Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

АУДИТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

 • • російський підхід до організації, принципам і правилам формування облікової політики;
 • • вплив застосовуваних правил обліку на закономірності функціонування економічного суб'єкта;

вміти

 • • орієнтуватися в правилах застосування теоретичних положень на практиці з метою вироблення оптимальної облікової політики, спрямованої на підвищення ефективності діяльності економічного суб'єкта;
 • • аналітично обробляти отриману в ході аудиту інформацію з метою висловлення думки про достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності;

володіти

 • • методикою проведення аудиту облікової політики;
 • • практичними навичками застосування аудиторських процедур і складання робочої документації;
 • • інформацією про недобросовісні дії аудируемого особи при формуванні та застосуванні облікової політики.

Вплив облікової політики на проведення аудиту

Інформація про облікову політику як невід'ємна складова пояснень до бухгалтерської (фінансової) звітності є одним з об'єктів аудиторської перевірки на всіх етапах аудиту від планування до формування аудиторського висновку.

Облікова політика являє собою сукупність принципів і правил, що регламентують методичні та організаційні основи ведення підприємством бухгалтерського обліку за звітний рік. Облікова політика, прийнята організацією, повинна розкривати для зовнішніх споживачів фінансову інформацію про діяльність даної організації. Для аналізу стану фінансової (бухгалтерської) звітності слід знати, як сформовані ті чи інші показники, що означає їх зміна (реальне поліпшення або погіршення справ або всього лише коректування обчислення цих показників). Це дозволить будь-якому зацікавленому користувачеві зрозуміти й оцінити дані бухгалтерської звітності.

Питання формування облікової політики та її виконання відносяться до значимих областям аудиту, що робить істотний вплив на достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності. Увага аудитора на облікову політику аудируемого особи акцентується в багатьох стандартах аудиторської діяльності.

Для того, щоб аудитору висловити своє судження про достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності йому необхідно в першу чергу ознайомитися з діяльністю аудируемого особи і середовищем, в якій вона здійснюється (ФПСАД № 8).

УВАГА!

Аудіруемих особи, що відносяться до суб'єктів малого підприємництва, в яких керівництво активно бере участь у процесі складання фінансової (бухгалтерської) звітності, можуть і не мати докладних описів облікових процедур або детально складеної облікової політики.

Розуміння діяльності аудируемого особи дасть основу для розгляду порядку застосування облікової політики. Аудитору також необхідно володіти знаннями про принципи формування та альтернативних варіантах облікового процесу, щоб з'ясувати доречна вона для діяльності аудируемого особи та складання бухгалтерської (фінансової) звітності. Знання, необхідні аудитору для виконання аудиторського завдання, охоплюють також знання:

 • • способів, які аудіруемое особа використовує для обліку складних і незвичайних операцій;
 • • наслідків обліку господарських операцій, щодо яких існує невизначеність або неоднозначність чинності суперечливості нормативних вимог або їх відсутності;
 • • змін в обліковій політиці аудируемого особи. Аудитор повинен розглянути причини змін, а також встановити, чи є зміни належними і чи відповідають вони встановленим способів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової (бухгалтерської) звітності.

Аудитор в першу чергу повинен звернути увагу на нові вимоги відносно бухгалтерського обліку (ризиком господарської діяльності, потенційно пов'язаним з цим, може бути ризик того, що аудіруемое особа, наприклад, не в повному обсязі або неправильно виконує нові облікові вимозі. Отже, ризики істотного спотворення можуть бути вище для ризиків, пов'язаних з важливими нетиповими господарськими операціями, у зв'язку із застосуванням складних розрахунків або облікових принципів.

При виявленні можливих ризиків аудитор розглядає ступінь їх важливості, вірогідність їх виникнення та способи управління ними.

Таким чином, ще при плануванні аудиту, а саме при розробці загального плану аудиту (ФПСАД № 3) аудитору необхідно брати до уваги:

 • • облікову політику, прийняту аудіруемим особою, і її зміни;
 • • вплив нових нормативних правових актів у галузі бухгалтерського обліку на відображення у фінансовій (бухгалтерської) звітності результатів фінансово-господарської діяльності аудируемого особи.

Вивчення облікової політики дозволяє аудитору зробити висновки про стан внутрішнього контролю економічного суб'єкта, що необхідно для визначення рівня суттєвості і аудиторського ризику. За допомогою облікової політики дається попередня оцінка системи бухгалтерського обліку, на основі якої визначаються обсяг, порядок і терміни проведення аудиторських процедур таким чином, щоб звести до мінімально прийнятного значенням аудиторський ризик, не допускаючи при цьому нераціонального завищення часу перевірки і трудовитрат на неї.

Встановлюючи прийнятний рівень суттєвості (ФПСАД № 4) з метою виявлення суттєвих перекручень аудитор повинен брати до уваги і характер (якість) спотворень. Прикладом якісних спотворень є недостатнє або неадекватне опис облікової політики, коли існує ймовірність того, що користувач фінансової (бухгалтерської) звітності буде введений в оману таким описом.

У процесі укладання договору на надання аудиторських послуг, при узгодженні умов проведення аудиту (ФПСАД № 12) аудитору слід письмово нагадати Раді директорів або відповідному представнику вищого керівництва організацією про те, що відповідальність за вибір та застосування облікової політики несе керівництво організації.

У ході первинного аудиту (ФПСАД № 19) аудитор повинен отримати належні аудиторські докази того, що:

 • • облікова політика застосовується послідовно;
 • • зміни облікової політики належним чином відображені в бухгалтерському обліку та розкриті у встановленому порядку;
 • • залишки по рахунках бухгалтерського обліку на початок звітного періоду (на кінець попереднього періоду) відображають облікову політику, що застосовувалася в попередньому звітному періоді.

Щоб підтвердити порівнянність даних у фінансовій (бухгалтерської) звітності (ФПСАД № 26) аудитор визначає чи відповідає облікова політика в попередній період обліковій політиці в поточний період або чи були зроблені належні коригування для відображення наслідків зміни облікової політики та (або) чи були зміни облікової політики належним чином розкриті у фінансовій (бухгалтерської) звітності.

Одним із способів отримання аудиторських доказів (ФСАД 7/2011) відносно облікової політики є інспектування. Так, наприклад, інспектування виконаного договору може надати аудиторські докази облікової політики в частині визнання виручки.

Крім того, при визначенні відповідних дій у відношенні оцінених ризиків суттєвого викривлення в результаті недобросовісних дій (ФСАД 5/2010) аудитор повинен оцінити, наскільки вибір аудіруемим особою облікової політики та її застосування (особливо питань, пов'язаних з суб'єктивними оцінками і складними господарськими операціями) можуть свідчити про несумлінне складанні бухгалтерської звітності в результаті спроби керівництва аудируемого особи маніпулювати прибутком. Така спроба може полягати в надмірно активної участі керівників нефінансових підрозділів аудируемого особи в процесі вибору принципів облікової політики, часто нехарактерних для даного виду діяльності.

Виконуючи вимоги ФПСАД № 10, аудитор якомога ближче до дати підписання аудиторського висновку повинен виконати таку процедуру як направлення запиту керівництву аудируемого особи щодо подій після звітної дати, які могли б вплинути на фінансову (бухгалтерську) звітність, що містять, зокрема, наступне питання: чи відбулися або можуть статися якісьабо події, які поставлять під питання належний характер облікової політики, що застосовувалася при підготовці фінансової (бухгалтерської) звітності, наприклад події, які могли б поставити під сумнів обґрунтованість припущення безперервності діяльності?

За результатами проведеного аудиту керівництву аудируемого особи та (або) представникам його власника аудитор надає інформацію (ФПСАД № 22), в якій відображає вибір облікової політики або її зміна керівництвом аудируемого особи, яка надає або може зробити істотний вплив на фінансову (бухгалтерську) звітність аудируемого особи.

При формуванні думки про достовірність бухгалтерської звітності аудитору слід дати оцінку обґрунтованості прийнятої облікової політики. Підсумковим документом проведення аудиту є складання аудиторського висновку (ФСАД 1/2010). Одна зі складових частин такого висновку - це опис обсягу аудиту. Таким чином, у відношенні облікової політики аудитору слід включити положення, що аудит включає оцінку належного характеру застосовуваної аудіруемим особою облікової політики.

Якщо аудитором виявлено суттєві викривлення бухгалтерської (фінансової) звітності, то аудиторський висновок необхідно модифікувати (ФСАД 2/2010). Суттєві викривлення бухгалтерської звітності можуть бути пов'язані:

 • • до прийнятої аудіруемим особою обліковою політикою. Тобто обрана облікова політика не відповідає вимогам встановлених правил складання бухгалтерської звітності або аудіруемое особа внесла зміну в облікову політику, але при цьому не виконала встановлений порядок відображення в бухгалтерському обліку та розкриття у бухгалтерській звітності змін облікової політики;
 • • з тим, яким чином реалізована прийнята аудіруемим особою облікова політика. Коли прийнята облікова політика не застосовується керівництвом аудируемого особи послідовно і відповідно до правил звітності, в тому числі, послідовно від одного періоду до іншого або щодо однотипних господарських операцій або подій або в силу неправильного застосування прийнятої облікової політики (ненавмисної помилки).
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук