Аудиторські докази

Ще одним із значущих ознак (категорій) аудиторської діяльності, або способів організації професійної інформації, є аудиторські докази, без отримання яких аудитор не має права (та й не може) формувати свою думку про достовірність фінансової звітності клієнта.

Вимоги щодо кількості та якості аудиторських доказів, які необхідно отримати при аудиті фінансової звітності, а також відносно процедур, виконуваних з метою отримання доказів, містяться в ФПСАД № 7/2011 "Аудиторські докази" (додаток № 1 до Наказу Мінфіну Росії від 16.08 .2011 № 99н). Даний стандарт набув чинності з 1 січня 2012 р замінивши ФПСАД 5. Новий стандарт став більшою мірою наближений до MCA 500 "Аудиторські докази".

Аудиторські докази

Під аудиторськими доказами розуміється вся інформація, яка використовується аудитором у процесі формування думки про фінансову звітність. До джерел аудиторських доказів належать первинні документи та регістри бухгалтерського обліку, на основі яких складена фінансова звітність, а також інша інформація, яка включає протоколи зустрічей, підтвердження третіх сторін, звіти аналітиків, порівняльні дані по конкурентах, інформацію, отриману аудитором від таких аудиторських процедур, як запит, спостереження та інспектування; думка експертів [1], усні висловлювання співробітників аудируемого особи та третіх осіб і т.д.

Аудиторські докази дозволяють аудитору зробити обґрунтовані висновки щодо:

  • • належної організації та ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;
  • • суттєвих перекручень у фінансовій звітності.

Аудиторські докази отримують з використанням тестів засобів контролю та процедур перевірки по суті.

Класифікація аудиторських доказів наведена в табл. 6.6 [2]. Деякі автори при класифікації доказів залежно від джерела їх отримання ще виділяють змішані аудиторські докази.[2]

Змішані аудиторські докази включають в себе інформацію, отриману від економічного суб'єкта в письмовому або усному вигляді і підтверджену третьою стороною у письмовому вигляді [3].[3]

Таблиця 6.6

Види аудиторських доказів

Класифікаційний

ознака

Види аудиторських доказів

Обгрунтованість висновків аудитора за зібраними ним доказам

Достатні аудиторські докази.

Доречні аудиторські докази

Джерело отримання аудиторських доказів

Внутрішні аудиторські докази. Зовнішні аудиторські докази

Характер аудиторських доказів

Візуальні аудиторські докази. Документальні аудиторські докази.

Усні аудиторські докази

Достатні належні аудиторські докази

Достатність є кількісною мірою докази. Належний характер - це міра якості доказів, тобто їх значущості і надійності. На кількість необхідних доказів впливають різні фактори, характеристика яких наведена в табл. 6.7.

Таблиця 6.7

Фактори та їх вплив на судження аудитора про ступінь достатності аудиторських доказів

Зміст фактора

Характер впливу

Аудиторська оцінка характеру і величини аудиторського ризику на рівні як фінансової звітності, так і сальдо рахунків однотипних господарських операцій

Чим вище аудиторський ризик, тим більше обсяг аудиторських доказів для формування думки аудитора, і навпаки (пряма залежність)

Характер систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, а також оцінка ризику коштів внутрішнього контролю

Чим вище ризик системи контролю, тим більше обсяг аудиторських доказів для формування думки аудитора, і навпаки (пряма залежність)

Суттєвість перевіряється статті фінансової звітності

Чим вище рівень суттєвості, тим більше обсяг аудиторських доказів для формування думки аудитора, і навпаки (пряма залежність)

Досвід, набутий під час проведення попередніх аудиторських перевірок

Чим більше практичний досвід, тим менше обсяг аудиторських доказів для формування думки аудитора, і навпаки (зворотна залежність)

Результати аудиторських процедур, включаючи можливе виявлення недобросовісних дій або помилок

Виявлені факти недобросовісних дій або помилок збільшують обсяг аудиторських доказів для формування думки аудитора, і навпаки (пряма залежність)

Джерело і достовірність інформації

Чим надійніше джерело інформації, тим вище її достовірність, і тим менше обсяг аудиторських доказів для формування думки аудитора, і навпаки (зворотна залежність)

Достатність і належний характер доказів взаємопов'язані, тому тільки отримання більшої кількості доказів не може компенсувати їх погана якість.

На надійність доказів впливають їх джерела та їх характер. Надійність залежить від обставин, за яких вони були отримані. При оцінці надійності аудиторських доказів аудитору допоможуть наступні правила (п. 22 ФСАД 7/2011 "Аудиторські докази"):

  • • аудиторські докази, отримані із зовнішніх джерел (від третіх осіб), більш надійні, ніж докази з внутрішніх джерел;
  • • аудиторські докази, отримані з внутрішніх джерел, більш надійні, якщо існуючі засоби контролю аудируемого особи, в тому числі за підготовкою та зберіганням інформації, функціонують ефективно;
  • • аудиторські докази, зібрані безпосередньо аудитором, більш надійні, ніж отримані від аудируемого особи;
  • • аудиторські докази, отримані в документальній формі на паперовому носії або в електронному вигляді, більш надійні, ніж отримані в усній формі;
  • • аудиторські докази, представлені оригіналами (оригіналами) документів, є більш надійними в порівнянні з аудиторськими доказами, представленими копіями документів, надійність яких може залежати від засобів контролю за їх підготовкою і зберіганням.

Якщо в якості аудиторського доказу використовується інформація, підготовлена за участю експерта керівництва аудируемого особи, аудитор повинен, при необхідності, оцінити компетентність, навички та об'єктивність експерта; зрозуміти, в чому полягала його робота, а також переконатися в тому, що робота експерта носила належний характер, щоб бути використаною як аудиторського докази стосовно відповідної передумови бухгалтерської звітності. Перелік примірних питань, які може розглянути аудитор при вивченні роботи експерта керівництва аудируемого особи, наведені в додатку до ФСАД 7/2011 "Аудиторські докази". У деяких випадках для отримання надійних аудиторських доказів аудитор самостійно залучає експертів: оцінщиків, інженерів, геологів, актуаріїв або ін. При використанні результатів роботи експерта як аудиторських доказів, слід врахувати вимоги ФПСАД № 32 "Використання аудитором результатів роботи експерта".

Розглянемо деякі особливості взаємодії учасників процесу аудиту (АФ - клієнт) і як вони реалізуються з погляду збору аудиторських доказів.

Аудиторські докази, отримані з різних джерел, не повинні суперечити один одному. При наявності розбіжностей аудитор повинен визначити необхідні додаткові процедури по збору доказів з метою усунення цих невідповідностей.

Збір аудиторських доказів здійснюється шляхом виконання процедур оцінки ризику та подальших аудиторських процедур (тестів) засобів контролю та процедури перевірки по суті підтверджують або що не підтверджують передумови підготовки фінансової звітності.

Передумови підготовки фінансової звітності

Передумови підготовки фінансової звітності - твердження, зроблені керівництвом аудируемого особи в явній або неявній формі з приводу визнання, оцінки та розкриття в бухгалтерській звітності об'єктів бухгалтерського обліку. У ФСАД 7/2011 наведено перелік елементів передумов підготовки фінансової звітності, які повинен брати до уваги аудитор при зборі аудиторських доказів (п. 4). При цьому передумови підготовки фінансової звітності згруповані в три групи: відносно груп однотипних господарських операцій, подій та інших фактів господарського життя; відносно залишків по рахунках бухгалтерського обліку на кінець звітного періоду; щодо представлення і розкриття інформації (табл. 6.8).

Таблиця 6.8

Категорії тверджень керівництва, що приймаються в якості критеріїв при зборі аудиторських доказів

Категорія

тверджень

Зміст тверджень керівництва

У відношенні груп однотипних господарських операцій

Виникнення

Відбиті операції і події фактично мали місце і пов'язані з господарюючим суб'єктом

Повнота

Ні не відображених у бухгалтерському обліку господарських операцій, подій і інших фактів

Точність

Суми та інші дані, пов'язані з відбитим операціями, подіям і іншим фактам, відображені належним чином

Віднесення до відповідного періоду

Всі відображені в обліку господарських операцій, подій і інших фактів відносяться до відповідного періоду

Класифікація

Всі господарські операції, події та інші факти відображені на відповідних рахунках

Відносно залишків по рахунках бухгалтерського обліку

Існування

Наявність активів, зобов'язань, капіталу за станом на певну дату

Права та обов'язки

Активи та зобов'язання належать аудируемом особі за станом на певну дату

Повнота

Немає нс відображених у бухгалтерському обліку активів, зобов'язань, капіталу

Оцінка і розподіл

Активи або зобов'язання відображені але належної балансової вартості, будь-які коригування щодо розподілу вартості відображені правильно

Відносно подання та розкриття інформації

Виникнення, права та обов'язки

Відбиті операції, події та інші факти фактично мали місце і відносяться до діяльності аудируемого особи

Повнота

Всі господарські операції, події та інші факти включені в бухгалтерську звітність

Класифікація і зрозумілість

Фінансова інформація представлена і описана правильно, в зрозумілій формі

Точність і оцінка

Фінансова та інша інформація розкрита достовірно і в належних сумах

Аудитор повинен отримати аудиторські докази по кожній передумові. При цьому аудитор може змінювати угруповання передумов складання фінансової звітності, наприклад, об'єднавши затвердження керівництва відносно груп однотипних господарських операцій та залишків по рахунках бухгалтерського обліку. Збір аудиторських доказів здійснюється шляхом проведення аудиторських процедур.

  • [1] ФПСАД 32 "Використання аудитором результатів роботи експерта" (введено постановою Уряду РФ від 22.07.2008 № 557).
  • [2] Суворова С. П., Парушіпа Н. В., Галкіна Є. В. Міжнародні стандарти аудиту: навч. посібник. М .: ІД "Форум"; ИНФРА-М, 2007. С. 60.
  • [3] Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит: підручник. 5-е изд., Перераб. і доп. М .: ИНФРА-М, 2008. С. 209.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >