Визначення рівня суттєвості

З практичної точки зору під рівнем суттєвості розуміється граничне значення викривлення бухгалтерської звітності, починаючи з якого кваліфікований користувач з більшим ступенем імовірності не зможе на її основі робити правильні висновки і приймати правильні економічні рішення.

Рівень суттєвості визначається за базовими показниками бухгалтерської звітності, щодо якої необхідно висловити думку про достовірність, на основі критеріїв, встановлених аудиторською організацією у внутрішньофірмових стандартах. Як правило, базовими показниками бухгалтерської звітності є прибуток до оподаткування, виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів), капітал і резерви, сума активів.

Аудиторська організація або аудитор самостійно розробляють систему базових показників та порядок визначення рівня суттєвості, і закріплюють їх для постійного застосування у своїх внутрішньофірмових стандартах.

У практиці для комерційних організацій при визначенні рівня суттєвості встановлюють наступні значення критеріїв:

  • • прибуток до оподаткування - 5%;
  • • виручка від продажів - 2%;
  • • капітал і резерви - 5%;
  • • сума активів - 2%.

У деяких аудиторських організаціях частка для визначення значення, використовуваного при розрахунку рівня суттєвості, вказується не конкретним числом, а визначенням кордонів. Наприклад, 5-10% валюти балансу, 5-10% прибутку до оподаткування, 2-4% виручки від продажів.

Рівень суттєвості дорівнює середньому арифметичному з значень базових показників, прийнятих для знаходження рівня суттєвості. Для коректного визначення рівня суттєвості необхідно стежити за тим, щоб величина значень базових показників становила сукупність з близькими числовими значеннями. Якщо яке-небудь значення сильно відхиляється в більшу або меншу сторону від інших, допускається його коригування з застосуванням коефіцієнта зі значенням не більше 2. У разі якщо скориговане значення НЕ потрапляє в сукупність, аудитор може відкинути таке значення, і зробити розрахунок на основі залишилися показників .

Процедура визначення рівня суттєвості, всі арифметичні розрахунки, усереднення, округлення та причини, на підставі яких аудитор виключив які-небудь значення з розрахунків, повинні бути відображені в робочій документації перевірки.

ВАЖЛИВО!

Рівень суттєвості приймається до уваги на наступних етапах аудиторської перевірки: на етапі планування при визначенні змісту, витрат часу і обсягу застосовуваних аудиторських процедур; в ході виконання конкретних аудиторських процедур; на етапі завершення аудиту при оцінці впливу, що чиниться виявленими спотвореннями, на достовірність бухгалтерської звітності.

Для розрахунку рівня суттєвості скористаємося вихідними даними, представленими в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Вихідні дані для розрахунку рівня суттєвості, тис. Руб.

Найменування базового показника

Попередній рік (на початок року)

Звітний рік (на кінець року)

Середнє значення базового показника

Прибуток до оподаткування

62816

48962

55889

Виручка від продажів

248364

285428

266896

Капітал та резерви

117136

115822

116479

Сума активів

295398

284856

290127

Для розрахунку рівня суттєвості можуть використовуватися показники як поточного періоду, так і усереднені показники поточного і попередніх періодів. Візьмемо усереднені.

Значення, розраховані на основі показників виручки від продажів, капіталу і резервів, суми активів є числовими значеннями одного порядку і знаходяться в межах одного знака старшого порядку. Отже, вони утворюють сукупність з близькими числовими значеннями.

Значення, розраховане на основі показника прибутку до оподаткування, випадає із сукупності. Тому даний показник або не приймається надалі в розрахунок, або його треба скоригувати у бік збільшення з коефіцієнтом 2 (55889 × 2 = 111778), і тоді він задовольняє вимогам про однорідність вже складеної сукупності.

Приклад розрахунку рівня суттєвості наведено в табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Розрахунок рівня суттєвості

Найменування базового показника

Середнє значення базового показника, тис. Руб.

Критерій,%

Значення, що застосовується для знаходження рівня суттєвості, тис. Руб.

Прибуток до оподаткування

111778

5

5589

Виручка від продажів

266896

2

5338

Капітал та резерви

116479

5

+5824

Сума активів

290127

2

+5803

Значення рівня суттєвості складе 5639 тис. Руб. [(5589 + 5338 + 5824 + 5803): 4].

Розраховану величину рівня суттєвості для зручності в подальшій роботі допустимо округляти в межах 20%. Округлимо отримане значення до 6000 тис. Руб. (округлення склало 6,4%, що в межах 20%) і використовуємо 6000 тис. руб. як показник рівня суттєвості.

Рівень суттєвості прямо визначає інший показник аудиторської перевірки - рівень точності, який використовується при визначенні обсягу аудиторської вибірки і становить 75% рівня суттєвості. У нашому прикладі рівень ступеня точності дорівнює: 6000 × 75: 100 = = 4 500 тис. Руб.

Розрахований рівень складності застосовується щодо всієї фінансової звітності. Однак аудитор розглядає істотність і щодо окремих статей звітності.

Для розрахунку рівня суттєвості в розрізі статей фінансової звітності можна скористатися методикою, в основі якої лежить структура балансу. При цьому спочатку визначається питома вага кожної статті у валюті балансу; далі розраховується, яку суму буде становити питоме значення статті фінансової звітності від рівня суттєвості, визначеного для всієї фінансової звітності. Отримане значення і буде істотним для статті [1].[1]

ВАЖЛИВО!

Аудиторська оцінка суттєвості, що відноситься до окремих рахунків бухгалтерського обліку та групами однотипних операцій, допомагає аудитору вирішити:

  • • які показники фінансової звітності перевіряти;
  • • чи використовувати вибіркові перевірки та аналітичні процедури, щоб зменшити аудиторський ризик до прийнятно низького рівня.

Між существенностью та аудиторським ризиком існує зворотна залежність: чим вище рівень суттєвості, тим нижче рівень аудиторського ризику, і навпаки. Оцінка рівня суттєвості та аудиторського ризику після узагальнення результатів перевірки може відрізнятися від спочатку запланованих показників при розробці загального плану аудиту.

  • [1] Юдіна Г. А. Теоретичні, організаційно-правові та методичні основи аудиту: навчань, посібник. Красноярськ: Красноярський державний університет, 2005. С. 69.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >