Методи управління інноваційним проектом

Система управління інноваційним проектом (ІП) передбачає використання в управлінні науковими дослідженнями, розробками і виробництвом інноваційного продукту в органічній єдності наступних основних методів: організаційно-розпорядчих, організаційно-планових, економічних, правових і соціально-психологічних.

Організаційно-розпорядчі методи управління ІП засновані на використанні об'єктивних економічних законів і тенденцій. Сутність їх полягає в тому, що управління всіма ланками науково-технічного прогресу в їх єдності і на всіх рівнях господарської ієрархії (народне господарство - галузь, ІП - виконавець) має здійснюється на основі ретельно розробленої системи планів. Планування в сучасному світі охоплює всі сторони науково-технічної діяльності наукових і проектних організацій, а також сферу промисловості. У теорії і практиці управління розвитком науки і техніки розроблений і знаходить широке застосування цілий арсенал методів підготовки і прийняття планових рішень: техніко-економічне обґрунтування тематичних планів, нормативні розрахунки витрат на розробки, обгрунтування планів підготовки виробництва нових продуктів, технологічного розвитку підприємств та ін. Поряд з встановленням конкретних тематичних завдань але науковим дослідженням і розробкам, плановий метод передбачає регулювання діяльності всіх господарських ланок за допомогою системи показників, що характеризують конкретні соціально-економічні завдання і цілі розвитку, отримані результати, необхідні ресурси і рівень їх використання.

Організаційно-планові методи управління ІП включають також створення організаційних форм проведення наукових досліджень і впровадження їх результатів у виробництво, які б в максимальному ступені відповідали особливостям об'єктів управління. Вони передбачають різноманітні форми організаційного впливу на процеси створення та освоєння нової техніки, включаючи розробку конкретних норм і правил наукової організації праці працівників в інноваційній сфері, використання прогресивних методів інформаційного забезпечення процесів, формування науково обґрунтованих методів побудови органів управління і т.п. У практиці управління науковими дослідженнями і розробками використовується багатий арсенал організаційно-планових методів управління, заснованих на застосуванні економіко-математичних моделей, принципів наукової експертизи, техніко-економічного обгрунтування і т.п. Прогресивним напрямом вдосконалення організаційно-планових методів управління ВП у сучасних умовах є розвиток і застосування програмно-цільового підходу до управління ВП.

Економічні методи управління науковими дослідженнями і розробками регулюють характер економічних відносин між окремими учасниками процесу створення та освоєння виробництва нової техніки, а також між ними і державою. Завдання їх застосування полягає у створенні таких умов діяльності, які сприяли б ефективній роботі з точки зору економічної зацікавленості, тобто у створенні та впровадженні високоефективного інноваційного продукту в найкоротші терміни і з мінімально можливими витратами. Економічні методи управління ІП являють собою економічний механізм регулювання процесів інноваційної діяльності. Він включає в себе використання таких економічних важелів, як ціноутворення на об'єкти інноваційного продукту, порядок і джерела фінансування, оплату праці наукових і інженерно-технічних працівників, економічне стимулювання науково-технічних досягнень та ін.

Правові методи управління ІП засновані на притягнення до відповідальності осіб, винних у заподіянні інноваційному підприємству і його працівникам неправомірного шкоди. Використання даних методів за допомогою законодавчих і нормативно-правових документів дозволяє закріпити права на результати інтелектуальної власності за господарюючими суб'єктами, що стають власниками об'єктів інтелектуальної власності. Поділ майнових прав на науково-технічні фонди, правова охорона інтелектуальної власності - всі ці питання регулюються за допомогою правових методів управління.

Соціально-психологічні методи управління науковими дослідженнями і розробками регулюють вплив суб'єктивних факторів на діяльність наукових колективів. Розвиток їх пов'язано з підвищенням ролі дослідницьких груп в рамках одного підприємства в мобілізації внутрішніх резервів підвищення ефективності та якості виконуваних досліджень і розробок. Роль соціально-психологічних методів в управлінні науковими дослідженнями і розробками незмірно вище, ніж у сфері виробництва, так як у самому науковому процесі персоніфікований фактор виражений значно сильніше. Створення комфортного психологічного клімату, нормальних соціально-виробничих відносин в рамках окремо взятого підприємства є важливим джерелом і необхідною умовою його ефективної діяльності. Соціально-психологічні методи управління в наукових колективах передбачають ретельний підбір кадрів, визначення перспектив зростання кожного з членів колективу, проведення соціологічних досліджень в колективі, створення комфортного психологічного клімату, планування соціального розвитку колективу, регулювання виробничих відносин між членами колективу, а також колективом і керівником і ін.

Інноваційний розвиток має стратегічне значення для розвитку будь-якого підприємства. Однак зміст стратегічного управління і управління інноваційними процесами (діяльністю) має деякі особливості, представлені на рис. 8.1.

Зміст стратегічного управління і управління інноваційним процесом

Рис. 8.1. Зміст стратегічного управління і управління інноваційним процесом

Головною особливістю управління інноваційним процесом в організації є процес оптимізації вибору інноваційного проекту з існуючих альтернатив, який відповідатиме не тільки стратегічним цілям модернізації, по і враховувати весь ресурсний потенціал, що дозволяє реалізувати інновації на споживчому ринку.

Тому велика увага приділяється процесу прогнозування інновацій та плануванню інноваційних програм. Вибір інноваційної програми необхідно здійснювати виходячи їх тих критеріїв, які будуть корелюватися зі стратегічними цілями організації та оптимізацією ресурсного забезпечення інноваційного процесу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >