Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

Аудит амортизації НМА

Вартість НМА погашається за допомогою амортизації. При детальній перевірці амортизаційних відрахувань визначається відображення змін способів амортизації в обліковій політиці організації, що може впливати на порівнянність даних у звітності. При зміні строку корисного використання НМА розглядаються причини зміни, встановлюється їх відповідність вимогам ПБУ 1/2008.

Амортизація НМА для цілей бухгалтерського обліку здійснюється одним з наступних способів:

 • • лінійний спосіб;
 • • спосіб зменшуваного залишку;
 • • спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Протягом терміну корисного використання НМА нарахування амортизаційних відрахувань не припиняється (п. 31 ПБО 14/2007), а по НМА з невизначеним строком корисного використання амортизація не нараховується до зникнення факторів, що свідчать про неможливість надійно визначити термін використання даного активу. У разі припинення існування зазначених факторів організація визначає строк корисного використання даного нематеріального активу і спосіб його амортизації, а виниклі коригування відображаються в бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях (п. 27 ПБО 14/2007).

Річна сума нарахування амортизаційних відрахувань розраховується (п. 29 ПБО 14/2007):

 • • при лінійному способі - з початкової вартості НМА або його поточної ринкової вартості (у разі переоцінки) рівномірно протягом строку корисного використання цього активу;
 • • при способі зменшуваного залишку - з залишкової вартості (фактичної первісної) або поточної ринкової вартості (у разі переоцінки) за мінусом нарахованої амортизації НМА на початок місяця, помноженої на дріб, у чисельнику якого - встановлений організацією коефіцієнт (нс вище 3), а в знаменнику - термін, що залишився корисного використання в місяцях [1];[1]
 • • при способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) - виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) за місяць і співвідношення фактичної (первісної) вартості НМА і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк використання нематеріального активу.

Спосіб визначення амортизації НМА повинен щорічно перевірятися організацією на необхідність уточнення. Якщо розрахунок очікуваного надходження майбутніх економічних вигод від використання цього активу змінився, спосіб амортизації також повинен бути змінений, а коригування, що виникли у зв'язку з цим, необхідно відобразити в бухгалтерському обліку та звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях (і. 30 ПБО 14/2007).

У сезонних виробництвах річна сума амортизаційних відрахувань по НМА нараховується рівномірно протягом періоду роботи організації у звітному році.

При способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизаційних відрахувань проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді і співвідношення первинної вартості нематеріального активу і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк корисного використання НМА.

Строк корисного використання НМА визначається організацією при прийнятті об'єкта до бухгалтерського обліку. Він щороку перевіряється організацією на необхідність його уточнення. У випадку істотної зміни тривалості періоду, протягом якого організація передбачає використовувати актив, термін його корисного використання підлягає уточненню. Виникли у зв'язку з цим коригування відображаються в бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях (п. 27 ПБО 14/2007).

Визначення терміну корисного використання НМА здійснюється виходячи з (п. 16 ПБО 14/2007):

 • • терміну дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства Російської Федерації;
 • • очікуваного терміну використання цього об'єкта, протягом якого організація може отримувати економічні вигоди (дохід).

Строк корисного використання НМА не може перевищувати термін діяльності організації.

Амортизаційні відрахування по НМА починаються з 1-го числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського обліку, і нараховуються до повного погашення вартості цього об'єкта або його вибуття з бухгалтерського обліку у зв'язку з поступкою (втратою) організацією виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності (п. 31 ПБО 14/2007). Амортизаційні відрахування по НМА припиняються з 1-го числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості цього об'єкта або його списання з бухгалтерського обліку. Амортизаційні відрахування по НМА відображаються в бухгалтерському обліку звітного періоду, до якого вони належать, і нараховуються незалежно від результатів діяльності організації в звітному періоді (п. 1 ст. 11 Закону № 129-ФЗ). Амортизаційні відрахування по НМА відображаються в бухгалтерському обліку шляхом накопичення відповідних сум на окремому рахунку 05.

Для цілей податкового обліку згідно зі ст. 256 НК РФ не підлягають амортизації наступні види амортизується майна:

 • • майно бюджетних організацій, за винятком придбаного у зв'язку із здійсненням підприємницької діяльності і використовується для її здійснення;
 • • майно некомерційних організацій, отримане в якості цільових надходжень або придбане за рахунок коштів цільових надходжень і використовується для здійснення некомерційної діяльності;
 • • майно, придбане (створене) з використанням бюджетних коштів цільового фінансування. Зазначена норма не застосовується щодо майна, отриманого платником податку при приватизації;
 • • придбані права на результати інтелектуальної діяльності та інші об'єкти інтелектуальної власності, якщо за договором на придбання зазначених прав оплата повинна проводитися періодичними платежами протягом терміну дії даного договору.

З метою податкового обліку згідно зі ст. 259 НК РФ нарахування амортизації проводиться лінійним або нелінійним методом. Обраний платником податку метод не може бути змінений протягом усього періоду нарахування амортизації по об'єкту амортизується майна.

Нарахування амортизації щодо об'єкта амортизується майна здійснюється відповідно до норми амортизації, певної для даного об'єкта виходячи з його строку корисного використання.

При застосуванні лінійного методу сума нарахованої за один місяць амортизації відносно об'єкта амортизується майна визначається як добуток його первісної (відновлювальної) вартості і норми амортизації, певної для даного об'єкта.

При застосуванні лінійного методу норма амортизації по кожному об'єкту амортизується майна визначається за формулою

А = 1 / T × 100%,

де А - норма амортизації у відсотках до первісної (відновлювальної) вартості об'єкта амортизується майна; Г - строк корисного використання цього об'єкта амортизується майна, виражений в місяцях.

При застосуванні нелінійного методу норма амортизації об'єкта амортизується майна визначається за формулою

A = B × k / 100,

де А - сума амортизації за один місяць для відповідної амортизаційної групи (підгрупи), що застосовується до даного об'єкту амортизується майна; В - сумарний баланс відповідної амортизаційної групи (підгрупи); k - норма амортизації для відповідної амортизаційної групи (підгрупи).

При цьому з місяця, наступного за місяцем, в якому сумарний баланс амортизаційної групи стає менш 20000 руб., Платник податків має право ліквідувати зазначену групу (підгрупу), а значення сумарного балансу віднести на позареалізаційні витрати поточного періоду.

 • [1] Спосіб зменшуваного залишку є одним із способів прискореної амортизації, так як в перші роки використання об'єкти НМА амортизують інтенсивніше.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук