Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

 • • цілі та завдання аудиту грошових коштів;
 • • основи організації грошово-кредитного регулювання в Російській Федерації;
 • • різноманіття допускаються помилок при здійсненні операцій з грошовими коштами;

вміти

 • • розробляти програму аудиту операцій з грошовими коштами;
 • • аналітично обробляти інформацію, отриману по аудиторським вибірках;

володіти

• практичними навичками оформлення робочої документації по темі аудиту.

Грошові кошти підприємств - це сукупність грошей, що знаходяться в касі, на банківських розрахункових, валютних, спеціальних та депозитних рахунках, в акредитивах, чекових книжках, перекладах в дорозі і грошових документах. Грошові кошти характеризують початкову і кінцеву стадії кругообігу господарських засобів, швидкість руху яких визначає ефективність всієї діяльності підприємства. Обсяг наявних у підприємства грошей визначає його платоспроможність (одну з найважливіших характеристик його фінансового становища).

Аудиторська перевірка операцій з грошовими коштами включає перевірку касових, банківських операцій та операцій по валютних рахунках. Операції, пов'язані з рухом грошових коштів, повинні перевірятися, як правило, суцільним методом.

Основна мета перевірки - законність, достовірність та господарська доцільність здійснених операцій на рахунках, що відображають рух грошових коштів. Практика проведення аудиту показує: найбільша кількість порушень, зловживань, нестач і розкрадань посадовцями грошових коштів пов'язане саме з відсутністю або занедбаністю обліку саме цих операцій. Залежно від виду перевіряються грошових коштів деталізуються мети перевірки і використовувані джерела інформації.

Рядок бухгалтерського балансу 1 250 "Грошові кошти та грошові еквіваленти" вказує на величину загальної суми грошових коштів, якими володіє економічний суб'єкт на звітну дату, а саме:

 • • грошові кошти в касі, грошові кошти в операційних касах і грошові документи, тобто дебетове сальдо бухгалтерського рахунку 50 "Каса";
 • • грошові кошти на розрахункових рахунках у банках - дебетове сальдо за рахунком 51 "Розрахункові рахунки";
 • • грошові кошти в іноземних валютах на валютних рахунках, відкритих в уповноважених банках на території Російської Федерації і за її межами - дебетове сальдо за рахунком 52 "Валютні рахунки";
 • • інші грошові кошти в акредитивах, чекових книжках, інших платіжних документах (крім векселів) на поточних і спеціальних рахунках - дебетове сальдо за рахунком 55 "Спеціальні рахунки в банках";
 • • перекази в дорозі - дебетове сальдо однойменного бухгалтерського рахунку 57.

Поняття грошових еквівалентів введено ПБО 23/2011 "Звіт про рух грошових коштів" починаючи з річної бухгалтерської звітності за 2011 р До них відносяться високоліквідні фінансові вкладення, які можуть бути легко звернені в заздалегідь відому суму грошових коштів і які схильні незначного ризику зміни вартості:

 • • відкриті в кредитних організаціях депозитні рахунки до запитання;
 • • придбані з метою перепродажу фінансові вкладення (як правило в короткостроковій перспективі - до трьох місяців) [1].[1]

Джерелами інформації при перевірці грошових коштів служать:

 • • бухгалтерський баланс;
 • • звіт про рух грошових коштів;
 • • становище по облікову політику;
 • • графік документообігу;
 • • графік інвентаризації;
 • • Головна книга;
 • • чекові грошові книжки;
 • • договір на розрахунково-касове обслуговування;
 • • договір про матеріальну відповідальність з касиром;
 • • виписки банку з прикладеними виправдувальними документами;
 • • первинні документи з оформлення прийому і видачі готівки (касові прибуткові та видаткові ордери, форми 0310001 і 0310002);
 • • касова книга (форма 0504514);
 • • акти інвентаризації грошових коштів та грошових еквівалентів;
 • • облікові регістри по рахунках 50, 51, 52, 57, 58, за позабалансовим рахунком 006 "Бланки суворої звітності";
 • • інші документи.

Аудиторську перевірку грошових коштів доцільно розділити на три етапи:

 • 1) ознайомлювальний, що проводиться за допомогою аналітичних тестів, призначених для розуміння організації роботи економічного суб'єкта з грошовими коштами та порядком документування;
 • 2) основний етап для збору аудиторських доказів безпосередньо в результаті перевірки вибраних документів, наприклад:
  • • зіставлення даних бухгалтерського балансу, звіту про рух грошових коштів, головної книги, оборотно- сальдової відомості, журналів-ордерів, касової книги між собою;
  • • зіставлення сум залишків на кінець кожного звітного періоду з сумами згідно з банківськими виписками;
  • • аудиторська вибірка на дотримання ліміту, встановленого для розрахунків готівкою;
  • • аудиторська вибірка на дотримання ліміту залишку грошових коштів в касі;
  • • аналіз руху грошових коштів на предмет наявності незвичайних статей;
  • • арифметична перевірка розрахунку курсових різниць за валютними операціями і ін.
 • 3) заключний етап для формування думки за результатами перевірки даної ділянки обліку.

 • [1] Детальніше про аудит грошових еквівалентів див. Гл. 14.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук