Аудит

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Від авторівРозділ I. ОСНОВИ аудиту та аудиторської діяльності ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ аудиту та аудиторської діяльності Історичні аспекти становлення та розвитку аудитуОсновні передумови появи аудитуЕтап I. Поява аудиту (XIII-XV ст.)Етап II. Становлення аудиту (XV-XIX ст.)Етап III. Правове оформлення аудиту (1862-1914)Етап IV. Професійне усвідомлення місії аудиту (1914-1945)Етап V. Удосконалення і консолідація (1945 г. по теперішній час)Досвід розвитку контролю та аудиту в Росії Роль і місце аудиту в системі фінансового контролю Російської Федерації Система фінансового контролю в Російській Федерації Аудит і аудиторська діяльність в системі фінансового контролю АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ЗАКОНОДАВЧА БАЗА Моделі регулювання аудиторської діяльностіМодель жорсткого державного регулювання аудиторської діяльностіСаморегулівна модель аудиту Регулювання аудиторської діяльності в Російській Федерації Рівні регулювання аудиторської діяльності Федеральний закон "Про аудиторську діяльність" АУДИТОРСЬКІ СТАНДАРТИ ТА АУДИТОРСЬКА ЕТИКА Стандарти аудитуМіжнародні стандарти аудиту (MCA)Федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності (ФПСАД)Внутрішні стандарти аудиту Кодекс професійної етики аудиторів ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ в аудиторській фірмі - ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ надаваних послуг Організаційна структура аудиторської фірмиВідділ методологіїВідділ аудитуВідділ консультуванняІнформаційний відділСтруктура забезпечення життєдіяльності АФ Структура супідрядності та взаємодії в аудиторській командіЗарубіжний досвід функціонального розподілу ролей в команді аудиторівРівні контролю якості аудиторських послуг Організація системи контролю якості послуг в аудиторській фірміОбов'язки керівництва аудиторської організації у забезпеченні функціонування СВККОрганізація контролю за дотриманням етичних нормУхвалення на обслуговування нового клієнта і продовження співпраціОрганізація роботи з кадрамиВиконання завданняМоніторингДокументування Зовнішній контроль якості аудиторської діяльностіЦілі і завдання зовнішнього контролю якості роботи членів СРОФорми та строки проведення зовнішнього контролю якості роботи членів СРООрганізація перевірки контролю якостіОформлення результатів перевірки і формування висновку ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ Попереднє плануванняМета стандарту ФПСАД № 3Процедури попереднього планування Узгодження умов проведення аудиторської перевіркиЛист- зобов'язанняТехнічне завданняПідготовка договору на надання аудиторських послугВиконання робіт під контролем зовнішнього аудитуВиконання робіт при керівництві зовнішніх аудиторівВиконання робіт за програмою зовнішнього аудиту самостійноДоговір надання аудиторських послугЗміна аудиторського завдання Розробка загального плану проведення аудиторської перевіркиПринципи загального плану і програми аудиту Підготовка програми аудиту Правила незалежності аудиторів та аудиторських організаційПравила незалежностіКонцептуальний підхід до дотримання вимог до незалежності ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ АУДИТУ СуттєвістьКатегорія "істотність"Визначення рівня суттєвості Аудиторський ризикАудиторський ризик і його компонентиМетоди оцінки аудиторського ризику Аудиторські доказиАудиторські доказиДостатні належні аудиторські доказиПередумови підготовки фінансової звітності Аудиторські процедуриАудиторські процедуриНадійність аналітичних процедурЗовнішні підтвердженняДодаткові аудиторські процедури Аудиторська вибіркаАудиторська вибіркаРизик, пов'язаний з використанням аудиторської вибіркиМетоди відбору елементів для тестуванняСтатистичний і нестатистичної підходи до вибірковій перевірціПланування вибіркової перевіркиОбсяг вибіркиМетоди відбору сукупності елементівПеревірка елементів вибіркиАналіз результатів вибіркової перевірки Думка аудитораРОЗДІЛ II. ПРАКТИЧНИЙ АУДИТ МЕТОДИКА АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИФормування методики аудиторської перевіркиРобоча документаціяАвтоматизація аудиту підприємстваОсновні положення аудиторської перевірки АУДИТ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ (ЗМІНИ) СТАТУТНОГО КАПІТАЛУАудит установчих та реєстраційних документівАудит формування (зміни) статутного капіталу АУДИТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМАналіз системи управління організацієюПеревірка стану внутрішнього контролю в організаціїОформлення результатів аудитуКласифікатор типових помилок АУДИТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИВплив облікової політики на проведення аудитуПорядок проведення аудиту облікової політикиАудит облікової політики для цілей бухгалтерського облікуОсобливості аудиту облікової політики для цілей податкового облікуКласифікатор основних порушень АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИАудит касових операційАудит грошових документівАудит банківських операційАудит операцій по валютних рахункахАудит операцій по іншим рахункам в банкахАудит обліку коштів у дорозіКласифікатор типових помилок АУДИТ операцій з нематеріальними активамиАудит визнання активів як НМААудит операцій з надходження НМААудит амортизації НМААудит операцій, пов`язаних з наданням права на використання НМААудит операцій з вибуття НМАКласифікатор можливих помилок з обліку операцій з НМА АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВПрограма аудиторської перевірки ОС Аудит власних основних засобівПеревірка джерел придбання ОС та напрямів їх вибуттяПеревірка правильності віднесення об'єктів до ОС і їх класифікаціяПеревірка правильності оцінки поступили ОСПеревірка правильності документального оформлення руху ОС і відображення в синтетичному і аналітичному облікуПеревірка правильності нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому облікуПеревірка витрат на відновлення основних засобівПеревірка правильності відображення операцій з довірчого управління Аудит орендованого і переданого в оренду майнаПеревірка правильності обліку орендованих і зданих в оренду ОСПеревірка правильності відображення в обліку лізингових операційБухгалтерський облік лізингових операційПеревірка контролю над збереженням ОСПеревірка розкриття інформації про основні засоби в бухгалтерській звітностіКласифікатор типових помилок АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ І ЦІННИХ ПАПЕРІВОзнайомчий етан перевіркиОсновний етап аудиторської перевіркиЗаключний етап аудитуКласифікатор типових помилок АУДИТ МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВПеревірка правильності проведення інвентаризацій МПЗ та відображення їх результатів в облікуПеревірка повноти оприбуткування і правильності оцінки МПЗПеревірка операцій але відпуску МПЗ у виробництво та іншого вибуттяПеревірка операцій з обліку готової продукції АУДИТ ДОТРИМАННЯ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВААудит колективного і трудового договорівАналіз кадрової політикиАналіз забезпечення безпеки праці в організаціїКласифікатор типових помилок АУДИТ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІАудит розрахунків з оплати праціАудит розрахунку допомогиАудит утримань із заробітної платиАудит порядку здійснення виплат працівникам організаціїАудит нарахування та розрахунків з бюджетом але ПДФОАудит розрахунків за страховими внескамиАудит розрахунків по страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваньАудит залучення іноземної робочої сили АУДИТ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА, ЗВЕРНЕННЯ І калькулювання собівартості продукції (РОБІТ, ПОСЛУГ)Аудит витрат виробництваАудит калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і розрахунку незавершеного виробництваАудит витрат обігуКласифікатор типових помилок АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВПеревірка операцій з реалізації готової продукціїАудит фінансових результатів від звичайних видів діяльностіАудит фінансових результатів від інших операцій АУДИТ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ Аудит розрахунків з постачальниками та підрядникамиАудит договірних взаємовідносинПовнота та своєчасність оприбуткування цінностей і послугСвоєчасність і повнота оплати Аудит розрахунків з покупцями і замовникамиАудит своєчасності і повноти надходження оплатиАудит розрахунків з використанням векселів Аудит розрахунків з іншими дебіторами і кредиторамиАудит розрахунків із підзвітними особамиАудит розрахунків з персоналом за іншими операціямиКласифікатор типових помилок Аудит обліку кредитів і позикКласифікатор типових помилок АУДИТ показників бухгалтерської звітностіАудит правильності формування бухгалтерської звітностіАудит бухгалтерського балансуАудит звіту про фінансові результатиАудит звіту про зміни капіталуАудит звіту про рух грошових коштівАудит Пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результатиКласифікатор типових помилок Завершальний етап АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ Аналіз фінансового стану аудійованої особиАналіз ліквідності та платоспроможностіАналіз ліквідності балансу за допомогою фінансових коефіцієнтів ліквідностіСистема критеріїв для оцінки неспроможності (банкрутства) підприємстваШляхи поліпшення структури балансу організації та її платоспроможностіАналіз фінансової стійкості підприємстваАналіз рівня фінансової стійкості підприємства за допомогою відносних показників Повідомлення інформації, отриманої за результатами аудиту, аудійованій особі і представникам його власникаІнформація, що повідомляється керівництву аудійованої особи Формування аудиторського висновкуПоняття і користувачі аудиторського висновкуПринципи складання аудиторського висновкуСклад і зміст аудиторського висновкуВиди аудиторських висновківОсобливості аудиторського висновку при проведенні першої перевірки аудійованої особиОсобливості аудиторського висновку при обмеженні обсягу аудитуВплив аудиторського висновку за попередній період на вид аудиторського висновку поточного періодуАудиторський висновок щодо іншої інформації, що містить фінансову (бухгалтерську) звітністьОсобливості аудиторського висновку при використанні роботи іншого аудитораОсобливості аудиторського висновку при використанні роботи експертаОсобливості аудиторського висновку за звітності, складеної але спеціальним правиламВисновок про достовірність окремої частини звітностіОсобливості аудиторського висновку при вираженні думки щодо ефективності системи внутрішнього контролюОсобливості аудиторського висновку при проведенні аудиту за міжнародними аудиторським стандартамОсобливості аудиторського висновку при проведенні аудиту окремого рахунку або нею елементаДодаткова інформація в аудиторському висновку
 
Наст >