Перевірка витрат на відновлення основних засобів

Відновлення об'єкта основних засобів може здійснюватися за допомогою ремонту, модернізації та реконструкції. Ремонт основних засобів проводиться господарським або підрядним способом.

Аудитор перевіряє витрати при господарському способі ремонту об'єкта основних засобів, що обліковуються на підставі відповідних первинних облікових документів з обліку операцій відпуску матеріальних цінностей (запчастин та ін.), Нарахування оплати праці за виконані роботи з ремонту та інших витрат. Вони або накопичуються до закінчення робіт на рахунку 23 "Допоміжні виробництва" за наявності відповідних ремонтно-будівельних підрозділів, або списуються на витрати по мірі виконання ремонтних робіт.

Підрядний спосіб ремонтних робіт проводиться спеціалізованими організаціями на підставі договорів будівельного підряду. Аудитор повинен звернути увагу на наявність спеціального сертифікату у підрядних організацій, що підтверджує членство даного підрядника в СРО (саморегулівної організації).

Після закінчення виконання ремонтних робіт підрядник пред'являє акти за формами № КС-1, КС-2 або акти довільної форми відповідно до облікової політики, на підставі яких організація враховує поточні витрати в кореспонденції по рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

З метою рівномірного включення майбутніх витрат на ремонт об'єктів основних засобів у витрати на виробництво (витрати на продаж) звітного періоду організація може створювати резерв витрат на ремонт основних засобів (у тому числі орендованих). При утворенні такого резерву у витрати на виробництво (витрати на продаж) включається сума відрахувань, обчислена виходячи з річної кошторисної вартості ремонту.

У бухгалтерському обліку утворення резерву витрат на ремонт ОЗ відображається за дебетом рахунків обліку витрат на виробництво (витрат на продаж) в кореспонденції з кредитом відповідного субрахунку рахунку обліку резервів майбутніх витрат (рах. 96). Аудитор перевіряє правомірність створення та використання даного резерву.

При інвентаризації резерву витрат на ремонт ОЗ зайво зарезервовані суми в кінці звітного року сторнуються і відображаються в бухгалтерському обліку методом червоного сторно за дебетом рахунка обліку витрат на виробництво (витрат на продаж) в кореспонденції з кредитом рахунка обліку резервів майбутніх витрат.

Коментар. У випадках, коли закінчення ремонтних робіт по об'єктах ОС з тривалим терміном їх виробництва обсягом зазначених робіт відбувається в наступному за звітним роком періоді, залишок резерву на ремонт ОС, утвореного у звітному році, допускається не сторнувати. Документом, що підтверджує виконання ремонтних робіт, є акт № ОЗ-3 "Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів основних засобів".

Облік витрат, пов'язаних з модернізацією і реконструкцією (включаючи витрати на модернізацію, під час ремонту, здійснюваного з періодичністю більше 12 місяців) об'єкта ОЗ, ведеться в порядку, встановленому для обліку капітальних вкладень.

У податковому обліку витрати на ремонт основних засобів, вироблені платником податку, розглядаються як інші і визнаються для цілей оподаткування у звітному (податковому) періоді, коли вони були здійснені, в розмірі фактичних витрат.

Дане положення застосовується також у відношенні витрат орендаря амортизованих основних засобів, якщо договором (угодою) між орендарем та орендодавцем відшкодування зазначених витрат орендодавцем не передбачено.

Найбільшу заклопотаність і аудиторів, і платників податків викликає відсутність у нормативно-законодавчі базі точних визначень понять "ремонт", "реконструкція" і "модернізація", що норою призводить до податкових спорів.

Щоб уникнути податкових ризиків слід орієнтуватися на позицію Мінфіну Росії, викладену в листі від 23.11.2006 № 03-03-04 / 1/794.

Поняття "капітальний ремонт" і "реконструкція" слід використовувати у формулюванні Містобудівного кодексу РФ (і. 14 ст. 1).

Перевірка правильності відображення операцій з довірчого управління

Угоди з довірчого управління майном нечасто зустрічаються в діяльності господарюючих суб'єктів. В даний час накопичений незначний досвід та бухгалтерського обліку, і аудиту даних операцій. Тому аудитор спочатку перевіряє відповідність угоди правовим нормам, встановленим у гл. 53 ГК РФ "Довірче управління майном". Далі він перевіряє правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій з довірчого управління майном.

Згідно Вказівкам по відображенню в бухгалтерському обліку організацій операцій, пов'язаних із здійсненням договору довірчого управління майном (в ред. Наказу Мінфіну Росії від 15.08.2006 № 106н), передача об'єктів майна в довірче управління здійснюється засновником управління за вартістю, за якою вони числяться в бухгалтерському обліку засновника управління на дату набрання договором довірчого управління в силу. При цьому дебетується рахунок 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки" (субрахунок 79-3 "Розрахунки за договором довірчого управління майном") в кореспонденції з кредитом рахунка 01 "Основні засоби". Одночасно на суми нарахованої амортизації проводиться запис за дебетом рахунка 02 "Амортизація основних засобів" і кредитом рахунку 79-3.

У разі припинення договору довірчого управління майном повернуті засновнику управління об'єкти майна враховуються ним за дебетом рахунка 01 в кореспонденції з кредитом рахунка 79-3 в тій же оцінці, за якою вони були передані в довірче управління. Одночасно на суми нарахованої амортизації в рамках окремого балансу проводиться запис але кредитом рахунку 02 і дебетом рахунку 79-3.

Майно, отримане від засновника управління, у довірчого керуючого враховується за дебетом рахунка обліку активів (рахунку 01 "Основні засоби") і кредитом рахунку 79-3 за вартістю, оформленої у бухгалтерському обліку засновника управління на дату набрання договором довірчого управління майном в силу. Одночасно на суми нарахованої амортизації проводиться запис але кредитом рахунку 02 і дебетом рахунку 79-3.

Аудитор перевіряє порядок нарахування амортизації по переданому в довірче управління майна, яке здійснюється у загальновстановленому порядку і відображається у бухгалтерському обліку за дебетом рахунків обліку витрат у кореспонденції з кредитом рахунка 02. При цьому амортизація переданого в довірче управління майна продовжує нараховуватися спосіб та в межах строку корисного використання, які були прийняті засновником управління.

Аудитор звертає увагу на поширену помилку довірчого керуючого, коли амортизація по основних засобів, отриманим за договором довірчого управління, нараховується спосіб та в межах строку корисного використання, прийнято не засновником, а самим довірчим керуючим.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >