Цілі і завдання зовнішнього контролю якості роботи членів СРО

Цілями зовнішнього контролю якості роботи членів СРО є:

 • • перевірка аудиторської діяльності членів СРО на її відповідність чинному законодавству;
 • • оцінка ефективності дотримання правил внутрішнього контролю якості роботи членів СРО;
 • • оцінка системи внутрішнього контролю аудиторської організації;
 • • перевірка дотримання етичних норм і вимог;
 • • перевірка дотримання вимог внутрішніх нормативних документів перевіряється організації;
 • • оцінка системності принципів і процедур внутрішнього контролю якості роботи на всіх етапах аудиторської перевірки;
 • • оцінка системи підбору кадрів і програми безперервного професійного навчання та підвищення кваліфікації аудиторів.

У процесі здійснення зовнішнього контролю якості повинні бути вирішені наступні завдання:

 • • створення і підтримку належної системи зовнішнього контролю якості СРО;
 • • надання методологічної допомоги членам СРО;
 • • виявлення фактів невідповідності аудиторської діяльності членів СРО вимогам законодавства, неякісного виконання послуг, порушення норм професійної етики та правил незалежності;
 • • вироблення рекомендацій та вжиття заходів щодо поліпшення якості роботи членів СРО;
 • • здійснення взаємодії з державними органами та іншими СРО аудиторів але питань зовнішнього контролю якості.

Форми та строки проведення зовнішнього контролю якості роботи членів СРО

Зовнішній контроль якості роботи членів СРО може здійснюватися в наступних формах:

 • • шляхом щорічного суцільного анкетування членів СРО в цілях попереднього вивчення та оцінки відповідності їх діяльності федеральному законодавству, регулюючому аудиторську діяльність, федеральним правилам (стандартам) аудиторської діяльності, правилам незалежності аудиторів та аудиторських організацій, кодексу професійної етики аудиторів, а також для попереднього аналізу внутрішньої системи контролю якості члена СРО;
 • • шляхом виїзду члена СРО або його представника до іншого члена для проведення зовнішньої планової перевірки відповідно до затвердженої програми на виконання вимог федерального законодавства (подп. 2 п. 2 ст. 10 Закону № 307-ФЗ);
 • • шляхом виїзду групи перевіряючих (фахівців з зовнішньому контролю СРО, експертів та ін.) До члена СРО для проведення зовнішньої планової перевірки;
 • • шляхом вивчення та оцінки документів перевіряється члена СРО без виїзду на об'єкт.

Терміни і періодичність зовнішніх перевірок встановлюються за рішенням правління СРО і можуть проводитися з періодичністю три-п'ять років, починаючи з календарного року, наступного за роком внесення відомостей про аудиторської організації до реєстру аудиторів та аудиторських організацій.

Тривалість планових перевірок повинна бути визначена внутрішніми положеннями СРО і найчастіше становить не більше трьох-п'яти днів роботи перевіряючого.

Організація перевірки контролю якості

Зовнішній контроль якості підлягає плануванню [1]. План ВККР складається на основі циклічного підходу або ризик-орієнтованого підходу.[1]

Коментарі. Циклічний підхід - встановлення максимального періоду, після закінчення якого зовнішня перевірка проводиться обов'язково.

Ризик-орієнтований підхід - відбір клієнтів відбувається на основі аналізу ризиків аудиторської діяльності аудиторських організацій. Наприклад: наявність серед клієнтів організації суспільно значущих.

При плануванні ВККР враховується ступінь завантаження контролерів та інші фактори. Списки членів СРО, які повинні пройти зовнішній контроль якості аудиту в звітному періоді, формуються особами, відповідальними за даний розділ діяльності СРО, і затверджуються. При цьому будь-який член може звернутися до СРО з проханням пройти зовнішній контроль якості своєї роботи у позачерговому порядку. Дата початку перевірки погоджується з членом СРО, підметом перевірці.

Для успішного і якісного проведення ВККР саморегульовані організації аудиторів організовують навчання контролерів методикою зовнішніх перевірок, їх контроль знань і навичок. Об'єкт контролю повинен бути проінформований про висновках і рекомендаціях, зроблених контролером. Періодично проводиться моніторинг дій, що вживаються об'єктом ВККР щодо усунення порушень і недоліків, виявлених в ході зовнішньої перевірки.

Зовнішній контроль якості повинен здійснюватися у відповідності з програмою перевірки. Програма складається і затверджується до початку перевірки. На попередньому етапі планування можна запропонувати проверяемому члену заповнити анкету для оцінки його діяльності. В анкеті необхідно відобразити:

 • 1) загальні відомості про діяльність аудиторської організації;
 • 2) відомості про керівництво аудиторської організації;
 • 3) відомості про діяльність аудиторської організації:
  • • види діяльності;
  • • суми виручки за видами діяльності;
  • • супутні послуги;
 • 4) відомості про штатних і залучених працівниках;
 • 5) відомості про роботу з клієнтами.

Програма зовнішньої перевірки повинна бути побудована таким чином, щоб контролери отримали достатню впевненість у тому, що:

 • • об'єкт ВККР має належну організацію внутрішнього контролю якості роботи;
 • • об'єкт ВККР виконує всі вимоги внутрішнього контролю якості роботи;
 • • дотримуються положення Федерального закону "Про аудиторську діяльність", стандарти аудиторської діяльності, Кодекс професійної етики аудиторів і правила незалежності аудиторів та аудиторських організацій.

У ході перевірки контролери можуть заповнити перевірочні листи згідно із затвердженим планом перевірки. Вони не вправі проводити перевірку і висловлювати суб'єктивну думку з питань, не передбачених планом перевірки, а також проводити перевірку фінансових документів аудиторської фірми. З метою дотримання конфіденційності контролери не мають права залучати до своїх робочих документів копії документів перевіряється аудиторської організації. Перевіреній організації заборонено копіювання робочих документів контролерів.

При проведенні перевірки оцінюється практичне здійснення всіх етапів аудиту відповідно до нормативними документами аудиторської діяльності. Для цього проводиться перевірка робочої документації аудитора, найчастіше вибірковим методом.

Різні завдання мають різний аудиторський ризик (виконувані вперше, що викликають підвищений суспільний інтерес і т.п.).

У разі відсутності завдань з підвищеним ризиком перевіряючий вибирає завдання для перевірки довільним методом. Вся робоча документація, сформована при перевірці, підписується атестованим контролером.

У ході роботи контролерів здійснюється спостереження за ходом роботи членів групи з боку керівника і більш досвідчених контролерів за менш досвідченими.

При проведенні зовнішньої перевірки повинні бути отримані достатні докази, що підтверджують результати перевірки. Для цього повинні бути виконані певні процедури. Згідно з вимогами ФСАД 2/2010.

Оформлення результатів перевірки і формування висновку

Проведення перевірки підлягає документуванню. Обсяг робочої документації по кожній перевірці визначається контролерами, які керуються своїм професійним думкою. Робочі документи повинні бути систематизовані таким чином, щоб відповідати обставинам конкретної зовнішньої перевірки.

Після завершення перевірки контролери можуть провести усне обговорення результатів з керівництвом фірми. Керівник перевірки складає звіт і представляє його керівництву перевіреній аудиторської організації. У разі згоди з результатами перевірки керівник перевіреній організації підписує звіт перевіряючого. У разі незгоди - робиться напис про наявність заперечень.

Заперечення керівництва аудиторської фірми можуть бути представлені в СРО у встановлені об'єднанням терміни письмово, підписані керівником і забезпечені печаткою аудиторської організації.

Звіт контролера складається у двох примірниках: один передається аудиторській фірмі, інший - в СРО у встановлені терміни.

Уповноважені особи СРО розглядають результати перевірки, враховуючи заперечення керівництва аудиторської фірми, і формують висновок. У висновку відбивається оцінка діяльності СРО. Деякі СРО оцінюють діяльність членів при проведенні контролю якості в балах (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Оцінка якості аудиту за результатами перевірки

Зміст оцінки

Оцінка,

бал

Діяльність аудиторської організації достатньо забезпечує якість аудиту, спрямована на дотримання законодавства і стандартів аудиторської діяльності

5

У діяльності аудиторської організації існують окремі переборні недоліки

4

Аудиторської організації необхідно забезпечити дотримання стандартів і посилити внутрішній контроль якості

3

Діяльність аудиторської організації не відповідає законодавству

0

Залежно від отриманої оцінки СРО приймає рішення про видачу позитивного висновку про діяльність (оцінки 5 і 4), призначення повторної перевірки (оцінка 3) або виносить рішення про дисциплінарне стягнення. Рішення доводяться до перевірених членів СРО.

 • [1] ФСАД 4/2010 Принципи здійснення зовнішнього контролю якості роботи аудиторських організацій, індивідуальних аудиторів та вимоги до організації зазначеного контролю.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >