Формування комплексної системи обліку інтелектуальних активів

У зв'язку з особливостями НМА як специфічного виду бухгалтерського активу систему бухгалтерського обліку інтелектуальної власності слід розглядати як комплекс операцій ідентифікації об'єктів НМА, їх оцінки для постановки на облік та проведення на балансових рахунках операцій по приходу, амортизації, переоцінці та вибуття НМА. Зрозуміло, всі ці облікові операції в підсумку повинні привести до формування заснованої на положеннях РСБУ звітності, що відбиває реальні показники по НМА на конкретному підприємстві.

Розглянемо підходи до оцінки НМА відповідно до РСБО. Як відзначають К. А. Багриновский з колегами, спочатку проблема оцінки невловимих факторів виникла в інформаційно насичених компаніях, у яких обсяг матеріальних активів невеликий, а інтелектуальний потенціал високий. Інвестори нс були схильні вкладати кошти в подібні компанії, і перед менеджерами постало завдання розрахунку величини їх невловимих активів і доведення її до інвесторів з тим, щоб створити більш адекватну картину про діяльність компанії та її перспективи [1].[1]

У Росії сьогодні найбільш прийнятний витратний спосіб оцінки інтелектуальних активів. Цей спосіб відповідає також нормативам РСБУ.

Процедура оцінки об'єктів інтелектуальної власності при постановці на облік включає кілька етапів. Спочатку виробляється аналіз структури нематеріальних активів, визначаються її складові частини. Потім окремо проводиться оцінка елементів і вибирається найбільш підходящий метод для аналізу складових частин, проводяться розрахунки.

На третьому етапі досліджується ступінь зносу складових частин об'єкта ІВ. Знос в даному випадку означає втрату корисності і, відповідно, вартості. Так, оцінка патенту враховує моральний знос, пов'язаний з появою нових, удосконалених аналогів запатентованого винаходу.

Наприкінці розраховується залишкова вартість всіх частин об'єкта інтелектуальної власності і проводиться її сумарна оцінка. Залишкову вартість нематеріального активу можна розрахувати шляхом віднімання накопиченого зносу з його первісної вартості.

Зараз відповідно до РСБО прийом до бухгалтерського обліку нематеріальних активів проводиться за фактичною вартістю, обчисленої виходячи з витратного підходу. Згідно МСФЗ такий вид оцінки називається собівартістю.

Порядок розрахунку первісної вартості НМА розрізняється залежно від шляху їх надходження в компанію. Законодавством визначено методи оцінки активів, у тому числі НМА:

 • - При придбанні за плату - оцінка в сумі фактичних витрат на придбання;
 • - При одержанні безоплатно - у розмірі ринкової вартості НМА на дату оприбуткування;
 • - Актив, вироблений в самій компанії, оцінюється в сумі розміру фактичних витрат на його виготовлення;
 • - Якщо актив прийнятий до обліку як внесок у статутний капітал компанії, він оприбутковується за вартістю, узгодженої засновниками;
 • - Актив, одержаний але договором міни, ставиться на облік в оцінці в розмірі балансової вартості обмінюваного майна.

Пункт 8 ПБО 14/2007 визначає, що у фактичні витрати на придбання нематеріальних активів організацій можуть включатися:

 • - Суми, що сплачуються згідно з договором поступки (придбання) прав правовласнику (продавцю);
 • - Суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням нематеріальних активів;
 • - Реєстраційні збори, митні збори, патентні мита та інші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з поступкою (придбанням) виключних прав правовласника;
 • - Невозмещаемие податки, сплачувані у зв'язку з придбанням об'єкта нематеріальних активів;
 • - Винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбаний об'єкт нематеріальних активів;
 • - Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням нематеріальних активів.

Не включаються до витрат на придбання або створення НМА:

 • - Суми відшкодовуються податків;
 • - Загальногосподарські та інші подібні витрати, крім тих випадків, коли вони пов'язані безпосередньо з придбанням і створенням НМА;
 • - Витрати по НДДКР і технологічним роботам в передували звітних періодах, віднесені до інших доходів і витрат.

Витрати за отриманими позиками і кредитами також не повинні відноситися до витрат на НМА, крім тих випадків, коли цей актив належить до інвестиційних.

У ПБУ 14/2007 передбачено, що якщо відбулася істотна зміна строку корисного використання НМА, цей термін повинен бути уточнений, причому виникли у зв'язку з уточненням коригування повинні бути відображені в бухгалтерському обліку у вигляді зміни в оціночних значеннях НМА на початок даного звітного року.

Оцінка нематеріальних активів в іноземній валюті проводиться в рублях і перерахунок іноземної валюти здійснюється за курсом Банку Росії, що діяв на дату, коли об'єкт НМА придбаний компанією.

Для того щоб обгрунтувати включення в собівартість зносу по нематеріальних активів, необхідно документально підтвердити сам факт їх використання у виробничих цілях.

Синтетичний облік наявності і руху нематеріальних активів здійснюють на балансових рахунках 04 "Нематеріальні активи", 05 "Амортизація нематеріальних активів", 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям", субрахунок 2 "ПДВ по придбаних нематеріальних активів" і рахунку 91 "Інші доходи і витрати ".

Активний рахунок 04 призначений для узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів організації, а також про витрати організації на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи. Облік нематеріальних активів на рахунку 04 здійснюють у первісній оцінці. По окремих видах нематеріальних активів з рахунку 04 списують на рахунки витрат нараховану амортизацію за цими активами.

На рахунку 05 "Амортизація нематеріальних активів" відображається нарахування та списання (при вибутті) сум амортизації, якщо погашення вартості НМА здійснюється з використанням рахунку 05.

Витрати по створенню та придбання НМА є довгостроковими інвестиціями і повинні відображатися за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" в кореспонденції з кредитом матеріальних, розрахункових, та інших рахунків. Після прийняття на облік створених або придбаних НМА вони повинні бути відображені за дебетом рахунка 04 "Нематеріальні активи" в кореспонденції по кредиту з рахунком 08.

НМА, що вносяться засновниками компанії в рахунок внесків до статутного капіталу фірми, відображаються за дебетом рахунка 08. Амортизаційні відрахування по нематеріальних активів можуть відображатися в бухгалтерському обліку двома способами:

 • - Накопиченням нарахованих сум па окремому рахунку;
 • - Шляхом зменшення початкової вартості об'єкта на рахунку.

При першому способі при нарахуванні амортизації по нематеріальних активів дебетують рахунки витрат виробництва або обігу (23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати" та ін.) І кредитують рахунок 05 "Амортизація нематеріальних активів".

При другому способі первісна вартість нематеріальних активів списується на рахунки витрат виробництва або обігу безпосередньо з кредиту рахунку 04 "Нематеріальні активи".

У разі якщо сума виручки від продажу НМА вище суми їх залишкової вартості та витрат, пов'язані з їх вибуттям, різницю списують в прибуток, тобто поводять за дебетом рахунка 91 і кредитом рахунку 99. В інших випадках вартість вибулих нематеріальних активів не може відшкодовуватися за рахунок виручки від реалізації, і різниця утворює збиток - проводиться з кредиту рахунку 91 в дебет рахунку 99.

При передачі нематеріальних активів у рахунок внеску в статутні капітали інших організацій і в рахунок вкладу у спільне майно але договору простого товариства залишкова вартість нематеріальних активів списується з кредиту рахунку 04 в дебет рахунку 58 "Фінансові вкладення". Сума ж амортизації по переданих нематеріальних активів списується в дебет рахунку 05 з кредиту рахунку 04.

Утворена різниця між вартістю і залишковою вартістю переданих НМА враховується на дебеті рахунку 58 і кредиті рахунку 91.

При інвентаризації нематеріальних активів необхідно перевірити:

 • - Наявність документів, що підтверджують права організації на використання нематеріальних активів;
 • - Правильність і своєчасність відображення нематеріальних активів в бухгалтерському балансі.

Для обліку витрат організації по створюваних об'єктів, які згодом будуть прийняті до бухгалтерського обліку як НМА, призначений рахунок 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів".

Аналітичний облік наявності та руху нематеріальних активів ведеться в бухгалтерії за картками обліку нематеріальних активів за формою № НМА-1 [2]. У податковому обліку нематеріальних активів можуть застосовуватися регістри для обліку придбання, формування вартості і нарахування амортизації НМА. У разі якщо відсутні об'єкти нематеріальних активів, за якими є відмінності за складом об'єктів і порядку нарахування амортизації, досить використовувати картку форми № НМА-1 для цілей бухгалтерського, і податкового обліку.[2]

Доходи і витрати від списання нематеріальних активів відображаються в бухгалтерському обліку в звітному періоді, до якого вони належать, і відносяться на фінансові результати організації в якості інших доходів і витрат, якщо інше нс встановлено нормативними правовими актами з бухгалтерського обліку. Дата списання нематеріального активу з бухгалтерського обліку визначається виходячи з встановлених нормативними правовими актами з бухгалтерського обліку правил визнання доходів або витрат.

Підставами для відображення в бухгалтерському обліку організації операцій, пов'язаних з наданням (отриманням) права використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації (за винятком права використання найменування місця походження товару), є ліцензійні договори, договори комерційної концесії та інші аналогічні договори, укладені відповідно до встановленого законодавством порядку.

НМА, отримані в користування, враховуються користувачем (ліцензіатом) на позабалансовому рахунку в оцінці, яка визначається виходячи з розміру винагороди, встановленого в договорі.

 • [1] Багриновский К. А., Бендик М. А., Фролов І. Е., Хрустальов Є. Ю. наукомісткого сектору економіки Росії: стан та особливості розвитку. М .: ЦЕМІ РАН, 2 001.
 • [2] Постанова Держкомстату Росії від 30.10.1997 № 71а "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати, основних засобів і нематеріальних активів, матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, робіт у капітальному будівництві".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >