АУДИТОРСЬКІ СТАНДАРТИ ТА АУДИТОРСЬКА ЕТИКА

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

 • • призначення, функції стандартів аудиторської діяльності;
 • • мету, завдання та місце Кодексу професійної етики аудиторів в аудиторській практиці;

вміти

• орієнтуватися в існуючих на даний час в Росії версіях діючих стандартів аудиту;

володіти

• поняттями "внутріфірмові аудиторські стандарти", "етична модель поведінки аудиторів", "загроза порушення основних принципів етики", "достатні застережні заходи проти загроз професійній етиці".

Стандарти аудиту

Активні інтеграційні процеси, що характеризують сучасний розвиток світової економіки, диктують необхідність не тільки уніфікованих підходів до складання фінансової звітності підприємств, а й формування спільних підходів і правил до проведення аудиторської перевірки, тобто розроблення і прийняття стандартів аудиту.

Аудиторські стандарти розробляються на підставі накопиченого практичного досвіду і усвідомленої необхідності, обумовленої економічним розвитком країни (країн). При цьому враховуються численні фактори: структура сформованих економічних відносин, наукові дослідження і розробки, національні особливості обліку та законодавства. Вплив цих факторів виражається в постійному вдосконаленні структури та змісту аудиторських стандартів як на міжнародному, так і на національному рівнях.

Стандарти аудиту (СА) як значущий елемент регулювання аудиторської діяльності дозволяють досягати найбільшої об'єктивності у вираженні аудиторської думки з приводу відповідності фінансової звітності загальноприйнятим принципам ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності. Крім того, СА встановлюють параметри однаковості відносно якісних критеріїв перевірки при різноманітті аудиторських методик.

Стандарти відіграють важливу роль в аудиті та аудиторської діяльності, оскільки вони:

 • • забезпечують високу якість аудиторської перевірки;
 • • сприяють впровадженню в аудиторську практику нових наукових досягнень;
 • • допомагають користувачам розуміти процес аудиторської перевірки;
 • • створюють громадський імідж професії;
 • • допомагають аудитору вести переговори з клієнтом;
 • • забезпечують зв'язок окремих елементів аудиторського процесу.

В даний час можна виділити три групи стандартів (рис. 3.1):

 • • міжнародні;
 • • національні (федеральні стандарти аудиторської діяльності);
 • • внутрішні (стандарти аудиторської діяльності СРО аудиторів).

Розглянемо всі ці групи і визначимо їх структурна взаємодія усередині системи аудиторських стандартів, існуючої в Російській Федерації.

Міжнародні стандарти аудиту (MCA)

Міжнародні аудиторські стандарти являють собою рекомендації для різних аспектів аудиторської діяльності, підготовлені Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ) [1]. У цих рекомендаціях відображені зусилля національних професійних аудиторських організацій з уніфікації процесів перевірки та критеріїв якості аудиторських послуг.[1]

Взаємозв'язок основних груп аудиторських стандартів в Російській Федерації

Рис. 3.1. Взаємозв'язок основних груп аудиторських стандартів в Російській Федерації

В даний час до складу МФБ входять 157 дійсних і асоційованих членів з 123 країн світу, що представляють більше 2500000 аудиторів і бухгалтерів. Організації- члени беруть участь у Програмі відповідності вимогам, що пред'являються до організаціям - членам МФБ, демонструючи свою зацікавленість у зміцненні високих стандартів роботи бухгалтерів в усьому світі. Програма відповідності складається з трьох взаємопов'язаних частин:

 • частина 1 є визнанням регулюючого значення МФБ в галузі стандартизації професійної діяльності бухгалтерів і аудиторів;
 • частина 2 являє собою процедури самооцінки членами МФБ власних зусиль по просуванню міжнародних стандартів та контролю над їх виконанням;
 • частина 3 полягає в декларуванні Планів дії по впровадженню в свою практику існуючих міжнародних стандартів із зазначенням обраних для цього інструментів та забезпечують ресурсів. Також в Плані повинні бути відображені регулюють зміни у внутрішніх стандартах членів МФБ, пов'язані з просуванням міжнародних стандартів і досягненням необхідного рівня відповідності їм.

Прийняття Програми відповідності членами МФБ засноване на відкритому для всього міжнародного професійного співтовариства доступі, що досягається опублікуванням всіх документів кожного члена Федерації на офіційному сайті цієї організації.

Російська Федерація представлена в МФБ двома професійними аудиторськими об'єднаннями: Російської колегією аудиторів (РКА) [2] та Інститутом професійних бухгалтерів Росії (ІПБ Росії) [3].[3]

Міжнародна аудиторська практика ґрунтується на міжнародних стандартах обліку та звітності (МСФЗ), міжнародних стандартах аудиту та супутніх аудиту послуг (MCA), положеннях з міжнародної аудиторської практики, міжнародних нормативах бухгалтерської освіти та етики.

Міжнародні стандарти аудиту та супутніх йому послуг, а також положення з міжнародної аудиторської практики (ПМАП) були видані Міжнародним комітетом з аудиторської практики (МКАП) [4] Міжнародної федерації бухгалтерів.

Міжнародні нормативи бухгалтерської освіти та етики розроблені Комітетом за освітою МФБ і призначені для публікації та впровадження в країнах-членах.

MCA зазнають постійна зміна як за структурою побудови, так і за кількістю стандартів.

Спочатку структура міжнародних стандартів аудиту будувалася на наступних 10 розділах з умовною кодифікацією [5]:[5]

 • • 100-199 - ввідні аспекти;
 • • 200-299 - обов'язки;
 • • 300-399 - планування;
 • • 400-499 - внутрішній контроль;
 • • 500-599 - аудиторські докази;
 • • 600-699 - використання роботи третіх осіб;
 • • 700-799 - аудиторські висновки та підготовка звітів (висновків);
 • • 800-899 - спеціалізовані області;
 • • 900-999 - супутні послуги;
 • • 1000-1100 - положення з міжнародної аудиторської практики.

На момент першого опублікування па російською мовою в 2001 р MCA включали 52 стандарту, а в 2005 р їх стало 58.

В даний час в збірник Міжнародних стандартів увійшли 36 міжнародних стандартів аудиту (ISA) і один міжнародний стандарт з контролю якості (ISQC).

Побудова кожного стандарту має наступні позиції:

 • • вступний матеріал включає в себе інформацію про умови застосування даного стандарту, обсязі та значущості встановлених в ньому правил у процесі аудиторської перевірки;
 • • передбачає чітку заяву про мету аудиторів при застосуванні стандарту;
 • • визначає місце застосування стандарту з позицій організації аудиторської перевірки (планування, проведення, обробка аудиторських доказів та формування аудиторського звіту (висновку));
 • • встановлює вимоги, обов'язкові для виконання аудиторами;
 • • має пояснювальні матеріали і приклади, що пояснюють положення стандарту.

Класифікацію міжнародних стандартів представимо в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Кодифікація міжнародних стандартів аудиту

Код

стандарту

Назва стандарту

ISA 200

Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до MCA

ISA 210

Узгодження термінів перевірки і зобов'язання аудитора

ISA 220

Контроль якості роботи в аудиті

ISA 230

Документування

ISA 240

Відповідальність аудитора при розгляді шахрайства і помилок під час аудиту фінансової звітності

ISA 250

Врахування законів та нормативних актів при аудиті фінансової звітності

ISA 260

Повідомлення аспектів аудиту особам, наділеним керівними повноваженнями

ISA 265

Повідомлення представникам управління організації про виявлені недоліки в системі внутрішнього контролю

ISA 300

Планування

ISA 315

Виявлення та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності на основі розуміння діяльності аудируемого особи

ISA 320

Суттєвість в аудиті

ISA 330

Інформація аудитора про визначені ним руських

ISA 402

Оцінка внутрішнього контролю суб'єктів, що використовують обслуговуючі організації

ISA 450

Оцінка спотворень, виявлених в ході перевірки фінансової звітності

ISA 500

Аудиторські докази

ISA 501

Специфіка аудиторських доказів за елементами

ISA 505

Зовнішні підтвердження

ISA 510

Первинні завдання - початкове сальдо

ISA 520

Аналітичні процедури

ISA 530

Аудиторська вибірка

ISA 540

Аудит оціночних значень

ISA 550

Пов'язані сторони

ISA 560

Наступні події

ISA 570

Безперервність діяльності

ISA 580

Заява керівництва

ISA 600

Використання роботи іншого аудитора

ISA 610

Використання роботи внутрішніх аудиторів

ISA 620

Використання роботи експерта

ISA 700

Формування думки про достовірність фінансової звітності

ISA 705

Звіт аудитора (аудиторський висновок)

ISA 710

Порівняні значення

ISA 720

Інша інформація в документах, що містять проаудіруемую фінансову звітність

ISA 800

Аудиторський звіт (висновок) по аудиторським завданням для спеціальних цілей

ISA 805

Узгоджені процедури

ISA 810

Повідомлення по зведеної звітності

ISOC 1

Контроль якості послуг в аудиторських організаціях

Нова редакція міжнародних стандартів, як і попередні, виконує функції уніфікації професійних вимог і сприяє розвитку професії аудитора в країнах, де рівень професіоналізму аудиторів нижче загальносвітового.

У найбільш розвинених державах, що мають свої специфічні національні стандарти аудиту (Канада, Великобританія, Ірландія, США), міжнародні стандарти просто приймаються до відома професійними організаціями.

У більш ніж 30 країнах (Кіпр, Малайзія, Нігерія, Фіджі, Шрі-Ланка та ін.) Міжнародні стандарти використовуються в якості національних, а в 123 країнах - як база для розробки національних.

 • [1] International Federation of Accountants (IFAC), створена в 1977 р Офіційний сайт IFAC: ifac.org.
 • [2] Існує з 1992 г "в 2002 р акредитована при Мінфіні Росії як професійне аудиторський об'єднання, в 2009 р зареєстрована як саморегульована організація аудиторів.
 • [3] Створено в 1997 р З 2002 р акредитований при Мінфіні Росії як професійне аудиторський об'єднання, з 2009 р - саморегульована організація аудиторів. Член IFAC з 2001 р
 • [4] International Auditing Guidelines - IAG.
 • [5] Номер стандарту визначає: перша цифра - відношення до розділу; друга - місце розташування стандарту в розділі; третя - порядковий номер за фактом прийняття (тобто "нуль" в третій позиції свідчить, що даний стандарт було прийнято перших).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >