Ознайомчий етан перевірки

На ознайомчому етапі аналізується інформація про склад фінансових вкладень на підставі даних первинних документів і облікових регістрів, перевіряється наявність права власності на них, вивчається система внутрішнього контролю фінансових вкладень і організація зберігання цінних паперів, оцінюється економічна доцільність фінансових вкладень.

Аудитору необхідно провести перевірку на відповідність зазначених документів, що підтверджують фінансові вкладення, вимогам нормативних правових актів, регулюючих операції з цінними паперами.

На підставі регістрів бухгалтерського обліку за рахунком 58 і первинних документів проводиться перевірка правильності віднесення окремих видів активів до фінансових вкладень, наявності права власності на них.

Далі необхідно з'ясувати, чи не чи враховуються на рахунку 58 активи, які не є фінансовими вкладеннями відповідно до вимог ПБО 19/02.

При цьому перевіряється, чи виконуються одночасно три умови, за яких фінансові вкладення приймаються до бухгалтерського обліку:

 • • наявність належно оформлених документів, що підтверджують право організації на фінансові вкладення і отримання грошових коштів або інших активів;
 • • перехід до організації фінансових ризиків, пов'язаних з фінансовими вкладеннями;
 • • здатність фінансового вкладення приносити організації економічні вигоди (дохід).

Перевірка стану синтетичного й аналітичного обліку фінансових вкладень полягає в наступному.

По-перше, необхідно встановити, чи є інформація по одиницях бухгалтерського обліку фінансових вкладень та організаціям, у які вони здійснені (емітентам цінних паперів, іншим організаціям, учасником яких є організація, організаціям-позичальникам і т.п.). Наприклад, по державних цінних паперів і цінних паперів інших організацій в аналітичному обліку має бути сформована як мінімум наступна інформація: найменування емітента та назва цінного паперу, номер, серія і т.д., номінальна ціна, ціна купівлі, витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів, загальна кількість, дата покупки, дата продажу або іншого вибуття, місце зберігання.

По-друге, необхідно з'ясувати, як організований бухгалтерський облік на рахунку 58, які використовуються субрахунки, чи відповідає система відкритих субрахунків до цього рахунку чинному Плану рахунків або робочому плану рахунків організації, закріпленого в її облікову політику. Показники активу бухгалтерського балансу, додатки до нього в частині інформації, що характеризує довгострокові і короткострокові фінансові вкладення, можна вважати достовірними, якщо аудитор переконається в наявності зазначених об'єктів обліку фінансових вкладень і прав у перевіреній організації на володіння ними.

Необхідно впевнитися, що всі відображені в обліку та звітності фінансові вкладення реально існують, немає неврахованих інвестицій або давно втратили можливість отримувати доходи вкладень.

У ході перевірки слід переконатися, чи в повному обсязі враховані всі факти надходження та руху об'єктів фінансових інвестицій, правильно перенесені залишки з регістрів бухгалтерського обліку в головну книгу і бухгалтерську звітність, чи вірно обчислені обороти і сальдо за рахунком 58.

Відображені в бухгалтерському балансі цінні папери повинні належати перевіреній організації на правах власності, підтверджених відповідними договорами і необхідними свідоцтвами, що засвідчують законність цього виду фінансових вкладень.

Всі операції організації, що належать до фінансових вкладень, повинні бути санкціоновані уповноваженими особами в установленому порядку. Часто в таких випадках недостатньо думки однієї особи - генерального директора, необхідно, щоб дотримувалися положення установчих документів, особливо в частині великих угод з купівлі-продажу пакетів акцій. Іноді разом з правами на них до нових власників переходить право реального володіння організацією.

При перевірці фактичної наявності цінних паперів встановлюється правильність їх оформлення, реальність вартості, схоронність, своєчасність і повнота відображення в бухгалтерському обліку отриманих доходів.

У складних випадках аудитору доцільно самому провести інвентаризацію наявності цінних паперів і порівняти її результати з даними бухгалтерії або фінансової служби організації.

Складається спеціальний реєстр із зазначенням у розрізі емітентів назви, серії, номера, номінальної і фактичної вартості, терміну погашення і загальної суми цінних паперів. Реквізити кожного з них порівнюють з даними облікових регістрів (описів, книг обліку), що зберігаються у фінансовій службі організації.

З цінних паперів, зданих на зберігання в депозитарії й спеціалізовані сховища, необхідно звірити залишки сум, що значаться на відповідних рахунках бухгалтерського обліку організації, з даними виписок цих організацій. При необхідності слід провести контрольну зустрічну перевірку.

Аудитору необхідно встановити, що:

• дані про залишки на рахунках фінансових вкладень на початок і кінець звітного періоду, вказані в оборотносальдовой відомості або головній книзі, відповідають

даним, зазначеним але стр. 1150 "Фінансові вкладення" розд. 1 і стр. 1240 розд. 2;

 • • дані про придбання цінних паперів і інших фінансових вкладень відповідають даним, зазначеним по стор. 4 233 звіту про рух грошових коштів. Крім того, дані по стор. 4 213 звіту про рух грошових коштів повинні відповідати даним про надходження грошових коштів від погашення позик, наданих іншим організаціям;
 • • дані в розд. 6 "Фінансові вкладення", зазначені в додатку до бухгалтерського балансу, відповідають даним аналітичного обліку за рахунком 58;
 • • суми дивідендів, отриманих протягом звітного періоду, відповідають даним звіту про прибутки і збитки;
 • • фінансові результати при вибутті фінансових вкладень протягом звітного періоду відповідають даним звіту про прибутки і збитки.

Крім того, на даному етапі аудиту аналізується інформація про склад фінансових вкладень на підставі даних первинних документів і облікових регістрів, підтверджуються права власності на них, вивчається система внутрішнього контролю фінансових вкладень і організація зберігання цінних паперів, оцінюється економічна доцільність фінансових вкладень.

Перевірка обгрунтованості віднесення активів до фінансових вкладень. При перевірці обґрунтованості віднесення активів до фінансових вкладень аудитору необхідно переконатися в правильності класифікації придбаного активу, оскільки типовою помилкою є включення до складу фінансових вкладень власних акцій, викуплених у акціонерів (враховуються на рахунку 81 "Власні акції ( частки) "), векселя, отриманого від векселедавця за відпущений йому товар і ін.

Коментар. При перевірці прийняття до бухгалтерського обліку активів в якості фінансових вкладень слід оцінити одночасне виконання наступних умов:

 • • документально підтверджено право організації на фінансові вкладення і отримання грошових коштів або інших активів, пов'язаних з володінням цим правом;
 • • організація, яка здійснила фінансові вкладення, одночасно набуває фінансові ризики (зміни ціни, неплатоспроможності боржника, ліквідності та ін.);
 • • фінансові вкладення здатні приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому у формі відсотків, дивідендів або приросту їх вартості.

Згідно з п. 6 ПБУ 19/02 організація повинна побудувати аналітичний облік фінансових вкладень у цінні папери таким чином, щоб забезпечити інформацію по емітентах цінних паперів як мінімум про найменування емітента, назві цінного паперу, її номері, серії і т.д., її номінальної вартості, ціні покупки, витратах, пов'язаних з придбанням цінних паперів, загальній кількості придбаних цінних паперів, датою покупки, дату продажу або іншого вибуття, місце зберігання цінних паперів.

Перевірка документів, що підтверджують існування прав на фінансові вкладення. Первинними документами, на підставі яких враховуються фінансові вкладення, є сертифікати акцій, облігацій, векселі та інші цінні папери, акти приймання-передачі матеріальних цінностей, виписки з реєстру акціонерів, договори купівлі-продажу, платіжні документи, інвентаризаційний опис цінних паперів і бланків суворої звітності та ін.

Перевірка первинних документів з обліку фінансових вкладень особливо важлива, оскільки вони визначають особливий порядок переходу права власності на цінні папери.

У документах, на підставі яких фінансові вкладення приймаються до обліку, повинні бути вказані мета придбання і передбачуваний термін використання цього об'єкта.

Аудит первинних документів означає не тільки перевірку їх фактичної наявності, але і перевірку їх за формою й суттю. Наприклад, цінний папір - це документ суворо встановленої форми, її обов'язкові реквізити повинні відповідати вимогам законодавства для певних видів цінних паперів. Згідно ст. 144 ГК РФ невідповідність або відсутність обов'язкових реквізитів цінного паперу тягне її нікчемність.

Цінні папери організації можуть зберігатися як в її офісах, так і в депозитаріях, у фінансових агентів організації і т.д.

Якщо сертифікати фінансових вкладень зберігаються в офісі клієнта, їх інвентаризація проводиться одночасно з інвентаризацією коштів. При зберіганні цінних паперів в інших організаціях (банк, депозитарій, спеціальні сховища) аудитору необхідно отримати від третіх осіб письмове підтвердження найменування, кількості, вартості та інших реквізитів сертифікатів фінансових вкладень, звірити суми, віднесені на відповідних рахунках бухгалтерського обліку організації, з даними цих організацій . Таким підтвердженням може бути виписка з депозитарію, відповідь на запит. Запит направляється від імені клієнта відповідним третім особам з проханням направити відповідь на адресу аудитора. Аудитору необхідно отримати і зберегти у файлі робочих документів копії запиту і переконатися, що запит направлений клієнтом. Отримане письмове підтвердження слід зіставити з даними клієнта.

Перевірка правильності оцінки первісної вартості фінансових вкладень. Згідно з п. 8 ПБУ 19/02 фінансові вкладення приймаються до обліку за первісною вартістю. Дане ПБО передбачає різні способи визначення первісної вартості фінансових вкладень в залежності від порядку їх придбання або надходження в організацію.

На підставі п. 11 ПБУ 19/02, якщо витрати на придбання цінних паперів несуттєві (крім сум, що сплачуються згідно з договором продавцю) в порівнянні з їх вартістю, сплаченої за договором, організація вправі визнати їх іншими витратами в періоді, коли були прийняті до обліку цінні папери. Організація може прийняти рішення, коли істотною визнається сума, ставлення якої до загального підсумку відповідних даних за звітний рік становить не менше 5%. Таким чином, організація має право вести облік вартості цінних паперів двома способами:

 • • в первісну вартість цінних паперів включати всі витрати, пов'язані з їх придбанням;
 • • в первісну вартість цінних паперів включати тільки суми, що сплачуються продавцю, а решта витрат у разі їх неістотності відображати у складі інших витрат.

На підставі регістрів бухгалтерського обліку за рахунком 58 і первинних документів проводиться перевірка правильності віднесення окремих видів активів до фінансових вкладень, наявність права власності на них (табл. 14.2).

Таблиця 14.2

Види фінансових вкладень, що підтверджуються первинними документами

Вид фінансового вкладення

Первинні документи, що підтверджують їх наявність

Вкладення в державні та муніципальні цінні папери

Виписки з рахунку "Депо" банку або дилера (ДКО), виписка з рахунку депозитарію або субдепозитариев (ОФЗ-ПК)

Вкладення в цінні папери інших організацій, у тому числі боргові цінні папери, в яких дата і вартість погашення визначені (облігації, векселі)

Договори на придбання цінного паперу, акт прийому-передачі цінного паперу (для документарних цінних паперів), бланки цінного паперу, сертифікати цінного паперу, виписки з реєстру акціонерів, виписки банку і платіжні доручення про перерахування внесків у грошовій формі (при безготівкових розрахунках) або видатковий касовий ордер і квитанція до прибуткового касового ордеру (при готівкових розрахунках), накладні на передачу майна (активів) в оплату за цінні папери

Вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій (у тому числі дочірніх і залежних господарських товариств)

Установчі договори, договори спільної діяльності, акт прийому-передачі вкладу у спільну діяльність

Надані іншим організаціям позики

Договори позики

Депозитні вклади в кредитних організаціях

Депозитні договори, виписки з депозитного рахунку, депозитний (ощадний) сертифікат

Дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги

Договори, акт поступки права вимоги, інших документів (при придбанні права вимоги але цінних паперів)

Вклади організації- товариша за договором простого товариства

Договори простого товариства, авізо про оприбуткування майна товаришем, провідним загальні справи, виписки банку і платіжні доручення про перерахування внесків у грошовій формі (при безготівкових розрахунках) або видатковий касовий ордер і квитанція до прибуткового касового ордеру (при готівкових розрахунках), накладні на передачу майна (активів) в оплату за цінні папери

На даному етапі виноситься висновок про доцільність реєстрації необхідних для угруповання фінансових вкладень реквізитів у складі первинних документів і регістрів аналітичного обліку аудируемого особи. До таких документів можна, зокрема, віднести книгу обліку цінних паперів, журнали-ордери, відомості, і картки фінансових вкладень, договори та інші документи. Показники наявності та руху фінансових вкладень слід фіксувати в регістрах аналітичного обліку в різних оцінках із зазначенням ознаки їх виду, а також відображати порядок віднесення різниці в оцінках. Об'єкти аудиту фінансових вкладень доцільно розділити на групи, підгрупи і види.

У процесі аудиторської перевірки необхідно встановити відповідність класифікації фінансових вкладень вимогам нормативних документів. У російській системі бухгалтерського обліку фінансові вкладення класифікуються за групами, підгрупами і видам. Разом з тим віднесення фінансових вкладень до довгострокових і короткострокових не завжди однозначно. Якщо цінні папери з терміном обігу менше року відносяться до короткострокових фінансових вкладень, то класифікація цінних паперів з терміном обігу більше року залежить від намірів керівництва утримувати їх тривалий час або продати протягом року з моменту придбання. Тому перевірка класифікації фінансових вкладень як довгострокових і короткострокових може провадитися за результатами аналізу інформації, протоколів засідань приймають відповідні рішення органів аудируемого особи.

Важливим напрямком аудиту фінансових вкладень є перевірка правильності їх оцінки у звітності.

При підтвердженні правильності цієї оцінки аудитору необхідно отримати достовірну інформацію з фінансової преси, біржових бюлетенів, Інтернету та інших зовнішніх джерел про ринкову вартість фінансових вкладень. Якщо для будь-якої категорії фінансових вкладень використовується інша оцінка і цей факт істотно впливає на фінансову звітність перевіряється організації, аудитору необхідно переконатися, що у фінансовій звітності дані відповідні пояснення. Необхідно впевнитися в розкритті усієї суттєвої інформації про фінансові вкладення у фінансовій звітності.

Аналітичні процедури фінансових вкладень формуються відповідно до ФПСАД № 20 "Аналітичні процедури" і припускають зіставлення:

 • • залишків за рахунками 58, 55-3 за різні періоди з метою виявлення динаміки фінансових вкладень;
 • • показників бухгалтерської звітності щодо фінансових вкладень з кошторисними (плановими) показниками;
 • • статей фінансових вкладень у звітності поточного та попередніх періодів;
 • • прибутковості (рентабельності) фінансових вкладень.

Основні бухгалтерські записи з обліку операцій придбання фінансових вкладень представлені в табл. 14.3.

Таблиця 14.3

Матриця бухгалтерських проводок з відображення операцій придбання фінансових вкладень

Господарська операція

Д-т

К-т

Вклади в статутний капітал, внески за договором простого товариства

Перераховано кошти у вигляді оплати внеску в статутний капітал

76

50,51,52

Внесено майно у вигляді внеску в статутний капітал

76

43, 41, 01, 04, 08, 10, 58-1, 58-2

Внесок у статутний капітал визнаний у вигляді фінансового вкладення (у разі внесення майна за вирахуванням відновленого ПДВ)

51-1

76

Відновлений ПДВ відображено в складі фінансового вкладення

58

19

В якості внеску в статутний капітал відображено інше майно (у випадках перевищення договірної вартості переданого майна над його обліковою вартістю)

 • 76,
 • 58-1

91-1

В якості внеску в статутний капітал відображено інше майно (у випадках перевищення облікової вартості переданого майна над його договірною вартістю)

91-2

76,58-1

Придбання акцій

Оплачені придбані акції

58-1

50, 51, 52

Оприбутковано акції, внесені засновником як внесок до статутного капіталу

58-1

75-1

Оприбутковано акції, отримані безоплатно

58-1

98-2

Придбання боргових цінних паперів (облігацій, векселів)

Оплачені придбані боргові цінні папери

58-2

50, 51, 52

Оприбутковано боргові цінні папери, внесені засновником як внесок до статутного капіталу

58-2

75-1

Оприбутковано боргові цінні папери, отримані безоплатно

58-2

98-2

Видача позики

Видано позику

58-3

50, 51, 52

Участь у спільній діяльності

Отримано акції від філії, материнської компанії (в довірче управління)

58-1

79-1

Отримано боргові цінні папери від філії, материнської компанії (в довірче управління)

58-2

79-1

Внесений вклад у спільну діяльність у вигляді майна

58-4

43, 41, 01, 04, 08, 10, 58-1, 58-2

Відновлений ПДВ відображено в складі фінансового вкладення

58

19

Відображено перевищення договірної вартості переданого майна над його обліковою вартістю

58-4

91-1

Відображено перевищення облікової вартості переданого майна над його договірною вартістю

91-2

58-4

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >