Аналіз системи управління організацією

На цьому етапі необхідно проаналізувати систему управління (у тому числі організаційну структуру) і виявити проблеми, які потребують вирішення для поліпшення її діяльності.

Аналіз системи управління вимагає комплексного, системного підходу і охоплює буквально всі сфери діяльності організації. Аудитор повинен приділити увагу не тільки комплексного обстеження функціональних напрямів системи управління та аналізу його результатів, по та аналізу стану та забезпечення інформаційної безпеки в процесах управління, дослідженню систем охорони праці, аналізу фінансової діяльності підприємства. При системному підході дослідження систем управління важливого значення набуває вивчення характеристик підприємстві як системи, тобто характеристик "входу", "процесу" і "виходу". На основі маркетингових досліджень спочатку досліджуються параметри "виходу", тобто продукція (роботи, послуги): що виробляється, з якими показниками якості, витратами, в які терміни, за якою ціною і для кого.

Після вивчення організаційно-технічного рівня аналізованої системи (техніки, технології, особливостей організації виробництва, праці та управління) та факторів зовнішнього середовища (економічних, соціальних та екологічних) визначають параметри "входу" тобто досліджується потреба в ресурсах: матеріальних, фінансових, трудових та інформаційних. І нарешті, не менш важливе значення набуває дослідження параметрів "процесу", перетворюючого ресурси в готову продукцію (роботи, послуги). На цьому етапі розглядається виробнича технологія і технологія управління, а також фактори та шляхи їх вдосконалення [1]. Таким чином, системний підхід дозволяє аудитору оцінити проізводственнохозяйственную діяльність і його систему управління.[1]

Особливу увагу аудитор повинен приділити аналізу організаційної структури економічного суб'єкта, що представляє собою систему, в рамках якої планується, здійснюється, контролюється і відстежується його діяльність для досягнення поставлених перед ним цілей.

В основу формування організаційної структури підприємства, головною функцією якої завжди виступає ефективне управління діяльністю підприємства, закладаються основні функції та методи управління. Відомий вчений М. Мескон виділяє чотири функції управління: планування, організація, мотивація і контроль.

Планування - це визначення мети розвитку підприємства, як па тривалу перспективу, так і в короткостроковому періоді, розробка програми, плану дій з різним ступенем деталізації.

Організація виробництва являє собою процес формування структури підприємства, вибір методів і способів впливу як до підприємства в цілому, так і до окремих виробничим ланкам і окремим виконавцям.

Функція мотивації являє собою процес, за допомогою якого керівництво підприємства спонукає співробітників діяти так, як було заплановано та організовано.

Контроль - це процес забезпечення досягнення підприємством своїх цілей. Він складається: у встановленні відповідності ходу виконання виробничих та інших завдань підприємства, планових показників; виявленні відхилень; проведенні необхідних коригувальних заходів.

Враховуючи це, в процесі аналізу організаційної структури економічного суб'єкта аудитор також повинен встановити:

  • • чи відповідає вона спеціалізації та обсягами виробництва;
  • • чи сприяє впровадженню високоефективних систем виробництва і управління якістю продукції (робіт, послуг);
  • • чи забезпечує матеріальну зацікавленість управлінського персоналу і робочих в нововведеннях, спрямованих на підвищення ефективності виробництва і якості продукції (робіт, послуг);
  • • чи дозволяє оперативно регулювати оо'ем і номенклатуру виробництва (робіт, послуг) на основі договірних зобов'язань та вивчення ринку збуту продукції;
  • • чи забезпечує синхронність роботи основних виробничих і управлінських підрозділів та ін.

Організаційна структура розробляється в залежності від масштабів і характеру діяльності економічного суб'єкта.

  • [1] Мельников В. П. Дослідження систем управління: підручник. М .: Академія, 2008.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >