Заключний етап аудиту

Заключний етап аудиту фінансових вкладень організації включає перевірку своєчасності проведення інвентаризації фінансових вкладень, виявлення її результатів і відображення на рахунках бухгалтерського обліку:

  • • проводилася інвентаризація фінансових вкладень у випадках, встановлених законодавством;
  • • чи були дотримані терміни проведення інвентаризації, встановлені організацією самостійно;
  • • чи відповідає документарне оформлення інвентаризації вимогам Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затв. наказом Мінфіну Росії від 13.06.1995 № 49.

Якщо аудитор проводить перевірку лише результатів інвентаризації, даний факт необхідно відзначити при складанні аудиторського звіту і аудиторського висновку. Проте для формування більш достовірного висновку про якісну інвентаризації фінансових вкладень більш доцільно провести її самостійно. Процедури перевірки наявності та надходження цінних паперів охоплюють оцінку їх збереження, що багато в чому залежить від ефективності діючої в організації системи внутрішнього контролю, правильності оформлення документів по надходженню фінансових вкладень (табл. 14.9).

Таблиця 14.9

Пам'ятка аудитору при зборі доказів перевірки наявності та надходження вкладень у цінні папери

Прийоми і процедури аудиторської перевірки

Джерела аудиторських доказів

Нормативні акти

Документи господарюючого суб'єкта

Нормативна перевірка правильності проведений і я інвентаризації фінансових вкладень

Розділ 3 Методичних вказівок Ха 49

Наказ керівника організації про проведення інвентаризації, наказ про складі інвентаризаційної комісії

Фактичний контроль наявності (перерахунок) фінансових вкладень в місцях їх зберігання, зіставлення реквізитів з даними описів (реєстрів, книг)

Розділ 3 Методичних вказівок № 49

Наказ (розпорядження, постанова) про склад інвентаризаційної комісії, інвентаризаційний опис

Нормативна перевірка наявності та правильності оформлення документів, що підтверджують право власності на фінансові вкладення (включаючи правову експертизу договорів)

Розділ 3, гл. 6, ст. 28, 29 Закону № 39-Φ3

Договори, виписки з реєстру акціонерів, виписки банку, витратні к / о, платіжні доручення, акти прийому передачі цінних паперів

Нормативна перевірка правильності відображення надходження цінних паперів на рахунках бухгалтерського обліку

Рахунок 58

Регістри бухгалтерського обліку але фінансовим вкладенням, картки аналітичного обліку за рахунками 58, 55, 59

У ході виконання процедур аудитор повинен переконатися у фактичному наявності фінансових вкладень на кінець звітного періоду. Для цього слід отримати з депозитаріїв, де зберігаються сертифікати цінних паперів, придбаних аудіруемим особою, письмові підтвердження про істотні реквізитах цінних паперів. При цьому аудитор керується вимогами ФПСАД № 18 "Отримання аудитором підтверджує інформації із зовнішніх джерел".

При перевірці фактичної наявності цінних паперів визначається їх збереження (шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку).

Наявність оформленого документообігу в організації є необхідною умовою контролю за правильністю його ведення, виконанням принципу поділу відповідальності і повноважень при здійсненні господарських операцій, формуванням та використанням документації. Синтаксична (формальна) перевірка здійснюється шляхом встановлення відповідності форм документації пропонованим вимогам про заповнення документів, написанні та виправлення реквізитів.

Класифікатор типових помилок

Можливі помилки, які виявляються при аудиті операцій з обліку фінансових вкладень:

  • • в організації не ведеться аналітичний облік фінансових вкладень;
  • • відсутні документи, що підтверджують фактичні фінансові вкладення, або вони оформлені з порушенням встановлених вимог;
  • • неправильно сформована первісна вартість фінансових вкладень;
  • • у складі фінансових вкладень є активи, які не є такими;
  • • несвоєчасно або неправильно відображені доходи за операціями з цінними паперами, в тому числі відображається дохід за його фактичним одержанням, а не за нарахованим згідно з умовами укладених договорів;
  • • порушений порядок проведення інвентаризації.

Аудитор формує думку але результатами перевірки даної ділянки обліку, становить пакет робочих документів, становить аудиторський звіт і представляє його спільно з робочою документацією керівнику групи (перевірки).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >