Перевірка операцій але відпуску МПЗ у виробництво та іншого вибуття

За даними регістрів синтетичного обліку аудитор перевіряє правильність відображення операцій з МПЗ на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до нормативними документами: Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкцією щодо його застосування, Методичними вказівками з обліку матеріально-виробничих запасів (затв. Наказом Мінфіну Росії від 28.12.2001 № 119н).

Особлива увага повинна бути приділена перевірці операцій з відпуску МПЗ у виробництво, оскільки їх вартість є однією зі складових собівартості готової продукції.

Відпустка МПЗ зі складів у виробництво оформляється різними документами залежно від галузевої приналежності. Ними можуть бути лімітно-забірні карти (форма № М-8), вимоги-накладні (форма № М-11), накладні (форма № М-15), акти-вимоги па заміну матеріалів, комплектувальні відомості, розкрійні карти та ін. Але у всіх випадках відпуск матеріалів повинен проводитися в межах ліміту на випуск певного виду продукції. Якщо ліміти не встановлені, відпуск матеріалів у виробництво здійснюється відповідно до затверджених рецептурами, плановими калькуляціями.

Відпустка МПЗ понад ліміт здійснюється за наявності дозволу керівника або уповноважених ним осіб. На документах проставляється штамп "Понад ліміт" і вказуються причини понадлімітного відпустки.

При перевірці операцій з відпуску МПЗ у виробництво аудитор зіставляє відпущені МПЗ з встановленими лімітами, звіряє документи виробничих підрозділів з документами на складах, аналізує дані складського обліку після відпустки МПЗ для виявлення фактів обрахування, обважування, заниження сортності тощо, аналізує порядок встановлення і перегляду лімітів. Перевірка обгрунтованості встановлених норм витрати МПЗ може бути проведена також за допомогою контрольного запуску сировини і матеріалів у виробництво (експерименту), результати якого оформлюються комісією спеціальним актом.

Аудитор перевіряє відповідність використовуваних підприємством способів оцінки по окремих групах матеріальних цінностей при їх відпуску у виробництво та іншому вибутті способам, передбаченим обліковою політикою; правильність порядку списання відхилень фактичних витрат на придбання матеріальних цінностей від їх облікової ціни (при використанні рахунків 15 і 16); правильність розрахунків при визначенні частки відхилень у вартості матеріалів, що підлягають списанню.

При розрахунку середнього відсотка відхилень слід використовувати наступну формулу:

X = (Він + Оп) × 100 / (УЦн + УЦП),

де Він - відхилення фактичної собівартості матеріалів від вартості за обліковими цінами на початок місяця; Оп - відхилення фактичної собівартості матеріалів від вартості їх за обліковими пенам за надійшли за місяць; УЦн - вартість матеріалів в облікових цінах на початок місяця; УЦП - вартість надійшли протягом місяця матеріалів за обліковими цінами.

Аудитор перевіряє правильність віднесення з рахунків обліку матеріальних цінностей витрачених МПЗ на відповідні рахунки обліку витрат залежно від напряму їх використання. Після перевірки операцій з відпуску МПЗ у виробництво аудитор перевіряє правильність списання з рахунків обліку запасів матеріалів, що прийшли в непридатність після закінчення термінів зберігання, морально застарілих. При цьому встановлюється:

  • • чи проводився безпосередній огляд МПЗ комісією, чи встановлені причини непридатності їх до використання;
  • • чи виявлені особи, з вини яких МПЗ виявилися непридатні до використання або обмежені у використанні за прямим призначенням;
  • • чи можливе використання МПЗ на інші цілі або їх продаж; чи складені комісією і чи затверджені керівництвом акти на списання МПЗ;
  • • чи проводиться спільно з економічними службами (фахівцями) організації оцінка ринкової вартості матеріалів при зниженні їх фізичних властивостей (інших випадків оцінки, наприклад моральний знос матеріалів, зміна ринкової ціни) і визначення вартості відходів (брухту, брухту і т.п.);
  • • чи здійснюється контроль над утилізацією непридатних до подальшого використання матеріалів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >