Перевірка правильності документального оформлення руху ОС і відображення в синтетичному і аналітичному обліку

Аудитор на даному етапі аудиторської перевірки звертає увагу на наступні факти:

 • • чи відбувалося виконання фінансово-господарських операцій з дозволу уповноважених осіб;
 • • чи відображені всі операції в бухгалтерському обліку в правильних сумах, на належних рахунках бухгалтерського обліку, в правильному періоді, відповідно до прийнятої аудіруемим суб'єктом облікової політикою, що забезпечує можливість підготовки достовірної фінансової (бухгалтерської) звітності;
 • • чи здійснює безпосередній доступ до активів строго певне коло співробітників аудируемого суб'єкта, встановлений регламентуючими документами.

Після цього розглядаються операції з руху основних засобів.

Рух основних засобів пов'язані з операціями надходження, внутрішнього переміщення і вибуття основних засобів. Для первинного відображення операцій руху об'єктів використовуються первинні документи. Їх перелік встановлюється облікової політикою організації. Організація самостійно розробляє і затверджує будь-які форми первинних документів, навіть ті, щодо яких існують типові форми, включаючи бланки суворої звітності, використовуючи обов'язкові реквізити, зазначені у ст. 9 Закону "Про бухгалтерський облік".

Після перевірки повноти відображення всіх операцій руху основних засобів відповідними первинними документами перевіряється коректність ведення аналітичного і синтетичного обліку.

Аудитор перевіряє, щоб прийом, переміщення об'єктів основних засобів всередині організації, включаючи проведення реконструкції, модернізації, капітального ремонту, а також їх вибуття або списання відбивалися в інвентарній картці на підставі відповідних документів.

Після перевірки системи аналітичного обліку аудитор вивчає кореспонденцію рахунків але рахунками 01 "Основні засоби" і 03 "Прибуткові вкладення в майно" на підставі картки та оборотно-сальдової відомості за даними рахунками в умовах машинної обробки бухгалтерської інформації.

Аудитор звертає увагу на формування фінансових результатів у бухгалтерському та податковому обліках.

Коментар. У бухгалтерському обліку відображаються інші доходи, а в податковому - виручка від реалізації майнових прав (доходи від реалізації). Залишкова вартість реалізованих основних засобів у бухгалтерському обліку являє собою інші витрати, а в податковому - витрати, що зменшують доходи від реалізації. Таким чином, у бухгалтерському обліку фінансовий результат розраховується як перевищення інших доходів над іншими витратами при продажу об'єкта, а в податковому - це прибуток (збиток) при продажу об'єкта.

Кореспонденція рахунків з проблемних операціями представлена в табл. 13.4 і 13.5.

Таблиця 13.4

Матриця бухгалтерських проводок по надходженню ОС

Господарська операція

Д-т

К-т

Придбано об'єкт за договором міни в обмін на матеріали

08

60

Передано матеріали в обмін на основні засоби

62

91-1

Списано фактична собівартість переданих матеріалів

91-2

10

Враховано вхідний ПДВ за надійшли основних засобів

19

60

Нараховано ПДВ за переданими матеріалами

91-2

68

Взаємозалік розрахунків з угоді міни

60

62

Зарахований ПДВ по угоді міни

68

19

Збудований об'єкт підрядним способом

08

60

Враховано ПДВ, пред'явлений підрядником

19

60

Збудований об'єкт господарським способом

08

 • 23,
 • 10,
 • 70, 69 та ін.

Нараховано ПДВ на обсяги власних будівельно-монтажних робіт (БМР)

19

68

Зарахований нарахований ПДВ відповідно до законодавства

68

19

Надходження об'єкта основних засобів як внеску до статутного капіталу по узгодженою оцінкою

08

75

Враховано мито за реєстрацію права власності на нерухоме майно

08

76, 51

Відображено інші витрати по доведенню об'єкта до стану, придатного до експлуатації

08

 • 23,
 • 60,
 • 10, 70,
 • 69

та ін.

Введено об'єкт в експлуатацію (надходження будь-яким способом)

01

08

Зарахований ПДВ

68

19

Надходження об'єктів за договором простого товариства

01

80

Надходження об'єктів за договором довірчого управління майном

За первісною вартістю

01

79-3

На суму амортизації

79-3

02

Таблиця 13.5

Матриця бухгалтерських проводок з вибуття ОС

Господарська операція

Д-т

К-т

Виведення об'єктів з експлуатації (ліквідація)

Списання амортизації

02

01

Списання залишкової вартості

91-2

01

Враховано витрати, пов'язані з ліквідацією

91-2

10, 70, 69, 60 та ін.

Оприбутковано ліквідні матеріали за поточною ринковою вартістю

10

91-1

Реалізація основних засобів на сторону

Сума виручки

02

91-1

Нараховано ПДВ

91-2

68

Списання амортизації

02

01

Списання залишкової вартості

91-2

01

Враховано витрати, пов'язані з продажем

91-2

10, 70, 69, 60 та ін.

Передача об'єкта в статутний капітал

Списання амортизації

02

01

Списання залишкової вартості

58-1

01

Відновлення ПДВ, раніше прийнятого до відрахування

 • 91-2,
 • 58-1

68

Безоплатна передача основних засобів

Списання амортизації

02

01

Списання залишкової вартості

91-2

01

Нараховано ПДВ

91-2

68

Враховано витрати, пов'язані з ліквідацією

91-2

10, 70, 69, 60 та ін.

Передано основні засоби в довірче управління

Первісна (відновна) вартість

79-3

01

Сума амортизації

02

79-3

Передано основні засоби за договором простого товариства

Списання залишкової вартості

58-4

01

Списання амортизації

02

01

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >