Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

Структура супідрядності та взаємодії в аудиторській команді

Узгоджена діяльність у групі фахівців, що виходять па аудиторську перевірку, відіграє таку ж важливу роль у забезпеченні якості надаваних послуг, як і професійні правила (стандарти) аудиту. Тому координації та організації робіт всередині цієї групи (команді) приділяється велика увага всіма аудиторськими фірмами.

Для оптимізації даних процесів відділами методології розробляються моделі взаємодії та підпорядкування фахівців на всіх етапах аудиторської перевірки. Будучи за своїм кажучи різновидом внутрішніх стандартів, вони прописують посадові обов'язки та межі відповідальності кожного члена команди.

Зарубіжний досвід функціонального розподілу ролей в команді аудиторів

Узагальнюючи досвід роботи зарубіжних аудиторських фірм щодо розподілу функціональних обов'язків при наданні аудиторських послуг, ми скористаємося умовної структурою, що має загальні характеристики для всього існуючого різноманітності організаційних рішень. Функціональна структура аудиторської команди зарубіжних аудиторських фірм будується на ключовий ланцюжку: партнер - менеджер - аудитор (експерт) - асистент аудитора. При цьому кожне з перших трьох ланок може мати свої проміжні ступені.

У таблиці 4.1 розглянуті основні позиції кожної ролі - досвід роботи, участь в управлінні, обов'язки в команді аудиторів.

Керівник аудиторської перевірки - уповноважена особа аудиторської організації, що має атестат аудитора і несе відповідальність за:

 • • виконання завдання з аудиту та підготовку аудиторського висновку;
 • • призначення керівника аудиторської перевірки і комплектацію аудиторської групи відповідно до рівня їх професійної кваліфікації та досвіду роботи;
 • • контроль над процесом перевірки.

Керівник аудиторської перевірки:

 • • несе відповідальність за якість виконання кожного завдання з аудиту, яким він керує;
 • • повинен демонструвати учасникам аудиторської групи високу якість роботи на прикладі власних дій або шляхом відповідних вказівок, що забезпечують дотримання учасниками аудиторської групи нормативних правових актів Російської Федерації і професійних стандартів, застосовуваних принципів і процедур контролю якості аудиторської організації;
 • • зобов'язаний контролювати дотримання принципів незалежності та етичних вимог усіма учасниками аудиторської групи в ході всього аудиту;
 • • має право застосовувати заходи дисциплінарного впливу фахівцям аудиторської групи у випадках, передбачених внутрішніми правилами аудиторської організації.

Таблиця 4.1

Структура розподілу функціональних обов'язків в зарубіжних аудиторських фірмах

Посада

Досвід роботи у фірмі

Участь в управлінні фірми

Обов'язки в команді аудиторів

Партнер

Від 12 років

• Розробка та визначення рівня вимог

до персоналу.

 • • Атестація фахівців.
 • • Формування стратегії цін.
 • • Має право підпису при укладанні договорів з клієнтом

• Переговори з клієнтом

за визначенням термінів і обсягу надаваних послуг. Підготовка листа-зобов'язання (угоди). Укладання договору.

 • • Формування команди фахівців і координація зусиль але виконанню зобов'язань.
 • • Планування роботи з клієнтом. Затвердження планів перевірки.
 • • Консультування та інструктаж (тренінг) менеджера (-ів).
 • • Перевірка робочої документації, що містить критичну оцінку за результатами перевірки.
 • • Оцінка аудиторських доказів.
 • • Підписання аудиторського звіту і відповідні переговори з клієнтом.
 • • Доповідь керівництву фірми про підсумки перевірки

Менеджер

Від 6

до 11 років

Атестація специали

стов

 • • Підтримання постійного зв'язку з клієнтом протягом всього проекту.
 • • Формування складу команди фахівців, що беруть участь у перевірці.
 • • Інструктаж аудитора та тренінги команди.

Менеджер

Від 6

до 11 років

Атестація фахівців

 • • Затвердження і перевірка виконання аудиторських процедур за програмою перевірки.
 • • Контроль над просуванням робіт і витрачанням бюджету.
 • • Вирішення розбіжностей всередині команди і з клієнтом.
 • • Перевірка робочої документації аудиторів.
 • • Участь у підготовці доповіді керівництву

Аудитор (експерт)

Від 2 до 5 років

 • • Працює безпосередньо на об'єкті перевірки.
 • • Розподіляє роботу між персоналом.
 • • Відповідає за витрачання бюджету перевірки та строки виконання робіт.
 • • Забезпечує контроль над якістю виконання аудиторських процедур і надає допомогу при їх проведенні.
 • • Здійснює перевірку робочих документів і визначає придатність отриманої інформації для формування аудиторських доказів.
 • • Складає відповіді керівництву клієнта і готує запити.
 • • Доповідає менеджеру

про хід і результати перевірки.

• Готує пропозиції

щодо вдосконалення послуг та інформує менеджера про послуги, які можуть бути надані даному клієнту

Ассстент аудитора

До 2 років

 • • Здійснює аудиторські процедури.
 • • Оформляє робочі документи.
 • • Інформує аудитора

про виявлені бухгалтерських невідповідності

Керівник аудиторської перевірки та інші учасники аудиторської групи повинні документально оформляти виявлення проблеми та способи їх вирішення.

Для вдосконалення контролю і забезпечення якості процедур рядовими учасниками аудиторської групи керівник перевірки може призначити старшого аудитора з числа найдосвідченіших фахівців групи.

Старший аудитор відповідальний за:

 • • організацію і контроль роботи підзвітних йому рядових учасників перевірки;
 • • підготовку, безпосереднє здійснення і документальне оформлення результатів аудиторських процедур.

Рядовий учасник аудиторської перевірки (аудитор, асистент аудитора, стажист) - це співробітник, підзвітний старшому аудитору або безпосередньо керівнику перевірки, несучий відповідальність за виконання конкретних обов'язків, отриманих ним у ході здійснення аудиторської перевірки.

Розподіл функціональних обов'язків при проведенні аудиту обов'язково оформляється внутрішніми стандартами фірми згідно виробленої методології аудиторської перевірки.

Аудиторські організації вправі встановити іншу структуру управління за умови, що вона буде забезпечувати належний розподіл відповідальності співробітників за якість аудиту і достовірність його результатів.

Організація управління в аудиторській фірмі покликана забезпечувати її успішне функціонування з надання якісних аудиторських послуг. Важливість даної проблеми розкривається в Законі № 307-Φ3 і ФПСАД № 34.

Рівні контролю якості аудиторських послуг

У національній практиці система контролю над якістю аудиторських послуг має два рівні: зовнішній і внутрішній. Предметом контролю якості роботи згідно зі ст. 10 Закону № 307-Φ3 є дотримання аудиторською організацією та аудиторами вимог цього закону, стандартів аудиторської діяльності, правил незалежності аудиторів та аудиторських організацій, кодексу професійної етики аудиторів.

Зовнішній контроль якості аудиторських послуг виконують федеральний уповноважений орган (Мінфін Росії) і саморегульовані організації аудиторів (п. 4 ст. 5 Закону № 307-Φ3).

Внутрішній рівень здійснення контролю якості надаваних послуг будується аудиторською організацією на підставі регламентів ФПСАД № 34 "Контроль якості послуг в аудиторських організаціях" [1], ФПСАД № 7 "Контроль якості виконання завдань з аудиту" [2] та Методичних рекомендацій з організації та здійснення внутрішнього контролю якості роботи аудиторської організації [3].[3]

Внутріфірмова система контролю якості послуг (завдань) повинна забезпечувати розумну впевненість, що дана аудиторська організація та її працівники проводять аудит і надають супутні аудиту послуги відповідно до вимог законодавчих та інших нормативних правових актів Російської Федерації, федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності, внутрішніми правилами (стандартами) аудиторської діяльності, а також що укладення та інші звіти, видані аудиторською організацією, відповідають умовам конкретних завдань (п. 2 ФПСАД № 34).

Для забезпечення даної мети кожна аудиторська організація самостійно розробляє відповідно до зазначеного вище стандартом принципи і процедури, необхідні для їх впровадження, дотримання та контролю над їх виконанням, що залежать від масштабу і організації діяльності АФ, її участі в групі взаємопов'язаних аудиторських організацій та інших факторів.

Система внутрішнього контролю якості (СВКК) послуг аудиторської організації повинна встановлювати принципи і процедури стосовно шести обов'язкових елементів (рис. 4.2).

Основним документом аудиторської фірми повинні стати Правила внутрішнього контролю якості надання послуг, що включають основні вимоги до професійної компетентності аудиторів, методику перевірки аудиторів на незалежність і дотримання професійної етики, порядок проведення інструктажу та інші конкретні процедури, які повинні бути реалізовані в ході проведення кожної аудиторської перевірки і застосовуватися до діяльності аудиторської організації в цілому.

Обов'язкові елементи системи внутрішньофірмового контролю якості послуг

Рис. 4.2. Обов'язкові елементи системи внутрішньофірмового контролю якості послуг

 • [1] Введено постановою Уряду РФ від 22.07.2008 № 557.
 • [2] У ред. постанови Уряду РФ від 19.11.2008 № 863.
 • [3] Схвалено Радою з аудиторської діяльності 26 листопада 2009, протокол № 80.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук