Аудит розрахунків з оплати праці

Даний розділ аудиту виконується за наступною схемою:

 • 1) на основі раніше вивченої організаційної структури аудируемого об'єкта та видів його діяльності виконується оцінка коректності віднесення витрат з оплати праці на рахунки бухгалтерського обліку;
 • 2) проводиться перевірка відповідності переліку застосовуваних професій та спеціальностей видами діяльності. Якщо, наприклад, в штаті організації є конструктор, а але бухгалтерської документації не простежується відповідний вид діяльності, даний працівник або виконує функції, які не відносяться до функцій конструктора, або в організації облік ведеться "котловим" методом, без відображення результатів конструкторської діяльності;
 • 3) виконується аудит правильності нарахування оплати праці за відпрацьований час і виконану роботу в частині відповідності сум, відображених у розрахункових відомостях, чинному на даний період штатним розкладом та відповідності відпрацьованого часу, зазначеного в розрахункових відомостях, табелю робочого часу, а також відповідності нарахованих премій наказам про преміювання і т.д .;
 • 4) аудит нарахування оплати праці за понаднормову роботу, роботу у вихідні та неробочі святкові дні, роботу в нічний час;
 • 5) аудит нарахування щорічних оплачуваних відпусток і компенсації за невикористану відпустку в частині:
  • • наявності та правильності оформлення графіка відпусток, наказів на відпустку, наказів на звільнення;
  • • оцінки тривалості наданої відпустки і розрахунку кількості оплачуваних днів для виплати компенсації за невикористану відпустку;

Коментар. Щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 28 календарних днів (ст. 114 і 115 ТК РФ), тобто за кожний відпрацьований місяць покладається 2,33 (28/12) дні відпочинку. При розрахунку кількості оплачуваних днів для виплати компенсації за невикористану відпустку відпрацьований час, що становить більше половини місяця, округлюється до цілого місяця, а менше половини місяця - не враховується в розрахунку.

 • • перевірки відповідності чинному законодавству прийнятого розрахункового періоду, порядку розрахунку середньої заробітної плати, сум нарахованих відпускних і компенсацій за невикористану відпустку;
 • 6) аудит формування та використання резерву на оплату відпусток, сформованого відповідно до ПБО 8/2010;
 • 7) аудит нарахувань у випадках збереження середньої заробітної плати при направленні у службове відрядження, на підвищення кваліфікації, суміщення роботи з навчанням, виконанні державних і громадських обов'язків тощо.

Аудит розрахунку допомоги

У даному розділі аудиту проводиться перевірка нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, по догляду за хворим членом сім'ї, по вагітності та пологах, а також пов'язаних зі звільненням. Додаткові джерела інформації: бухгалтерські довідки, листки непрацездатності, трудові книжки.

Аудит нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, по догляду за хворим членом сім'ї, по вагітності та пологах. Порядок нарахування посібників регулюється Федеральними законами від 29.12.2006 № 255-ФЗ "Про обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством" і від 24.07.2009 № 212-ФЗ "Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування".

Аудит нарахування даних посібників складається з (табл. 17.3):

 • • перевірки своєчасності та обґрунтованості надання лікарняного листа;
 • • перевірки розрахунку середньої заробітної плати (визначення розрахункового періоду, перелік сум, що включаються в розрахунок);
 • • перевірки обмеження максимального розміру денного заробітку для обчислення допомоги;
 • • аудиту розрахунку страхового стажу, перевірки урахування страхового стажу при розрахунку допомоги;
 • • перевірки порядку нарахування допомоги на підставі лічильної перевірки первинних облікових документів з всіх нарахуваннях.

Таблиця 17.3

Пам'ятка аудитора для збору доказів за розрахунком допомоги по тимчасовій непрацездатності, по догляду за хворим членом сім'ї, по вагітності та пологах

Елемент перевірки

Нормативна

база

Роз'яснення (коментарі)

Перевірка своєчасності та обґрунтованості надання лікарняного

Частина 1 ст. 12 Закону № 255-ФЗ

Допомога призначається, якщо звернення за ним пішло не пізніше шести місяців з дня відновлення працездатності (закінчення періоду звільнення від роботи)

Пункт 24 наказу Міністерства охорони здоров'я Росії від 29.06.2011 № 624н

Якщо під час щорічної оплачуваної відпустки настала тимчасова непрацездатність у зв'язку із захворюванням (травмою, отруєнням), лікарняний лист видається на загальних підставах

Пункт 22 наказу № 624н

При настанні тимчасової непрацездатності у період відпустки без збереження заробітної плати, відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років листок непрацездатності видається з дня закінчення зазначених відпусток у разі триваючої тимчасової непрацездатності

Пункт 40 наказу № 624н

Листок непрацездатності по догляду за хворим членом сім'ї у період щорічної оплачуваної відпустки та відпустки без збереження заробітної плати не вдасться

Перевірка урахування страхового стажу при розрахунку допомоги

Стаття 7 Закону № 255-ФЗ; ч. 4 ст. 8 Закону № 212-ФЗ

Вплив страхового стажу на середній заробіток для розрахунку допомоги при втраті працездатності внаслідок захворювання або травми визначається в наступному порядку:

• при страховому стажі восьмій

і більше років - 100% середнього заробітку;

 • • при страховому стажі від п'яти до восьми років - 80% середнього заробітку;
 • • при страховому стажі до п'яти років - 60% середнього заробітку. Гранична величина бази для нарахування страхових внесків:
  • 415000 руб.

Розрахунок середньоденного заробітку

Частина 3 ст. 14 Закону № 255-ФЗ

Середній денний заробіток для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, визначається шляхом ділення суми нарахованого заробітку за розрахунковий період на 730

Порядок

нарахування

посібники

Частини 2, 3 ст. 3 Закону № 255-ФЗ

У разі втрати працездатності внаслідок захворювання або травми посібник за перші три дні виплачуються за рахунок коштів роботодавця, а за решту періоду, починаючи з четвертого дня тимчасової непрацездатності, - за рахунок коштів ФСС Росії.

У табл. 17.4 перераховані види допомог, які виплачуються за рахунок коштів ФСС Росії.

Таблиця 17.4

Допомоги, які виплачуються за рахунок коштів ФСС Росії [1]

Вид допомоги, яка виплачує роботодавець за рахунок коштів ФСС Росії

Розмір допомоги, руб.

Базовий варіант

З 1 січня 2013 р

Одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності

300

490,79

Одноразова допомога при народженні дитини

8000

13 087,61

Максимальний розмір щомісячної допомоги по догляду за дитиною до півтора років

+6000

16 241,10

Мінімальний розмір щомісячної допомоги по догляду:

 • • за першою дитиною до півтора років;
 • • другим і наступними дітьми до півтора років
 • 1500
 • 3000
 • 2453,93
 • 4907,85

Одноразова допомога при передачі дитини на виховання в сім'ю

8000

13 087,61

Одноразова допомога вагітній дружині військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом

14000

20 725,60

Щомісячну допомогу на дитину військовослужбовця, що проходить військову службу але заклику

+6000

8882,40

Аудит допомог у зв'язку з розірванням трудового договору у разі ліквідації організації, або скорочення чисельності, або скорочення штату працівників організації (ст. 178 ТК РФ), а також на інших підставах. При виконанні даного підрозділу аудиту перевіряється:

 • • наявність наказу про звільнення;
 • • наявність попередження про майбутнє звільнення працівників особисто і під розпис не менше ніж за два місяці (абз. 2 ст. 180 ТК РФ);
 • • наявність факту пропозиції працівникові іншої наявної роботи (вакантної посади) відповідно до ч. 3 ст. 81 і абз. 1 ст. 180 ТК РФ;
 • • розмір нарахованої допомоги.

Коментар. Звільняти працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі середнього місячного заробітку, а також за ним зберігається середній місячний заробіток на період працевлаштування, але не більше двох місяців з дня звільнення (із заліком вихідної допомоги) (ст. 178 ТК РФ).

Аудит виплат державних допомог громадянам, які мають дітей. При отриманні аудиторських доказів з даного розділу аудиту перевіряються наступні види допомог:

 • • одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності;
 • • одноразова допомога при народженні дитини;
 • • щомісячну допомогу по догляду за дитиною;
 • • щомісячну допомогу на дитину;
 • • одноразова допомога при передачі дитини на виховання в сім'ю;
 • • одноразова допомога вагітній дружині військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом;
 • • щомісячну допомогу на дитину військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом.

Кожен з видів допомог перевіряється за загальною схемою.

При аудиті обгрунтованості призначення посібників перевіряється наявність і правильність складання відповідних документів:

 • • заяви про призначення допомоги;
 • • медичної довідки;
 • • довідки про народження дитини;
 • • довідки з місця роботи (служби, навчання) іншого батька про те, що допомога не призначалося;
 • • документа, що свідчить, що батько дитини проходить військову службу за призовом;
 • • лікарняного листа по вагітності та пологах.

Перевірка обгрунтованості розміру нарахованої допомоги за рахунок коштів ФСС Росії відбувається на підставі виконання Федерального закону від 19.05.1995 № 81-ФЗ "Про державну допомогу громадянам, які мають дітей", а також Порядку та умов призначення і виплати державних допомог громадянам, які мають дітей (затв . наказом Мінздоровсоцрозвитку Росії від 23.12.2009 № 1012н).

 • [1] Див .: Федеральний закон від 03.12.2012 № 216-ФЗ "Про федеральний бюджет на 2013 рік і на плановий період 2014 і 2015 років".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >