Основний етап аудиторської перевірки

На основному етапі аудиту фінансових вкладень виробляються підтвердження первинної оцінки системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку фінансових вкладень, перевірка своєчасного і повного відображення в бухгалтерському обліку операцій з фінансовими вкладеннями при дотриманні вимог законодавства Російської Федерації, підтвердження достовірності нарахування, надходження і відображення в обліку доходів за операціями з фінансовими вкладеннями.

Перевірка подальшої оцінки фінансових вкладень. Підтвердження первинної оцінки системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку фінансових вкладень полягає в наступному. Аудитор встановлює:

 • • чи визначено коло осіб, відповідальних за схоронність цінних паперів і забезпеченість нерозголошення комерційної таємниці;
 • • створені умови, що забезпечують збереження фінансових вкладень та інформації про них;
 • • проведена чи класифікація фінансових вкладень на відповідні групи;
 • • формуються чи резерви під знецінення цінних паперів.

Первісна вартість фінансових вкладень, за якою вони прийняті до бухгалтерського обліку, може змінюватися (п. 18 ПБУ 19/02). Аудитор повинен перевірити правильність класифікації фінансових вкладень, за якими можна визначити поточну ринкову вартість, і за якими поточна ринкова вартість не визначається. Як правило, до перших відносяться фінансові вкладення в котируємі цінні папери. Різниця між оцінкою фінансових вкладень за поточною ринковою вартістю на звітну дату і попередньої їх оцінкою відноситься па фінансові результати в комерційної організації.

До фінансових вкладень, за якими поточна ринкова вартість не визначається, відносяться вкладення в статутні капітали, за договором простого товариства, в окремі види цінних паперів та ін. Їх відображають у бухгалтерському обліку та звітності на звітну дату за первісною вартістю (п. 21 ПБО 19 / 02). Якщо за борговими цінними паперами не визначається поточна ринкова вартість, комерційної організації дозволяється різницю між їх первісною і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно по мірі належного за ним відповідно до умов випуску доходу відносити на фінансові результати (у складі операційних доходів або витрат) (п. 22 ПБУ 19/02). У цьому випадку аудитор перевіряє правильність проведених розрахунків і достовірність оцінки цінних паперів на звітну дату. У бухгалтерській звітності по таким борговими цінними паперами згідно з п. 42 ПБО 19/02 підлягає розкриттю з урахуванням вимоги суттєвості:

 • • інформація про способи їх оцінки при вибутті;
 • • різниця між первісною і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу, що нараховується відповідно до п. 22 ПБУ 19/02;
 • • дані про їх оцінку за дисконтованою вартістю, величині дисконтованою вартістю і застосованих способах дисконтування (розкриваються в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки).

У разі зміни первісної вартості фінансових вкладень необхідно враховувати, що вартість може змінюватися тільки у випадках, встановлених законодавством та ПБО 19/02. Фінансові вкладення, за якими можна визначити в установленому порядку поточну ринкову вартість, відображаються в бухгалтерській звітності на кінець звітного року за поточною ринковою вартістю шляхом коригування їх оцінки па попередню звітну дату. Вказану коригування організація може виробляти щомісяця або щокварталу.

Аудитор повинен перевірити, що організації (за винятком кредитних і бюджетних установ) виробили в бухгалтерському обліку станом на 1 січня перерахунок на рублі вираженої в іноземній валюті вартості довгострокових цінних паперів (за винятком акцій). Утворилися при перерахунку суми збільшення або зменшення вартості зазначених цінних паперів відносяться на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Різниця між оцінкою фінансових вкладень за поточною ринковою вартістю на звітну дату і попередньої оцінкою фінансових вкладень відноситься на фінансові результати в комерційної організації (у складі інших доходів або витрат) або на збільшення доходів або витрат у некомерційної організації в кореспонденції з рахунком обліку фінансових вкладень.

У табл. 14.4 представлені основні процедури аудиторської перевірки формування собівартості вкладень у цінні папери. Для реалізації процедури зустрічної перевірки слід розглянути взаємозв'язок таких об'єктів аудиту, як господарські операції, рахунок а бухгалтерського обліку, бухгалтерська звітність та документи господарюючого суб'єкта.

Таблиця 14.4

Пам'ятка аудитору при зборі доказів правильності формування собівартості вкладень у цінні папери

Прийоми і процедури аудиторської перевірки

Джерела аудиторських доказів

Нормативні акти

Документи

господарюючого

суб'єкта

Нормативна перевірка правильності визначення первісної вартості фінансових вкладень

Розділ II ПБО 19/02

Договори, виписки з реєстру акціонерів; виписки банку, витратні к / о, платіжні доручення; акти прийому-передачі цінних паперів

Нормативна перевірка в організації аналітичного обліку фінансових вкладень

Рахунок 58

Книга обліку цінних паперів, картки аналітичного обліку за рахунками 58, 55

Зустрічна і арифметична перевірка відповідності відображення господарських операцій у первинних документах, журналах реєстрації документів, операцій, регістрах бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності

Бухгалтерська звітність, регістри бухгалтерського обліку по фінансових вкладеннях

Нормативна перевірка правильності доведення облікової вартості цінних паперів до номінальної при їх вибутті

Рахунок 58

Журнал-ордер № 8, відомість № 7

Нормативна перевірка обґрунтованості розрахунку оцінки боргових цінних паперів і наданих позик за дисконтованою вартістю (у разі складання такого розрахунку організацією)

Розділ III ПБО 19/02

Довідки бухгалтерії; додатки до бухгалтерської звітності

Арифметична перевірка правильності розрахунку дисконтованої вартості по перерахованих у процедурі фінансових вкладенням

Довідки бухгалтерії, додатки до бухгалтерської звітності

Склад і порядок виконання процедур аудиту вибуття і надходження цінних паперів багато в чому аналогічні. При цьому доходи від продажу фінансових вкладень перевіряються на підставі аналізу умов договорів (контрактів) на їх продаж і перевірки повноти та своєчасності їх відображення в бухгалтерському обліку та звітності.

Факт наявності істотної частки фінансових вкладень, тривалий час не приносять дохід організації, необхідно відобразити в письмовій інформації керівництву аудируемого особи, оскільки це свідчить про неефективне контролі над доцільністю та ефективністю фінансових вкладень.

У табл. 14.5 представлені процедури перевірки обґрунтованості і правильності нарахування та використання резерву під знецінення фінансових вкладень.

При проведенні процедур 100600 1-100 600 3 необхідно керуватися ПБО 19/02. Під знеціненням фінансових вкладень розуміється стійке істотне зниження вартості фінансових вкладень нижче величини економічних вигод, які організація розраховує отримати від даних фінансових вкладень у звичайних умовах її діяльності.

Таблиця 14.5

Пам'ятка аудитору при зборі аудиторських доказів обґрунтованості нарахування і використання резерву під знецінення фінансових вкладень організації

Прийоми і процедури аудиторської перевірки

Джерела аудиторських доказів

Нормативні акти

Документи господарюючого суб'єкта

Нормативна перевірка правильності створення, використання і списання резерву під знецінення фінансових вкладень

Рахунок 59, розд. VI ПБО 19/02

Довідки бухгалтерії, додатки до бухгалтерської звітності

Перевірка наявності умов стійкого істотного зниження вартості фінансових вкладень

Розділ VI ПБО 19/02

Довідки бухгалтерії, додатки до бухгалтерської звітності, зовнішні підтвердження

Арифметична перевірка правильності визначення розрахункової вартості фінансових вкладень у випадках наявності умов істотного зниження їх вартості

Довідки бухгалтерії, додатки до бухгалтерської звітності

Аудитор перевіряє правильність відображення операцій на рахунках бухгалтерського заліку, в табл. 14.6 наведена матриця основних бухгалтерських проводок.

Таблиця 14.6

Матриця бухгалтерських проводок з відображення первісної оцінки і переоцінки фінансових вкладень

Господарська операція

Д-т

К-т

Переоцінка акцій за поточною ринковою вартістю

Відображено підвищення вартості акцій

58-1

91-1

Відображено зниження вартості акцій

91-2

58-1

Переоцінка боргових цінних паперів (облігацій, векселів)

Облігації придбано за грошові кошти

76

50, 51, 52

Облігації прийняті до обліку

51-2

76

Придбано вексель, отриманий в рахунок оплати за продукцію, роботи, послуги

58-2

51, 62

Перевірка відображення і формування доходів з фінансових вкладень. При перевірці операцій з цінними паперами, що представляють собою фінансові вкладення в сторонній бізнес, необхідно не тільки переконатися в наявності належно оформлених документів, що підтверджують право на володіння придбаними цінними паперами, по і оцінити їх здатність приносити організації економічні вигоди у вигляді відсотків, дивідендів або приросту вартості компанії.

Доходи, одержувані організацією з фінансових вкладень, визнаються іншими відповідно до ПБО 9/99 "Доходи організації" та відображаються на рахунку 91 "Інші доходи і витрати". Доходи від фінансових вкладень організація може отримати або у вигляді процентів, дивідендів, доходів від цінних паперів, або у вигляді надходжень від продажу фінансових вкладень.

Процедури перевірки доходів від цінних паперів проводяться шляхом перерахунку належних доходів та перевірки повноти їх відображення в бухгалтерському обліку.

Доходи можуть бути перераховані на підставі:

 • • опублікованій фінансової звітності емітентів ланцюгових паперів;
 • • проспектів емісії та іншої зовнішньої інформації про оголошені дивіденди, виплачених купонах;
 • • інших подібних доходів за цінними паперами, що перебувають у власності клієнта.

Якщо джерелом отримання доходів є дивіденди, що сплачує їх російська організація визнається податковим агентом і визначає суму податку з урахуванням положень п. 2 ст. 275 НК РФ. При цьому податковий агент зобов'язаний обчислити, утримати та перерахувати до бюджету суму податку на доходи, а платнику податку - одержувачу доходу перераховується сума дивідендів за мінусом утриманого податку. Отже, аудитору необхідно переконатися, що доходи не обкладалися податком на прибуток двічі - у джерела виплати доходів і у платника податків.

Доходи від продажу фінансових вкладень перевіряються на підставі аналізу умов договорів (контрактів) на їх продаж і перевірки повноти та своєчасності їх відображення в бухгалтерському обліку та звітності.

Витрати, пов'язані з обслуговуванням фінансових вкладень організації (на оплату послуг банку, депозитарію), повинні бути враховані в складі інших витрат організації (п. 36 ПБУ 19/02) і відображені за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати" і кредиту рахунків розрахунку з конкретною організацією.

Доходи з фінансових вкладень, що підлягають аудиторській перевірці, включають дивідендів, одержувані організацією від участі в статутному капіталі інших підприємств, відсотки та інші доходи з цінних паперів, відсотки за надані позики.

За доходами, отриманими у вигляді дивідендів, датою визнання в бухгалтерському обліку є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок. Відсотки за надані позики відображаються в обліку щоквартально, доходи у вигляді процентів (або частини накопиченого купонного доходу) повинні бути враховані на більш ранню з двох дат - виплати відсоткового доходу або реалізації цінного паперу.

Особливої уваги аудитора заслуговують угоди купівлі продажу цінних паперів. Якщо покупна вартість придбаних організацією облігацій та інших аналогічних цінних паперів нижче їх номінальної вартості, при кожному нарахуванні належного по них доходу проводиться нарахування частини різниці між ціною купівлі та номінальною вартістю.

Аудитор повинен брати до уваги, що деякі особливості мають операції з котируються на біржі або позабіржовому ринку фінансовими вкладеннями в акції інших підприємств та мають ходіння на вторинному ринку облігаціями та іншими борговими зобов'язаннями. Оскільки результати котирування цих цінних паперів регулярно публікуються, їх вартість при складанні річного бухгалтерського балансу вказується в ринковій оцінці, якщо вона нижче вартості цих цінних паперів за поточним обліковими цінами. Різниця повинна бути врахована як інші витрати (збитки) підприємства.

Відповідність показників бухгалтерської звітності даним аналітичного і синтетичного обліку перевіряється шляхом зіставлення статей балансу "Фінансові вкладення" розділів "Необоротні активи" і "Оборотні активи" з величиною сальдо по рахунках 58 і 59 "Резерви під знецінення вкладень у цінні папери" головної книги.

Перевірка відображення операцій вибуття фінансових вкладень. Відповідно до ПБО 19/02 вибуття фінансових вкладень в бухгалтерському обліку організації визнається на дату одноразової припинення дії умов прийняття їх до бухгалтерського обліку. Вибуття може мати місце в разі погашення цінного паперу, її продажу, поступки (за договором цесії), передачі але договором міни або дарування (безоплатно), передачі в статутний капітал або спільну діяльність. Аудитору слід перевірити, чи правильно списана вартість вибулих протягом періоду, що перевіряється фінансових вкладень. Якщо вони враховувалися за первісною вартістю, при їх вибутті вартість може бути списана одним з трьох способів, передбачених обліковою політикою:

 • • за первісною вартістю одиниці бухгалтерського обліку;
 • • по середній первісною вартістю;
 • • за первісною вартістю перших за часом придбання фінансових вкладень (ФІФО).

Аудитор повинен переконатися в послідовності застосування облікової політики щодо способу списання по кожному виду фінансових вкладень. Необхідно також вивчити положення облікової політики, де вказано обраний організацією спосіб оцінки, і шляхом перерахунку перевірити його дотримання при відображенні операцій з вибуття вкладень.

Фінансові вкладення вибувають при погашенні, продажу, безоплатної передачі, внесення у вигляді вкладів до статутного капіталу інших організацій тощо Це вибуття визнається у бухгалтерському обліку на дату одноразової припинення дії умов прийняття їх на облік.

Аудитору слід перевірити своєчасність списання фінансових вкладень з балансу і правильність їх оцінки. Вибувають вкладення, поточна ринкова вартість за якими визначається, повинні бути відображені в обліку за останньою до вибуття ціною. Фінансові вкладення, ринкова вартість але якими не визначається, оцінюють одним із способів: за первісною вартістю кожної одиниці, по середній первісною вартістю, методом ФІФО.

Оцінка цінних паперів при вибутті істотно впливає на доходи від операцій з ними і, відповідно, на визначення їх податкової бази. Операції, пов'язані з обігом цінних паперів, не обкладаються ПДВ.

Витрати перевіреній організації з реалізації цього виду фінансових вкладень повинні ставитися в дебет рахунку 91 з урахуванням ПДВ. Сума витрат при продажу або іншому вибутті цінних паперів обчислюється виходячи з ціни їх придбання, витрат на реалізацію та суми накопиченого процентного (купонного) доходу, сплаченої платником податку продавцю цінного паперу.

При проведенні аудиторської перевірки фінансових вкладень слід підтвердити відповідність методу оцінки собівартості цінних паперів, застосовуваного при їх списанні (вибутті), методу, зафіксованому в обліковій політиці організації.

Основні бухгалтерські записи з обліку операцій з відображення доходів і витрат по фінансових вкладеннях, їх списанню представлені в табл. 14.7.

Таблиця 14.7

Матриця бухгалтерських проводок з відображення доходів і витрат по фінансових вкладеннях, списанню фінансових вкладень

Господарська операція

Д-т

К-т

Вклади в статутний капітал, внески за договором простого товариства

Оприбутковано акції у рахунок належних дивідендів від участі в інших організаціях

58-1

76

Оприбутковано боргові цінні папери в рахунок належних дивідендів від участі в інших організаціях

58-2

76

Відображено заборгованість покупця при продажу частки в статутному капіталі

76

91-1

Фінансове вкладення списано за первісною вартістю

91-2

58-1

Враховано і прийняті до обліку інші витрати, пов'язані з продажем частки в статутному капіталі

91-2

76,51

Отримано кошти від покупця

50, 51, 52

76

Списання внеску в статутний капітал при ліквідації організації за обліковою вартістю

91-2

58-1

Отримано майно при погашенні частки в статутному капіталі ліквідованого підприємства

01, 04, 08, 10, 41, 51, 58-1, 58-2

91-1

Вибуття акцій

Відображено заборгованість покупця при продажу акцій

76

91-1

Акції списані за останньою оцінкою (некотируваних акції за первісною вартістю)

91-2

58-1

Акції списані за останньою оцінкою (некотируваних акції за первісною вартістю) доходу за основним видом діяльності

90-2

58-1

Враховано і прийняті до обліку інші витрати, пов'язані з продажем акцій

91-2

76, 51

Отримано кошти від покупця

50, 51, 52

76

Вартість застрахованих акцій списана за рахунок страхового відшкодування

76

58-1

Списано вартість акцій, втрачених в результаті надзвичайних обставин

91-2

58-1

Вибуття боргових цінних паперів (облігацій, векселів)

Відображено заборгованість покупця при реалізації облігацій, векселів та інших боргових цінних паперів

76

91-1

Боргові цінні папери списані за обліковою вартістю

91-2

58-1

Боргові цінні папери списані за обліковою вартістю, якщо торгівля борговими цінними паперами є основним видом діяльності

90-2

58-2

Враховано і прийняті до обліку інші витрати, пов'язані з продажем боргових цінних паперів

91-2

76, 51

Отримано майно (грошові кошти) від покупця

41, 08, 10, 04, 50, 51, 52, 58-1, 58-2

76

Списано вартість боргових цінних паперів, втрачених в результаті надзвичайних обставин

91-2

58-2

Вартість застрахованих боргових цінних паперів списана за рахунок страхового відшкодування

76

58-2

Повернення позики, нарахування відсотків по позиці

Нараховано відсотки за позикою

76

91-1

Оплачені нараховані відсотки по позиці

51, 50

76

Позика повернений організації

51, 52

58-3

Участь у спільній діяльності

Повернення вкладу у спільну діяльність

50, 51, 04, 08, 10, 41, 58-1, 58-2

58-4

Повернуто акції, передані в довірче управління (засновнику управління)

58-1

79

Повернуто боргові цінні папери, передані в довірче управління (засновнику управління)

58-2

79

Передано акції філії, материнської компанії, повернуті акції, передані раніше в довірче управління

79

58-1

Передано боргові цінні папери філії, материнської компанії, повернуті боргові цінні папери, передані раніше в довірче управління

79

58-2

Передано акції в довірче управління (у засновника управління)

79

58-1

Передано боргові цінні папери в довірче управління (у засновника управління)

79

58-2

Перевірка правильності створення резерву під знецінення фінансових вкладень. При аудиті правильності створення резерву необхідно переконатися в обґрунтованості створення резерву під знецінення фінансових вкладень, оскільки даний резерв може бути створений тільки у відношенні фінансових вкладень, обліковуються за первісною вартістю, так як їх поточна ринкова вартість не визначається . Якщо має місце стійке зниження вартості фінансових вкладень (п. 37 ПБУ 19/02) внаслідок появи у емітента ознак банкрутства, істотного зниження відсотків або дивідендів та інших факторів, організація повинна створити резерв під знецінення фінансових вкладень. При цьому необхідно встановити:

 • 1) чи має організація право на створення такого резерву; він може бути утворений тільки по вкладеннях, поточна ринкова вартість по яких не визначається, при наявності у періоді ситуацій, коли може відбутися істотне знецінення цінних паперів;
 • 2) чи є умови, що характеризують стійке зниження вартості фінансових інвестицій. Для цього потрібно, щоб:
  • • на звітну і попередню дати облікова вартість цінних паперів була істотно вище їх розрахунковою вартістю;
  • • протягом перевіряється року розрахункова вартість фінансових вкладень істотно змінилася виключно у бік зменшення;
  • • на звітну дату відсутні свідоцтва можливості істотного підвищення розрахункової вартості даного виду цінних паперів та інших вкладень.

Потім здійснюється арифметична перевірка правильності розрахунку резерву, відповідності методології його обліку вимогам ПБО 19/02 та інших нормативних документів.

Комерційна організація утворює резерв за рахунок фінансових результатів (у складі інших витрат). Резерв під знецінення повинен бути створений як різниця між обліковою (первісної) вартістю фінансових вкладень і їх розрахунковою вартістю.

Списання резерву на фінансові результати (до складу інших доходів) здійснюється у двох випадках: при продажу або іншому вибутті фінансових вкладень, під які резерв створювався; якщо подальший сталий істотне зниження вартості цих вкладень не відбувається.

Складовою частиною аудиту фінансових вкладень є перевірка правильності сальдо розрахунків із засновниками (учасниками) перевіреній організації але внесками до статутного (складеного) капітал. Воно відображається у складі дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати. Особливу увагу при аудиторській перевірці звертається на заборгованість фізичних та юридичних осіб, які підписалися на акції, яка виявляється по кожному засновнику на основі даних аналітичного обліку до рахунку 75 "Розрахунки з засновниками" (субрахунок 75-1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал "). Засновники мають право на отримання дивідендів та інших доходів, виходячи з фактично внесених до статутного капіталу сум.

Основні бухгалтерські записи з обліку операцій зі створення та використання резерву під знецінення фінансових вкладень представлені в табл. 14.8.

Таблиця 14.8

Матриця бухгалтерських проводок з відображення операцій щодо створення і використання резерву під знецінення фінансових вкладень

Господарська операція

Д-т

К-т

Створення резерву

Створено резерв під знецінення фінансових вкладень

91-2

59

Зміна розміру резерву

Резерв під знецінення фінансових вкладень збільшений на суму зниження вартості фінансових вкладень

91-2

59

Резерв під знецінення фінансових вкладень зменшений на суму збільшення вартості фінансових вкладень

59

91-1

Списання резерву

Списано суму створеного резерву при вибутті фінансових вкладень

59

91-1

Не використаний на кінець звітного періоду резерв включений до складу інших доходів

59

91-1

Згідно з п. 38 ПБО 19/02 у разі виникнення ситуації, коли може відбутися знецінення фінансових вкладень, організація повинна здійснити перевірку наявності умов стійкого зниження їх вартості. Якщо перевірка на знецінення підтверджує стійке істотне зниження вартості, організація утворює резерв під знецінення фінансових вкладень на величину різниці між їх облікової та розрахункової вартістю.

Перевірка на знецінення фінансових вкладень проводиться не рідше одного разу на рік за станом на 31 грудня звітного року при наявності ознак знецінення. Для арифметичної перевірки визначення розрахункової вартості акцій може бути використана інформація про вартість чистих активів емітента, яка припадає на відповідну акцію.

Перевірка відображення фінансових вкладень у фінансовій звітності. У бухгалтерській звітності підлягають розкриттю способи оцінки фінансових вкладень при їх вибутті; вартість фінансових вкладень, які обліковуються за первісною і поточною ринковою вартістю; різниця останньою і попередньої оцінок поточної ринкової вартості; вартість і види закладених фінансових вкладень; вартість і види вибулих фінансових вкладень; дані про резерв під знецінення фінансових вкладень. Крім того, аудитору необхідно переконатися, що фінансові вкладення належним чином класифіковані як довгострокові і короткострокові, вся суттєва інформація про них належним чином розкрита у фінансовій звітності, в тому числі про фінансові вкладення в дочірні та залежні організації та операціях з придбання та продажу фінансових вкладень пов'язаним сторонам.

Слід також переконатися, що прийняті організацією правила оцінки фінансових вкладень відображені в поясненнях до фінансової звітності та дотримуються послідовно від періоду до періоду. В іншому випадку даний факт повинен бути розкритий у фінансовій звітності, і показники за попередні звітні періоди повинні бути відображені у звітності в порівнянному вигляді.

Відступи від загальноприйнятих правил оцінки фінансових вкладень також повинні бути розкриті у поясненнях до звітності. Всі відхилення від положень чинного законодавства та інших нормативних документів за нормами, пов'язаним з фінансовими інвестиціями, фіксуються в робочій документації аудитора. У висновку і висновках за результатами перевірки за кожним порушенням необхідно привести посилання на нормативний документ, вимоги якого порушені, і оцінити їх вплив па достовірність бухгалтерської звітності та можливі податкові наслідки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >