroskin.pdf
 • [2] Коменденко С. І. Організація аналізу та контролю інноваційної діяльності господарюючого суб'єкта.
 • [3] Котова Т. В., Черкасова Г. Г. Інноваційний аналіз: особливості формування інформаційної бази. URL: astH.org/content/userimages/flle/economic_2_2010/34.pdf
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >