Аудит орендованого і переданого в оренду майна

Перевірка правильності обліку орендованих і зданих в оренду ОС

Аудитор перевіряє, чи є чітке визначення об'єкта оренди в договорі, що означає обов'язковість вказівки в тексті договору ознак, індивідуалізують даний об'єкт. Такі відомості відносяться до істотних умов будь-якого договору найму майна, за відсутності яких він вважається неукладеним згідно з п. 3 ст. 607 ГК РФ. Одночасно перевіряються повноваження орендодавця.

Здача майна в оренду є актом розпорядження ним. Таким правомочием розпорядженні насамперед власник відповідно до ст. 209 ГК РФ, у зв'язку з чим він і названий основним орендодавцем. Це положення поширюється на суб'єкти різних форм власності, а тому орендодавцем може бути будь-яка особа, що має титул власника.

Обов'язки орендаря виникають з моменту передачі йому орендованого майна за актом приймання-передачі довільної форми. Аудитор повинен ознайомитися з цим документом. Далі перевіряється виконання обов'язки орендаря по оплаті оренди.

Основним обов'язком орендаря чинності возмездного характеру договору є своєчасне внесення плати за користування майном. Цей обов'язок виникає тільки після того, як орендодавець виконає свій обов'язок по наданню йому об'єкта оренди у користування.

Відносини щодо оренди майна, особливо нерухомості, носять у багатьох випадках стабільний характер і після закінчення терміну договору нерідко поновлюються. Орендар має переважне право відновити орендні відносини при дотриманні умов, перелічених у ст. 621 ГК РФ.

Особливу увагу аудитор звертає па факти капітальних вкладень орендаря в невіддільні поліпшення орендованого майна, перевіряючи:

 • • наявність письмової згоди орендодавця на виробництво невіддільних поліпшень;
 • • можливість відшкодування вартості невіддільних поліпшень орендодавцем;
 • • формування інвентарної вартості невіддільних поліпшень об'єкта;
 • • правильність нарахування амортизації по даному об'єкту.

Договір оренди - один з найбільш затребуваних - полягає організаціями та індивідуальними підприємцями при здійсненні підприємницької діяльності на території Російської Федерації. Актуальність договору оренди обумовлена можливістю отримання прибутку без відчуження всіх прав, обмежуючись передачею прав володіння і (або) користування.

Перевірка правильності відображення в обліку лізингових операцій

Аудит лізингових операцій починається з перевірки відповідності змісту договору лізингу правовим нормам гол. 34 ГК РФ "Оренда" (§ 6 "Фінансова оренда (лізинг)"). Лізингові операції в даний час здійснюються на основі "Федерального закону від 29.10.1998 № 164-ФЗ" Про фінансову оренду (лізингу) "(в ред. 28.06.2013).

Лізингова діяльність - вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його в лізинг.

Лізингова угода - сукупність договорів, необхідних для реалізації договору лізингу між лізингодавцем, лізингоодержувачем і продавцем (постачальником) предмета лізингу.

Предмет лізингу - будь-які невживані речі, в тому числі підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше рухоме і нерухоме майно, яке використовується для підприємницької діяльності.

Важливою особливістю лізингових операцій є те, що предмет лізингу, переданий у тимчасове володіння і користування лізингоодержувачу, є власністю лізингодавця під час всього терміну дії договору лізингу (ст. 11 Закону № 164-ФЗ).

Право володіння та користування предметом лізингу переходить до лізингоодержувача в повному обсязі в момент його отримання, якщо договором лізингу не передбачено інше. Одночасно до нього переходить і ризик випадкової загибелі або випадкового псування орендованого майна, якщо інше не передбачено договором фінансової оренди (ст. 669 ЦК України).

Відповідно до Федеральним законом від 07.08.2001 № 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" лізингові компанії, як і інші фінансові організації, надають інформацію про всі операції з грошовими коштами або іншим майном , якщо суми, на які вони здійснюються, дорівнюють або перевищують 600 000 руб.

Аудитор перевіряє, до якої класифікаційної групи відноситься дана угода, оскільки це впливає на особливості бухгалтерського та податкового обліків.

Лізингові операції класифікуються наступним чином:

1) по об'єкту лізингу. Лізинг нерухомості - лізинг об'єктів, переміщення яких без невідповідного збитку їх призначенню неможливе (п. 1 ст. 130 ЦК України). До даного виду належить лізинг будівель і споруд.

Земля та інші природні ресурси не можуть бути предметом лізингу.

Лізинг рухомого майна - лізинг обладнання, техніки, автотранспорту та інших речей, нс віднесених до нерухомості;

 • 2) за тривалістю угоди. Найбільш поширений вид - фінансовий лізинг, який характеризується тривалим періодом лізингової угоди і неможливістю розірвання договору на протязі основного строку оренди, якщо сторонами не порушені умови договору;
 • 3) за складом учасників:
  • • прямий лізинг - постачальник самостійно здасть об'єкт лізингу;
  • • непрямий лізинг - передача майна відбувається через посередника;
  • • роздільний лізинг - участь безлічі сторін;
 • 4) за термінами договору:
  • • довгостроковий - на термін більше трьох років;
  • • середньостроковий - від півтора до трьох років;
  • • короткостроковий - менше півтора років;
 • 5) за формою. Розрізняють такі різновиди основних самостійних форм лізингу:
  • • лізинг з повною амортизацією;
  • • лізинг з неповною амортизацією;
  • • чистий лізинг (всі витрати на експлуатацію та ремонт несе лізингоодержувач);
  • • повний лізинг (всі витрати на утримання предмета лізингу включені в суму договору лізингу);
  • • комплексний лізинг (лізингодавець додатково інвестує капітальні вкладення в об'єкт лізингу).

Статтею 7 Закону № 164-ФЗ передбачені тільки дві форми лізингу - внутрішній (учасники - резиденти Російської Федерації) і міжнародний (хоча б один учасник - нерезидент Російської Федерації).

Лізингові платежі - загальна сума платежів за договором лізингу за весь термін дії договору, в яку входять:

 • • відшкодування витрат лізингодавця, пов'язаних з придбанням і передачею предмета лізингу лізингоодержувачу (амортизація лізингового майна за весь термін дії договору лізингу, компенсація плати лізингодавця за використані їм позикові кошти);
 • • відшкодування витрат, пов'язаних з наданням інших передбачених договором лізингу послуг;
 • • дохід лізингодавця (комісійна винагорода);
 • • вартість викуповується майна.

Аудитор звертає увагу на порядок нарахування лізингових платежів. Розглянемо можливі методи нарахування платежів:

 • • з фіксованою загальною сумою (загальна сума платежів нараховується рівними частками протягом усього терміну дії договору відповідно до погодженої сторонами періодичністю);
 • • з авансом (лізингоотримувач при укладанні договору виплачує лізингодавцю аванс, а частина, що залишилася суми сплачується протягом терміну дії договору);
 • • мінімальні платежі (у загальну суму платежів включаються сума амортизації лізингового майна за весь термін дії договору, плата за використані лізингодавцем позикові кошти, комісійна винагорода й плата за додаткові послуги (передбачені договором), а також вартість викуповується майна (якщо передбачено перехід права власності) ).

Вартість викуповується майна включається до складу лізингових платежів у вигляді часток.

Оплата може здійснюватися щорічно, щоквартально, щомісячно або щодекадно.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >